Quyết định số 14/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 14/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2005/QĐ-UB về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2005/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 14/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I THÀNH PH NĂM 2005 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ch th s 18/2004/CT-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2005 ; Căn c Ngh quy t H i ngh Thành y l n th 19 ngày 30 tháng 11 năm 2004 và Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2005 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t -xã h i thành ph năm 2005. i u 2. Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v và doanh nghi p thu c thành ph căn c theo ch c năng, nhi m v và n i dung K ho ch này xây d ng k ho ch hành ng c th , nh m th c hi n t hi u qu cao nh t. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v và doanh nghi p thu c thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph CH TNCH - B K ho ch và u tư - B Tài chính - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , - Các oàn th thành ph
 2. - Văn phòng Thành y - Các Ban Thành y Lê Thanh H i - Các Ban H i ng nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP, các T NCTH, TH (10b) - Lưu (TH/LT) K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I THÀNH PH NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 14 /2005/Q -UB ngày 25 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) Năm 2005 có ý nghĩa r t quan tr ng, là năm cu i tri n khai th c hi n Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VII v k ho ch 5 năm 2001 - 2005. K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i thành ph năm 2005 là ti p t c phát huy thành qu c a 4 năm qua v phát tri n kinh t -xã h i, qu n lý ô th , gi v ng n nh chính tr , m b o an ninh tr t t trên a bàn thành ph ; t ch c th c hi n “Năm ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m” huy ng m i ngu n l c trong xã h i nh m t o s chuy n bi n m nh v kinh t -xã h i, qu n lý ô th , hoàn thành th ng l i nhi m v , ch tiêu k ho ch năm 2005 và 5 năm 2001-2005 ; c th như sau : I.- V KINH T : T p trung thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t trên 3 lĩnh v c d ch v , công nghi p và nông nghi p : 1. Vi n Kinh t ch trì ph i h p v i các s -ngành, các T ng Công ty có liên quan ã ư c phân công chuNn b c th tri n khai th c hi n ngay trong quý I án chuy n d ch cơ c u kinh t thành ph nâng cao s c c nh tranh và hi u qu kinh t ; ti p thu các k t qu nghiên c u và tri n khai các gi i pháp ng b mà Ban nghiên c u c a Th tư ng Chính ph , các B -Ngành Trung ương ã góp ý. 2. D ch v -Thương m i, ph n u t giá tr gia tăng các ngành d ch v tăng trên 12% (giá tr s n xu t tăng trên 13%). 2.1- S Thương m i ch trì, ph i h p v i Vi n Kinh t , các cơ quan, ơn v liên quan trong quý I xây d ng k ho ch c th tri n khai th c hi n trong năm : 2.1.1- Tri n khai th c hi n có hi u qu chương trình m c tiêu phát tri n ngành thương m i thành ph năm 2005 và chuNn b nh ng năm sau theo Ngh quy t 09/TU c a Thành y ; xây d ng cơ s v t ch t cho ngành thương m i, khuy n khích h tr các thành ph n kinh t tham gia xây d ng và nâng c p các siêu th , trung tâm thương m i theo quy ho ch và theo tiêu chuNn do B Thương m i ban hành ; chuNn b xây d ng Trung tâm giao d ch nguyên ph li u ngành d t may và da giày, nguyên li u v t tư. 2.1.2- Ti p t c th c hi n án quy ho ch ch ; ưa vào ho t ng ch u m i Bình i n ; nâng c p và tri n khai xây d ng giai o n 2 i v i hai ch u m i Tam Bình
 3. và Tân Xuân ; h p tác v i các t nh, thành ph t ch c t t các kênh phân ph i hàng hóa ; nh hư ng phát tri n 3 ch u m i là xây d ng thành khu sơ ch th c phNm (th c phNm ã óng gói) cung ng cho các ch n i thành, trung tâm thương m i, siêu th và cung ng cho các t nh, thành ph ; nâng cao ch t lư ng qu n lý các ch trên a bàn thành ph theo hư ng u th u qu n lý ch ; thông qua quy ho ch h th ng c a hàng cung ng xăng d u, gas trên a bàn thành ph trong quý II. 2.1.3- u tư xây d ng Trung tâm h i ngh -h i ch -tri n lãm qu c t Khu Nam thành ph cho yêu c u r t c p bách và khNn trương chuNn b u tư thêm m t Trung tâm n a Khu ô th m i Th Thiêm v i quy mô l n, hi n i hơn ; nghiên c u tri n khai th c hi n chương trình thương m i i n t nh m giúp doanh nghi p ti p c n khách hàng nhanh chóng, gi m chi phí giao d ch. 2.1.4- H tr ho t ng i ôi v i tăng cư ng qu n lý Nhà nư c các Hi p h i doanh nghi p, ngành ngh trong nư c và các Văn phòng, Chi nhánh i di n doanh nghi p nư c ngoài trên a bàn thành ph . 2.2- Trung tâm xúc ti n Thương m i và u tư ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n chương trình xúc ti n năm 2005, ti p t c m các l p t p hu n v AFTA, Hi p nh thương m i Vi t-M và T ch c thương m i Th gi i cho cán b ngành d ch v -thương m i c a thành ph và các doanh nghi p ; ti p t c h tr doanh nghi p th c hi n các Hi p nh song phương và a phương mà Nư c ta ã ký k t ; thành l p Văn phòng i di n thương m i thành ph t i Singapore (quý I), h tr thành l p gian hàng trưng bày và xu t khNu hàng hóa Vi t Nam nư c ngoài ; m r ng i tư ng tham gia và nâng cao ch t lư ng h th ng i tho i gi a Chính quy n và doanh nghi p trên trang web c a thành ph ; tri n khai th c hi n chương trình h tr xây d ng thương hi u góp ph n tăng s c c nh tranh cho hàng hóa trên th trư ng trong nư c và xu t khNu ; h p tác các t nh, thành ph và các nư c lân c n t ch c các kênh phân ph i hàng hóa, tham gia các h i ch -tri n lãm ; ti p t c phát huy t t hơn n a chương trình hàng Vi t Nam ch t lư ng cao ; t ch c g p g doanh nhân Vi t Nam nư c ngoài nhân d p T t t D u. 2.3- S Giao thông Công chánh ch trì ph i h p v i các cơ quan, ơn v , trư ng i h c, doanh nghi p liên quan t ch c nghiên c u phát tri n d ch v v n t i ư ng b trên a bàn ; trư c m t t p trung nâng cao ch t lư ng, phát tri n thêm s lư ng phương ti n v n t i hành khách công c ng, m thêm lu ng tuy n m i và v n t i hàng hóa liên t nh ; ph i h p các cơ quan, ơn v c i cách th t c hành chánh liên quan n ho t ng d ch v c ng úng thông l qu c t (C ng v , H i quan, Giao thông v n t i). 2.4- S Du l ch ch trì ph i h p v i T ng Công ty Du l ch Sài gòn, các cơ quan liên quan phát tri n m nh ngành du l ch, ph n u trong năm thu hút 1,8 tri u lư t khách qu c t , tăng 15% so v i th c hi n năm 2004 ; tăng cư ng tuyên truy n qu ng bá và xúc ti n du l ch trong và ngoài nư c ; khai thác có hi u qu th trư ng du l ch qu c t tr ng i m và th trư ng trong nư c ; a d ng hóa các hình th c du l ch như du l ch l hành, du l ch sinh thái, du l ch làng quê, v.v... ; nhân d p các L h i trong năm, tăng cư ng qu ng bá và xúc ti n du l ch trong nư c và nư c ngoài, nâng cao hình nh v t nư c, con ngư i Vi t Nam và thành ph H Chí Minh, khai thác th m nh du l ch c a thành ph , c bi t là d p 30 tháng 4 năm 2005.
 4. 2.5- T ng Công ty Du l ch Sài gòn khNn trương tri n khai th c hi n 11 d án u tư du l ch, ti p t c u tư khu du l ch sinh thái C n Gi , c ng du l ch ư ng th y, Công viên L ch s Văn hóa dân t c ; ph i h p v i y ban nhân dân các qu n t ch c Khu ph văn hóa-du l ch và ch êm qu n 5, qu n 1. 2.6- S Bưu chính, Vi n thông ch trì ph i h p v i các s -ngành, qu n-huy n xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph ban hành cơ ch qu n lý Nhà nư c v bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin, m ng Internet trên a bàn (quý II) ; k ho ch phát tri n ngành bưu chính, vi n thông trên a bàn thành ph và chương trình Chính ph i n t c a Chính quy n thành ph (quý III). 2.7- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph và S Tài chính ph i h p v i Qu u tư phát tri n ô th thành ph , các ngân hàng, t ch c tài chính tri n khai các gi i pháp hi n i hóa h th ng ngân hàng, phát tri n th trư ng d ch v tài chính, ngân hàng trên a bàn ; m thêm tài kho n cá nhân r ng rãi cho nhân dân ; y ban nhân dân thành ph ph i h p v i Trung tâm giao d ch ch ng khoán t i thành ph phát tri n th trư ng ch ng khoán. 2.8- S Tài nguyên và Môi trư ng ti p t c hoàn ch nh án phát tri n th trư ng b t ng s n và chuNn b hình thành Trung tâm giao d ch b t ng s n. 3. Công nghi p, ph n u giá tr gia tăng ngành công nghi p trên 13% (giá tr s n xu t công nghi p tăng trên 15%). 3.1- S Công nghi p ch trì ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan, các T ng Công ty tri n khai th c hi n quy ho ch phát tri n 3 ngành công nghi p cơ khí, i n t -tin h c, hóa ch t trên a bàn thành ph ; tri n khai m t s d án u tư cho 3 ngành này vào các khu công nghi p theo quy ho ch ; ban hành s m chương trình phát tri n ngành cơ khí ô tô c a thành ph . 3.2- S Công nghi p ch trì tri n khai trong quý I k ho ch th c hi n chương trình m c tiêu phát tri n 6 ngành công nghi p, k c công nghi p Trung ương trên a bàn (cơ khí, i n t , hóa ch t, nh a-cao su, d t-may, da giày) ; cùng Vi n Kinh t ch trì ph i h p v i các s -ngành, qu n-huy n rà soát, b sung quy ho ch phát tri n ngành công nghi p trên a bàn qu n-huy n. 3.3- S Công nghi p ch trì ph i h p v i S Khoa h c và Công ngh và Trung tâm xúc ti n Thương m i và u tư tri n khai Chương trình năng su t-ch t lư ng và h i nh p 2005, huy ng ngu n l c khoa h c và công ngh nh m h tr các doanh nghi p nâng cao năng su t, gi m chi phí, nâng cao ch t lư ng s n phNm, năng l c c nh tranh và Ny m nh xu t khNu. 3.4- Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p, Ban Qu n lý Khu công ngh cao và các doanh nghi p ch u tư cơ s h t ng, v.v… Ny nhanh ti n xây d ng Khu công ngh cao, Khu công nghi p Tân Phú Trung, Khu công nghi p Linh Trung III (Tr ng Bàng, Tây Ninh), Khu công nghi p Hi p Phư c, C m công nghi p Cơ khí ôtô huy n C Chi, C m công nghi p Nh Xuân, C m công nghi p Lê Minh Xuân ; Ny nhanh ti n b i thư ng gi i phóng m t b ng có qu t cho các nhà u tư m i và di d i các doanh nghi p gây ô nhi m môi trư ng ; xác nh giá cho thuê t và nhà xư ng trong các Khu công nghi p, Khu ch xu t trình y ban nhân dân thành ph trong tháng 02 năm 2005.
 5. 3.5- Ban ch o công tác di d i doanh nghi p và cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng c a thành ph : i v i doanh nghi p và cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng do thành ph tr c ti p qu n lý thì trong năm 2005 th c hi n cơ b n xong vi c kh c ph c ô nhi m t i ch ( t tiêu chuNn môi trư ng) ho c di d i n các Khu công nghi p, C m công nghi p k t h p v i i m i công ngh - thi t b ; ph i h p v i các B -Ngành liên quan t ch c th c hi n t t Quy t nh s 64/2003/Q -TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph t p trung x lý các cơ s s n xu t gây ô nhi m thu c Trung ương qu n lý ; ph i h p v i B Tài chính và các B -Ngành liên quan xu t cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr di d i doanh nghi p và cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng n vùng quy ho ch ; ph i h p S Quy ho ch-Ki n trúc rà soát các Khu công nghi p ã ư c quy ho ch và các a i m ngoài Khu công nghi p nhưng có th b trí xác nh cho doanh nghi p tri n khai vi c di d i. 3.6- Ban i m i qu n lý doanh nghi p Nhà nư c thành ph chuNn b k ho ch và t ch c th c hi n chương trình c ng c , s p x p và c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c theo Quy t nh s 155/2004/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ban hành tiêu chí phân lo i doanh nghi p Nhà nư c và c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c. 4. Nông nghi p, ph n u giá tr gia tăng ngành nông nghi p trên 2% (giá tr s n xu t tăng trên 3%). S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : 4.1- Ti p t c Ny m nh chương trình hai cây-hai con, t p trung u tư nâng cao ch t lư ng àn bò s a i ôi v i vi c tăng di n tích tr ng c ; quy ho ch và u tư h th ng th y l i cho vùng nuôi tôm sú, m r ng di n tích nuôi tôm càng xanh ; m r ng di n tích tr ng rau an toàn, chuyên canh d a Cayen, hoa-cây ki ng, nuôi cá s u ; hình thành làng ngh cây ki ng, cá ki ng C Chi, làng ngh th công m ngh truy n th ng ngo i thành, quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông nghi p thí i m 3 xã ngo i thành ; khNn trương xây d ng Trung tâm ki m d ch th y s n C n Gi ưa vào khai thác trong tháng 02, Trung tâm qu n lý ki m nh gi ng cây tr ng v t nuôi ưa vào s d ng cu i năm ; hoàn thành n bù gi i phóng m t b ng và xây d ng b n c ng, nhà l ng ch Trung tâm th y s n t i Nhà Bè và u tư xây d ng Trung tâm công ngh sinh h c thành ph , Khu nông nghi p k thu t cao. 4.2- Ti p t c th c hi n ba chương trình m c tiêu phát tri n ngành th y s n, ch bi n g , ch bi n th c phNm ; ch n các d án u tư t p trung th c hi n. 4.3- Phòng ng a ch t ch và x lý k p th i, quy t li t các lo i d ch b nh v gia súc, gia c m, ki m soát vi c s d ng hóa ch t, thu c tr sâu và các ch t kháng sinh trong s n xu t, ch bi n nông-th y s n ; ch o ch m d t d ch cúm gà trên a bàn thành ph , có chính sách h tr , ưu ãi úng m c t o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p và nông dân chăn nuôi gia c m ph c h i s n xu t nhưng ph i m b o tuy t i an toàn và theo dõi sát tình hình d ch cúm gia c m, nh t là các t nh lân c n, có bi n pháp x lý k p th i, quy t li t, không tái phát d ch cúm gia c m trên a bàn thành ph . 4.4- Ti p t c án b o v và chăm sóc t t r ng phòng h , r ng c d ng, b o v và qu n lý t t khu d tr sinh quy n C n Gi .
 6. 4.5- Ti p t c th c hi n u tư d án kiên c hóa h th ng th y l i Kênh ông - C Chi, th y l i b h u sông Sài gòn. II.- U TƯ PHÁT TRI N : Ti p t c th c hi n 12 chương trình và công trình tr ng i m ; t p trung cho các công trình ang th c hi n hoàn thành trong năm, mang l i ý nghĩa thi t th c và rà soát, l p danh m c c th tri n khai ti p t c. Các Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân thành ph ph trách chương trình, công trình tr ng i m ch o s -ngành, qu n-huy n rà soát l i ti n th c hi n 4 năm qua ; có k ho ch, bi n pháp ti p t c th c hi n trong năm 2005 tri n khai ng b ngay trong quý I. 1. S K ho ch và u tư xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph trong quý I k ho ch u tư phát tri n và danh m c d án u tư s d ng các ngu n v n ngân sách Nhà nư c theo danh m c ã thông qua kỳ h p l n th 3 c a H i ng nhân dân thành ph ; các bi n pháp huy ng v n t ư c trên 53.000 t ng ; t p trung các gi i pháp tăng quy mô, hi u qu u tư và i u ch nh cơ c u v n u tư ; chuNn b t ng k t công tác u tư xây d ng cơ b n 4 năm (2001-2004) trong quý I, tr ng tâm là ch ng lãng phí và ti t ki m trong xây d ng cơ b n ; huy ng v n tín d ng ưu ãi t Qu h tr phát tri n Qu c gia. 2. S K ho ch và u tư trình y ban nhân dân thành ph v các gi i pháp huy ng v n trong nư c, nh t là v n tư nhân cho phát tri n kinh t : 2.1- T ng h p danh m c d án và trình y ban nhân dân thành ph v ti p t c th c hi n chương trình kích c u thông qua u tư ; trong ó, Ny m nh th c hi n vi c xã h i hóa u tư trong ngành giáo d c, y t , văn hóa, th thao và h tr doanh nghi p u tư m r ng s n xu t, i m i công ngh -thi t b . 2.2- Khuy n khích và t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p v a và nh , h gia ình, doanh nghi p tư nhân, u tư phát tri n s n xu t-kinh doanh, thông qua các cơ ch chính sách h tr c a Nhà nư c ; t o i u ki n thu n l i các doanh nghi p d dàng ti p c n v i các chính sách khuy n khích và chương trình h tr c a Nhà nư c v u tư và tín d ng, v m t b ng s n xu t, thông tin th trư ng, v tư v n k thu t, ào t o phát tri n ngu n nhân l c và ti p c n v i các d ch v phát tri n kinh doanh. 2.3- Ti p t c ki n ngh s a i b sung, hoàn thi n các văn b n qu n lý th c hi n có hi u qu Lu t doanh nghi p, ti n t i th c hi n m t m t b ng pháp lý v i u ki n s n xu t-kinh doanh cho các lo i hình doanh nghi p. 2.4- Tăng cư ng công tác h u ki m theo hư ng v a t o i u ki n Nhà nư c có kh năng qu n lý và nh hư ng, v a t o thu n l i cho doanh nghi p kinh doanh nh ng ngành ngh mà pháp lu t không c m ; ti p t c rà soát, lo i b nh ng rào c n i v i s phát tri n c a doanh nghi p. 3. S K ho ch và u tư làm u m i tham mưu cho y ban nhân dân thành ph th c hi n chương trình m r ng h p tác có hi u qu v i các t nh và thành ph ; trư c tiên, h p tác v i các t nh trong Vùng kinh t tr ng i m phía Nam xây d ng các Khu công nghi p t p trung, các Khu ô th m i, u tư các d án k t n i h t ng giao thông.
 7. 4. S K ho ch và u tư ch trì ph i h p Trung tâm xúc ti n Thương m i và u tư t p trung th c hi n công tác xúc ti n u tư, c i ti n th t c hành chánh, tháo g vư ng m c thu hút m nh v n u tư tr c ti p nư c ngoài : 4.1- Th c hi n t t quy ch 1 c a cho các nhà u tư trong nư c và có v n nư c ngoài. 4.2- Rà soát l i danh m c d án kêu g i u tư nư c ngoài trong quý I i u ch nh, b sung nh ng d án có quy mô l n c n kêu g i u tư nư c ngoài. 4.3- Tăng cư ng ho t ng xúc ti n u tư nư c ngoài t i các th trư ng tr ng i m như Nh t B n, ài Loan, EU, B c M , Trung Qu c, Asean và m t s th trư ng khác ; ph i h p v i các cơ quan ngo i giao Vi t Nam nư c ngoài trong công tác v n ng xúc ti n thương m i và u tư. 5. S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài chính t p trung khai thác, huy ng ngu n l c u tư t t, tháo g nh ng khó khăn vư ng m c v b i thư ng gi i phóng m t b ng và h sơ pháp lý các khu t th c hi n nhanh u giá quy n s d ng t ; S Tài nguyên và Môi trư ng ti p t c ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan ki m tra ti n các d án ã có quy t nh giao t, cho thuê t nhưng chưa tri n khai ho c th c hi n không úng m c ích và các d án chưa giao t thu h i ưa vào u giá quy n s d ng t; S Tài chính xu t i u ch nh quy ch u giá quy n s d ng t theo hư ng phân c p m nh và ng b cho qu n-huy n th c hi n công vi c này. Ban ch o 80 c a thành ph ph i h p các doanh nghi p Trung ương trên a bàn s p x p, x lý nh ng vư ng m c, th c hi n t t ch trương thanh lý, bán m t b ng nhà xư ng. 6. S Tài chính và Qu u tư phát tri n ô th thành ph chuNn b k ho ch trình y ban nhân dân thành ph vi c ti p t c th c hi n phát hành trái phi u ô th và h p v n các ngân hàng u tư phát tri n ; chuNn b v cơ ch , chính sách, i u l và ngu n v n s m ưa Qu phát tri n nhà và Qu b o lãnh tín d ng doanh nghi p v a và nh c a thành ph vào ho t ng. 7. Ban Qu n lý các d án ODA t p trung th c hi n nhanh vi c gi i ngân v n ODA ; Ny nhanh công tác b i thư ng, tái nh cư và gi i phóng m t b ng các d án u tư ; b o m cân i v n i ng cho các d án ODA ; S K ho ch và u tư theo dõi và báo cáo thư ng xuyên vi c th c hi n các d án ODA y ban nhân dân thành ph ch o k p th i. 8. Ti p t c th c hi n xã h i hóa các lĩnh v c thu c kh i qu n lý ô th , nh t là các d ch v công ích (thu gom v n chuy n rác, c p nư c s ch, thoát nư c, chăm sóc cây xanh, công viên, gi xe,…) gi m gánh n ng cho ngân sách và dùng kinh phí ti t ki m ư c tái u tư cơ s h t ng ; Vi n Kinh t ch trì ph i h p v i S Giao thông Công chánh, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài chính trình y ban nhân dân thành ph v cơ ch , chính sách xã h i hóa d ch v công ích trên a bàn trong quý II (khoán chi ho c u th u, u giá các d ch v ). 9. S Giao thông Công chánh ch trì ph i h p v i các s -ngành liên quan t p trung th c hi n các chương trình l n như sau : 9.1- Chương trình ch ng ùn t c giao thông : Hoàn thành xây d ng d án ư ng B c Nam, c u Tân Thu n 2 ưa vào s d ng trong năm ; kh i công xây d ng d án i
 8. l ông - Tây và ư ng h m qua Th Thiêm, c u ư ng Nguy n Văn C , c u Th Thiêm, c u Phú M và ư ng Nguy n Văn Tr i - Nam Kỳ Kh i Nghĩa và ư ng Bình Tri u ; xây d ng nhanh và m b o ch t lư ng d án ư ng Trư ng Chinh n i v i tuy n ư ng Xuyên á ; chuNn b u tư và kh i công m t s T nh l và c u n i v i các t nh chung quanh thành ph ; d án 1.800 xe buýt (giai o n 2) ; ti p t c chuNn b u tư các d án tàu i n ng m (metro). 9.2- Chương trình c p nư c s ch : Kh i công xây d ng nâng c p nhà máy nư c Th c, nâng công su t thêm 200.000m3/ngày và chuNn b u tư nhà máy nư c m i v i công su t 300.000 m3/ngày ; khNn trương u tư ng b m ng ư ng ng c p nư c thô và nư c s ch khai thác có hi u qu nhà máy khi phát nư c ; xã h i hóa vi c cung c p nư c s ch m t s khu v c qu n-huy n. 9.3- KhNn trương chuNn b u tư các d án b ng các ngu n v n huy ng như d án ư ng vành ai phía ông ; c u, ư ng Bình Khánh ; ư ng Tân Sơn Nh t - Bình L i ; c u, ư ng Bình Tiên ; nhà máy nư c Kênh ông. III.- TÀI CHÁNH VÀ NGÂN SÁCH : S Tài chính và C c Thu thành ph ch trì ph i h p v i các qu n-huy n : 1. Ph n u th c hi n vư t m c d toán thu trong năm, ng th i nuôi dư ng ngu n thu lâu dài ; t p trung qu n lý thu có hi u qu i v i các khu v c kinh t , c bi t là kinh t dân doanh ; tăng cư ng phân c p thu cho các qu n-huy n, ti p t c m r ng y nhi m thu cho phư ng-xã, th tr n nâng cao hi u qu qu n lý, ki m tra ch t ch các ngu n thu ; tăng cư ng công tác ki m tra, quy t toán k p th i, th c hi n các bi n pháp ngăn ch n hi n tư ng gian l n thu ; thu úng, thu và thu h i k p th i các kho n th t thu cho ngân sách. 2. ChuNn b ngu n kinh phí th c hi n ch ti n lương m i theo các Ngh nh c a Chính ph ; ti p t c th c hi n Ngh nh s 10/2001/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 c a B Tài chính v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu cho t t c các ơn v s nghi p có thu do thành ph qu n lý ; ng th i tri n khai th c hi n Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v khoán biên ch và chi phí qu n lý hành chính cho t t c các ơn v hành chính ngay t u năm, ti p t c m r ng khoán cho c p phư ng-xã, th tr n. 3. Trong tháng 02 tri n khai k ho ch th c hi n năm “Ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m” trong lĩnh v c tài chính công, tài s n công. 4. Xây d ng án thí i m thành l p Công ty u tư tài chính thành ph ki n ngh v i Th tư ng Chính ph và B Tài chính. 5. Nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b tài chánh cơ s , hi n i hóa công ngh qu n lý tài chánh, t o i u ki n ng d ng công ngh thông tin trong các lĩnh v c qu n lý và i u hành công tác tài chánh-ngân sách, n i m ng gi a các cơ quan trong ngành tài chánh, v i doanh nghi p ph i h p, i chi u, tăng cư ng ch c năng ki m tra, ki m soát ; c p phư ng-xã, th tr n ư c tăng ngu n thu, phương ti n và cán b qu n lý tài chánh - ngân sách qu n lý t t, có hi u qu các ngu n l c tài chánh trên a bàn ư c phân c p.
 9. IV.- Khoa h c và công ngh : 1. S Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan Ny nhanh ti n tri n khai các chương trình nghiên c u khoa h c và công ngh , các chương trình ng d ng và phát tri n công ngh thông tin, công ngh sinh h c, công ngh v t li u, công ngh t ng hóa ph c v phát tri n kinh t -xã h i ; Ny m nh tri n khai ng d ng năng l c khoa h c và công ngh vào phát tri n các s n phNm công nghi p có l i th c nh tranh và g n v i vi c tri n khai các chương trình phát tri n các ngành kinh t ch l c. 2. S Khoa h c và Công ngh ph i h p các cơ quan, ơn v liên quan ti p t c phát tri n và khai thác có hi u qu th trư ng khoa h c và công ngh , nh t là th trư ng tư v n khoa h c-công ngh và qu n lý h tr doanh nghi p hi n i hóa, nâng cao năng l c c nh tranh, b o v s h u trí tu ; phát huy cơ ch liên k t nghiên c u khoa h c v i cơ s , liên k t gi a các trư ng, vi n nghiên c u v i các doanh nghi p ng d ng r ng rãi các k t qu nghiên c u khoa h c v thi t k ch t o m i các thi t b , s n phNm ; ti p t c phát tri n và qu n lý th trư ng thi t b -công ngh ; m r ng quy mô và tăng hi u qu kinh t chương trình thi t k và ch t o thi t b thay th nh p khNu ph c v nhu c u công nghi p hóa, hi n i hóa trong nư c và xu t khNu thi t b . 3. Công ty qu n lý Công viên ph n m m Quang Trung ti p t c u tư phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung ; Ban Qu n lý Khu công ngh cao Ny nhanh ti n gi i phóng m t b ng và u tư cơ s h t ng s m giao m t b ng cho các nhà u tư ã ăng ký. 4. Tri n khai th c hi n các h p tác ã ký k t v i i h c Qu c gia thành ph H Chí Minh, Vi n Khoa h c t nhiên và Công ngh qu c gia khai thác các k t qu nghiên c u và ngu n l c chung ph c v phát tri n thành ph ; hình thành m ng thư vi n i n t thành ph ; H i ng i h c thành ph tri n khai các chương trình ào t o nhân l c trình cao t i các Trư ng i h c, Cao ng có i u ki n, xây d ng cơ ch , mô hình ào t o theo ơn t hàng c a các doanh nghi p, xây d ng k ho ch ào t o m t s chuyên gia u àn cho thành ph . 5. S Khoa h c và Công ngh ph i h p v i Vi n Kinh t t ch c th c hi n chương trình ào t o doanh nhân và nhân viên qu n lý doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t . 6. Ny m nh ho t ng tư v n, ph n bi n c a Liên hi p các H i khoa h c-k thu t và H i ng khoa h c và công ngh thành ph , áp ng các nhu c u phát tri n c a thành ph . V.- QU N LÝ Ô THN : 1. V công tác quy ho ch : 1.1- S Quy ho ch-Ki n trúc ti p t c hoàn thành i u ch nh quy ho ch t ng m t b ng c a thành ph n năm 2010 – 2020, t ch c thi ý tư ng ch n tư v n l p quy ho ch khu ô th Tây B c thành ph ; ti p t c i u ch nh quy ho ch m t b ng 24 qu n-huy n cho phù h p ; hoàn thành quy ho ch chi ti t 1/2000 t t c các khu v c ã ô th hóa 24 qu n-huy n và quy ho ch chi ti t 1/500 m t s khu v c các qu n trung tâm thành ph ; t p trung các l c lư ng t thành ph n qu n-huy n, huy ng các ơn v tư v n có uy tín trong nư c và nư c ngoài Ny nhanh ti n xây d ng
 10. quy ho ch chi ti t ; hàng quý báo cáo ti n th c hi n cho y ban nhân dân thành ph . 1.2- S Quy ho ch-Ki n trúc ph i h p các s -ngành, cơ quan, ơn v liên quan t ch c nghiên c u, xác nh cao chuNn c a thành ph , c a t ng khu v c và qu n- huy n, làm cơ s cho vi c th c hi n các d án u tư xây d ng cơ b n trên a bàn thành ph ; thông qua y ban nhân dân thành ph trong quý II. 1.3- S Quy ho ch-Ki n trúc, y ban nhân dân các qu n-huy n ti p t c th c hi n Ch th s 30/2003/CT-UB và Quy t nh s 144/Q -UB c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng qu n lý Nhà nư c, th c hi n chính sách nhà t i v i nh ng khu v c có quy ho ch chi ti t, i u ch nh ho c bãi b quy ho ch không còn phù h p. 1.4- S Giao thông Công chánh ch trì ph i h p v i S Quy ho ch- Ki n trúc, S K ho ch và u tư, các s -ngành liên quan, y ban nhân dân các qu n 2, 4, 7, huy n Nhà Bè tham mưu cho y ban nhân dân thành ph làm vi c v i các cơ quan Trung ương có liên quan v l trình, ti n , cơ ch th c hi n di d i các c ng bi n ; ng th i, khNn trương l p quy ho ch chi ti t m t b ng hi n h u s d ng có hi u qu , úng quy ho ch và chuNn b qu t xây d ng các c ng m i. 1.5- S Khoa h c và Công ngh ch trì nghiên c u, Ny m nh áp d ng công ngh thông tin a lý (GIS) vào công tác quy ho ch và qu n lý ô th , trong quý II trình y ban nhân dân thành ph ban hành. 2. Tr t t trong xây d ng, nhà t: 2.1- Ch ng lãng phí, th c hành ti t ki m trong xây d ng cơ b n, m b o ch t lư ng công trình và ti n thi công : Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng cơ b n trên a bàn thành ph ; Giám c S K ho ch và u tư ch u trách nhi m v qu n lý u th u, giám nh u tư, công khai d án u tư ; Giám c các S chuyên ngành có qu n lý d án u tư xây d ng cơ b n và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n theo phân c p qu n lý u tư ch u trách nhi m giám sát, ki m tra d án u tư xây d ng cơ b n c a ơn v mình ph trách v ti n và ch t lư ng, x lý nghiêm các vi ph m ho c báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét x lý k p th i ; c th như sau : 2.1.1- Ti p t c th c hi n Quy t nh s 290/2003/Q -UB ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v quy nh công b công khai các d án u tư trên a bàn thành ph ; t ng ngành ph i th c hi n vi c công b công khai k ho ch thNm tra, thanh tra, giám sát, ánh giá u tư nh m phát hi n các sai sót trong công tác u tư xây d ng cơ b n và k p th i ch n ch nh, ch ng th t thoát, kh c ph c tình tr ng u tư kém hi u qu . 2.1.2- H i ng b i thư ng gi i phóng m t b ng thành ph nghiên c u tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ban hành trong tháng 02 chính sách khung v b i thư ng gi i phóng m t b ng trên a bàn thành ph ; y ban nhân dân các qu n-huy n c ng c t ch c và tăng cư ng nhân s có năng l c cho các Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng c a các qu n-huy n Ny nhanh ti n th c hi n công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng, t o i u ki n thu h i nhanh m t b ng thi công công trình úng ti n .
 11. 2.1.3- S N i v ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư trình y ban nhân dân thành ph v c ng c t ch c b máy, nhân s Ban qu n lý các d án ; nghiên c u l p nhóm chuyên gia h tr , tư v n cho các Ban qu n lý d án ODA ; c i ti n quy trình th t c hài hòa các yêu c u qu n lý c a các nhà tài tr , t p trung khâu phê duy t d án, u th u, theo dõi ánh giá d án ; tri n khai công tác ào t o, nâng cao năng l c cán b qu n lý d án. 2.1.4- Ti p t c th c hi n và nghiên c u i u ch nh b sung Quy t nh s 85/2002/Q -UB ngày 25 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n Nhà nư c nh m nâng cao hi u qu u tư theo hư ng th c hi n úng ti n và ch t lư ng công trình ; s a i, b sung Quy t nh s 155/2002/Q -UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c (quý II ban hành) theo Lu t Xây d ng và Lu t t ai ; th c hành ti t ki m, c bi t là ti t ki m th i gian thi công, nhanh chóng hoàn thành ưa công trình vào s d ng ; Th trư ng các s -ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ph i t p trung ch o nâng cao ch t lư ng công tác kh o sát, thi t k m b o chính xác ; ch o áp d ng công ngh tiên ti n trong t ch c thi công, có gi i pháp thi công phù h p, t n d ng t i a th i gian ; vi c thNm nh, phê duy t d án, quy t nh u tư ph i xác nh rõ ti n , tính toán sát úng giá nhân công, thi t b , chi phí giám sát, qu n lý khi t ch c thi công 3 ca liên t c ; có ch khen thư ng th a áng vi c thi công m b o ch t lư ng, t trư c ti n và x lý th t nghiêm kh c vi c không m b o ch t lư ng, ti n c a các t ch c, ơn v ph trách công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, c a nhà th u thi công, c a tư v n giám sát và c a Ban Qu n lý d án. 2.2- S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i S Xây d ng và s -ngành, qu n-huy n liên quan ti p t c rà soát các d án ã ư c giao t, cho thuê t và d án chưa giao t xem xét i u ch nh d án ho c thu h i nh m t o qu t xây nhà ph c v tái nh cư các d án l n c a thành ph , nhà cho ngư i có thu nh p th p, nhà lưu trú cho công nhân, ký túc xá cho sinh viên ; quý I t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét x lý ; ng th i, nghiên c u b sung thêm các cơ ch , chính sách h tr , ưu ãi theo Ch th s 07/2004/CT-UB c a y ban nhân dân thành ph v cơ ch chính sách u tư xây d ng nhà cho ngư i có thu nh p th p và Ch th s 24/2004/CT-UB c a y ban nhân dân thành ph v xây d ng 30.000 căn h chung cư ph c v tái nh cư. 2.3- S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i S Xây d ng, S Quy ho ch- Ki n trúc, S K ho ch và u tư và y ban nhân dân các qu n-huy n t ch c th c hi n th t t t Lu t t ai và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t t ai trên a bàn thành ph ; S Xây d ng ch trì ph i h p v i các s -ngành, qu n-huy n liên quan t ch c th c hi n th t t t Lu t Xây d ng và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng ; c p phép xây d ng úng theo quy nh m i c a y ban nhân dân thành ph (th i gian và quy trình). 2.4- S Tài chính ch trì ph i h p các s -ngành liên quan và y ban nhân dân các qu n-huy n t ch c tri n khai b ng giá t m i theo Lu t t ai do y ban nhân dân thành ph ban hành, tăng cư ng công tác tuyên truy n thi hành Lu t t ai và khung giá, b ng giá t m i, theo dõi tình hình th c hi n, thư ng xuyên báo cáo y ban nhân dân thành ph nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n tháo g k p th i.
 12. 2.5- y ban nhân dân các qu n-huy n ti p t c v n ng nhân dân tham gia hi n t xây d ng các công trình h t ng t i a phương (giao thông, trư ng h c, tr m y t ,…) ; th c hi n t t vi c tăng cư ng dân ch cơ s theo phương châm công khai các d án u tư, dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra, giám sát công trình xây d ng cơ b n t i a phương. 3. Tr t t an toàn giao thông : 3.1- S Văn hóa và Thông tin ch trì ph i h p v i S Giáo d c và ào t o, S Giao thông Công chánh, các cơ quan liên quan v n ng nhân dân, cán b công ch c, công nhân, h c sinh, sinh viên, l c lư ng võ trang và gia ình ch p hành pháp lu t, xây d ng n p s ng văn minh ô th trong tr t t an toàn giao thông theo Lu t Giao thông. 3.2- S Giao thông Công chánh ph i h p v i Công an thành ph và các s -ngành, qu n-huy n tri n khai ng b các bi n pháp gi m thi u tình tr ng ùn t c giao thông ; u tư phát tri n m ng lư i giao thông, v n t i hành khách công c ng, nâng cao ch t lư ng d ch v v n t i ph c v nhu c u ngày càng tăng c a nhân dân ; tăng cư ng các bi n pháp qu n lý giao thông nh m gi m t i a tai n n giao thông. 3.3- Công an thành ph ch trì ph i h p v i các qu n-huy n và s -ngành liên quan ti p t c ch n ch nh và duy trì công tác ki m tra thư ng xuyên nh m làm thông thoáng t i 30 tuy n ư ng tr ng i m do c p thành ph tri n khai th c hi n, 100 tuy n ư ng và 11 khu v c do qu n - huy n ch u trách nhi m th c hi n; cương quy t ngăn ch n tái l n chi m i v i các trư ng h p ã gi i t a ; áp d ng các bi n pháp m nh nh t ch m d t n n ua xe trái phép. 3.4- S Giao thông Công chánh ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai các d án phát tri n h t ng úng ti n , nh t là các công trình tr ng i m ( ư ng b và ư ng sông) ; m r ng các nút giao thông, xây d ng m t s c u vư t cho ngư i i b ; quy ho ch, s p x p có tr t t các b n bãi u xe 4 bánh ; các i m gi xe 2, 4 bánh, nh t là t i khu v c trung tâm ; quy ho ch và có chính sách khuy n khích u tư xây d ng các bãi u xe l n các c a ngõ ra vào thành ph ; phân lu ng tuy n m t chi u, t các ti u o, dãy phân cách,… 3.5- Công an thành ph tri n khai các bi n pháp phòng cháy, ch a cháy ; thư ng xuyên ki m tra các khu v c có nguy cơ cháy cao, nâng c p và u tư thêm trang thi t b phòng cháy, ch a cháy ; S Giao thông Công chánh và Công ty C p nư c khNn trương l p t các tr nư c phòng cháy, ch a cháy trên toàn thành ph theo k ho ch ã ư c duy t. 4. V sinh môi trư ng : S Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n vai trò cơ quan thư ng tr c tri n khai chương trình b o v môi trư ng ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t ; phân c p và tăng cư ng trách nhi m qu n lý môi trư ng c a các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n ; tăng cư ng l c lư ng b o v môi trư ng thành ph v t ch c, biên ch , nhân s và phương ti n ; c th : 4.1- Cương quy t x lý các doanh nghi p s n xu t gây ô nhi m môi trư ng, b t bu c ph i tri n khai các bi n pháp gi m thi u ô nhi m, không phát sinh cơ s gây ô nhi m, g n v i chương trình di d i các doanh nghi p gây ô nhi m ra các Khu công nghi p theo quy ho ch ; trư c m t, nh ng doanh nghi p gây ô nhi m n ng d c tuy n kênh Tham Lương - sông Vàm Thu t ph i tri n khai s n xu t s ch hơn ho c u tư thi t b x lý ô nhi m theo cam k t, n u không th c hi n thì ph i t m ngưng ho t ng.
 13. 4.2- Chương trình x lý rác, ti n hành công tác n bù, gi i phóng m t b ng các khu x lý rác, xã h i hóa vi c thu gom rác m t s khu v c n i thành ; ti p t c u tư khu x lý rác Phư c Hi p (C Chi) và a Phư c (Bình Chánh) ; ph i h p v i các qu n-huy n ki m tra và ch n ch nh ho t ng thu gom rác th i, xà b n, h th ng nhà v sinh công c ng ; x lý có k t qu vi c vi ph m v sinh môi trư ng (nh t là phóng u b a bãi, rác xu ng kênh, r ch trong n i thành) và hoàn thi n công tác qu n lý các ơn v d ch v thu gom, v n chuy n rác ngoài qu c doanh qu n-huy n ; quy ho ch và chuNn b u tư m t s nghĩa trang m i. 4.3- S Giao thông Công chánh ch trì ph i h p v i các qu n-huy n tr ng cây xanh trên các tuy n ư ng, công viên, ti u o ; chuNn b gi ng cây tr ng trong d p T t tr ng cây K ni m 115 năm ngày sinh Ch t ch H Chí Minh ; ki m tra tình hình s d ng các Công viên trên a bàn thành ph , xu t các bi n pháp ch n ch nh và báo cáo y ban nhân dân thành ph trong quý I. S Văn hóa và Thông tin v n ng nhân nhân dân tham gia hư ng ng m nh m vi c tr ng cây xanh trang trí nhà c a mình, t n d ng m i di n tích t tr ng có th tr ng ư c các lo i cây xanh, hoa ki ng. 4.4- S Giao thông Công chánh ti p t c th c hi n chương trình ch ng ng p nư c, các d án u tư h th ng thoát nư c lưu v c Nhiêu L c- Th Nghè, Tân Hóa-Lò G m, Tàu H -B n Nghé ; hoàn thành các công trình xóa ng p nư c, trong ó t p trung thi công nhanh ưa vào s d ng công trình ki m soát tri u cư ng khu v c qu n Bình Th nh ; S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Ny nhanh ti n chuNn b th c hi n d án u tư Tham Lương-B n Cát-R ch Nư c Lên giai o n 1. VI.- V văn hóa-xã h i : 1. Giáo d c, ào t o và d y ngh : 1.1- S Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : 1.1.1- Hoàn thành ph c p giáo d c ph thông trung h c các qu n n i thành ; tăng cư ng ch t lư ng giáo d c, ti p t c th c hi n i m i chương trình, n i dung, phương pháp các b c h c, c p h c, ngành h c ; nâng cao ng u ch t lư ng giáo d c n i thành và ngo i thành, giáo d c hư ng nghi p và d y ngh ph thông ; c ng c và m r ng m ng lư i trư ng h c, áp ng nhu c u h c t p c a nhân dân ; t l h c sinh i h c úng tu i c p trung h c cơ s 86,4%, ph thông trung h c 53,6%. 1.1.2- Ti p t c xây d ng cơ s v t ch t theo quy ho ch chi ti t m ng lư i trư ng h c, u tư trang thi t b theo tiêu chuNn qu c gia ; t ch c t t công khai quy ho ch a i m xây d ng m i trư ng h c các c p ; b trí cân i các lo i hình trư ng công l p, trư ng bán công, trư ng tư th c, trư ng dân l p. 1.1.3- Có k ho ch, l trình c th th c hi n xã h i hóa các d án trư ng h c thông qua ch trương v t l phát tri n trư ng bán công, trư ng tư th c, trư ng dân l p hàng năm ; ti n n xóa b h bán công trong các trư ng trung h c ph thông công l p ; t ch c và qu n lý t t vi c h p tác ào t o v i nư c ngoài, k c vi c du h c nư c ngoài và cho phép m các cơ s ào t o c a nư c ngoài t i thành ph ; Ny m nh ch trương xã h i hóa i v i h giáo d c m m non (nhà tr , m u giáo). 1.1.4- S d ng ph n v n ngân sách hàng năm xây d ng m i ho c s a ch a nâng c p trư ng công l p ; trư ng h c xây d ng m i ph i theo chuNn qu c gia.
 14. 1.1.5- Ti p t c tăng cư ng k cương, n n n p ; ngăn ch n có hi u qu các hi n tư ng tiêu c c và t n n xã h i xâm nh p nhà trư ng ; th c hi n xong di d i các h ang cư trú trong khuôn viên trư ng h c. 1.2- S Lao ng-Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng và tri n khai quy ho ch m ng lư i cơ s d y ngh h p lý hóa và khai thác t t năng l c c a toàn h th ng d y ngh trên a bàn ; xây d ng phương án a d ng hóa các hình th c ào t o công nhân k thu t, cán b qu n lý và cán b k thu t cho các ngành công nghi p ; ph n u t l lao ng qua ào t o ngh t 40,5%, trong ó 20% có tay ngh b c 3/7 và tương ương. 2. Y t : S Y t ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : 2.1- Hoàn ch nh quy ho ch phát tri n ngành y t n năm 2010, t p trung xây d ng nhanh Trung tâm Y t k thu t cao ; ti p t c th c hi n các chương trình qu c gia v chăm sóc s c kh e có m c tiêu, th c hi n các chương trình y t chuyên sâu (11 chương trình) ; ti n t i hoàn thành các ch tiêu cơ b n v s c kh e và y t . 2.2- Chăm sóc s c kh e nhân dân, ngư i có công và b o tr xã h i : 2.2.1- Kh ng ch không d ch b nh x y ra trên a bàn thành ph ; gi m s m c b nh và t vong do các b nh d ch nguy hi m (s t rét, t , thương hàn, s t xu t huy t, viêm não, màng não) ; duy trì k t qu thanh toán b nh u n ván sơ sinh và b nh phong ; ngăn ch n t c phát tri n c a d ch HIV/AIDS, lao ; hình thành các chương trình s c kh e m i ph c v nhu c u phòng ch ng các lo i b nh ung thư, tim m ch, ti u ư ng, c n th do h c t p quá t i, phòng ch ng tai n n và thương tích. 2.2.2- Ny m nh công tác thông tin, giáo d c v sinh an toàn th c phNm, phòng ng a ch t ch và ngăn ch n có k t qu các d ch b nh gia súc và gia c m t các t nh lan sang a bàn thành ph và phòng tránh nguy cơ lây lan sang ngư i ; h n ch n m c th p nh t tình tr ng ng c th c phNm. 2.2.3- Ti p t c th c hi n Ch th s 06/CT-TW v c ng c , tăng cư ng và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ; phát tri n m ng lư i nhân viên s c kh e c ng ng ; phát huy vai trò m ng lư i y t cơ s trong chăm sóc y t cho ngư i nghèo, ngư i có th B o hi m Y t và m r ng d ch v chăm sóc y t t i nhà ; gi i quy t t t v n ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. 2.2.4- Th c hi n t t các chính sách tr giúp xã h i, hoàn thi n m ng lư i an sinh xã h i ; ng d ng công ngh thông tin, ti p t c phát tri n m ng Medinet, t o i u ki n cho các ơn v tr c thu c ng d ng và hoàn thi n vi c chuy n t i h sơ b nh án. 2.3- T p trung i u hành xây d ng có hi u qu v n u tư t ngân sách và chương trình kích c u thông qua u tư trong ngành y t ; Ny m nh th c hi n ch trương xã h i hóa ho t ng y t ; tăng cư ng u tư các Trung tâm y t chuyên sâu, u tư nâng c p trang thi t b ; chuNn b u tư m t s b nh vi n t i các c a ngõ ra vào thành ph ; hình thành h th ng khám ch a b nh theo mô hình liên k t ch t ch gi a các b nh vi n, trung tâm chuyên khoa thành ph v i các Trung tâm y t qu n-huy n, y t tư nhân.
 15. 2.4- T p trung c ng c , s p x p l i ngành dư c, c ng c các doanh nghi p Nhà nư c, Ny m nh t c c ph n hóa doanh nghi p, u tư cơ s v t ch t nh m nâng cao ch t lư ng dư c phNm, t tiêu chuNn GMP c a khu v c ; kiên quy t th c hi n di d i các h dân cư trú trong các cơ s y t theo úng k ho ch ã ra. 3. Văn hóa và thông tin : S Văn hóa và Thông tin ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan và các qu n- huy n th c hi n : 3.1- T ch c th c hi n Ngh quy t Trung ương X (khóa IX), Ngh quy t Trung ương V (khóa VIII) v xây d ng và phát tri n n n văn hóa Vi t Nam tiên ti n, m à b n s c dân t c ; phát tri n sâu r ng phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa ; làm t t công tác v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”, t ng bư c gi m d n s cách bi t v m c hư ng th văn hóa trong nhân dân gi a n i và ngo i thành ; ph n u 80% h gia ình t chuNn văn hóa, 40% khu ph , p t chuNn văn hóa. 3.2- T p trung t ch c các L h i l n, các chương trình, công trình k ni m 60 năm ngày Qu c Khánh, 75 năm ngày thành l p ng, 30 năm ngày gi i phóng mi n Nam, th ng nh t t nư c, ph c v t t các nhi m v chính tr và các công tác tr ng tâm trong năm ; ph i h p v i các ngành có liên quan ch ng t ch c các chương trình tuyên truy n, c ng v văn hóa, ngh thu t. 3.3- Nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c văn hóa-thông tin, Ny m nh th c hi n xã h i hóa ng th i v i tăng cư ng công tác thanh ki m tra, x lý vi ph m, hoàn thành quy ho ch phát tri n ngành ngh d ch v văn hóa trên a bàn các qu n- huy n ; ti p t c tuyên truy n, v n ng t p trung 3 n i dung v văn hóa là vi c cư i ; v sinh môi trư ng ư ng ph ; xây d ng thành ph thân thi n, an toàn, văn minh. 3.4- Có án nâng cao ch t lư ng c a các lo i hình ho t ng ngh thu t, nh t là vi c c ng c , nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các oàn ngh thu t ; l p án v b o tàng, b o t n các di tích l ch s ; xây d ng quy ho ch v h th ng tư ng ài ; Ny nhanh ti n xây d ng Khu tư ng ni m các Vua Hùng t i Công viên l ch s -văn hóa dân t c ; chuNn b u tư xây d ng r p xi c, nhà hát giao hư ng vũ k ch, m r ng b o tàng L ch s thành ph và chuNn b u tư xây d ng tư ng ài Th ng Nh t ; xây d ng các Nhà văn hóa theo c m liên phư ng ho c liên xã phù h p c i m t ng a bàn qu n-huy n. 3.5- Nâng cao ch t lư ng ho t ng thông tin c ng, t ng bư c hi n i hóa ho t ng tri n lãm, c ng tr c quan, Ny m nh tuyên truy n văn hóa i ngo i, xu t khNu văn hóa phNm, ch ng trong vi c giao lưu văn hóa v i các nư c. 3.6- Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ph i h p cơ quan liên quan ti p t c xây d ng và công b quy ho ch phát tri n các ngành kinh t -văn hóa trên a bàn qu n- huy n làm cơ s c p ăng ký kinh doanh, nh t là m t s ngành quan tr ng và nh y c m ; tăng cư ng qu n lý Nhà nư c i v i các cơ s kinh doanh d ch v nh y c m trong lĩnh v c văn hóa-xã h i. 4. Th d c-th thao :
 16. S Th d c-Th thao ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : 4.1- Tri n khai th c hi n t t các chương trình, d án phát tri n ngu n nhân l c c a ngành, nh t là chương trình ào t o th h tr c a th thao thành ph ; chuNn b căn cơ ào t o th h năng khi u v n ng viên các môn th thao nh cao ; c ng c và nâng cao hi u qu ào t o, tăng cư ng ng d ng các thành t u khoa h c trong nư c và nư c ngoài, các kinh nghi m v ph c h i, y h c th thao và các bi n pháp nh m h tr , nâng cao thành tích trong thi u, t p luy n ; ch ng có k ho ch u tư chuNn b l c lư ng hu n luy n viên và v n ng viên thành ph , nâng cao thành tích thi u vư t m c t i SEA Games l n th 23. 4.2- T ng k t ánh giá úng th c tr ng ho t ng và cơ s v t ch t toàn ngành th d c-th thao và có quy ho ch c th theo a bàn, t ng lo i hình ; l p phương án khai thác, s d ng có hi u qu các công trình th thao ã ư c u tư xây d ng trong SEA Games 22. 4.3- Ny m nh phong trào t p luy n th thao thư ng xuyên trong nhân dân ; Ny m nh công tác xã h i hóa trong u tư, ho t ng th thao cơ s . 5. Gi i quy t vi c làm và xóa ói gi m nghèo : S Lao ng-Thương binh và Xã h i và Ban ch o chương trình xóa ói gi m nghèo thành ph ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n : 5.1- Ph n u gi m 5.000 h nghèo theo tiêu chí m i (6 tri u ng/ngư i/năm) ; hoàn thành u tư xây d ng các công trình cơ b n 20 xã-phư ng nghèo ; Ny m nh vi c phát tri n các mô hình phát tri n kinh t c a các h nghèo ã t ư c k t qu tích c c trong các năm qua ; t o cơ h i và i u ki n thu n l i ngư i nghèo ti p c n ư c các d ch v s n xu t và các phúc l i công c ng ; huy ng, b trí ngu n l c t p trung u tư cho a bàn tr ng i m ; Ny m nh ho t ng xã h i hóa chương trình xóa ói gi m nghèo. 5.2- Tăng cư ng hư ng d n tư v n, nâng cao ki n th c k thu t, kinh nghi m s n xu t thông qua hình th c khuy n nông ; c n t p trung h tr ngư i nghèo, h nghèo nông thôn t ch c s n xu t theo hư ng chuy n i cơ c u cây tr ng v t nuôi ; t p trung phát tri n 2 cây 2 con ; h tr ngh làm mu i, tr ng c nuôi bò ; phát tri n các khu d ch v , khôi ph c ngành ngh truy n th ng ti u-th công nghi p t p trung gi i quy t vi c làm cho lao ng nghèo, k t h p d y ngh , chuy n d ch cơ c u lao ng nông thôn. 5.3- T o vi c làm m i cho 90.000 lao ng, gi i thi u gi i quy t vi c làm 230.000 lư t ngư i, gi m t l th t nghi p còn 6% ; t ch c t t công tác i u tra, thông tin, d báo th trư ng lao ng, nâng cao năng l c qu n lý ngu n lao ng t i các qu n- huy n, phư ng-xã, th tr n ; ph i h p v i chương trình công ngh thông tin xây d ng án và tri n khai ch lao ng trên m ng ; th c hi n chương trình xu t khNu lao ng và chuyên gia ; ki m tra thư ng xuyên ho t ng c a các cơ s gi i thi u vi c làm, tri n khai các bi n pháp qu n lý Nhà nư c thi t th c nh m xóa b tình tr ng l a o trong gi i thi u vi c làm và xu t khNu lao ng. 6. Ti p t c y m nh th c hi n chương trình m c tiêu 3 gi m :
 17. Công an thành ph , S Lao ng-Thương binh và Xã h i và L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph ph i h p v i các cơ quan liên quan ti p t c Ny m nh ti n và ch t lư ng th c hi n chương trình 3 gi m g n v i vi c th c hi n các chương trình văn hóa-xã h i, như chương trình xóa ói gi m nghèo, tr t t ô th , phong trào Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư, gia ình văn hóa, khu ph văn hóa. 6.1- Ti p t c qu n lý t p trung i tư ng nghi n ma túy vào các Trư ng - Trung tâm ; gi i quy t vi c làm cho toàn b s h c viên sau cai nghi n chuy n sang giai o n 2 th c hi n án “T ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n” ; th c hi n y , k p th i các chính sách, ch theo quy nh c a Trung ương và thành ph , nh m ng viên i ngũ cán b công nhân viên, y bác sĩ, giáo d c viên ang công tác t i các Trư ng-Trung tâm cai nghi n, cơ s ch a b nh, trư ng giáo dư ng; tuy n d ng b sung thêm cán b , nhân viên, y bác sĩ, giáo d c viên nh m áp ng yêu c u, nhi m v , tương ng v i kh i lư ng công vi c ư c giao. 6.2- T ch c l c lư ng, s d ng ng b các bi n pháp kéo gi m t i ph m, ma túy, m i dâm ; liên t c t n công tr n áp b ng nhi u hình th c, b t truy t , l p h sơ x lý theo các Ngh nh s 20, s 32 và s 33/CP ; qu n lý giáo d c t i a phương, ti p t c xác nh công tác u tranh phòng, ch ng ma túy v a có yêu c u c p bách trư c m t, v a lâu dài ; ngăn ch n có hi u qu các ư ng dây, t ch c v n chuy n ma túy vào thành ph ; ánh m nh các t ch c, cá nhân mua bán, tàng tr trái phép các ch t ma túy và t ch c s d ng ma túy trong a bàn dân cư, nơi công c ng. 6.3- Xóa các a bàn có t n n m i dâm ; xây d ng cơ s v t ch t t p trung i tư ng m i dâm vào các Trung tâm ch a b nh ; t p trung các i tư ng lang thang, ăn xin vào các Trung tâm giáo d c do S Lao ng-Thương binh và Xã h i và L c lư ng thanh niên xung phong qu n lý ; ph i h p v i các t nh gi i quy t cơ b n tình tr ng ngư i s ng lang thang, ăn xin, eo bám khách, h tr các t nh xây d ng làng ngh ti p nh n i tư ng này. VII.- V QU C PHÒNG, AN NINH, TR T T AN TOÀN XÃ H I : B Ch huy quân s thành ph và Công an thành ph ti p t c th c hi n m c tiêu gi v ng n nh chính tr , m b o an ninh qu c phòng và tr t t an toàn xã h i ; th c hi n t t công tác tuy n nghĩa v quân s c 3 c p, di n t p phòng th , h i thao qu c phòng ; ti p t c nâng cao i s ng v t ch t và văn hóa cho cán b , chi n sĩ l c lư ng võ trang ; h tr u tư cơ s v t ch t cho các l c lư ng võ trang ; tăng cư ng b sung biên ch Công an c p phư ng-xã, th tr n, khu ph - p. VIII.- BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH L H I C A THÀNH PH (có án, k ho ch riêng). Thư ng tr c H i ng thi ua-khen thư ng thành ph theo dõi ch t ch và tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n t t K ho ch thi ua s 7584/KH- UB ngày 08 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . IX.- NHI M V TR NG TÂM C A QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG NĂM 2005 LÀ TI P T C NHI M V C I CÁCH HÀNH CHÍNH ; TÍCH C C
 18. TH C HÀNH TI T KI M, TRI T CH NG LÃNG PHÍ, CH NG THAM NHŨNG T T C CÁC NGÀNH, CÁC C P C A THÀNH PH : 1. V công tác cán b , S N i v thành ph ch trì ph i h p các cơ quan, ơn v liên quan : 1.1- Rà soát và xây d ng phương án v biên ch cán b công ch c cho các s -ngành, qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n phù h p c i m c a ô th l n ; tham mưu y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. 1.2- Ti p t c i m i n i dung, chương trình và phương th c ào t o, b i dư ng, chú tr ng nâng cao ki n th c, k năng hành chính cho i ngũ cán b , công ch c, nh m ào t o i ngũ cán b , công ch c hành chánh công tâm, th o vi c và trong s ch. 1.3- Ti p t c chương trình ào t o và t ch c th c hi n vi c ào t o t p trung cho cán b phư ng-xã, th tr n ( ào t o xong i v i Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân, y ban nhân dân). 1.4- Kiên quy t x lý nghiêm nh ng cán b , công ch c thi u trách nhi m, tiêu c c, tham nhũng trong thi hành công v ; ti p t c công tác luân chuy n cán b phù h p v i yêu c u, nhi m v . 1.5- Nghiên c u, xu t chính sách ãi ng cho cán b , công ch c c p cơ s và thu hút chuyên gia gi i v công tác t i thành ph trình y ban nhân dân thành ph trong quý I. 2. V t ch c b máy, S N i v thành ph ch trì ph i h p các cơ quan, ơn v liên quan : 2.1- Ti p t c ki n toàn, s p x p t ch c b máy h p lý t c p thành ph n qu n- huy n ; tăng cư ng b máy qu n lý cư trú c a dân nh p cư, qu n lý xã h i (t p trung cho c p phư ng-xã, th tr n, khu ph - p, Công an t i cơ s ). 2.2- Ti p t c phân c p và y quy n m nh hơn cho các qu n-huy n và s -ngành i ôi v i vi c c ng c , ch n ch nh vi c phân c p qu n lý và cơ ch m t c a, m t d u và t ch c sơ k t v phân c p qu n lý trong quý II. 2.3- Gi m h i h p, dành th i gian i cơ s ki m tra công vi c. 2.4- Ban hành Quy ch ho t ng c a các s -ngành m i thành l p và các s -ngành chưa ban hành Quy ch ; rà soát l i ch c năng, nhi m v c a các s -ngành i chi u v i các quy nh v phân c p qu n lý c a y ban nhân dân thành ph i u ch nh, b sung cho phù h p. 2.5- Tri n khai thành l p S phòng cháy, ch a cháy và c u h . 3. V c i cách hành chính, Ban ch o c i cách hành chính thành ph tham mưu cho y ban nhân dân thành ph :
 19. 3.1- Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c và ph bi n pháp lu t theo k ho ch ã ư c y ban nhân dân thành ph ban hành kèm theo Quy t nh s 329/2003/Q - UB ngày 31 tháng 12 năm 2003, trong ó có l ng ghép công tác tuyên truy n chương trình t ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai o n 2001 - 2010 ban hành kèm theo Quy t nh s 178/2003/Q -TTg ngày 03 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . 3.2- Xây d ng chương trình c i cách hành chính năm 2005 trình y ban nhân dân thành ph ban hành trong tháng 02, trong ó t p trung c i cách th t c hành chính liên quan n các lĩnh v c quy ho ch, u tư, xây d ng, t ai ; công khai hóa m i th t c và ch tài nghiêm kh c i v i các c p, các ngành t t ra nh ng th t c quy nh gây phi n hà cho doanh nghi p và nhân dân. 3.3- Ny m nh vi c tri n khai án tin h c hóa qu n lý Nhà nư c nâng cao hi u qu qu n lý và t o cơ s cho vi c công khai các quy trình, th t c hành chính cho công dân, doanh nghi p ; tăng cư ng thông tin trên m ng các văn b n quy ph m pháp lu t. 3.4- S Tư pháp rà soát h th ng hóa các văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân thành ph so v i các Lu t, Pháp l nh, Ngh nh và các văn b n hư ng d n c a B -Ngành Trung ương i u ch nh, b sung cho phù h p. 3.5- Thanh tra thành ph , Văn phòng Ti p công dân thành ph i m i n i dung, quy trình, phương th c ti p công dân, gi i quy t khi u n i-t cáo c a công dân ; trong quý I trình y ban nhân dân thành ph s a i, b sung Quy t nh s 84/2001/Q -UB ngày 21 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành quy trình ti p công dân, x lý ơn, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo. X.- CÁC CÔNG TÁC T NG K T VÀ T CH C TH C HI N : 1. T ng k t 5 năm (2001-2005) th c hi n k ho ch kinh t -xã h i thành ph ; th c hi n 12 chương trình và công trình tr ng i m c a thành ph ; sơ k t 3 năm th c hi n 16 chương trình m c tiêu phát tri n các ngành kinh t ; 4 năm th c hi n chương trình di d i doanh nghi p ô nhi m k t h p i m i thi t b và công ngh . 2. T ch c th c hi n : 2.1- Căn c K ho ch này, Ch t ch, các Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân thành ph ph trách kh i, lĩnh v c và qu n-huy n tr c ti p ch o Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n l p k ho ch c th tri n khai th c hi n ngay trong tháng 02 năm 2005 ; các s -ngành thành ph , qu n-huy n th c hi n công b công khai k ho ch, chương trình công tác, công vi c năm 2005. 2.2- Các s -ngành, các qu n-huy n, cơ quan, ơn v ư c phân công, căn c vào K ho ch này, theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m xây d ng k ho ch, chương trình ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan ; c n ch ng xác nh k ho ch, n i dung c th , ti n công vi c, các yêu c u m b o v v n, l c lư ng, phương ti n, cơ s v t ch t,v.v… t ch c th c hi n ; trong ph m vi ch c năng
 20. nhi m v c a mình, các s -ngành ban hành các văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n có hi u qu và k p th i. 2.3- Hàng quý, y ban nhân dân thành ph t ch c giao ban v i Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Th trư ng các s -ngành liên quan ; hàng tháng t ch c các bu i làm vi c chuyên gi i quy t các v n c p bách, phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n các gi i pháp theo K ho ch này ; Th trư ng các s -ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có k ho ch thư ng xuyên ki m tra, ôn c th c hi n K ho ch ; m b o th c hi n úng ti n các nhi m v ư c giao. 2.4- H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph hư ng d n thang i m thi ua và ch khen thư ng năm 2005 phù h p v i các nhi m v , ch tiêu c a thành ph ; các s -ngành, qu n-huy n t ch c các phong trào thi ua phù h p v i n i dung K ho ch này. 2.5- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có trách nhi m thư ng xuyên tham mưu, xu t cho Ch t ch và các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph t ch c tri n khai và ch o th c hi n th t t t K ho ch này./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản