Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 14/2008/Q -BKHCN Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C ÁP D NG THÍ I M PHƯƠNG TH C L P D TOÁN KINH PHÍ TÀI NGHIÊN C U CƠ B N DO QU PHÁT TRI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH QU C GIA TÀI TR B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 122/2003/N -CP ngày 22/10/2003 c a Chính ph v thành l p Qu phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Tài chính; Xét ngh c a Ch t ch H i ng qu n lý Qu và Giám c Qu phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia, QUY T NNH: i u 1. Thí i m phương th c l p d toán kinh phí tài nghiên c u cơ b n Cho phép áp d ng thí i m phương th c l p d toán kinh phí tài nghiên c u cơ b n do Qu phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia (sau ây g i t t là Qu ) tài tr . i u 2. H ng m c d toán kinh phí H ng m c d toán kinh phí tài nghiên c u cơ b n do Qu tài tr bao g m chi phí tr c ti p và chi phí gián ti p. 1. Chi phí tr c ti p a) Chi công lao ng khoa h c Các thành viên tham gia th c hi n tài nghiên c u cơ b n do Qu tài tr ư cx p vào m t trong các ch c danh sau ây: - Ch nhi m tài; - Thành viên nghiên c u ch ch t và thư ký khoa h c; - Nghiên c u sinh tham gia nghiên c u tài;
  2. - K thu t viên, nhân viên h tr khác. Chi công lao ng khoa h c tham gia tài ư c xác nh i v i t ng ch c danh tài căn c theo th i gian làm vi c cho tài (s tháng quy i, m i tháng 22 ngày, m i ngày 08 gi ) và nh m c công lao ng khoa h c quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này. S lư ng thành viên tham gia th c hi n 01 tài nghiên c u cơ b n do Qu tài tr ư c tính d toán kinh phí nhân công lao ng khoa h c không quá 7 ngư i. b) Chi mua nguyên, nhiên, v t li u Chi mua nguyên, nhiên, v t li u bao g m chi mua nguyên li u, nhiên li u, v t tư tiêu hao ph c v tr c ti p các ho t ng nghiên c u c a tài. c) Mua s m d ng c , thi t b Kinh phí th c hi n tài nghiên c u cơ b n do Qu tài tr không bao g m chi phí mua s m d ng c , trang thi t b . Trong trư ng h p c bi t c n thi t ư c H i ng qu n lý Qu ch p thu n, Qu xem xét tài tr mua s m các d ng c , thi t b ph c v tr c ti p cho vi c th c hi n các n i dung nghiên c u c a tài v i t ng giá tr không quá 30 tri u ng. d) Chi phí i l i, công tác phí Chi phí i l i, công tác phí bao g m ti n tàu xe i l i, thuê ch , ph c p lưu trú cho các thành viên tham gia tài nghiên c u cơ b n i công tác trong nư c th c hi n các ho t ng nghiên c u c a tài; tham d h i ngh , h i th o khoa h c t ch c trong nư c. Kinh phí th c hi n tài nghiên c u cơ b n do Qu tài tr không bao g m kinh phí tham d h i ngh , h i th o khoa h c t ch c nư c ngoài. T ch c, cá nhân có nhu c u tham gia h i ngh , h i th o khoa h c t ch c nư c ngoài ph i l p h sơ theo quy nh c a Qu ngh Qu xem xét tài tr . ) Chi tr d ch v thuê ngoài Chi tr d ch v thuê ngoài bao g m ti n thuê s d ng thi t b nghiên c u, phân tích m u, thuê tư v n, i u tra, kh o sát, thu th p d li u, d ch thu t, in n. e) Chi phí tr c ti p khác Chi phí tr c ti p khác bao g m chi phí t ch c các cu c t a àm, h p chuyên , h i th o khoa h c c a tài; chi phí ón oàn vào, thuê chuyên gia nư c ngoài; mua tài li u, d li u. 2. Chi phí gián ti p bao g m chi phí h tr t ch c ch trì tài th c hi n trách nhi m qu n lý theo quy nh c a Qu . i u 3. nh m c d toán kinh phí
  3. 1. nh m c chi công lao ng khoa h c i v i các ch c danh tài do Qu tài tr ư c xác nh cho 01 tháng làm vi c quy i (g m 22 ngày làm vi c, m i ngày 08 gi ) như sau: Trong ó: T = S1 x S2 x E T - Ti n công lao ng khoa h c ( ng / tháng quy i) S1 - H s ch c danh tài (theo quy nh b ng dư i ây) S2 - H s lao ng khoa h c (theo quy nh b ng dư i ây) E- nh m c ti n lương t i thi u theo quy nh chung c a Nhà nư c. STT Ch c danh tài H s ch c danh tài (S1) H s lao ng khoa h c (S2) 1 Ch nhi m tài 6,92 Tương ương b c 3/6, ng ch 2,5 nghiên c u viên cao c p. 2 Thành viên nghiên c u ch 5,42 Tương ương b c 4/8, ng ch 2,0 ch t; thư ký khoa h c nghiên c u viên chính. 3 Nghiên c u sinh 3,66 Tương ương b c 5/9, ng ch 1,5 nghiên c u viên. 4 K thu t viên, nhân viên h 2,86 Tương ương b c 6/12, ng ch 1,2 tr khác k thu t viên 2. nh m c chi phí tr c ti p quy nh t i các i m b, c, d, và e Kho n 1 i u 2 Quy t nh này áp d ng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. nh m c chi phí gián ti p quy nh t i Kho n 2 i u 2 Quy t nh này ư c xác nh b ng 5% t ng chi phí tr c ti p i v i các t ch c ư c Nhà nư c h tr kinh phí ho t ng thư ng xuyên và 7% t ng chi phí tr c ti p i v i t ch c không ư c Nhà nư c h tr kinh phí ho t ng thư ng xuyên. i u 4. Trách nhi m hư ng d n th c hi n Qu có trách nhi m hư ng d n các t ch c, cá nhân tham gia th c hi n các tài nghiên c u cơ b n do Qu tài tr l p d toán kinh phí tài theo Quy t nh này. Sau th i gian áp d ng thí i m, Qu có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các t ch c, cá nhân liên quan ti n hành t ng k t, rút kinh nghi m và ki n ngh B trư ng B Khoa h c và Công ngh xem xét i u ch nh cho phù h p v i yêu c u c a th c ti n. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành
  4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. H i ng qu n lý Qu và Giám c Qu , th trư ng các ơn v thu c B , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5: - Ban Bí thư TW ng; - Th tư ng, các phó Th tư ng CP ( b/c); - Văn phòng Qu c H i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các b , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Tr n Qu c Th ng - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Công báo; Website Chính ph , Website B KH&CN; - S KH&CN các t nh, thành ph tr c thu c TW - Lưu: VT; Qu PTKHCNQG.
Đồng bộ tài khoản