Quyết định số 14/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 14/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy định tạm thời về thủ tục lập hồ sơ, xét duyệt đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 14/2003/Q -UB Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUI NNH T M TH I V TH T C L P H SƠ, XÉT DUY T ƯA NGƯ I BÁN DÂM VÀO CƠ S CH A B NH THEO PHÁP L NH X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ã ư c U ban Thư ng v Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam thông qua ngày 02/7/2002; Xét ngh c a Giám c S lao ng Thương binh và Xã h i t i T trình s 1032/TTr-L TBXH ngày 16/12/2002 v vi c "Ban hành Qui nh t m th i v th t c l p h sơ, xét duy t ưa ngư i bán dâm vào Cơ s ch a b nh theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính". QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo quy t nh này "Qui nh t m th i v th t c l p h sơ, xét duy t ưa ngư i bán dâm vào Cơ s ch a b nh theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính" g m 5 chương, 17 i u. i u 2 : Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3 : Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c Công an Thành ph , Giám c các S : Lao ng Thương binh và Xã h i, Tư pháp, Y t , Tài chính V t giá, Th trư ng các s , ban, ngành có liên quan, Ch t ch UBND qu n, huy n, Giám c các Cơ s ch a b nh và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH T CH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
  2. QUI NNH T M TH I V TH T C L P H SƠ, XÉT DUY T ƯA NGU I BÁN DÂM VÀO CƠ S CH A B NH THEO PHÁP L NH X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH NĂM 2002 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2003/Q -UB ngày 17/01/2003 c a U ban Nhân dân Thành ph Hà N i). Chương 1: QUI NNH CHUNG i u 1 : ưa vào Cơ s ch a b nh (Trung tâm Giáo d c Lao ng Xã h i s II thu c S L TB&XH Hà N i) là bi n pháp x lý hành chính do Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n (Sau ây g i chung là c p huy n) quy t nh i v i ngư i có hành vi bán dâm giáo d c, lao ng, h c văn hóa, h c ngh và ch a b nh dư i s qu n lý c a Cơ s ch a b nh. Cơ s ch a b nh ph i th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS và các b nh truy n nhi m khác. Cơ s ch a b nh ph i b trí khu v c dành riêng cho ngư i dư i 18 tu i. i u 2 : i tư ng áp d ng ưa vào Cơ s ch a b nh là ngư i bán dâm t 16 tu i n 55 tu i, g m : 1. Ngư i bán dâm có tính ch t thư ng xuyên (là ngư i th c hi n hành vi bán dâm nhi u l n ã b phát hi n, x lý ít nh t 2 l n trong th i gian 12 tháng) ã b Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n (Sau ây g i chung là c p xã) ra quy t nh áp d ng bi n pháp giáo d c theo Ngh nh 19/CP ngày 6/4/1996 c a Chính ph v bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n nhưng v n tái ph m. 2. Ngư i bán dâm có tính ch t thư ng xuyên, không có nơi chư trú nh t nh, (là ngư i ngo i t nh ho t ng bán dâm t i Hà N i). 3. Không ưa vào Cơ s ch a b nh ngư i bán dâm dư i 16 tu i ho c trên 55 tu i. Ngư i bán dâm trên 55 tu i kho n 1 và 2 i u 2 ưa vào Trung tâm B o tr Xã h i IV c a ngành Lao ng Thương binh Xã h i Hà N i qu n lý. i u 3 : Th i h n áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh 1. ưa vào Cơ s ch a b nh th i h n 6 tháng i v i ngư i bán dâm ã ư c giáo d c theo Ngh nh 19/CP ngày 06/4/1996 c a Chính ph nhưng v n tái ph m, ho c ã m c b nh l u. 2. ưa vào Cơ s ch a b nh th i h n 9 tháng i v i ngư i bán dâm ã b ưa vào Cơ s ch a b nh l n th nh t v n tái ph m ho c có b nh giang mai.
  3. 3. ưa vào Cơ s ch a b nh th i h n 12 tháng i v i ngư i bán dâm ã b ưa vào Cơ s ch a b nh nhưng tái ph m l n th hai. 4. ưa vào Cơ s ch a b nh th i h n 18 tháng i v i ngư i bán dâm nhi m HIV ho c ã b ưa vào Cơ s ch a b nh nhưng tái ph m l n th ba. 5. ưa vào Cơ s ch a b nh th i h n 24 tháng i v i ngư i bán dâm nghi n ma tuý. Th i h n ch p hành Quy t nh ưa vào Cơ s ch a b nh ư c tính t ngày ngư i ph i ch p hành Quy t nh ư c ưa vào Cơ s ch a b nh. i u 4 : H i ng tư v n v vi c ưa vào Cơ s ch a b nh do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh thành l p g m Trư ng phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i, Cán b Tư pháp, Trư ng Công an và Ch t ch H i Liên hi p ph n c p huy n. Trong trư ng h p i tư ng ngh ưa vào Cơ s ch a b nh là ngư i chưa thành niên thì H i ng Tư v n ph i có s tham gia c a Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em c p huy n, Trư ng phòng Lao ng Thương binh và Xã h i là Thư ng tr c H i ng tư v n. H i ng tư v n làm vi c theo ch t p th , k t lu n theo a s . Các ý ki n khác nhau ph i ư c ghi vào biên b n cu c h p kèm theo báo cáo trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. i u 5 : Vi c l p h sơ và quy t nh ưa ngư i bán dâm vào Cơ s ch a b nh ph i m b o úng trình t , th t c, thNm quy n qui nh t i i u 93, 94, 95, 96, 97 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Chương 2: TH T C L P H SƠ ƯA NGƯ I BÁN DÂM VÀO CƠ S CH A B NH i u6: 1. i v i ngư i có hành vi vi ph m thu c kho n 1 i u 2 Qui nh này c n áp d ng bi n pháp ưa vào Cơ s ch a b nh, thì Công an c p xã ch trì, ph i h p v i U ban M t tr n T qu c, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Liên hi p Ph n , H i C u chi n binh, Y t , cán s Phòng ch ng t n n xã h i giúp Ch t ch UBND c p xã trong vi c thu th p tài li u, l p h sơ. H sơ ph i ánh s bút l c theo th t các tài li u, ngư i l p h sơ ph i ký và ghi rõ h tên vào th ng kê bút l c. 2. H sơ ưa vào Cơ s ch a b nh i v i ngư i bán dâm có h khNu thư ng trú t i Hà N i g m : - Sơ y u lý l ch : Do c nh sát khu v c nơi ngư i vi ph m có h khNu thư ng trú l p, có xác nh n c a Trư ng Công an c p xã và dán nh m u 4 x 6, óng d u giáp lai vào nh và các trang trong sơ y u lý l ch. - B nh án (n u có)
  4. - Các biên b n v các l n vi ph m b x lý, tài li u v các bi n pháp giáo d c ã áp d ng t i c p xã và các tài li u vi ph m khác. - Nh n xét c a cơ quan Công an, ý ki n c a U ban M t tr n T qu c và các t ch c xã h i c p xã có liên quan. - B n tóm t t hành vi vi ph m. i v i ngư i có h khNu t i Hà N i, ăng ký t m trú dài h n nơi khác cũng thu c Hà N i và ang s ng nơi ăng ký t m trú (KT2), có hành vi vi ph m thì cơ quan b t gi l p biên b n vi ph m g i cơ quan công an nơi ngư i ó ang sinh s ng l p h sơ, ngh ưa vào Cơ s ch a b nh (n u có i u ki n như qui nh t i kho n 1 i u 2 Qui nh này). i u7: 1. i v i ngư i bán dâm có tính ch t thư ng xuyên, không có nơi cư trú nh t nh (là ngư i ngo i t nh ho t ng bán dâm t i Hà N i), cơ quan phát hi n (Công an c p xã ho c C nh sát tr t t , C nh sát i u tra, C nh sát hình s c p huy n ho c c p t nh) l p biên b n v hành vi vi ph m chuy n Tr i L c Hà. Trư ng tr i L c Hà l p h sơ và làm văn b n ngh ưa ngư i bán dâm vào Cơ s ch a b nh. 2. H sơ ưa vào cơ s ch a b nh i v i ngư i bán dâm không có nơi cư trú nh t nh (ngư i ngo i t nh ho t ng bán dâm t i Hà N i) g m : - Biên b n v hành vi bán dâm do cơ quan Công an phát hi n i tư ng có hành vi vi ph m l p. - Quy t nh t m gi hành chính. - Biên b n bàn giao i tư ng c a cơ quan b t gi chuy n tr i L c Hà. - Sơ y u lý l ch do Công an tr i L c Hà l p, có phi u xác minh nhân thân c a ngư i bán dâm, có dán nh, óng d u giáp lai. - Văn b n ngh ưa ngư i bán dâm vào Cơ s ch a b nh (c a tr i L c Hà). - Các tài li u khác (n u có). - B n tóm t t hành vi vi ph m. i v i ngư i bán dâm trên 55 tu i không có nơi cư trú nh t nh (ngư i ngo i t nh) thì tr i L c Hà l p h sơ, báo cáo phòng C nh sát tr t t ngh Giám c S Lao ng Thương binh và Xã h i ưa vào Trung tâm B o tr Xã h i IV qu n lý nuôi dư ng lâu dài; N u có a ch cư trú t i Hà N i thì chuy n UBND c p xã nơi ngư i ó cư trú ra quy t nh giáo d c a phương.
  5. i u 8 : H sơ i tư ng ph i l p thành 3 b , g m 1 b h sơ g c và 2 b h sơ phô tô, Trư ng Công an nơi l p h sơ ký tên và óng d u sao y b n chính. B g c lưu t i Công an nơi l p h sơ, 2 b h sơ phô tô giao Phòng Lao ng Thương binh và Xã h i c p huy n và Trung tâm Giáo d c Lao ng Xã h i s II. Chương 3: TRÌNH T TH T C XÉT DUY T VÀ TH C HI N QUY T NNH ƯA NGƯ I BÁN DÂM VÀO CƠ S CH A B NH i u 9 : Th t c xét duy t i v i ngư i bán dâm có h khNu thư ng trú t i Hà N i : 1. Th t c xét duy t t i c p xã : Sau khi ã thu th p y tài li u và l p h sơ c a ngư i vi ph m, Ban ch o phòng ch ng AIDS và phòng ch ng t n n ma tuý, m i dâm c p xã ti n hành h p xét duy t, làm văn b n ngh kèm theo biên b n xét duy t g i H i ng tư v n c p huy n (qua phòng Lao ng Thương binh và Xã h i c p huy n). 2. Th t c xét duy t t i c p huy n : Trong th i h n 3 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ngh ưa ngư i vào Cơ s ch a b nh, Ch t ch UBND c p huy n giao cho Trư ng Phòng Lao ng Thương binh và Xã h i c p huy n (Thư ng tr c H i ng Tư v n c p huy n). Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, Trư ng Phòng Lao ng Thương binh và Xã h i ph i h p v i cơ quan công an cùng c p thNm tra t ng h sơ trư c khi trình H i ng Tư v n c p huy n. Trong th i h n 07 ngày k t ngày nh n ư c h sơ, Thư ng tr c h i ng tư v n c p huy n t ch c h p h i ng tư v n xét duy t, bi u quy t t ng trư ng h p c th , k t lu n theo a s . Biên b n h p h i ng tư v n c p huy n ph i ghi rõ ý ki n phát bi u c a t ng thành viên h i ng tư v n. Thư ng tr c h i ng tư v n có trách nhi m d th o quy t nh (kèm theo biên b n h p h i ng tư v n) trình Ch t ch UBND c p huy n ký quy t nh. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a H i ng tư v n, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét và quy t nh vi c ưa ngư i bán dâm vào Cơ s ch a b nh. i u 10 : Th t c xét duy t i v i ngư i bán dâm không có nơi cư trú nh t nh (ngư i ngo i t nh ho t ng bán dâm t i Hà N i) : i v i ngư i bán dân không có nơi cư trú nh t nh, cơ quan b t gi l p biên b n vi ph m chuy n tr i L c Hà l p h sơ ngh ưa vào cơ s ch a b nh và chuy n cho Phòng Lao ng Thương binh Xã h i c p huy n nơi ngư i ó vi ph m thNm nh.
  6. Trong th i h n 15 ngày k t khi nh n h sơ, Trư ng phòng Lao ng Thương binh và Xã h i ph i h p v i tr i L c Hà ki m tra, hoàn ch nh h sơ và trình H i ng Tư v n c p huy n. Trong th i h n 7 ngày k t ngày nh n h sơ, H i ng tư v n có trách nhi m xem xét h sơ và t ch c h p xét duy t, trình Ch t ch UBND c p huy n. Trong th i h n 5 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo c a H i ng Tư v n, Ch t ch UBND c p huy n ra quy t nh ưa ngư i bán dâm vào Trung tâm Giáo d c Lao ng Xã h i s II thu c S Lao ng Thương binh và Xã h i Hà N i ch a b nh, giáo d c. i u 11 : Quy t nh ưa vào Cơ s ch a b nh có hi u l c thi hành t ngày ký. Thư ng tr c H i ng Tư v n có trách nhi m g i ngay Quy t nh cho ngư i b ưa vào Cơ s ch a b nh, gia ình ngư i b ưa vào Cơ s ch a b nh, Chi c c Phòng ch ng t n n xã h i, cơ quan Công an, H ND c p huy n và UBND c p xã nơi ngư i ó cư trú ho c nơi ngư i ó vi ph m. Trư ng h p i tư ng là ngư i chưa thành niên thì quy t nh ưa vào Cơ s ch a b nh g i cho cha m ho c ngư i giám h c a ngư i ó. Trong th i h n 5 ngày k t ngày nh n ư c Quy t nh, cơ quan Công an c p huy n ho c tr i L c Hà có trách nhi m t ch c ưa ngư i ph i ch p hành quy t nh vào Cơ s ch a b nh. i v i ngư i bán dâm không có nơi cư trú nh t nh (ngư i ngo i t nh) ã ư c l c lư ng Công an các c p ưa vào tr i L c Hà, trong khi ch quy t nh, Phòng C nh sát tr t t Công an thành ph có th ưa ngư i bán dâm g i vào Cơ s ch a b nh theo qui nh t i Thông tư 24/TTLT ngày 26/11/1996 c a Liên B Lao ng Thương binh Xã h i - Công an - Y t . Th i h n ch p hành quy t nh tính t ngày ngư i ph i ch p hành vào Cơ s ch a b nh. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN TRONG VI C TH C HI N ƯA NGƯ I BÁN DÂM VÀO CƠ S CH A B NH i u 12 : S Lao ng Thương binh và Xã h i : 1. Theo dõi bi n ng s ngư i bán dâm trên a bàn thành ph ; Giao ch tiêu xét duy t ưa ngư i bán dâm vào cơ s ch a b nh theo quí, năm. 2. Ph i h p v i Công an Thành ph ki m tra, hư ng d n l p h sơ, ôn c thi hành Quy t nh ưa ngư i bán dâm vào Cơ s ch a b nh. 3. Ki m tra, giám sát vi c ti p nh n, qu n lý, giáo d c, ch a b nh cho ngư i bán dâm Trung tâm Giáo d c Lao ng Xã h i s II. 4. L p bi u m u th ng kê, báo cáo, s d ng th ng nh t toàn Thành ph . i u 13 : Công an Thành ph .
  7. 1. Ki m tra và ch o Công an các c p ph i h p v i S Lao ng Thương binh và Xã h i, các cơ quan h u quan trong vi c phát hi n, l p h sơ và t ch c ưa ngư i bán dâm vào Cơ s ch a b nh theo qui nh c a pháp lu t. 2. T ch c vi c truy tìm i tư ng tr n, không thi hành quy t nh ho c ang thi hành quy t nh tr n kh i Cơ s ch a b nh. i u 14 : UBND c p huy n, c p xã. 1. Ch o các cơ quan ch c năng ti n hành rà soát, n m ch c i tư ng, l p h sơ, t ch c xét duy t theo úng trình t , th t c qui nh. 2. Ch t ch UBND c p huy n ra quy t nh ưa ngư i bán dâm vào Cơ s ch a b nh xem xét, quy t nh vi c hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh, gi m th i h n; t m ình ch ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i Cơ s ch a b nh theo i u 98, 99 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. 3. T ch c ki m tra và gi i quy t khi u n i, t cáo v vi c l p h sơ ưa ngư i bán dâm vào Cơ s ch a b nh. i u 15 : Phòng Lao ng Thương binh và Xã h i c p huy n : 1. Th c hi n nhi m v Thư ng tr c H i ng Tư v n, ph i h p v i Công an c p huy n ti n hành ki m tra h sơ trư c khi trình H i ng Tư v n c p huy n xét duy t. 2. L p danh sách i tư ng có Quy t nh vào Cơ s ch a b nh báo cáo Ch t ch UBND c p huy n và Giám c S Lao ng Thương binh và Xã h i (thông qua Chi c c Phòng ch ng t n n xã h i). 3. Theo dõi, ôn c vi c ch p hành quy t nh ưa vào Cơ s ch a b nh. 4. Theo dõi, t o i u ki n cho ngư i bán dâm h t th i h n Cơ s ch a b nh tái hòa nh p c ng ng. i u 16 : Trung tâm Giáo d c Lao ng Xã h i s II. 1. Ti p nh n ngư i có quy t nh vào khám, ch a b nh,qu n lý, giáo d c, th c hi n các bi n pháp phòng ch ng lây nhi m HIV/AIDS và các b nh truy n nhi m khác theo úng qui nh c a pháp lu t. 2. Hàng tháng báo cáo s lư ng ngư i vào, ra Trung tâm cho S Lao ng Thương binh và Xã h i (qua Chi c c Phòng ch ng t n n xã h i). 3. Xem xét, xu t v i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh vi c gi m th i h n, t m ình ch ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i Cơ s ch a b nh i v i ngư i ang ch p hành quy t nh t i Trung tâm theo i u 99 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002. 4. Báo cáo các cơ quan c p trên và cơ quan ch c năng, t ch c truy tìm i tư ng tr n kh i Trung tâm.
  8. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 17 : Qui nh này g m 5 chương 17 i u và có hi u l c k t ngày ký. S Lao ng Thương binh và Xã h i, Công an thành ph , th trư ng các s ban, ngành liên quan, Ch t ch UBND qu n, huy n, giám c Trung tâm Giáo d c Lao ng Xã h i s II, Trung tâm B o tr Xã h i IV có trách nhi m thi hành Qui nh này. Các Qui nh trư c ây trái v i Qui nh này u bãi b . TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH T CH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u UBND THÀNH PH HÀ N I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA UBND QU N, HUY N VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : ........./Q -UB Hà N i, ngày tháng năm 200 M U QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C ÁP D NG BI N PHÁP X LÝ HÀNH CHÍNH ƯA VÀO CƠ S CH A B NH Y BAN NHÂN DÂN QU N, HUY N ...... Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ã ư c U ban Thư ng v Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam thông qua ngày 02/7/2002; Căn c Quy nh t m th i v th t c ưa ngư i bán dâm vào Cơ s ch a b nh theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002 ban hành kèm theo Quy t nh s ........./2002/Q -UB ngày ......./....../2002 c a UBND Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n ..........................;
  9. Căn c biên b n phiên h p ngày ...../....../200... c a H i ng tư v n x lý các vi ph m t n n xã h i, qu n, huy n......................................... QUY T NNH i u 1: Áp d ng bi n pháp x lý hành chính ưa vào Cơ s ch a b nh t i Trung tâm Giáo d c Lao ng Xã h i s 11 ( a ch : xã Yên Bài - huy n Ba Vì - T nh Hà Tây) i v i: H tên: ...................................................................................................... Các tên khác.............................................................................................. Sinh ngày....... tháng .......năm .................................................................... Qu c t ch: ..........Dân t c:............Tôn giáo:...............Trình văn hoá: ..... Quê quán:.................................................................................................. Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:................................................................. Ch hi n nay:.......................................................................................... Ngh nghi p:.............................................................................................. ã có hành vi vi ph m i u 26 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Lo i i tư ng:........................................................................................... i u 2: Th i h n áp d ng bi n pháp này là........tháng tính t ngày ngư i có tên trên vào Cơ s ch a b nh. ương s có quy n g i ơn khi u n i n Ch t ch UBND qu n, huy n trong vòng 10 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh này. i u 3: Chánh Văn phòng HDND và UBND qu n, huy n ...............Trư ng Công an qu n, huy n, Trư ng phòng L TB&XH qu n, huy n, Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n .............Giám c Trung tâm GDL XH s II và ngư i có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: T/M U BAN NHÂN DÂN QU N, HUY N ......... - Như i u 3 - Vi n KSND qu n, huy n KT CH TNCH - Lưu VT Phó Ch T ch
Đồng bộ tài khoản