Quyết định số 14/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 14/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2006/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2006/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 24 tháng 03 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY TRÌNH QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Y T S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 c a B Xây d ng Hư ng d n m t s n i dung v l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình và x lý chuy n ti p th c hi n Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph ; Theo ngh c a Ông V trư ng V Trang thi t b - Công trình y t , V trư ng V K ho ch – Tài chính, V trư ng V Pháp ch – B Y t . QUY T NNH: i u 1.Ban hành kèm theo Quy t nh này: “Quy trình qu n lý các d án đ u tư xây d ng công trình y t s d ng ngân sách nhà nư c”. i u 2. Các Ch u tư d án xây d ng công trình y t s d ng ngân sách nhà nư c có trách nhi m th c hi n úng Quy trình qu n lý các d án u tư xây d ng công trình y t và các quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư xây d ng công trình. i u 3.Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Bãi b Quy t nh s 2149/Q -BYT ngày 05/6/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy trình Qu n lý u tư và xây d ng các d án s d ng ngân sách xây d ng cơ b n t p trung thu c thNm quy n qu n lý c a B Y t . i u 4.Các ông (bà) Chánh Văn phòng, V trư ng, C c trư ng, Chánh thanh tra – B Y t , các T ch c t i i u 2 và các cơ quan /cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG
 2. Tr n Th Trung Chi n QUY TRÌNH QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Y T S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 14/2006/QĐ-BYT ngày 24 tháng 3 năm 2006 c a B trư ng B Y t ) Quy trình qu n lý các d án u tư xây d ng công trình y t s d ng ngân sách nhà nư c ư c xây d ng trên cơ s ch c năng, nhi m v c a B Y t quy nh t i Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph , nh m hư ng d n các Ch u tư tr c thu c B Y t và các Ch u tư tr c thu c các B , ngành, a phương có d án u tư xây d ng công trình y t th c hi n úng các quy nh c a nhà nư c v Qu n lý u tư xây d ng công trình ban hành kèm theo Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/ 2005 c a Chính ph (N 16/2005/N -CP) và các văn b n quy ph m pháp lu t khác. Quy trình này hư ng d n t vi c l p k ho ch u tư xây d ng công trình, chuNn b u tư, chuNn b th c hi n d án, th c hi n d án, bàn giao ưa vào s d ng n b o hành, b o trì công trình xây d ng. “Ngân sách nhà nư c” nói trên bao g m: V n u tư XDCB t p trung, v n s nghi p có tính ch t u tư xây d ng, v n Chính ph vay nư c ngoài c p cho ngành Y t , v n kh u hao cơ b n c a các ơn v s nghi p có s n xu t kinh doanh. I. I U KI N L PD ÁN U TƯ: 1. Quy ho ch ngành, chuyên ngành: có cơ s l p và trình k ho ch u tư xây d ng hàng năm, k ho ch dài h n, các chuyên ngành, các lĩnh v c, các a phương ph i có Quy ho ch phát tri n n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2. Quy ho ch phát tri n t ng th t ng ơn v t i 2010 và t m nhìn 2020: Th trư ng ơn v ch u trách nhi m t ch c l p quy ho ch phát tri n n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 cho ơn v , a phương mình trên cơ s nh hư ng Quy ho ch phát tri n ngành, a phương, Chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Quy ho ch phát tri n ư c th hi n b ng nh hư ng phát tri n các chuyên ngành c thù, các ho t ng tr ng tâm c a ơn v , a phương. Quy ho ch phát tri n t ng th là i u ki n l p, thNm nh và phê duy t d án u tư c a t ng ơn v , a phương. II. CÔNG TÁC CHU N BN U TƯ :
 3. 1. Xin phép chu n b u tư: Th trư ng ơn v g i H sơ trình B Y t i v i các d án do B trư ng B Y t quy t nh u tư và c p quy t nh u tư v i các d án khác xin phép ư c chuNn b u tư trên cơ s tài li u Quy ho ch phát tri n ã ư c duy t và báo cáo ánh giá hi n tr ng cơ s h t ng - trang thi t b k thu t c a ơn v . 2. Ch u tư: Ch u tư xây d ng công trình là ngư i s h u v n ho c là ngư i ư c giao qu n lý và s d ng v n u tư xây d ng công trình. D án do B Y t quy t nh u tư Ch u tư là Th trư ng các ơn v tr c thu c ư c u tư, các trư ng h p khác do ngư i quy t nh u tư ch nh trư c khi l p d án u tư xây d ng công trình phù h p v i quy nh c a Lu t Ngân sách. 3. L p D án u tư: 3.1. i v i các d án do B trư ng B Y t quy t nh u tư: 3.1.1. Ch u tư ư c phép ch nh th u cơ quan tư v n u tư xây d ng có tư cách pháp nhân và năng l c chuyên môn l p Báo cáo u tư, D án u tư, Báo cáo kinh t - k thu t, trình c p có thNm quy n quy t nh u tư. Các d án có công trình xây d ng c p I và c p c bi t Ch u tư ph i t ch c thi tuy n phương án ki n trúc theo quy nh hi n hành. Các d án dùng chi phí tư v n t ngu n v n nư c ngoài Ch u tư ph i tuân th quy nh c th c a T ch c tài tr . 3.1.2. N i dung Báo cáo u tư, D án u tư theo úng quy nh tai i u 4, n i dung Báo cáo kinh t - k thu t theo úng i u 12 - N 16/2005/N -CP. 3.1.3. Quy mô u tư ph i phù h p v i quy ho ch h th ng y t và quy ho ch phát tri n ơn v ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3.1.4. Thi t k cơ s phù h p v i tiêu chuNn thi t k do B trư ng B Y t ban hành. 3.1.5. Thi t k cơ s ph i ư c B Xây d ng (v i nhóm A), S Xây d ng a phương (v i nhóm B, C) thNm nh trư c khi trình duy t d án. 3.1.6. Ch u tư ph i xu t hình th c Qu n lý d án trong n i dung D án u tư. B Y t s quy t nh vi c này khi phê duy t d án u tư. 3.2. i v i các d án xây d ng công trình y t do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh u tư: 3.2.1. Quy mô u tư ph i phù h p v i quy ho ch h th ng y t và quy ho ch phát tri n ơn v ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3.2.2. Thi t k cơ s phù h p v i tiêu chuNn thi t k công trình y t do B trư ng B Y t ban hành và ư c B Y t tho thu n b ng văn b n.
 4. 3.2.3. Thi t k cơ s ph i ư c B Xây d ng (v i nhóm A), S Xây d ng a phương (v i nhóm B, C) thNm nh trư c khi trình duy t d án. 3.2.4. Danh m c trang thi t b y t (n u có) ph i th c hi n theo quy nh c th c a B Yt . 3.2.5. Ch u tư ph i xu t hình th c Qu n lý d án trong n i dung D án u tư. U ban nhân dân t nh (c p Quy t nh u tư) s quy t nh vi c này khi phê duy t d án u tư. 3.3. V vi c thuê tư v n nư c ngoài: Ban Qu n lý d án ư c ký h p ng thuê cá nhân, t ch c tư v n nư c ngoài có kinh nghi m, năng l c ph i h p v i Ban Qu n lý d án qu n lý các công vi c ng d ng công ngh xây d ng m i mà tư v n trong nư c chưa năng l c th c hi n ho c có yêu c u c bi t khác. Vi c thuê tư v n nư c ngoài i v i các d án s d ng ngân sách nhà nư c ph i ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư cho phép. Ch u tư ph i g i H sơ xin phép thuê tư v n nư c ngoài v i các n i dung sau: 3.3.1. S c n thi t ph i thuê tư v n nư c ngoài; 3.3.2. M c tiêu c a vi c thuê tư v n nư c ngoài; 3.3.3. Kh i lư ng công vi c c n thuê tư v n nư c ngoài; 3.3.4. Phương th c l a ch n T ch c Tư v n nư c ngoài; 3.3.5. D ki n T ch c Tư v n nư c ngoài s thuê (n u có), h sơ năng l c c a h ; 3.3.6. Giá tr , t ng giá tr các công vi c c n thuê tư v n nư c ngoài; 3.3.7. Ngu n v n chi tr cho t ch c tư v n nư c ngoài; 3.3.8. K ho ch th c hi n công tác thuê tư v n nư c ngoài. 4. Th m tra, th m nh và phê duy t d án u tư: Ch u tư có trách nhi m g i h sơ d án u tư xây d ng công trình n c p quy t nh u tư phê duy t. H sơ d án u tư xây d ng công trình bao g m: (a) T trình phê duy t d án theo m u t i Ph l c s 2 kèm theo N 16/2005/N -CP; (b) D án bao g m ph n thuy t minh và thi t k cơ s (theo quy nh t i i u 6 và i u 7 c a N 16/2005/N -CP); Văn b n thNm nh c a các cơ quan liên quan; (c) Văn b n cho phép u tư c a c p có thNm quy n i v i các d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A. 4.1. i v i các d án do B trư ng B Y t quy t nh u tư: 4.1.1. ThNm tra: Ch u tư g i 10 b H sơ d án ã ư c thông qua H i ng cơ s c a Ch u tư v B Y t t ch c thNm tra c p V theo t ng lĩnh v c chuyên
 5. ngành: (1) u tư xây d ng công trình; (2) danh m c - c u hình - d toán trang thi t b y t (n u có). 4.1.2. ThNm nh D án u tư: D án u tư xây d ng ư c hoàn ch nh sau khi thông qua thNm tra c p V s ư c cơ quan thư ng tr c v qu n lý u tư xây d ng c a B Y t trình lên H i ng tư v n v qu n lý d án u tư xây d ng cơ b n B Y t t ch c thNm nh. 4.1.3. N i dung thNm tra, thNm nh d án u tư xây d ng công trình y t ư c th c hi n theo i u 10, N 16/2005/N -CP. 4.1.4. Phê duy t d án u tư: B trư ng B Y t s xem xét phê duy t các d án u tư khi H sơ trình duy t ã ư c hoàn thành các bư c thNm tra, thNm nh nêu trên. 4.1.5. y quy n quy t nh u tư: i v i các công trình s a ch a nh b ng kinh phí s nghi p có t ng m c u tư t 300 tri u ng tr xu ng B trư ng B Y t u quy n cho Ch u tư t ch c l p thi t k – d toán và t ch c thNm nh, phê duy t. 4.2. i v i các d án xây d ng công trình y t do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh u tư: Các b nh vi n có quy mô t 200 giư ng tr lên, các công trình y t khác thu c các chương trình, án, d án u tư ư c Chính ph giao cho B Y t ch trì ho c là cơ quan thư ng th c trư c khi trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t u ph i g iv B Yt t ch c thNm tra v s phù h p v i quy ho ch h th ng công trình y t , phù h p v i quy ch b nh vi n, phân tuy n k thu t và dây chuy n công ngh c a công trình. Các công trình khác th c hi n theo quy nh c a c p quy t nh u tư và các quy nh hi n hành. 5. i u ch nh d án u tư xây d ng công trình: 5.1. D án u tư xây d ng công trình ã ư c quy t nh u tư ch ư c i u ch nh khi có m t trong các trư ng h p sau ây: 5.1.1. Xu t hi n các y u t b t kh kháng do thiên tai như ng t, bão, lũ, l t, l c, sóng th n, l t, chi n tranh ho c có nguy cơ x y ra chi n tranh; 5.1.2. Do bi n ng b t thư ng c a giá nguyên v t li u, do thay i t giá h i oái i v i ph n v n có s d ng ngo i t ho c do Nhà nư c ban hành các ch , chính sách m i có quy nh ư c thay i m t b ng giá u tư xây d ng công trình; 5.1.3. Do ngư i quy t nh u tư ho c ch u tư thay i khi th y xu t hi n nh ng y u t m i em l i hi u qu kinh t - xã h i cao hơn cho d án; 5.1.4. Khi quy ho ch xây d ng ã ư c duy t thay i có nh hư ng tr c ti p nd án. 5.2. Phân c p i u ch nh d án:
 6. Khi i u ch nh d án không làm thay i quy mô, m c tiêu u tư và không vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ư c phép t i u ch nh d án. Trư ng h p i u ch nh d án làm thay i thi t k cơ s v ki n trúc, quy ho ch, quy mô, m c tiêu u tư ban u ho c vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ph i trình ngư i quy t nh u tư xem xét, quy t nh. Nh ng n i dung thay i ph i ư c trình c p có thNm quy n thNm nh l i. III. K HO CH U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH: 1. nh hư ng u tư phát tri n: Trên cơ s Quy ho ch và Chi n lư c phát tri n ngành, công tác u tư phát tri n ph i ư c xây d ng theo k ho ch 5 năm và hàng năm c a B Y t i v i các d án do B trư ng B Y t quy t nh u tư và theo ch o c a ngư i quy t nh u tư v i các d án khác. 2. L p K ho ch u tư xây d ng công trình: Hàng năm, vào trư c ngày 30 tháng 7, Ch u tư ph i báo cáo th c hi n 6 tháng u năm, d ki n th c hi n k ho ch c năm, ng th i căn c ti n th c hi n d án ã quy nh trong Quy t nh u tư ăng ký “K ho ch u tư xây d ng” năm sau. 3. i u ki n ghi k ho ch u tư và xây d ng hàng năm: Các d án u tư và xây d ng ch ư c ghi k ho ch hàng năm khi có các i u ki n sau: 3.1. D án kh i công m i: i v i d án nhóm A Ph i có Quy t nh u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t trư c ngày 31 tháng 10 và Quy t nh phê duy t Thi t k k thu t thi công - d toán h ng m c kh i công trong năm sau, ư c c p có thNm quy n phê duy t trư c ngày 31 tháng 12 năm trư c. i v i d án nhóm B, C ph i có Quy t nh u tư trư c ngày 31 tháng 10 và Quy t nh phê duy t Thi t k k thu t - T ng d toán trư c ngày 31 tháng 12 năm trư c. 3.2. D án chuy n ti p: i v i d án nhóm A ã th c hi n quá 30% T ng m c u tư: Ph i Quy t nh phê duy t Thi t k k thu t - T ng d toán trư c ngày 31 tháng 12 năm trư c. i v i d án nhóm B, C ph i n m trong th i h n th c hi n d án theo quy nh hi n hành. IV. CÔNG TÁC CHU N BN TH C HI N D ÁN: 1. T ch c Qu n lý d án : 1.1. i v i các d án do B trư ng B Y t quy t nh u tư:
 7. Ch u tư căn c Hình th c Qu n lý d án quy nh trong Quy t nh phê duy t d án u tư : 1.1.1. Thành l p Ban Qu n lý d án tr c thu c: Tuy n ch n và trình B trư ng B Y t b nhi m Giám c Ban qu n lý d án là cán b có năng l c chuyên môn theo quy nh t i i u 55, N 16/2005/N -CP. 1.1.2. Trong trư ng h p không năng l c qu n lý d án, Ch u tư ph i tuy n ch n t ch c tư v n Qu n lý d án theo quy nh t i i u 56, N 16/2005/N -CP thông qua m t trong các hình th c u th u tư v n theo quy nh hi n hành, trình B trư ng B Y t phê duy t. 1.1.3. Nhi m v , quy n h n c a ch u tư và Ban Qu n lý d án trong trư ng h p ch u tư thành l p Ban Qu n lý d án ư c th c hi n theo i u 36, N 16/2005/N -CP. 1.1.4. Trong trư ng h p thuê tư v n qu n lý d án Ch u tư ph i có b ph n giúp vi c giám sát công vi c c a t ch c tư v n QLDA k p th i gi i quy t các công vi c phát sinh trong quá trình th c hi n d án. 1.2. i v i các d án do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh u tư: S Yt ư c giao qu n lý các công trình y t t i a phương như sau: 1.2.1. Làm Ch u tư các d án thu c các Chương trình, d án, án Chính ph giao cho B Y t ch trì ho c là cơ quan thư ng tr c; 1.2.2. Làm Ch u tư ho c tham gia thNm nh, giám sát u tư các d án xây d ng công trình y t khác t i a phương theo quy nh c a c p Quy t nh u tư. 2. Tuy n ch n Tư v n l p Thi t k k thu t - T ng d toán: Ch u tư căn c Quy t nh phê duy t d án u tư c a c p có thNm quy n, t ch c u th u tuy n ch n cơ quan Tư v n u tư xây d ng có tư cách pháp nhân, năng l c chuyên môn l p Thi t k k thu t - T ng d toán theo quy nh hi n hành. 3. L p, th m nh và phê duy t Thi t k k thu t - T ng d toán: 3.1. Thi t k k thu t - t ng d toán ph i ư c l p phù h p v i Thi t k cơ s ã ư c phê duy t kèm theo D án u tư; n i dung Thi t k k thu t - T ng d toán ph i theo úng các quy nh hi n hành c a B Xây d ng v qu n lý giá d toán, ch t lư ng công trình xây d ng. 3.2. Thi t k k thu t - T ng d toán ph i ư c thNm tra b i m t t ch c có tư cách pháp nhân và năng l c chuyên môn. Ch u tư t thNm nh Thi t k k thu t - T ng d toán, trư ng h p ch u tư không i u ki n năng l c thNm nh thì ư c phép thuê các t ch c, cá nhân tư v n có i u ki n năng l c thNm nh. Tuỳ theo yêu c u c a ch u tư, vi c thNm nh Thi t k k thu t - T ng d toán có th th c hi n i v i toàn b ho c m t ph n các n i dung h sơ Thi t k k thu t - T ng d toán công trình.
 8. 3.3. B Y t giao cho Ch u tư phê duy t Thi t k k thu t - T ng d toán công trình thu c các d án do B Y t quy t nh u tư sau khi ã phê duy t Thi t k cơ s theo úng các quy nh c a pháp lu t. 4. Qu n lý ơn giá, d toán: ơn giá l p d toán là ơn giá khu v c th ng nh t và các văn b n thông báo giá v t tư, v t li u, thi t b do các cơ quan qu n lý giá c a a phương ban hành theo phân c p c a Chính ph . Trư ng h p trong thi t k - d toán có nh ng n i dung công vi c, v t tư, v t li u không có trong các tài li u nói trên, Ch u tư cùng cơ quan tư v n thi t k ph i xin duy t giá t m tính b ng văn b n t i cơ quan qu n lý giá c a a phương ho c Vi n Kinh t xây d ng thu c B Xây d ng. 5. S d ng “Tiêu chu n thi t k ” công trình y t : B Y t ã ban hành “Tiêu chuNn thi t k ” công trình y t . Các T ch c tư v n xây d ng, Ch u tư, S Y t , S Xây d ng các a phương ph i s d ng “Tiêu chuNn thi t k ” này làm căn c cho vi c l p, thNm nh d án u tư xây d ng công trình yt . Trong quá trình s d ng Tiêu chuNn thi t k , n u phát hi n nh ng v n b t c p các t ch c trên c n ph n ánh v B Y t nghiên c u, hi u ch nh k p th i. 6. Gi y phép xây d ng công trình: 6.1. Trư c khi kh i công xây d ng công trình, ch u tư ph i có gi y phép xây d ng, tr trư ng h p xây d ng các công trình s a ch a, c i t o, l p t thi t b bên trong không làm thay i ki n trúc, k t c u ch u l c và an toàn c a công trình; 6.2. i u ki n c p phép xây d ng công trình trong ô th th c hi n theo quy nh t i i u 65 c a Lu t Xây d ng. Quy n và nghĩa v c a ngư i xin c p phép xây d ng th c hi n theo quy nh t i i u 68 c a Lu t Xây d ng và do S Xây d ng a phương hư ng d n c th . 7. Công tác thanh lý công s n: Trong khi l p d án u tư Ch u tư ph i ti n hành ki m nh ch t lư ng các h ng m c công trình trong di n gi i phóng m t b ng, làm công tác thanh lý công s n ph c v gi i phóng m t b ng và n bù. Vi c thanh lý công s n ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t. Các h ng m c công trình c n phá d gi i phóng m t b ng ph i ư c quy nh c th trong quy t nh u tư. V. CÔNG TÁC QU N LÝ TH C HI N D ÁN: 1. Công tác l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng: 1.1. Ch u tư ph i l p K ho ch u th u, H sơ m i th u, t ch c m i th u, m th u, xét th u trình B Y t (ho c c p có thNm quy n) phê duy t;
 9. 1.2. Các d li u u th u như: H sơ thi t k công trình, c u hình thi t b , d toán(giá gói th u), tiêu chuNn xét th u, i u ki n d th u, hình th c u th u, th i gian th c hi n t ng gói th u ph i ư c B Y t (ho c c p có thNm quy n) phê duy t cùng v i vi c phê duy t K ho ch u th u. 1.3. Vi c l a ch n nhà th u ư c th c hi n theo úng “M c 3: L A CH N NHÀ TH U TRONG HO T NG XÂY D NG” t i Ngh nh s 16/2005/N -CP. 2. Th i h n th c hi n u th u trong năm: 2.1. K ho ch u th u các gói th u xây l p ư c ghi k ho ch trong năm ph i ư c phê duy t và tri n khai th c hi n trư c ngày 31/7 hàng năm; 2.2. K ho ch u th u các gói th u mua s m trang thi t b ph i ư c phê duy t và tri n khai th c hi n trư c ngày 30 tháng 9 hàng năm; 2.3. K ho ch u th u v i ngu n v n b sung ph i ư c phê duy t và tri n khai th c hi n không quá 30 ngày k t ngày Ch u tư nh n ư c thông báo v n b sung. 3. Ký k t và th c hi n h p ng: Ch u tư căn c k t qu u th u : (1) Ký k t h p ng theo m u h p ng ã phát hành trong n i dung H sơ m i th u và các quy nh ghi trong Quy t nh ch nh th u ho c Quy t nh phê duy t k t qu u th u; (2) Kh i công công trình; (3) Giám sát th c hi n h p ng xây d ng, l p t, v n hành th trang thi t b và t ch c nghi m thu ưa vào s d ng. 4. Giám sát thi công: Ban Qu n lý d án, do Ch u tư thành l p ho c thuê u ph i có cán b k thu t v các chuyên ngành ki n trúc, xây d ng, l p máy, i n nư c phù h p v i t ng công trình, h ng m c công trình giám sát thi công công trình. Cán b giám sát k thu t, t ch c tư v n, nhà th u và ch u tư ph i ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t v các sai sót (n u có) trong quá trình thi công xây d ng. 5. X lý các công vi c phát sinh trong quá trình thi công: M i phát sinh, thay i thi t k (n u có) trong quá trình th c hi n d án ph i ư c th hi n b ng “Biên b n” th ng nh t gi a Nhà th u, T ch c tư v n thi t k và Ch u tư. Các kh i lư ng b sung, s a i thi t k làm vư t T ng d toán ch ư c phép thanh quy t toán khi ã ư c B Y t (ho c c p quy t nh u tư) phê duy t. M i thay i thi t k do kh o sát th c a không y t ch c tư v n thi t k ph i có trách nhi m b sung, s a i mà không ư c thanh toán ph n thi t k phí này. 6. Công tác gi i ngân: Trong quá trình th c hi n u tư, Ch u tư ph i th c hi n vi c gi i ngân trong các khâu t m ng, thanh toán kh i lư ng xây l p hoàn thành, các chi phí khác theo h p ng ã ký k t theo úng các quy nh hi n hành c a nhà nư c, không ư c thanh toán kh i lư ng kh ng và không n ng trong khi còn v n ã ư c c p.
 10. 7. H sơ hoàn công: T t c các công trình, h ng m c công trình ư c u tư xây d ng hoàn thành, trư c khi t ng nghi m thu k thu t ph i có h sơ hoàn công. H sơ hoàn công do nhà th u l p, trên cơ s H sơ thi t k ư c c p nh t các s a i b sung trong quá trình thi công ghi trong nh t ký công trình. B n v trong H sơ hoàn công ph i rõ ràng, có thuy t minh y nh ng thay i so v i H sơ thi t k ph c v vi c quy t toán chính xác kh i lư ng xây l p. H sơ hoàn công c n ư c bàn giao y cho B ph n qu n lý tài s n c a ơn v theo dõi các bi n c trong quá trình s d ng cũng như t o i u ki n thu n l i cho vi c duy tu, s a ch a công trình sau này. 8. Nghi m thu, t ng nghi m thu: Trong quá trình giám sát thi công Ch u tư cùng các nhà th u, cán b giám sát k thu t ho c t ch c tư v n giám sát và t ch c tư v n thi t k ph i l p y các biên b n nghi m thu, các ch ng ch ch t lư ng v t li u, k t c u theo úng các quy nh hi n hành. Trư c khi phá d các công trình cũ thu c di n gi i phóng m t b ng và khi nghi m thu các ph n khu t, Ch u tư ph i ghi l i hi n tr ng b ng hình nh. Sau khi hoàn thành t ng h ng m c công trình ph i t ch c t ng nghi m thu k thu t, t nghi m thu này nh m rà soát l i toàn b các văn b n ch ng t , ch ng ch , các b sung, s a i thi t k trong quá trình thi công, ki m tra s chính xác c a H sơ hoàn công. Khi t ch c t ng nghi m thu c n m i thành ph n và có “Biên b n T ng nghi m thu” theo úng Quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng hi n hành c a B Xây d ng. 9. Bàn giao công trình ưa vào s d ng: Công trình, h ng m c công trình sau khi ư c hoàn thành, có k t lu n ghi trong Biên b n T ng nghi m thu “ ư c phép ưa vào s d ng” s ư c t ch c bàn giao cho B ph n qu n lý s d ng. Trong khi bàn giao ph i có H sơ hoàn công v i y thuy t minh hư ng d n v n hành, chuy n giao công ngh (n u có), lưu ý n h th ng k thu t h t ng, c bi t chú ý các i m d x y ra s c , hư h ng trong quá trình s d ng. 10. Công tác quy t toán: 10.1. Quy t toán v n u tư hàng năm: Hàng năm ch m nh t sau 7 ngày k t ngày k t thúc quý, 15 ngày k t ngày k t thúc năm k ho ch, ch u tư căn c vào s sách k toán l p báo cáo tình hình th c hi n v n u tư, báo cáo tài chính quý và năm g i v B Y t (c p quy t nh u tư) và các cơ quan thanh toán c p phát v n theo quy nh t i Quy t nh s 214/2000/Q -BTC ngày 28/12/2000; Thông tư s 44/2003/TT-BTC và Thông tư 53/2005/TT-BTC ngày 3/6/2005 c a B Tài chính. nh kỳ vào ngày 10 tháng 7 hàng năm và 15 tháng 02 năm sau ơn v ch u tư có trách nhi m l p báo cáo tình hình quy t toán v n u tư 6 tháng và m t năm theo quy nh g i v B Y t (ho c c p quy t nh u tư). Căn c vào báo cáo tài chính năm c a cơ quan Ch u tư, c p Quy t nh u tư s ti n hành ki m tra k toán ít nh t m i năm m t l n trư c khi phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành.
 11. 10.2. Quy t toán v n u tư hoàn thành: i v i các d án ang th c hi n, sau m i h ng m c hoàn thành (Bao g m các h ng m c thu c chi phí qu n lý d án và chi phí khác như: Chi phí l p d án, kh o sát, thi t k , n bù gi i phóng m t b ng…; Chi phí thi t b ; chi phí xây l p…) trư c khi g i kho b c thanh toán cho nhà th u giai o n k t thúc t ng h ng m c, c n l p h sơ theo quy nh g i v B Y t (ho c c p quy t nh u tư) thNm tra, phê duy t. i d án u tư hoàn thành: Mu n nh t sau 12 tháng ( i v i d án nhóm A); 9 tháng( i v i d án nhóm B), 6 tháng ( i v i d án nhóm C) ơn v ch u tư có trách nhi m l p và g i h sơ quy t toán d án u tư hoàn thành xin phê duy t theo quy nh t i Thông tư s 45/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính g i v B Y t (ho c c p quy t nh u tư) thNm tra phê duy t. 10.3. Ki m toán, th m tra, th m nh quy t toán: H sơ Quy t toán ph i ư c ki m toán b i m t T ch c Ki m toán có tư cách pháp nhân, có năng l c phù h p v i quy mô công trình và ph i ư c T Tư v n v quy t toán do B trư ng B Y t (ho c c p quy t nh u tư-n u có) thành l p thNm tra quy t toán t ng h ng m c công trình. H sơ Quy t toán ph i ư c thNm nh c a H i ng Tư v n v Qu n lý d án u tư xây d ng cơ b n do B trư ng B Y t (ho c c p quy t nh u tư) thành l p. Th i h n thNm tra, thNm nh H sơ Quy t toán t i cơ quan B Y t : i v i d án nhóm A là 06 tháng, d án nhóm B là 03 tháng, d án nhóm C là 01 tháng k t ngày Ch u tư n p H sơ quy t toán T Tư v n v quy t toán do B trư ng B Y t thành l p. VI. B O HÀNH, B O TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY D NG: 1. B o hành: B o hành là trách nhi m c a nhà th u thi công, trách nhi m công tác b o hành th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Th i h n b o hành ư c ghi trong h p ng thi công xây l p. 2. B o trì: 2.1. Qu n lý y các văn b n g m toàn b h sơ v ch quy n t ai, gi y phép xây d ng các ngôi nhà, h sơ hoàn công nhà - h th ng k thu t h t ng và c n ư c ki m tra b sung thư ng xuyên. 2.2. Ngư i qu n lý s d ng công trình c n ph i ki m tra, n m v ng th c tr ng công trình, cơ s k thu t h t ng hi n có. V i công trình m i hoàn thành c n thuê cơ quan chuyên ngành t các m c chuNn theo dõi lún trong vòng 3 năm liên t c. Khi phát hi n ư c nh ng hi n tư ng b t thư ng ph i báo cáo ngay cơ quan qu n lý chuyên ngành c p trên b ng văn b n xin ch trương x lý k p th i.
 12. 2.3. Hàng năm, vào kỳ k ho ch ph i l p k ho ch v n duy tu, b o trì công trình thư ng xuyên. Khi phát hi n nh ng hư h ng nh ph i cho s a ch a, kh c ph c ngay, không ch hư h ng nh làm h ng thêm nh ng ch khác. 2.4. i v i h th ng k thu t h t ng, i n/c p nư c/h th ng thông tin liên l c/thoát nư c/x lý ch t th i ph i ư c giao cho nhân viên k thu t ki m tra m t cách thư ng xuyên. VII. CÔNG TÁC GIÁM NNH U TƯ: Ch u tư t ch c tri n khai th c hi n d án, l p báo cáo nh kỳ vi c th c hi n d án theo t ng quý cho B Y t (ho c c p quy t nh u tư) theo dõi, giám sát, ánh giá, h tr qu n lý d án. N i dung báo cáo theo hư ng d n t i Thông tư s 01/2000/TT-BKH ngày 10/01/2000 c a B K ho ch và u tư. Ch u tư ph i báo cáo k p th i v i B Y t (ho c c p quy t nh u tư) v nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n d án, ki n ngh các bi n pháp gi i quy t và ch u trách nhi m i v i m i phát sinh do không ư c x lý k p th i. VIII. GIÁM SÁT C NG NG, KI M TRA, THANH TRA: 1. Giám sát c ng ng: Ch u tư ph i t o m i i u ki n thu n l i cho các t ch c chính tr , t ch c chính tr xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p có liên quan theo quy nh c a pháp lu t ti n hành các ho t ng h p pháp trong công tác Giám sát c ng ng các d án u tư. Ban QLDA ph i có Văn phòng, có cán b thư ng xuyên có m t t i hi n trư ng v i y H sơ d án s n sàng x lý các s v x y ra trong quá trình thi công công trình. 2. Ki m tra, thanh tra: Trong quá trình th c hi n u tư, Ch u tư ph i lưu tr y m i h sơ, tài li u có liên quan và xu t trình y cho các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Hàng năm, B Y t s thành l p các oàn thanh tra, ki m tra công tác Qu n lý u tư xây d ng c a t t c các d án ã ho c ang th c hi n. oàn thanh tra, ki m tra có trách nhi m rà soát vi c th c hi n các quy nh nêu trên, ôn c v ti n , u n n n k p th i nh ng sai ph m (n u có) và báo cáo tình hình th c hi n u tư B trư ng B Y t có bi n pháp i u ch nh, x lý k p th i. IX. I U KHO N THI HÀNH: Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c các S Y t , Ch u tư các d án u tư xây d ng công trình y t có trách nhi m th c hi n úng các quy nh v Qu n lý u tư xây d ng công trình ban hành kèm theo Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005, các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n th c hi n và "Quy trình qu n lý các d án u tư xây d ng công trình y t s d ng ngân sách nhà nư c” này.
 13. H i ng Tư v n v Qu n lý d án u tư xây d ng cơ b n B Y t , V Trang thi t b và Công trình y t , V K ho ch – Tài chính, Thanh tra - B Y t ph i h p v i các V , C c có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n "Quy trình Qu n lý các d án u tư xây d ng công trình y t s d ng ngân sách nhà nư c”./.
Đồng bộ tài khoản