Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
60
lượt xem
8
download

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định về việc công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 14/2008/Q -BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V VI C CÔNG NH N VÀ QU N LÝ HO T NG PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG GIAO THÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t ch t lư ng s n ph m, hàng hóa, ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Pháp l nh o lư ng ngày 6 tháng 10 năm 1999; Căn c Ngh nh s 06/2002/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh o lư ng; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c văn b n s 1064/BXD-KHCN ngày 18/8/1997 c a B Xây d ng v vi c th a thu n B Giao thông v n t i t ch c ki m tra, ánh giá và ra quy t nh công nh n kh năng ho t ng cho các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông; Căn c Quy t nh s 11/2008/Q -BXD ngày 01/7/2008 c a B Xây d ng v vi c ban hành Quy ch công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông.” i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này thay th Quy t nh s 2496/Q -KHKT ngày 24/9/1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành “Quy nh v vi c công nh n phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông”. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c công ngh , Th trư ng các C c, V , Vi n có liên quan c a B Giao thông v n t i, Giám c các S Giao thông v n t i, các t ch c và cá nhân có liên quan n ho t ng và qu n lý phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n:
 2. - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - B Xây d ng; - Công báo, website c a Chính ph ; - C c ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Lưu VT, KHCN (05). Tr n Doãn Th QUY NNH CÔNG NH N VÀ QU N LÝ HO T NG PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG GIAO THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2008/Q -BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh các n i dung ăng ký, ánh giá, công nh n và qu n lý ho t ng c a các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng cho các phòng thí nghi m th c hi n các thí nghi m, cung c p s li u ph c v công tác nghiên c u, kh o sát, thi t k , thi công, nghi m thu ch t lư ng v t li u và công trình xây d ng giao thông. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông là phòng thí nghi m th c hi n các thí nghi m, cung c p các s li u k t qu thí nghi m ph c v công tác nghiên c u, kh o sát, thi t k , thi công, nghi m thu ch t lư ng v t li u và công trình xây d ng giao thông. 2. Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông ư c công nh n thu c h th ng LAS-XD là phòng thí nghi m ư c B Giao thông v n t i t ch c xem xét, ánh giá và quy t nh công nh n năng l c phòng thí nghi m v i mã s LAS-XD theo th a thu n c a B Xây d ng. 3. Năng l c phòng thí nghi m là kh năng ho t ng c a phòng thí nghi m, ư c ánh giá thông qua các tiêu chí v : không gian và môi trư ng làm vi c c a phòng thí nghi m; trang thi t b thí nghi m và kh năng th c hi n c a nhân viên thí nghi m tương ng v i các tiêu chuNn k thu t c a phép th ; kh năng t ch c và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m; h th ng qu n lý ch t lư ng phòng thí nghi m.
 3. 4. Ch ng ch ào t o qu n lý cho cán b ph trách phòng thí nghi m, ch ng ch ào t o nhân viên thí nghi m là văn b n ch ng nh n năng l c qu n lý phòng thí nghi m, năng l c th c hi n các phép thí nghi m; do các cơ quan có ch c năng c a Vi t Nam và các t ch c qu c t ( ư c B Xây d ng ho c B Giao thông v n t i công nh n) ào t o, ki m tra và c p ch ng ch . 5. Cơ s qu n lý phòng thí nghi m là t ch c ho t ng trong ngành giao thông v n t i có ăng ký kinh doanh v lĩnh v c xây d ng giao thông theo quy nh c a pháp lu t và có phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. 6. Cơ quan ánh giá công nh n là cơ quan u m i qu n lý công tác o lư ng ngành giao thông v n t i c a B Giao thông v n t i (V Khoa h c công ngh ). 7. Cơ quan có ch c năng ào t o là cơ quan do B Xây d ng, B Giao thông v n t i công b , có năng l c ào t o nghi p v qu n lý và nghi p v chuyên môn cho cán b qu n lý phòng thí nghi m, nhân viên thí nghi m ho t ng trong các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông. i u 4. Cơ s qu n lý phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông ph i ăng ký ư c ánh giá, xem xét và công nh n v năng l c phòng thí nghi m. i u 5. Cơ s qu n lý phòng thí nghi m ph i ăng ký công nh n l i phòng thí nghi m n u có nhu c u m r ng, thu h p năng l c ho t ng ho c ti p t c ho t ng khi s p h t th i h n hi u l c công nh n ghi trong quy t nh. H sơ công nh n l i phòng thí nghi m tuân theo các n i dung ư c quy nh t i chương II c a Quy nh này. i u 6. Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông ã qua ánh giá, n u t các yêu c u theo Quy nh này s ư c B Giao thông v n t i xem xét, c p quy t nh công nh n. Th i h n hi u l c c a quy t nh công nh n không quá 03 năm k t ngày ký quy t nh công nh n. Quy t nh công nh n phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông không thay th cho năng l c hành ngh theo các quy nh c a pháp lu t v xây d ng. i u 7. Cơ s qu n lý phòng thí nghi m ăng ký công nh n ph i n p l phí theo quy nh hi n hành và ch u các chi phí (phương ti n i l i, lưu trú, thông tin liên l c) cho ho t ng ánh giá t i phòng thí nghi m. Chương 2. H SƠ ĂNG KÝ CÔNG NH N PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG GIAO THÔNG Các bư c ti n hành và n i dung công nh n phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông ư c th c hi n theo quy nh c a Quy ch công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2008/Q -BXD ngày 01/7/2008 c a B trư ng B Xây d ng, ch y u g m các n i dung sau:
 4. i u 8. H sơ ăng ký công nh n ho c công nh n l i phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông ư c l p theo m u hư ng d n t i tiêu chuNn TCXDVN 297-2003 (Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng - tiêu chuNn công nh n), bao g m: - ơn xin công nh n phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông g i B Giao thông v n t i (n i dung theo m u c a Ph l c, TCXDVN 297-2003); - Quy t nh thành l p phòng thí nghi m c a cơ quan qu n lý tr c ti p; - Quy t nh b nhi m trư ng phòng thí nghi m; - B n sao ch ng ch ki m nh/hi u chuNn các thi t b thí nghi m và o lư ng c a cơ quan có thNm quy n; - B n sao ch ng ch ào t o c a trư ng phòng thí nghi m, thí nghi m viên hay công nhân k thu t thí nghi m do các cơ quan có ch c năng ào t o c p; - Báo cáo kh năng và tình hình ho t ng c a phòng thí nghi m (theo m u c a Ph l c, TCXDVN 297-2003); - B n v m t b ng phòng thí nghi m (m t b ng v i kích thư c phòng, v trí các thi t b thí nghi m, v trí lưu m u …) và i u ki n môi trư ng làm vi c. - H p ng mua, hóa ơn và biên b n bàn giao thi t b thí nghi m và o lư ng c a phòng thí nghi m; quy t nh c a c p có thNm quy n i v i các thi t b ư c i u chuy n t các cơ quan khác. - H p ng s d ng lao ng i v i cán b qu n lý và nhân viên thí nghi m ư c ăng ký trong h sơ. - i v i các phòng thí nghi m xin công nh n l i, ph i cung c p b n sao ch ng ch h th ng qu n lý ch t lư ng c a phòng thí nghi m theo TCVN ISO 9001:2000 (H th ng qu n lý ch t lư ng. Các yêu c u). i u 9. H sơ ăng ký công nh n b sung bao g m: - ơn xin công nh n b sung (theo m u c a Ph l c TCXDVN 297-2003); - Ch ng ch ki m nh/hi u chuNn các thi t b b sung; - Báo cáo kh năng và tình hình ho t ng phòng thí nghi m (theo ph l c c a TCXDVN 297-2003), trong ó ph n trang thi t b thí nghi m, danh m c các phép th ch nêu n i dung b sung; - B n sao tài li u ch ng minh trang thi t b thí nghi m ư c mua ho c i u chuy n t cơ quan khác. i u 10. H sơ ư c g i v cơ quan ánh giá công nh n. N u h sơ không th a mãn các yêu c u theo quy nh, trong vòng 07 ngày làm vi c cơ quan ánh giá công nh n
 5. s tr l i ho c hư ng d n b ng văn b n cho cơ s qu n lý phòng thí nghi m b sung và hoàn thi n h sơ. Chương 3. ÁNH GIÁ NĂNG L C PHÒNG THÍ NGHI M i u 11. i v i phòng thí nghi m công nh n l n u, tuỳ theo quy mô, tính ch t ph c t p và s lư ng các phép th , B Giao thông v n t i s quy t nh s lư ng và thành ph n c a oàn ki m tra, ánh giá ti n hành ánh giá năng l c c a phòng thí nghi m. Thành ph n oàn ki m tra, ánh giá bao g m các thành viên c a cơ quan ánh giá công nh n, i di n V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng B Xây d ng và chuyên gia lĩnh v c thí nghi m chuyên ngành. i v i phòng thí nghi m ánh giá nh kỳ công nh n l i, thành ph n oàn ki m tra, ánh giá bao g m các thành viên c a cơ quan ánh giá công nh n. i u 12. ánh giá phòng thí nghi m bao g m các n i dung ch y u sau ây: - Quy t nh thành l p phòng thí nghi m, quy t nh b nhi m trư ng phòng thí nghi m; - i chi u h p ng mua, hóa ơn và biên b n bàn giao trang thi t b thí nghi m/văn b n i u chuy n trang thi t b c a c p có thNm quy n; h p ng lao ng c a các cán b qu n lý và nhân viên thí nghi m ư c ăng ký; - Xác nh s phù h p v i tiêu chuNn TCXDVN 297-2003, bao g m: i u ki n môi trư ng làm vi c c a phòng thí nghi m; ch ng ch ào t o cán b qu n lý và các nhân viên thí nghi m; tình tr ng trang thi t b và ch ng ch ki m nh/hi u chuNn thi t b ; các tiêu chuNn và tài li u k thu t c a phòng thí nghi m i v i n i dung ăng ký c a cơ s ; - Ki m tra h th ng qu n lý ch t lư ng phòng thí nghi m, bao g m: quy trình kh o sát, l y m u t i hi n trư ng; hư ng d n s d ng, v n hành thi t b và quy trình thí nghi m cho m i phép th ; các s sách ghi chép (giao nh n m u; k t qu quá trình thí nghi m; lưu m u); phi u k t qu thí nghi m; ch ng ch h th ng qu n lý ch t lư ng c a phòng thí nghi m theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 ( i v i các cơ s ăng ký công nh n l i). i u 13. Trình t công nh n phòng thí nghi m g m các bư c sau: - K t thúc công vi c ánh giá t i phòng thí nghi m, oàn ki m tra, ánh giá s có báo cáo k t qu ánh giá (theo m u Ph l c 1). - Trên cơ s báo cáo k t qu ánh giá, n u m b o các yêu c u theo quy nh, cơ quan ánh giá công nh n s làm th t c ngh B Xây d ng xem xét ch p thu n c p mã s LAS-XD ( i v i các cơ s ăng ký công nh n l i không ph i ti n hành th t c này).
 6. - Sau khi có mã s LAS-XD do B Xây d ng c p, B Giao thông v n t i ra quy t nh công nh n phòng thí nghi m (theo m u Ph l c 2). Chương 4. T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG THÍ NGHI M i u 14. Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông ư c công nh n ph i ư c t ch c và qu n lý nh m duy trì thư ng xuyên h th ng qu n lý ch t lư ng thí nghi m, m b o tính khách quan và tính chính xác c a các phép th theo tiêu chuNn ã ăng ký. Cơ s qu n lý phòng thí nghi m ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v t ch c và qu n lý ho t ng c a phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông ư c công nh n. i u 15. Ngo i tr các thí nghi m không phá ho i ư c ti n hành tr c ti p trên công trình xây d ng giao thông b ng các thi t b c m tay ho c các thí nghi m hi n trư ng ã ư c công nh n, các thi t b thí nghi m t trong phòng thí nghi m t m th i hi n trư ng ph i ư c c nh, ki m nh/hi u chuNn l i theo quy nh c a pháp lu t v o lư ng trư c khi ti n hành các thí nghi m. i u 16. Phòng thí nghi m ph i th c hi n lưu gi và b o qu n m u th trư c và sau khi thí nghi m theo yêu c u c a m i phương pháp th . i u 17. Phi u k t qu thí nghi m do cơ s thi t l p theo yêu c u c a các phép th , nhưng ph i có các thông tin và n i dung cơ b n sau: - Tên cơ s qu n lý phòng thí nghi m; - Tên và a ch phòng thí nghi m, mã s LAS-XD; - S hi u c a phi u thí nghi m, ngày thí nghi m và ngày phát hành; -S h p ng kinh t ho c văn b n yêu c u c a ơn v yêu c u thí nghi m; - Tên d án/công trình/h ng m c công trình ư c kh o sát, l y m u, thí nghi m; - Tên cán b giám sát c a Ch u tư trong quá trình l y m u, thí nghi m; - Lo i m u thí nghi m; - Tiêu chuNn và thi t b thí nghi m; - K t qu thí nghi m; - Th i gian l p phi u k t qu thí nghi m; - Ch ký c a: nhân viên thí nghi m và trư ng phòng thí nghi m; ngư i giám sát c a ch u tư d án/công trình/h ng m c công trình;
 7. - Ch ký c a ngư i có thNm quy n và d u pháp nhân c a cơ s qu n lý phòng thí nghi m. i u 18. Phi u k t qu thí nghi m nh m cung c p s li u k t qu thí nghi m trên m u th cho ch u tư và các bên có liên quan n ho t ng xây d ng công trình. Phi u k t qu thí nghi m không thay th cho văn b n ánh giá c a ơn v tư v n ho c h i ng nghi m thu ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. i u 19. H sơ ghi chép k t qu trong quá trình thí nghi m, phi u nh n m u và phi u k t qu thí nghi m ph i ư c b o qu n và lưu gi ít nh t là 05 năm. H sơ ghi chép k t qu thí nghi m không ư c tNy, xóa. Các sai sót, nh m l n trong quá trình ghi chép ph i ư c g ch è và ghi l i k t qu úng dòng k ti p v i ch ký c a nhân viên thí nghi m. Chương 5. QU N LÝ HO T NG PHÒNG THÍ NGHI M i u 20. Các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông thu c h th ng các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ư c công b trên trang thông tin i n t c a B Xây d ng t i a ch http://www.xaydung.gov.vn và trang thông tin i n t khoa h c công ngh c a B GTVT t i a ch http://khcn.mt.gov.vn. Thông tin v h th ng các phòng thí nghi m bao g m: - Tên, a ch và mã s phòng thí nghi m (LAS-XD); - Quy t nh công nh n phòng thí nghi m; - Danh m c các phép th và phương pháp th kèm theo quy t nh công nh n; - Danh sách trư ng phòng và nhân viên thí nghi m; - Danh sách các phòng thí nghi m, trư ng phòng và nhân viên thí nghi m vi ph m các quy nh c a pháp lu t, b ình ch ho t ng. i u 21. Khi có s thay i v cơ s qu n lý phòng thí nghi m/trư ng phòng thí nghi m/nhân viên thí nghi m ã ăng ký, cơ s qu n lý phòng thí nghi m ư c công nh n ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan ánh giá công nh n kèm theo b n sao quy t nh c a c p có thNm quy n v vi c thay i cơ s qu n lý phòng thí nghi m/quy t nh b nhi m/ch ng ch ào t o v qu n lý phòng thí nghi m ( i v i trư ng phòng)/ch ng ch ào t o thí nghi m viên ( i v i nhân viên thí nghi m). i u 22. Cơ s qu n lý phòng thí nghi m ư c công nh n ph i g i b n sao quy t nh công nh n và thông báo b ng văn b n cho cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng giao thông t i a phương nơi t phòng thí nghi m trư c khi ti n hành ho t ng. i u 23. Trư c khi ti n hành các ho t ng kh o sát, l y m u, thí nghi m cho các d án c th , cơ s qu n lý thí nghi m ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan qu n lý
 8. nhà nư c v xây d ng giao thông t i a phương nơi th c hi n d án v i n i dung: (a) Tên và a ch phòng thí nghi m; (b) a ch nơi th c hi n d án; (c) Danh m c các ch tiêu thí nghi m cho d án; (d) Danh sách cán b , nhân viên thí nghi m t i hi n trư ng. i u 24. Thanh tra, ki m tra phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông 1. Ho t ng c a phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông ph i ch u s ki m tra nh kỳ ho c t xu t c a cơ quan ánh giá công nh n phòng thí nghi m, c a các cơ quan thanh tra, ki m tra có thNm quy n t i nơi t phòng thí nghi m ã ăng ký và nơi ti n hành các ho t ng kh o sát, l y m u, thí nghi m. 2. N i dung thanh tra, ki m tra g m: s phù h p v năng l c c a phòng thí nghi m i v i các n i dung ã ư c nêu trong quy t nh công nh n ( i u ki n làm vi c và môi trư ng phòng thí nghi m; trang thi t b thí nghi m và ch ng ch ki m nh/hi u chuNn; ch ng ch ào t o c a cán b qu n lý và nhân viên thí nghi m; h th ng qu n lý ch t lư ng); s tuân th pháp lu t trong ho t ng s n xu t kinh doanh (h p ng kinh t , thanh lý l i nhu n); quy trình kh o sát, l y m u và thí nghi m ki m tra ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 3. K t qu thanh tra, ki m tra ho t ng c a phòng thí nghi m ph i ư c l p thành biên b n và g i v B Giao thông v n t i và B Xây d ng th ng nh t hình th c x lý theo quy nh. i u 25. ình ch , h y b hi u l c c a quy t nh công nh n 1. ình ch t m th i hi u l c Quy t nh công nh n khi phòng thí nghi m có m t trong nh ng hành vi sau ây: - Không thông báo cho cơ quan ánh giá công nh n khi có s thay i nhân s c a phòng thí nghi m (trư ng phòng, nhân viên thí nghi m có ch ng ch thí nghi m viên ã ăng ký), thay i a i m phòng thí nghi m ã ăng ký. - Không th c hi n thông báo theo yêu c u t i i u 22 và 23. - Không duy trì thư ng xuyên h th ng m b o ch t lư ng phòng thí nghi m, bao g m: quy trình kh o sát, l y m u, thí nghi m; h th ng các tiêu chuNn và tài li u k thu t ph c v thí nghi m (b n in); ch ng ch ki m nh/hi u chuNn thi t b ; lưu gi m u th , các s sách ghi chép trong quá trình nh n m u, thí nghi m và k t qu thí nghi m. - Cung c p phi u k t qu thí nghi m: không úng ho c không y n i dung ư c yêu c u t i i u 17; trư ng phòng ho c nhân viên thí nghi m không có tên trong danh sách ã ăng ký th c hi n thí nghi m và ký tên vào phi u k t qu thí nghi m; thí nghi m viên th c hi n các phép th không có trong danh m c ư c công nh n ho c không có ch ng ch ào t o v các thí nghi m ó. - Không th c hi n các yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c trong vi c thanh tra, ki m tra ho t ng phòng thí nghi m.
 9. - Không g i báo cáo tình hình ho t ng trong năm c a phòng thí nghi m cho cơ quan ánh giá công nh n theo quy nh t i i u 26 c a quy nh này. 2. Thu h i và hu b hi u l c quy t nh công nh n phòng thí nghi m theo m t trong các trư ng h p sau ây: - Cơ s qu n lý phòng thí nghi m thông báo ch m d t ho t ng c a phòng thí nghi m. - Phòng thí nghi m ư c công nh n không th kh c ph c các sai sót ã nêu sau khi b ình ch t m th i vi c công nh n. - Phòng thí nghi m có các ho t ng ư c nêu kho n 3, i u 25. 3. Chuy n h sơ sang các cơ quan có thNm quy n x lý theo pháp lu t khi phòng thí nghi m có các ho t ng sau ây: - Cung c p kh ng các s li u k t qu thí nghi m khi không ti n hành thí nghi m. - Cung c p s li u sai l ch so v i k t qu thí nghi m, gây h u qu nghiêm tr ng v ch t lư ng công trình xây d ng giao thông. 4. Cơ quan ki m tra, thanh tra s l p h sơ, ki n ngh các bi n pháp x lý c n thi t (t m ình ch ; thu h i và h y b hi u l c c a quy t nh công nh n; chuy n h sơ sang các cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t) khi có các ch ng c v nh ng vi ph m trong ho t ng c a phòng thí nghi m. i u 26. Cơ s qu n lý phòng thí nghi m ph i l p báo cáo tình hình ho t ng trong năm c a phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông (theo m u Ph l c 3) và g i v cơ quan ánh giá công nh n trư c ngày 31/01 c a năm sau. Chương 6. T CH C TH C HI N i u 27. B Giao thông v n t i qu n lý tr c ti p các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông v i mã s LAS-XD và ph i h p v i B Xây d ng t ch c, qu n lý ho t ng các phòng thí nghi m theo quy nh này, ph c v công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng giao thông trong ph m vi c nư c. i u 28. Các cơ s qu n lý phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông ch u trách nhi m qu n lý ho t ng c a phòng thí nghi m theo quy nh này; tuân th các quy nh c a pháp lu t v s n xu t kinh doanh, v o lư ng và qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng giao thông. i u 29. i v i các phòng thí nghi m công nh n l i, yêu c u t i i u 8 v ch ng ch h th ng qu n lý ch t lư ng theo TCVN ISO 9001:2000 ư c th c hi n k t ngày 01/6/2009.
 10. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Doãn Th PH L C 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- …………., ngày…. tháng …… năm…. BÁO CÁO K T QU ÁNH GIÁ PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG GIAO THÔNG 1. oàn ki m tra, ánh giá (ghi rõ h tên, ch c danh) a) Nguy n Văn A - Trư ng oàn b) Nguy n Văn B - Chuyên gia thí nghi m; c) Lê Văn C - i di n V KHCN & Môi trư ng (B Xây d ng) 2. Phòng thí nghi m ư c ánh giá a) Tên phòng thí nghi m: …………………………….. b) Quy t nh thành l p s : ………………………….. c) a ch : ………………………………………………. 3. N i dung ánh giá a) Công nh n phòng thí nghi m (m i); b) Công nh n l i phòng thí nghi m (gia h n ho c i u ch nh ph m vi thí nghi m). 4. Các căn c ánh giá a) Công văn ngh ánh giá, công nh n phòng thí nghi m s ……..;
 11. b) H sơ ngh ánh giá, công nh n phòng thí nghi m; c) Quy nh công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông ban hành theo quy t nh s ... ngày … tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 5. Th i gian ti n hành ánh giá: t ngày …/…/… n ngày …/…/… 6. K t qu ánh giá a) S phù h p c a n i dung h sơ theo quy nh: - Báo cáo tình hình ho t ng; - Quy t nh thành l p phòng thí nghi m; - Quy t nh b nhi m cán b qu n lý phòng thí nghi m; -H p ng s d ng lao ng c a cán b qu n lý và nhân viên thí nghi m; - Ch ng ch ào t o v qu n lý c a trư ng phòng thí nghi m; ch ng ch ào t o thí nghi m viên; - H p ng mua, hóa ơn và biên b n bàn giao thi t b thí nghi m/văn b n i u chuy n trang thi t b c a c p có th m quy n; - Ch ng ch ki m nh/hi u chu n thi t b (lo i, s lư ng, th i h n); - Ch ng ch ISO 9001:2000 ( i v i cơ s công nh n l i phòng thí nghi m). b) K t qu ánh giá t i phòng thí nghi m - i u ki n môi trư ng làm vi c c a phòng thí nghi m (di n tích phòng thí nghi m; b trí thi t b và v trí làm vi c; v trí lưu m u; i u ki n an toàn trong v n hành cho ngư i và thi t b ; s nh hư ng c a ti ng n, khói, b i và khí c h i n môi trư ng xung quanh…); - Các tài li u tiêu chu n, hư ng d n k thu t ph c v công tác thí nghi m; - S phù h p c a phép th , tiêu chu n k thu t, thi t b thí nghi m, nhân viên thí nghi m i v i danh m c các phép th ã ăng ký; - H th ng qu n lý ch t lư ng phòng thí nghi m: (i) Quy trình kh o sát, l y m u t i hi n trư ng; (ii) Hư ng d n s d ng thi t b và quy trình thí nghi m; (iii) S sách (s nh n m u và lưu m u; s ghi chép k t qu thí nghi m); (iv) Phi u k t qu thí nghi m; - Ki m tra s hi u bi t và tay ngh thí nghi m viên (ki m tra xác xu t); 7. K t lu n và xu t c a oàn ki m tra, ánh giá
 12. a) Các n i dung t yêu c u b) Các n i dung chưa t yêu c u c) Ki n ngh các n i dung c n b sung, s a i d) Ki n ngh công nh n (n u t yêu c u) các thí nghi m sau ây: TT Tên thí nghi m Tiêu chu n k Thí nghi m Ghi chú thu t viên I V t li u xây d ng 1 Cư ng bê tông TCVN… Nguy n Văn B 2 Cư ng xi măng TCVN… Nguy n Th C 3 … … … … Chuyên gia ánh giá i di n V Trư ng oàn ki m tra, (ký và ghi rõ h tên) KHCN&MT ánh giá (ký và ghi rõ h tên) (ký và ghi rõ h tên) PH L C 2. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : /Q -BGTVT Hà N i, ngày…. tháng …… năm…. QUY T NNH V VI C CÔNG NH N NĂNG L C TH C HI N CÁC PHÉP TH C A PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG GIAO THÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t ch t lư ng s n ph m, hàng hóa, ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Pháp l nh o lư ng ngày 6 tháng 10 năm 1999; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c văn b n s 1064/BXD-KHCN ngày 18/8/1997 c a B Xây d ng v vi c th a thu n B Giao thông v n t i t ch c ki m tra, ánh giá và ra quy t nh công nh n kh năng ho t ng cho các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông;
 13. Xét ơn ăng ký công nh n phòng thí nghi m c a …………………………… (cơ s qu n lý phòng thí nghi m); Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T NNH i u 1. Công nh n phòng thí nghi m …………………………………, mã s LAS- XD ………, ư c th c hi n các phép th nêu trong b ng danh m c kèm theo quy t nh này. i u 2. Phòng thí nghi m ư c công nh n ghi i u 1 ph i th c hi n y các yêu c u v ki m nh phương ti n o theo quy nh c a B Khoa h c và Công ngh i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký n h t ngày …. tháng … năm ….. i u 4. Chánh văn phòng, V trư ng V Khoa h c công ngh , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan, cơ s qu n lý phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng giao thông ư c công nh n nêu t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG (ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 4; - B Xây d ng ( b/c); - Lưu VT, V KHCN DANH M C CÁC PHÉP TH VÀ PHƯƠNG PHÁP TH C A PHÒNG THÍ NGHI M LAS-XD ……….. (kèm theo quy t nh s …………./Q -BGTVT ngày … tháng … năm … c a B trư ng B GTVT) Trư ng phòng thí nghi m: KS. Nguy n Văn A. TT Tên phép th Tiêu chuNn k thu t (1) (2) (3) PH L C 3. Tên cơ s qu n lý PTN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T Tên phòng thí nghi m NAM
 14. ------ c l p - T do - H nh phúc --------------- a phương, ngày…. tháng …… năm…. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T NG C A PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG GIAO THÔNG LAS-XD … (NĂM …) 1. Tên phòng thí nghi m: 2. a ch : i n tho i: Email: 3. Quy t nh công nh n s …………./Q -BGTVT ngày tháng năm … 4. Trư ng phòng thí nghi m: Ch ng ch ào t o qu n lý s ………., ngày … tháng … năm … do ………… c p Quy t nh b nhi m s ………., ngày … tháng … năm … 5. Danh sách nhân viên thí nghi m TT H và tên S ch ng ch ào t o thí nghi m Ghi chú viên (1) (2) (3) (4) Ghi chú: c t (1) li t kê các nhân viên thí nghi m ã ăng ký trong h sơ (k c danh sách b sung) C t 4 ch ghi chú (n u có): “chuy n ơn v công tác”; “vi ph m, b x lý”; 6. Danh m c, tình tr ng trang thi t b thí nghi m TT Trang thi t b thí Xu t x /tình tr ng Th i h n hi u chuNn nghi m (1) (2) (3) (4) 7. Tình hình t ch c, qu n lý ho t ng phòng thí nghi m
 15. - Tình hình nhân s (thay i trư ng phòng, nhân viên thí nghi m; qu n lý h p ng s d ng lao ng); - u tư m i trang thi t b và i u ki n làm vi c; - M r ng ho c thu h p kh năng c a phòng thí nghi m; - Tình hình ho t ng ( a bàn ho t ng; s lư ng các d án ã tham gia th c hi n); - Tham gia các ho t ng ào t o/t p hu n v qu n lý phòng thí nghi m; - Nh ng vi ph m (li t kê, n u có), bi n pháp x lý; 8. xu t, ki n ngh Trư ng phòng thí nghi m Cơ s qu n lý phòng thí nghi m (Ký, ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản