Quyết định số 14/2005/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 14/2005/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2005/QĐ-BTS về việc chuyển Chi cục quản lý Chất lượng,An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 5 thành Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 5 do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2005/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2005/Q -BTS Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2005 QUY T NNH V VI C CHUY N CHI C C QU N LÝ CH T LƯ NG, AN TOÀN V SINH VÀ THÚ Y THU S N VÙNG 5 THÀNH TRUNG TÂM CH T LƯ NG, AN TOÀN V SINH VÀ THÚ Y TH Y S N VÙNG 5 B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n; Căn c Quy t nh s 07/2003/Q -BTS ngày 05/8/2003 c a B trư ng B Thu s n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý CL, ATVS&TYTS; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh & Thú y thu s n và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1: Chuy n Chi c c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 5, tr c thu c C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n, thành Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y Th y s n vùng 5 – Cà Mau (g i t t là Trung tâm Ch t lư ng và Thú y th y s n 5). Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 5 có tên giao d ch qu c t là “The National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate - Branch 5” vi t t t là "NAFIQAVED - Branch 5", có tr s t i 171 Phan Ng c Hi n - Phư ng 6 - Thành ph Cà Mau. Trung tâm là ơn v s nghi p có thu, có tài kho n t i kho b c và ngân hàng; có con d u ti ng Vi t và ti ng Anh giao d ch. i u 2: Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 5 có nhi m v giúp C c trư ng C c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n th c hi n nhi m v cña Côc t i a bàn các t nh Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau. Chøc n¨ng, nhi m v , quy n h n và m i quan h làm vi c c a Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 5 do C c trư ng C c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n quy nh, sau khi có tho thu n c a B Th y s n. i u 3: Cơ c u t ch c Cơ c u t ch c c a Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 5, g m có:
  2. 1.Phòng T ng h p, Thông tin và Ch ng nh n. 2.Phòng T ch c-Hành chính, Tài chính 3.Phòng Ch t lư ng và An toàn v sinh thu s n 4.Phòng Thú y th y s n 5.Phòng Ki m nghi m Ch t lư ng, Ki m d ch và Kh o nghi m. i u 4: Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 5 có 01 Giám c và kh«ng qu¸ 02 Phó giám c giúp vi c. Giám c Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n vùng 5 do B trư ng B Thu s n b nhi m theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n. Phó giám c Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và thú y thu s n vùng 5 do C c trư ng C c qu n lý CL, ATVS&TYTS b nhi m theo ngh c a Giám c Trung tâm Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 5, sau khi có ý ki n tho thu n c a B Thu s n. Ngoài s biên ch hư ng lương do ngân sách Nhà nư c c p, Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n vùng 5 ư c tuy n d ng lao ng h p ng hư ng lương t ngu n thu phí, l phí và d ch v k thu t theo quy nh c a pháp lu t. Ch tiêu biên ch viªn ch c và lao ng h p ng c a Trung tâm do C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và thú y th y s n phân b sau khi có ý ki n ch p thu n c a B Thu s n. i u 5: Quy t nh này thay th Quy t nh s 09/2004/Q -BTS ngày 20/4/2004 c a B trư ng B Thu s n và có hi u l c thi hµnh sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, Các ông Chánh Văn phòng, th trư ng các C c, V , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n và Giám c Trung tâm Ch t lư ng, An toàn v sinh và thú y th y s n vùng 5 và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT B TRƯ NG B TH Y S N TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng
Đồng bộ tài khoản