Quyết định số 14/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
24
lượt xem
1
download

Quyết định số 14/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Tây Hồ giai đoạn 2001 - 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 14/2002/Q -UB Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUI HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I QU N TÂY H GIAI O N 2001 - 2010 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23/09/1998 c a Th tư ng Chính ph v công tác qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010. Căn c k t lu n c a H i ng th m nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i qu n, huy n c a Thành ph v k t qu th m nh qui ho ch kinh t - xã h i qu n Tây H giai o n 2001 - 2010 t i thông báo s 317/TB-KH& T ngày 11/12/2001; Xét ngh c a Ch t ch UBND qu n Tây H t i t trình s 133/TTr-UB ngày 25/12/2001 Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 139/TTr - KH& T ngày 07 tháng 2 năm 2002. QUY T NNH i u 1 : Phê duy t qui ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i qu n Tây H giai o n 2001 - 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1. M c tiêu cơ b n phát tri n kinh t - xã h i qu n Tây H giai o n 2001 - 2010. T p trung m i ngu n l c xây d ng qu n Tây H tr thành qu n phát tri n toàn di n v kinh t - văn hoá - xã h i, t p trung d ch v - du l ch văn hoá c a Th ô; Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng d ch v - du l ch - công nghi p - nông nghi p; phát tri n kinh t i ôi v i hi n i hoá k t c u h t ng ô th và b o v môi trư ng; khai thác ti m năng d ch v du l ch, gi gìn và phát huy b n s c văn hoá c a a phương, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân, gi v ng an ninh, chính tr , b o m tr t t an toàn xã h i, c ng c qu c phòng, xây d ng h th ng chính tr v ng m nh, toàn di n. 2. Các ch tiêu phát tri n ch y u. 2.1. Kinh t - T c tăng giá tr s n xu t trung bình hàng năm giai o n 2001 - 2010 : 14 - 15%/năm, trong ó giai o n 2001 - 2005 là 13% - 14%/năm và giai o n 2006 - 2010 là 14% - 15%/năm.
  2. - Cơ c u giá tr s n xu t các ngành kinh t trên a bàn : + Năm 2005 : Công nghi p m r ng chi m 53%; D ch v 45%, Nông nghi p 2%. + Năm 2010 : Công nghi p m r ng 39,5%, D ch v 60%, Nông nghi p 0,5%. Cơ c u giá tr s n xu t các ngành kinh t do Qu n qu n lý : + Năm 2005 : Công nghi p m r ng chi m 27%; D ch v 62%; Nông nghi p 11%. + Năm 2010 : Công nghi p m r ng 22%; D ch v 72%; Nông nghi p 6%. 2.2. Văn hoá - xã h i : - Ph c p giáo d c trung h c ph thông và tương ương cho 75% i tư ng trong tu i qui nh vào năm 2005; hoàn thành ph c p vào năm 2010. Năm 2005 có 85% tr em trong tu i m u giáo n l p; 100% tr em 5 tu i ư c h c chương trình m u giáo l n; 100% tr em 6 tu i vào l p 1; 80% h c sinh ti u h c ư c h c 2 bu i/ngày, xoá các phòng h c c p 4, có 4 trư ng ti u h c và trung h c cơ s t chuNn qu c gia. n năm 2010 có 90 - 95% tr em trong tu i m u giáo n l p; 100% h c sinh ti u h c, 60% h c sinh trung h c cơ s và 40% h c sinh trung h c ph thông ư c h c 2 bu i/ngày; có 8 trư ng tri u h c và trung h c cơ s t chuNn qu c gia. - Th c hi n t t công tác dân s , k ho ch hoá gia ình; duy trì n nh t c tăng dân s t nhiên là 0,95%/năm, t ng bư c nâng cao ch t lư ng dân s . Qui mô dân s trên a bàn Qu n n năm 2005 là 106.000 ngư i, năm 2010 là 120.000 ngư i. - Ti p t c duy trì tiêm ch ng m r ng cho 100% tr em trong tu i; gi m t l tr em suy dinh dư ng xu ng 11,6% năm 2005 và 5% năm 2010. n năm 2010, b o m 100% các trư ng h c th c hi n chương trình y t h c ư ng. - Ph n u n năm 2005 có 45% lao ng ư c qua ào t o và năm 2010 là 60%. Gi i quy t vi c làm bình quân 2300 - 2500 lao ng/năm; n năm 2005 gi m ư c 50% s h nghèo và n năm 2010 cơ b n gi i quy t h nghèo. - n năm 2010 có 95% gia ình t tiêu chuNn gia ình văn hoá, gi an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i. 2.3. ô th : - Hình thành cơ b n các tr c giao thông chính, bê tông hoá 100% ư ng ngõ xóm. M t ư ng giao thông (t ư ng phân khu v c tr lên) t 4 - 4,7 km/km2. Ch tiêu t giao thông : 20% - 22%; t công viên, cây xanh t 10 - 12m2/ngư i. M ng lư i i n ư c c i t o căn b n. - Ph n u n năm 2005 có 85% dân s ư c dùng nư c s ch và năm 2010 là 100%. - Gi i quy t cơ b n tình tr ng ô nhi m môi trư ng, b o m môi trư ng th t s trong s ch.
  3. 3. Nhi m v và nh hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c ch y u. 3.1. Phát tri n kinh t : Thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng d ch v - du l ch - công nghi p - nông nghi p trên cơ s khai thác ti m năng, l i th so sánh c a qu n theo nh hư ng qui ho ch chung c a Thành ph . Cơ c u kinh t trong n i b t ng ngành chuy n d ch theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá. a. Công nghi p : - Ny m nh phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p theo hư ng u tư chi u sâu, t phá vào nh ng ngành hàng, s n phNm s d ng công ngh hi n i; duy trì ngh truy n th ng, khuy n khích phát tri n công nghi p ngoài qu c doanh phù h p v i ti m năng, môi trư ng và i u ki n s n có c a a phương. - Ph n u tăng giá tr s n xu t công nghi p trung bình hàng năm trong th i 2001 - 2010 là 13 - 14%/năm, trong ó giai o n 2001 - 2005 bình quân 14 - 15%/năm, giai o n 2006 - 2010 là 12 - 13%/năm. n năm 2005, công nghi p chi m 53% trong cơ c u giá tr s n xu t trên a bàn và năm 2010 là 39,5%. - Không xây d ng và phát tri n các cơ s công nghi p t p trung, gây ô nhi m; xây d ng phương án di chuy n các cơ s công nghi p gây ô nhi m khu v c Thu Khê ra kh i a bàn Qu n. b. D ch v : - Phát tri n d ch v d a trên cơ s phát huy ti m năng, th m nh c a các t ch c, cá nhân trên a bàn và tăng cư ng m i quan h h p tác phát tri n kinh t v i các a phương khác, k c v i nư c ngoài trong khuôn kh quan h h p tác c a Thành ph . - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t các ngành d ch v giai o n 2001 - 2010 là 14 - 15%/năm, trong ó giai o n 2001 - 2005 là 13 - 14%/năm, giai o n 2006 - 2010 là 14 - 15%/năm. - Phát tri n và nâng cao ch t lư ng cách ngành d ch v : du l ch, thương m i, tài chính - ngân hàng, b o hi m, chuy n giao công ngh , ào t o nhân l c ... Ph n u n năm 2010, ngành d ch v du l ch chi m t tr ng ch y u trong cơ c u kinh t trên a bàn, xây d ng Qu n thành Trung tâm du l ch d ch v , văn hoá c a th ô. - Phát tri n d ch v theo hư ng văn minh, hi n i; g n phát tri n d ch v v i b o v môi trư ng sinh thái. Phát tri n các ho t ng d ch v v a t hi u qu kinh t cao v a tăng cư ng qu c phòng và an ninh tr t t xã h i. c. Nông nghi p : - 2Chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p theo hư ng tăng t tr ng s n phNm nông nghi p có giá tr kinh t cao; hình thành m t s vùng s n xu t hàng hoá có ch t lư ng cao, vùng tr ng hoa, cây c nh, nuôi cá c nh, chăn nuôi thu s n, phát tri n nông nghi p ô th , nông nghi p sinh thái.
  4. - Giá tr s n xu t nông nghi p/1 ha t canh tác bình quân t 80 tri u ng th i kỳ 2001 - 2005 và 90 tri u ng th i kỳ 2006 - 2010. 3.2. Phát tri n văn hoá - xã h i : a. Giáo d c - ào t o. - Tăng cư ng u tư xây d ng cơ sơ v t ch t, ph n u n năm 2005 cơ b n các trư ng h c trên a bàn qu n ư c nâng c p và có trang thi t b tương i hi n i; có 4 trư ng ti u h c và trung h c cơ s t chuNn qu c gia; n năm 2010 có 8 trư ng t chuNn qu c gia. - Ph n u n năm 2005 có 85% tr em trong tu i m u giáo n l p, 100% tr em 5 tu i ư c h c chương trình m u giáo l n; 80% h c sinh ti u h c, 30 - 40% h c sinh trung h c cơ s ư c h c 2 bu i/ngày. Năm 2010 có 100% h c sinh ti u h c, 60% h c sinh trung h c cơ s và 40% h c sinh trung h c ph thông ư c h c 2 bu i/ngày. - Nâng cao ch t lư ng giáo d c toàn di n, n năm 2005 t ph c p trung h c ph thông và tương ương 75%, năm 2010 hoàn thành ph c p. Xây d ng và phát tri n trung tâm d y ngh , ph n u n năm 2005 có 45% lao ng ư c qua ào t o và năm 2010 là 60%. - Chú tr ng ào t o, b i dư ng i ngũ giáo viên và cán b qu n lý giáo d c, n năm 2010 có 100% giáo viên t chuNn theo qui nh c a B Giáo d c và ào t o. b. Văn hoá - Thông tin. - u tư nâng c p các công trình văn hoá hi n có k t h p v i phát tri n du l ch, xây d ng c m văn hoá th thao Tây H . u tư duy trì và phát tri n m t s làng ngh , làng hoa, vùng hoa truy n th ng, xây d ng vư n hoa cây c nh m u ph c v tham quan, du l ch. - Ti p t c i m i, nâng cao ch t lư ng các ho t ng văn hoá. Ngăn ch n văn hoá i tru và xoá b các t n n xã h i. - Hoàn thành xây d ng trung tâm văn hoá c p Qu n trư c năm 2005, nâng c p và xây d ng m i các công trình văn hoá, các i m vui chơi, gi i trí trên a bàn; b o v và tôn t o các di tích l ch sư - văn hoá; Ny m nh s nghi p văn hoá thông tin, tuyên truy n. Ph n u 95% gia ình t tiêu chuNn gia ình văn hoá. c. Y t : - Nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh t i tuy n y t cơ s , tăng cư ng u tư cơ s v t ch t theo m ng lư i y t t Qu n n phư ng. - Duy trì tiêm ch ng m r ng cho 100% tr em trong tu i, th c hi n t t các chương trình y t và k ho ch hoá gia ình; gi m t l tr em suy dinh dư ng xu ng 11,6% năm 2005 và 5% vào năm 2010; th c hi n chương trình y t h c ư ng 100% các trư ng h c.
  5. - Ny m nh công tác xã h i hoá y t , khuy n khích phát tri n các d ch v y t tư nhân ng th i tăng cư ng qu n lý Nhà nư c i v i các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân. - Ti p t c ào t o, b i dư ng, b sung i ngũ cán b y t có ch t lư ng và v s lư ng. - Th c hi n có hi u qu chương trình dân s , k ho ch hoá gia ình. Duy trì n nh t c tăng dân s t nhiên m c 0,95%/năm, t ng bư c nâng cao ch t lư ng dân s . d. Th d c th thao : - u tư xây d ng trung tâm th d c th thao Qu n; c i t o nâng c p các công trình hi n có các phư ng và c m dân cư. Khuy n khích và t o i u ki n cho các t ch c t p th và cá nhân u tư phát tri n các cơ s th d c th thao. - Phát tri n phong trào th d c th thao qu n chúng và m t s môn th thao mũi nh n; ào t o và b o m i ngũ cán b th d c th thao v s lư ng và có ch t lư ng cao. - Ph n u n năm 2005 có 20% và năm 2010 có 30% s ngư i tham gia luy n t p th d c th thao thư ng xuyên; năm 2010 có 100% trư ng h c th c hi n t t chương trình giáo d c th ch t theo qui nh c a B Giáo d c và ào t o. 3.3. Phát tri n h th ng h t ng k thu t ô th . - Trong th i kỳ 2001 - 2005, t p trung hoàn ch nh các tuy n ư ng : m r ng ư ng L c Long Quân, âu Cơ ( o n Nh t Tân - Phú Thư ng), xây d ng ư ng d o quanh H Tây, vành ai III ( o n t ngã ba Nghi Tàm lên c u Thăng Long) và nâng c p, xây m i h th ng ư ng nhánh. T p trung u tư phát tri n h th ng h t ng k thu t các xã m i chuy n thành phư ng. n năm 2010, t ng chi u dài m ng ư ng giao thông là 44,132 km, t 4,41 km/km2; t ng di n tích t giao thông chi m t l 19,41%. - mb o nhu c u i n cho s n xu t và s d ng. n năm 2005, xây m i 24 tr m bi n áp (qui i theo tr m bi n áp 400KVA) v i t ng dung lư ng 66.000 KVA; n năm 2010, xây m i 147 tr m bi n áp v i t ng dung lư ng 124.800 KVA. Hoàn thành bàn giao lư i i n cho ngành i n qu n lý trư c năm 2005; tăng cư ng công tác qu n lý i n an toàn, hi u qu . - Ti n hành c i t o và xây d ng m i h th ng c p, thoát nư c. n năm 2010, m b o c p nư c s ch cho 100% dân s qu n v i m c 160 - 170 lít/ngư i/ngày êm, cung c p nhu c u nư c cho khu v c s n xu t và d ch v ; gi m t l th t thoát, th t thu nư c dư i 30% vào năm 2010. - n năm 2010, di n tích t công viên, cây c nh t 10 - 12m2/ngư i. 3.4. B o v môi trư ng sinh thái. - B o v , c i t o nâng cao ch t lư ng môi trư ng nư c H Tây và khu v c xung quanh h , xây d ng H Tây thành khu v c có môi trư ng xanh, s ch p c a Th ô.
  6. - Gi m thi u ô nhi m rác th i, không khí và ti ng n. - Tăng cư ng vai trò chính quy n c p Qu n và phư ng trong công tác qu n lý, b o v môi trư ng. 4. Các tr ng i m u tư và danh m c nh ng d án u tư l n trên a bàn. Giai o n 2001 - 2005. Ph n u hoàn thành các d án và công trình ch y u : d án c i t o, xây d ng các tuy n ư ng giao thông; d án xây d ng h t ng k thu t xung quanh H Tây, d án trư ng qu c t Liên hi p qu c, xây d ng nhà văn hoá trung tâm, nhà văn hoá thi u nhi, trung tâm th d c th thao, trung tâm y t , trung tâm d y ngh ; c i t o và xây d ng m i các trư ng h c theo qui ho ch; d án c i t o và phát tri n m ng lư i ch , siêu th Bư i; d án c p i n, c p nư c và thoát nư c; d án b o t n, tôn t o các di tích l ch s , các i m vui chơi du l ch khu v c H Tây; d án xây d ng ph vư n, nhà vư n và m t s làng ngh truy n th ng. Tri n khai d án kè b sông H ng, d án xây d ng c u T Liên và c u Nh t Tân qua sông H ng. Xây d ng và tri n khai qui ho ch khai thác, s d ng t khu v c ngoài ê sông H ng. Giai o n 2006 - 2010. Ti p t c hoàn ch nh h th ng ư ng giao thông theo qui ho ch chi ti t ã ư c phê duy t, hi n i hoá k t c u h t ng ô th và h t ng xã h i; tri n khai d án xây d ng các khu ô th m i thu c d án khu ô th Nam Thăng Long. i u 2 : T ch c th c hi n qui ho ch : * UBND qu n Tây H có nhi m v : - Công b công khai qui ho ch các cơ quan, t ch c, cá nhân và nhân dân bi t và th c hi n nghiêm ch nh. - Ch trì, có s giúp c a các S , Ngành liên quan c a Thành ph , căn c m c tiêu, các ch tiêu và nh hư ng phát tri n c a qui ho ch này t ch c xây d ng các chương trình phát tri n kinh t - xã h i; xây d ng các chương trình m c tiêu và d án u tư phù h p, ng th i ra các gi i pháp ng b nh m phát huy t i a các ngu n l c ph c v phát tri n c a Qu n và Thành ph . - Nghiên c u ban hành ho c ki n ngh v i Thành ph ban hành các cơ ch , qui ch phù h p các qui nh c a Nhà nư c th c hi n qui ho ch. - Th c hi n i m i t ch c, qu n lý và c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i khuy n khích thu hút u tư trong nư c và nư c ngoài. Ch ng khai thác các ti m năng, c bi t là t ai, lao ng, v n và các ngu n l c khác th c hi n t t m c tiêu phát tri n và các nh hư ng c a qui ho ch này. - Ch o u tư t p trung, có tr ng i m nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c, ưu tiên u tư phát tri n các ngành, lĩnh v c mà qu n có th m nh. - Theo dõi, ch o th c hi n qui ho ch, nh kỳ t ch c ánh giá và xu t i u ch nh qui ho ch cho phù h p v i b i c nh kinh t - xã h i c th c a Qu n và Thành ph .
  7. * Các ngành ch c năng c a Thành ph có trách nhi m ph i h p, h tr , hư ng d n qu n Tây H trong quá trình th c hi n qui ho ch này t ư c m c tiêu ã ra. Các ơn v c a Trung ương và Thành ph óng trên a bàn qu n có trách nhi m cùng qu n th c hi n t t m c tiêu c a qui ho ch. i u 3 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , ch t ch UBND qu n Tây H , Giám c các S , Ban, Ngành, Th trư ng các cơ quan thu c Thành ph Hà N i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản