Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa về lĩnh vực nội vụ tại Sở Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH Đ NG THÁP Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 14/2008/QĐ-UBND Thành ph Cao Lãnh, ngày 06 tháng 5 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V TH T C VÀ TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C THEO CƠ CH M T C A V LĨNH V C N I V T I S N I V Y BAN NHÂN DÂN T NH Đ NG THÁP Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i các cơ quan hành chính nhà nư c đ a phương; Theo đ ngh c a Giám đ c S N i v t i T trình s 533/TTr-SNV ngày 28/4/2008; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v th t c và trình t gi i quy t công vi c theo cơ ch m t c a v lĩnh v c n i v t i S N i v . Đi u 2. Giám đ c S N i v có trách nhi m tri n khai, t p hu n cho cán b , công ch c c a ngành, ph bi n cho cán b , công ch c, viên ch c và nhân dân trong T nh bi t, th c hi n đúng th t c, trình t gi i quy t công vi c theo cơ ch m t c a v lĩnh v c n i v . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 36/2004/QĐ.UB ngày 14/4/2004 c a y ban nhân dân T nh. Đi u 4. Th trư ng các s , ban, ngành T nh và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH T CH Trương Ng c Hân QUY Đ NH V TH T C VÀ TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C THEO CƠ CH M T C A V LĨNH V C N IV T IS N IV (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 14/2008/QĐ-UBND ngày 06/05/2008 c a y ban nhân dân t nh Đ ng Tháp) Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh này quy đ nh th t c và trình t gi i quy t công vi c theo cơ ch m t c a v lĩnh v c n i v t iS N iv . Đi u 2. Các th t c hành chính th c hi n theo cơ ch m t c a 1. Gi i quy t h sơ thành l p, tách, nh p, h p nh t, gi i th cơ quan hành chính, đơn v s nghi p, t ch c tư v n ph i h p liên ngành, h i. 2. Gi i quy t h sơ tuy n d ng, đi u đ ng, ti p nh n, thuyên chuy n, b nhi m, ngh hưu, nâng b c lương, chuy n lo i cán b , công ch c, viên ch c. 3. Gi i quy t h sơ đào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c.
 2. 2 4. Gi i quy t h sơ phê chu n k t qu b u c (l n đ u ho c b sung), mi n nhi m, bãi nhi m thành viên thư ng tr c H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân c p huy n; chia, tách, h p nh t, thành l p, gi i th p, khóm; chuy n lo i công ch c c p xã. Chương II TH T C HÀNH CHÍNH VÀ TH I H N TH C HI N Đi u 3. Gi i quy t h sơ thành l p, tách, nh p, h p nh t, gi i th cơ quan hành chính, đơn v s nghi p, t ch c tư v n ph i h p liên ngành, h i 1. Th t c thành l p cơ quan hành chính a) Thành ph n h sơ: - Văn b n hư ng d n ho c quy đ nh c a B , ngành; - T trình đ ngh thành l p (m u 2-SNV); - Đ án thành l p t ch c (m u 3-SNV); - D th o Quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a đơn v (đính kèm file); - D th o Quy t đ nh thành l p (đính kèm file). b) Th i h n gi i quy t: 20 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 15 ngày. - y ban nhân dân T nh: 05 ngày (trư ng h p ph i thông qua Ban Cán s ho c Ban Thư ng v T nh y thì không áp d ng th i h n gi i quy t này). 2. Th t c chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th cơ quan hành chính a) Thành ph n h sơ: - T trình và Đ án chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th (m u 4-SNV); - Các văn b n xác nh n v tài chính, tài s n, đ t đai, các kho n vay, n ph i tr và các v n đ khác có liên quan; - Ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan có liên quan; - D th o Quy t đ nh chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th (đính kèm file). b) Th i h n gi i quy t: 12 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 07 ngày. - y ban nhân dân T nh: 05 ngày (trư ng h p ph i thông qua Ban Cán s ho c Ban Thư ng v T nh y thì không áp d ng th i h n gi i quy t này). 3. Th t c thành l p đơn v s nghi p a) Thành ph n h sơ: - Văn b n hư ng d n ho c quy đ nh c a B , ngành; - T trình đ ngh thành l p (m u 2-SNV); - Đ án thành l p t ch c (m u 3-SNV); - D th o Quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a đơn v (đính kèm file); - D th o Quy t đ nh thành l p (đính kèm file). b) Th i h n gi i quy t: 20 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 15 ngày. - y ban nhân dân T nh: 05 ngày (trư ng h p ph i thông qua Ban Cán s ho c Ban Thư ng v T nh y thì không áp d ng th i h n gi i quy t này). 4. Th t c chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th đơn v s nghi p a) Thành ph n h sơ: - T trình và Đ án chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th (m u 4-SNV);
 3. 3 - Các văn b n xác nh n v tài chính, tài s n, đ t đai, các kho n vay, n ph i tr và các v n đ khác có liên quan; - Ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan có liên quan; - D th o Quy t đ nh chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th (đính kèm file). b) Th i h n gi i quy t: 12 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 07 ngày. - y ban nhân dân T nh: 05 ngày (trư ng h p ph i thông qua Ban Cán s ho c Ban Thư ng v T nh y thì không áp d ng th i h n gi i quy t này). 5. Th t c ban hành quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a cơ quan hành chính, đơn v s nghi p a) Thành ph n h sơ: - Văn b n hư ng d n ho c quy đ nh c a B , ngành; - Văn b n đ ngh c a ngư i đ ng đ u cơ quan, đơn v ; - D th o Quy t đ nh ban hành và d th o Quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c (đính kèm file). b) Th i h n gi i quy t: 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 05 ngày. - y ban nhân dân T nh: 05 ngày (trư ng h p ph i thông qua Ban Cán s ho c Ban Thư ng v T nh y thì không áp d ng th i h n gi i quy t này). 6. Th t c thành l p t ch c tư v n ph i h p liên ngành (Ban Ch đ o, H i đ ng,...) a) Thành ph n h sơ: - Văn b n đ ngh thành l p (m u 5-SNV); - Quy t đ nh thành l p (n u thành l p l i); - Văn b n quy đ nh c a c p trên; - D th o Quy t đ nh thành l p (đính kèm file). b) Th i h n gi i quy t: 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 05 ngày. - y ban nhân dân T nh: 05 ngày (trư ng h p ph i thông qua Ban Cán s ho c Ban Thư ng v T nh y thì không áp d ng th i h n gi i quy t này). 7. Th t c đi u ch nh, b sung thành viên t ch c tư v n ph i h p liên ngành a) Thành ph n h sơ: - Văn b n đ ngh đi u ch nh, b sung thành viên; - Quy t đ nh thành l p t ch c liên ngành; - D th o Quy t đ nh đi u ch nh, b sung thành viên (đính kèm file). b) Th i h n gi i quy t: 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 05 ngày; - y ban nhân dân T nh: 05 ngày (trư ng h p ph i thông qua Ban Cán s ho c Ban Thư ng v T nh y thì không áp d ng th i h n gi i quy t này). 8. Th t c thành l p H i (bao g m H i, Liên hi p h i, T ng h i, Hi p h i, Liên đoàn, Câu l c b ,... và các tên g i khác theo quy đ nh c a pháp lu t) a) Thành ph n h sơ: - Đơn đ ngh thành l p h i (m u 6-SNV); - D th o Đi u l (đính kèm file); - Đi u l Trung ương h i (n u có); - D th o phương hư ng ho t đ ng;
 4. 4 - Quy t đ nh công nh n Ban v n đ ng thành l p h i; - Sơ y u lý l ch ngư i đ ng đ u Ban v n đ ng thành l p h i, có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã ho c cơ quan có th m quy n qu n lý h sơ cán b , công ch c (m u 02a-BNV/2007); - Các văn b n xác đ nh v tr s và tài s n c a h i (m u 7-SNV); - Danh sách có ch ký nh ng h i viên đăng ký tham gia thành l p h i; - D th o Quy t đ nh thành l p (đính kèm file). b) Th i h n gi i quy t: 20 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 15 ngày. - y ban nhân dân T nh: 05 ngày (trư ng h p ph i thông qua Ban Cán s ho c Ban Thư ng v T nh y thì không áp d ng th i h n gi i quy t này). 9. Th t c phê duy t Đi u l h i a) Thành ph n h sơ: - Văn b n báo cáo k t qu đ i h i và đ ngh phê duy t Đi u l h i (m u 8-SNV); - Đi u l và biên b n thông qua đi u l h i (đính kèm file); - Biên b n b u c , danh sách trích ngang Ban lãnh đ o, Ban ki m tra và sơ y u lý l ch c a ngư i đ ng đ u h i (m u 2a-BNV/2007); - Chương trình ho t đ ng c a h i; - Ngh quy t Đ i h i; - D th o Quy t đ nh phê duy t Đi u l (đính kèm file). b) Th i h n gi i quy t: 20 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 15 ngày. - y ban nhân dân T nh: 05 ngày. 10. Th t c công nh n Ban ch p hành h i a) Thành ph n h sơ: - Văn b n đ ngh công nh n Ban ch p hành h i; - Biên b n b u c , danh Ban Lãnh đ o, Ban Ki m tra; - Sơ y u lý l ch c a ngư i đ ng đ u h i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã ho c cơ quan th m quy n qu n lý h sơ cán b , công ch c (m u 02a-BNV/2007). - D th o Quy t đ nh công nh n Ban ch p hành (đính kèm file). b) Th i h n gi i quy t: 12 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 07 ngày. - y ban nhân dân T nh: 05 ngày. 11. Th t c cho phép t ch c đ i h i nhi m kỳ c a h i a) Thành ph n h sơ: - Văn b n đ ngh cho phép t ch c đ i h i (m u 9-SNV); - Báo cáo t ng k t và phương hư ng t ch c, ho t đ ng c a h i trong nhi m kỳ m i; - Đi u l s a đ i, b sung (n u có thì đính kèm file); - Báo cáo ki m đi m c a Ban ch p hành H i nhi m kỳ v a qua; - Chương trình Đ i h i; - B n quy ch b u đ i bi u chính th c d đ i h i; - B n quy ch b u c . b) Th i h n gi i quy t: 12 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 07 ngày.
 5. 5 - y ban nhân dân T nh: 05 ngày (trư ng h p ph i thông qua Ban Cán s ho c Ban Thư ng v T nh y thì không áp d ng th i h n gi i quy t này). Đi u 4. Gi i quy t h sơ tuy n d ng, đi u đ ng, ti p nh n, thuyên chuy n, b nhi m, ngh hưu, nâng b c lương, chuy n lo i cán b , công ch c 1. Th t c tuy n d ng công ch c (sau khi có k t qu thi tuy n) a) Thành ph n h sơ: - Văn b n đ ngh tuy n d ng công ch c c a cơ quan có công ch c dư tuy n (m u 10-SNV); - Đơn đ ngh tuy n d ng c a ngư i d tuy n (m u 11-SNV); - Lý l ch công ch c (m u 01a-BNV/2007); - B n sao b ng c p chuyên môn và các văn b n, ch ng ch theo tiêu chu n ng ch d tuy n (khi c n s đ i chi u v i b n chính); - Gi y khám s c kh e c a B nh vi n, Phòng khám đa khoa t c p huy n, tr lên (trong th i h n 06 tháng) tính đ n ngày n p h sơ. b) Th i h n gi i quy t: 05 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l . 2. Th t c thuyên chuy n cán b , công ch c, viên ch c ra ngoài T nh (k c chuy n v các cơ quan, đơn v do ngành d c Trung ương qu n lý đóng t i T nh) a) Thành ph n h sơ: - Đơn đ ngh chuy n công tác (m u 12-SNV); - B n t ki m cá nhân (có ý ki n nh n xét c a Th trư ng cơ quan, đơn v tr c ti p qu n lý, s d ng) (m u 13-SNV); - Văn b n đ ng ý cho chuy n công tác c a cơ quan, đơn v tr c ti p qu n lý, s d ng (m u 14- SNV); - Văn b n đ ngh c a cơ quan, đơn v ti p nh n. b) Th i h n gi i quy t: 03 ho c 06 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l : - S N i v : 03 ngày (th m tra và ký ho c trình y ban nhân dân T nh theo phân c p). - y ban nhân dân T nh: 03 ngày (trư ng h p ph i thông qua Ban Cán s ho c Ban Thư ng v T nh y thì không áp d ng th i h n gi i quy t này). 3. Th t c ti p nh n cán b , công ch c, viên ch c ngoài T nh a) Thành ph n h sơ: - Văn b n đ ngh c a cơ quan, đơn v ti p nh n (m u 15-SNV); - Văn b n đ ng ý cho chuy n công tác c a cơ quan qu n lý có th m quy n; - Đơn đ ngh chuy n công tác c a cán b , công ch c, viên ch c (nêu lý do c th ); - Sơ y u lý l ch công ch c (m u 2a-BNV/2007); - B o sao b ng c p chuyên môn và các văn b ng, ch ng ch theo tiêu chu n c a ng ch (khi c n s đ i chi u v i b n chính); - B n sao Quy t đ nh b nhi m chính th c vào ng ch; - B n t ki m cá nhân, có ý ki n nh n xét c a Th trư ng cơ quan, đơn v tr c ti p qu n lý, s d ng (m u 13-SNV); b) Th i h n gi i quy t: 03 ho c 06 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l : - S N i v : 03 ngày (th m tra và ký ho c trình y ban nhân dân T nh theo phân c p). - y ban nhân dân T nh: 03 ngày (trư ng h p ph i thông qua Ban Cán s ho c Ban Thư ng v T nh y thì không áp d ng th i h n gi i quy t này). 4. Th t c đi u đ ng cán b , công ch c, viên ch c trong T nh a) Thành ph n h sơ: - Văn b n đ ngh c a cơ quan, đơn v ti p nh n (m u 16-SNV); - Văn b n đ ng ý cho chuy n công tác c a cơ quan, đơn v qu n lý tr c ti p;
 6. 6 - Đơn đ ngh chuy n công tác (n u t ch c đi u đ ng thì không c n Đơn đ ngh chuy n công tác); - B n t ki m cá nhân (có ý ki n nh n xét c a Th trư ng cơ quan, đơn v tr c ti p qu n lý) (m u 13-SNV). - Sơ y u lý l ch công ch c (m u 2a-BNV/2007); b) Th i h n gi i quy t: 03 ho c 06 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l : - S N i v : 03 ngày (th m tra và ký ho c trình y ban nhân dân T nh theo phân c p). - y ban nhân dân T nh: 03 ngày. 5. Th t c b nhi m, b nhi m l i ch c v lãnh đ o đ i v i cán b , công ch c, viên ch c a) Thành ph n h sơ (trư ng h p b nhi m m i l p 02 b ): - Văn b n đ ngh (m u 17-SNV); - Văn b n th ng nh t ý ki n b nhi m c a c p y cùng c p; - B n t nh n xét, đánh giá cán b , công ch c, viên ch c (m u 18-SNV); - B n nh n xét, đánh giá c a t p th lãnh đ o cơ quan, đơn v (m u 18a-SNV); - B n nh n xét, đánh giá c a Ban Thư ng v Đ ng y ho c Chi y cơ quan, đơn v (m u 18b- SNV); - B n nh n xét, đánh giá c a c p y, chính quy n nơi cư trú (m u 19-SNV); - Biên b n ki m phi u tín nhi m (m u 20-SNV); - Lý l ch công ch c (m u 1a-BNV/2007); - B n kê khai tài s n, thu nh p (m u 1, Ngh đ nh s 37/2007/NĐ-CP); - B n sao văn b ng, ch ng ch (khi c n s đ i chi u v i b n chính). b) Th i h n gi i quy t: 08 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 05 ngày. - y ban nhân dân T nh: 03 ngày (trư ng h p ph i thông qua Ban Cán s ho c Ban Thư ng v T nh y thì không áp d ng th i h n gi i quy t này). 6. Th t c ngh hưu (đ tu i, nam đ 60 tu i, n đ 55 tu i) đ i v i cán b , công ch c, viên ch c: a) Thành ph n h sơ: - Văn b n đ ngh (m u 21-SNV); - S b o hi m xã h i; - B n sao Quy t đ nh lương hi n hư ng. b) Th i h n gi i quy t: 08 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 05 ngày; - y ban nhân dân T nh: 03 ngày. 7. Th t c nâng b c lương thư ng xuyên, nâng b c lương trư c th i h n đ i v i cán b , công ch c, viên ch c a) Thành ph n h sơ: - Văn b n đ ngh (m u 22-SNV); - Danh sách cán b , công ch c, viên ch c đ ngh nâng b c lương (m u 23-SNV); - B n sao Quy t đ nh lương hi n hư ng. b) Th i h n gi i quy t: 03 ho c 06 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l : - S N i v : 03 ngày (th m tra và ký ho c trình y ban nhân dân T nh theo phân c p). - y ban nhân dân T nh: 03 ngày. 8. Th t c chuy n lo i công ch c, viên ch c (t lo i C lên lo i B, lo i B lên lo i A ho c t lo i C lên lo i A) a) Thành ph n h sơ:
 7. 7 - Văn b n đ ngh (m u 24-SNV); - Danh sách đ ngh chuy n lo i công ch c (04 b n, m u 25-SNV) ho c viên ch c (04 b n, m u 26-SNV); - Biên b n h p c a H i đ ng xét chuy n lo i công ch c, viên ch c; - Đơn đ ngh (m u 27-SNV); - B n sao Quy t đ nh lương hi n hư ng; - B n sao các văn b ng, ch ng ch (khi c n đ i chi u v i b n chính). b) Th i h n gi i quy t: 03 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l . 9. Th t c b nhi m vào ng ch công ch c, viên ch c a) Thành ph n h sơ: - Văn b n đ ngh (m u 28-SNV); - B n sao Quy t đ nh công nh n k t qu thi nâng ng ch c a cơ quan có th m quy n; - B n sao Quy t đ nh lương hi n hư ng. b) Th i h n gi i quy t: 06 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 03 ngày. - y ban nhân dân T nh: 03 ngày. Đi u 5. Gi i quy t h sơ đào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c 1. C cán b , công ch c, viên ch c đi tham quan, h c t p nư c ngoài a) Thành ph n h sơ: - Thông báo, thư m i, văn b n c a cơ quan, đơn v trong nư c ho c nư c ngoài v vi c chiêu sinh tham quan, h c t p nư c ngoài (n u là ti ng nư c ngoài thì ph i có b n d ch ti ng Vi t có ch ng th c). - Văn b n c a Th trư ng s , ban, ngành T nh, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n đ ngh y ban nhân dân T nh, S N i v c cán b , công ch c, viên ch c đi nư c ngoài (n i dung ghi rõ: h và tên, năm sinh, mã ng ch, b c lương, h s lương, th i gian đi, ngu n kinh phí, m c đích chuy n đi). - Sơ y u lý l ch c a cán b , công ch c, viên ch c đ ngh c đi nư c ngoài có xác nh n c a cơ quan ch qu n (m u 02a-BNV/2007). b) Th i h n gi i quy t: 11 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: - S N i v : 06 ngày. - y ban nhân dân T nh: 05 ngày. 2. C cán b , công ch c, viên ch c đi đào t o, b i dư ng trong nư c a) Thành ph n h sơ: + Văn b n đ ngh c a Th trư ng các s , ban, ngành T nh, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. + Danh sách trích ngang cán b , công ch c, viên ch c đ ngh c đi h c (m u 1-SNV). + B n sao Thông báo chiêu sinh, gi y trúng tuy n ho c gi y báo nh p h c c a cơ s đào t o. b) Th i h n gi i quy t: 05 ho c 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: + S N i v : 05 ngày (th m tra và ký ho c trình y ban nhân dân T nh theo phân c p). + y ban nhân dân T nh: 05 ngày. Đi u 6. Gi i quy t h sơ phê chu n k t qu b u c (l n đ u ho c b sung), mi n nhi m thành viên thư ng tr c H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân c p huy n; chia, tách, h p nh t, thành l p, gi i th p, khóm; chuy n lo i công ch c c p xã 1. Phê chu n k t qu b u c (l n đ u ho c b sung) thành viên Thư ng tr c H i đ ng nhân dân c p huy n a) Thành ph n h sơ (m i lo i l p thành 03 b n có đ y đ ch ký và d u c a H i đ ng nhân dân):
 8. 8 + T trình c a Thư ng tr c H i đ ng nhân dân c p huy n trình Thư ng tr c H i đ ng nhân dân T nh phê chu n k t qu b u c b sung thành viên Thư ng tr c H i đ ng nhân dân. + Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân c p huy n v vi c b u c b sung Thư ng tr c H i đ ng nhân dân. + Trích Biên b n kỳ h p H i đ ng nhân dân. + Biên b n ki m phi u. + Sơ y u lý l ch (m u 02a-BNV/2007). b) Th i h n gi i quy t: 05 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l ; g m: - S N i v : 03 ngày. - Thư ng tr c H i đ ng nhân dân T nh: 02 ngày. 2. Phê chu n k t qu b u c (l n đ u ho c b sung) thành viên y ban nhân dân c p huy n a) Thành ph n h sơ (m i lo i l p thành 03 b n có đ y đ ch ký và d u c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân): + T trình c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n trình y ban nhân dân T nh phê chu n k t qu b u c b sung thành viên y ban nhân dân. + T trình c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n trình H i đ ng nhân dân c p huy n đ ngh b u c b sung thành viên y ban nhân dân. + Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân c p huy n v vi c b u c b sung thành viên y ban nhân dân. + Trích Biên b n kỳ h p H i đ ng nhân dân. + Biên b n ki m phi u. + Sơ y u lý l ch (m u 02a-BNV/2007). b) Th i h n gi i quy t: 05 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: + S N i v : 03 ngày; + y ban nhân dân T nh: 02 ngày. 3. Phê chu n mi n nhi m ho c bãi nhi m thành viên y ban nhân dân c p huy n a) Thành ph n h sơ (m i lo i l p thành 03 b n có đ y đ ch ký và d u c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân): + T trình c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n trình y ban nhân dân T nh phê chu n mi n nhi m ho c bãi nhi m thành viên y ban nhân dân. + T trình c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n trình H i đ ng nhân dân c p huy n v vi c mi n nhi m ho c bãi nhi m thành viên y ban nhân dân. + Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân c p huy n v vi c mi n nhi m ho c bãi nhi m thành viên y ban nhân dân. + Trích Biên b n kỳ h p H i đ ng nhân dân. b) Th i h n gi i quy t: 05 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: + S N i v : 03 ngày. + y ban nhân dân T nh: 02 ngày. 4. Sáp nh p, chia, tách, thành l p p, khóm a) Thành ph n h sơ (m i lo i l p thành 03 b n và có đ y đ ch ký và d u c a y ban nhân dân c p huy n, H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân c p xã): + T trình c a y ban nhân dân c p xã trình H i đ ng nhân dân c p xã v vi c sáp nh p, chia tách, thành l p p (khóm). + Phương án sáp nh p, chia tách, thành l p p (khóm). + Biên b n l y ý ki n c tri khu v c sáp nh p, chia tách, thành l p p (khóm). + Ngh quy t H i đ ng nhân dân c p xã v vi c sáp nh p, chia tách, thành l p p (khóm). + T trình c a y ban nhân dân c p xã trình y ban nhân dân c p huy n.
 9. 9 + T trình c a y ban nhân dân c p huy n trình y ban nhân dân T nh. b) Th i h n gi i quy t: 15 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , g m: + S N i v : 10 ngày; + y ban nhân dân T nh: 05 ngày. 5. Chuy n lo i công ch c c p xã a) Thành ph n h sơ: + Văn b n đ ngh Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. + Danh sách đ ngh chuy n lo i công ch c (04 b n, m u 25-SNV); + B n sao Quy t đ nh lương hi n hư ng; + B n sao các văn b ng, ch ng ch (khi c n s đ i chi u v i b n chính). b) Th i h n gi i quy t: 03 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l . Chương III T CH C TH C HI N Đi u 7. Các th t c hành chính nêu trên đư c niêm y t công khai t i B ph n Ti p nh n và Tr k t qu thu c S N i v đ t ch c, công dân bi t và th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các ngành, các c p ph n nh v S N i v đ t ng h p báo cáo y ban nhân dân T nh k p th i s a đ i, b sung cho phù h p./.
 10. * M u 1-SNV Đơn v : C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đi n tho i: Đ c l p - T do - H nh phúc --------- DANH SÁCH Đ NGH C CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C ĐI H C NĂM 200… Năm sinh Trình đ Lương D ki n c đi h c Ch c v , Đa Ghi Stt H và tên cơ quan đi m chú Văn Chuyên Chính QLHC nhà Ngo i công tác Mã L p, h c Nam N H s Trư ng hóa môn tr nư c ng ng ch ngành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 …………….…………, ngày …… tháng …… năm 200… Ngư i l p bi u TH TRƯ NG Ghi chú: - C t 7: C nhân (đ i h c), Cao c p, Trung c p. - C t 8: C nhân, b i dư ng Cao - Trung c p, BD Chuyên viên chính, BD Chuyên viên,… - C t 13: Trư ng Đ i h c Lu t, Đ i h c Kinh t , H c vi n HCQG, Đ i h c Y Dư c,… - C t 14: C nhân Lu t, K toán, Y, Dư c,… - C t 15: Trư ng Cao đ ng c ng đ ng ĐT, Trư ng Chính tr t nh ĐT, TP-HCM, C n Thơ,…
 11. * M u 2-SNV - M u T trình đ ngh thành l p cơ quan hành chính, đơn v s nghi p. TÊN CƠ QUAN, ĐƠN V (*) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : /....... …………, ngày tháng năm 200 T TRÌNH V vi c đ ngh thành l p ................................... N i dung t trình đ ngh thành l p g m: 1. S c n thi t và cơ s pháp lý c a vi c thành l p t ch c. 2. Nh ng n i dung chính c a đ án thành l p t ch c. 3. Nh ng v n đ còn có ý ki n khác nhau và nh ng v n đ c n xin ý ki n c a cơ quan có th m quy n quy t đ nh thành l p t ch c./. Nơi nh n: TH TRƯ NG ĐƠN V - UBND t nh; -S N iv ; - ………..… ; - Lưu: ….. (*) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. * M u 3-SNV - M u Đ án thành l p cơ quan hành chính, đơn v s nghi p. TÊN CƠ QUAN, ĐƠN V (*) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : /....... …………, ngày tháng năm 200 Đ ÁN Thành l p ................................... (kèm theo T trình s ……/… ngày ……./…/200… c a ……………….) N i dung Đ án bao g m: 1. S c n thi t và cơ s pháp lý thành l p t ch c (có đánh giá th c hi n nhi m v , yêu c u qu n lý ho c ph c v trong giai đo n m i); 2. M c tiêu, ch c năng, nhi m v c a t ch c; 3. Lo i hình t ch c c n thành l p; 4. Cơ c u c a t ch c c n thành l p; 5. Các y u t c n thi t b o đ m cho t ch c c n thành l p ho t đ ng; trong đó có d ki n v nhân s , biên ch , kinh phí ho t đ ng, tr s làm vi c và trang thi t b , phương ti n c n thi t c a t ch c; 6. Phương án thành l p và l trình ho t đ ng c a t ch c; 7. Ki n ngh c a cơ quan xây d ng đ án thành l p t ch c. Đ i v i vi c thành l p các t ch c s nghi p nhà nư c, ngoài các n i dung trên đây, đ án còn có các n i dung khác theo quy đ nh c a các lu t chuyên ngành, quy đ nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a các B , ngành có liên quan./. Nơi nh n: TH TRƯ NG ĐƠN V - UBND t nh;
 12. 17 -S N iv ; - ………..… ; - Lưu: ….. (*) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. * M u 4-SNV - M u Đ án ho c trình đ ngh chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th cơ quan hành chính, đơn v s ngh êp. TÊN CƠ QUAN, ĐƠN V (*) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : /....... …………, ngày tháng năm 200 Đ ÁN (T TRÌNH) V vi c đ ngh chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th …………… N i dung Đ án (T trình) g m: 1. S c n thi t và cơ s pháp lý ph i chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th ; 2. Xây d ng phương án x lý các v n đ v nhân s , t ch c b máy, biên ch , tài chính, tài s n, đ t đai và các v n đ khác có liên quan; 3. Quy đ nh t ch c, cá nhân ch u trách nhi m th c hi n phương án và th i h n x lý các v n đ trong phương án./. Nơi nh n: TH TRƯ NG ĐƠN V - UBND t nh; -S N iv ; - ………..… ; - Lưu: ….. (*) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. * M u 5-SNV - M u văn b n đ ngh thành l p t ch c tư v n ph i h p liên ngành TÊN CƠ QUAN, ĐƠN V (*) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : /....... …………, ngày tháng năm 200 V/v thành l p Ban Ch đ o (H i đ ng, T Công tác chuyên ngành ...........) Kính g i: y ban nhân dân t nh Đ ng Tháp. * M t s n i dung ch y u: 1. Lý do đ ngh thành l p: Cơ s pháp lý, các văn b n quy đ nh hi n hành có liên quan, ho c trên cơ s t ch c liên ngành đã thành l p nhưng do thay đ i ho c đi u ch nh thành viên,... 2. Tên g i c a t ch c liên ngành; 3. Nhi m v c a t ch c liên ngành; 4. Danh sách thành viên t ch c liên ngành (nêu c th h tên thành viên, ch c danh công tác, ch c danh trong t ch c liên ngành và ý ki n c a cơ quan, đơn v tr c ti p qu n lý cán b , công ch c là thành viên); 4. Các chi ti t khác có liên quan (n u có).
 13. 18 5. H sơ đính kèm: - Văn b n c a B , ngành có liên quan là cơ s cho vi c đ ngh thành l p t ch c liên ngành. - Quy t đ nh thành l p t ch c liên ngành trư c đây (n u t ch c l i). Nơi nh n: TH TRƯ NG ĐƠN V - Như trên; -S N iv ; - ……………; - Lưu: …... (*) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. * M u 6-SNV - M u đơn đ ngh thành l p h i. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh phúc --------------- …………, ngày tháng năm 200 ĐƠN Đ NGH THÀNH L P H I ............................................................. Kính g i: Ch t ch y ban nhân dân t nh Đ ng Tháp. Thay m t các thành viên trong Ban V n đ ng thành l p H i ..................................., tôi làm đơn đ ngh thành l p H i ................................................................................. 1. S c n thi t thành l p h i: a. Tình hình đ a phương và yêu c u thành l p h i: b. Tình hình t ch c, ho t đ ng h i: 2. Tôn ch , m c đích c a h i: 3. Nhi m v c a h i: 4. Nguyên t c t ch c và ho t đ ng: 5. Ph m vi ho t đ ng, tư cách pháp nhân c a h i: 6. Tiêu chu n h i viên, s h i viên ban đ u:
 14. 19 7. Cơ c u t ch c b máy, d ki n nhân s ch ch t c a h i: 8. Tài s n, tài chính và tr s c a h i: * Chúng tôi xin g i h sơ g m: 1. Đơn đ ngh phép thành l p h i; 2. D th o đi u l ; 3. D ki n phương hư ng ho t đ ng; 4. Danh sách nh ng ngư i trong Ban V n đ ng thành l p h i đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n công nh n; 5. Sơ y u lý l ch ngư i đ ng đ u Ban V n đ ng thành l p h i (có xác nh n c a UBND c p xã ho c cơ quan có th m quy n qu n lý h sơ cán b , công ch c); 6. Các văn b n xác đ nh v tr s và tài s n h i. Kính đ ngh Ch t ch UBND t nh xem xét và gi i quy t cho chúng tôi đư c phép thành l p H i: ./. TM. BAN V N Đ NG TRƯ NG BAN (H tên, ch ký) * M u 7-SNV - M u văn b n đ ngh xác nh n tr s h i. BAN V N Đ NG THÀNH L P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I …………………….………..….…… Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : /....... ………………, ngày tháng năm 200 V/v xác nh n tr s c a H i .......... Kính g i: ............................................................................. (Tên UBND xã, phư ng, th tr n nơi H i đ t tr s ban đ u) (*) Căn c Ngh đ nh s 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 c a Chính ph quy đ nh v t ch c, ho t đ ng và qu n lý H i; Ban V n đ ng thành l p H i kính đ ngh UBND .............. (*) ............... xác nh n H i có tr s t i .......................................................... - Đính kèm: + H p đ ng thuê nhà ho c đ t (n u có); + B n sao Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà. TM. BAN V N Đ NG TRƯ NG BAN (Ký tên và ghi rõ h , tên) * M u 8-SNV - M u văn b n báo cáo k t qu đ i h i và đ ngh phê duy t Đi u l h i. TÊN H I:........................ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc ---------
 15. 20 S : /......... ………………, ngày tháng năm 200 V/v báo cáo k t qu Đ i h i và đ ngh phê duy t Đi u l H i ………… Kính g i: Ch t ch y ban nhân dân t nh Đ ng Tháp. H i ............................... đã t ch c Đ i h i thành l p (ho c nhi m kỳ…...) vào ngày........ tháng........ năm ........ 200…. I. K t qu Đ i h i (tóm t t nh ng k t qu ch y u): II. Đi u l H i: Ban ch p hành H i kính đ ngh Ch t ch UBND t nh xem xét phê duy t Đi u l đã đư c Đ i h i thành l p (ho c nhi m kỳ) thông qua. Đính kèm các văn b n: - Đi u l và biên b n thông qua Đi u l h i; - Biên b n b u Ban Lãnh đ o, Ban Ki m tra (có danh sách kèm theo) và lý l ch c a ngư i đ ng đ u h i; - Chương trình ho t đ ng c a h i; - Ngh quy t Đ i h i. Nơi nh n: TM. BAN CH P HÀNH H I - Như trên; CH T CH -S N iv ; (ký tên và ghi rõ h , tên) - ……………; - Lưu: ……. * M u 9-SNV - M u văn b n đ ngh cho phép t ch c đ i h i theo nhi m kỳ. TÊN H I:........................ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : /......... ………………, ngày tháng năm 200 V/v xin phép t ch c đ i h i nhi m kỳ c a H i .................... Kính g i: Ch t ch y ban nhân dân t nh Đ ng Tháp. Đ t ng k t vi c th c hi n các Ngh quy t Đ i h i nhi m kỳ ................. c a h i; đ ng th i đ ra nhi m v ch y u c a h i và b u Ban Ch p hành H i khóa .................., nhi m kỳ ………….. Ban Ch p hành H i khóa ............... th ng nh t báo cáo t ng k t v t ch c, ho t đ ng c a h i nhi m kỳ ………......... và phương hư ng, t ch c, ho t đ ng c a h i trong nhi m kỳ m i; báo cáo ki m đi m c a Ban Ch p hành h i khóa ……...............; d ki n nhân s và chu n b cơ s v t ch t cho vi c t ch c đ i h i. Ban Ch p hành H i khóa ……………...…….... kính đ ngh Ch t ch UBND t nh xem xét cho phép H i ....................... đư c t ch c Đ i h i nhi m kỳ ............ vào ngày ........ tháng ...... năm ......... ./. Đính kèm các văn b n: - Báo cáo t ng k t v t ch c, ho t đ ng c a h i nhi m kỳ ......... và phương hư ng, t ch c, ho t đ ng c a h i trong nhi m kỳ m i; - Đi u l ho c Đi u l s a đ i (n u có); - Báo cáo ki m đi m c a Ban Ch p hành H i khóa ……....; - Chương trình Đ i h i; - B n quy ch b u đ i bi u chính th c d đ i h i; - B n quy ch b u c .
 16. 21 Nơi nh n: TM. BAN CH P HÀNH H I - Như trên; (Ch c danh, h và tên, ch ký, đóng d u) -S N iv ; - ………….; - Lưu: ……. * M u 10-SNV TÊN CƠ QUAN, T CH C (1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : /……… ........................., ngày tháng năm 200 V/v đ ngh tuy n d ng công ch c hành chính năm ……… Kính g i: S N i v Đ ng Tháp. Căn c Thông báo s …………. ngày……tháng…. năm 200….. c a H i đ ng Thi tuy n công ch c t nh Đ ng Tháp v k t qu thi tuy n công ch c năm 200…. Căn c Quy t đ nh s ………./QĐ-SNV ngày ….. tháng ….. năm …. c a S N i v Đ ng Tháp v vi c giao ch tiêu biên ch hành chính năm ……, …….(2) ….… đư c giao …….. biên ch hành chính. Biên ch hi n có tính đ n ……... (3) ……... : ………. biên ch ; Căn c nhu c u công vi c, ch c năng nhi m v đư c giao, …… (2)…… đ ngh đư c tuy n d ng ông (bà): H tên: Năm sinh: Trình đ : Đã trúng tuy n kỳ thi: Vào …(4)…., thu c …… (2) k t ngày: …… (5) Ch c danh: ………………… (6) D ki n phân công công vi c c th : (N u tuy n nhi u ngư i thì kèm danh sách trích ngang v i các n i dung trên). Đ ngh S N i v xem xét, quy t đ nh./. Nơi nh n: TH TRƯ NG CƠ QUAN - Như trên; - ................; - Lưu: ...... Ghi chú: (1) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. (2) Tên cơ quan, t ch c ho c ch c danh nhà nư c ban hành công văn. (3) Th i đi m làm văn b n đ ngh tuy n d ng. (4) B ph n, phòng nghi p v d ki n phân công công tác cho nhân s m i. (5) Th i đi m đ ngh tuy n d ng nhân s m i. (6) Ghi ch c danh c th : chuyên viên (01003), Cán s (01004) … * M u 11-SNV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 17. 22 Đ cl p-T do - H nh phúc -------------- ĐƠN Đ NGH TUY N D NG Kính g i: (1) Tôi tên: Năm sinh: Quê quán: Nơi hi n nay: Trình đ văn hóa: Trình đ chuyên môn: Ngo i ng : Trình đ : Qu n lý hành chính: Tin h c: Trình đ : Tôi làm đơn đ ngh đư c tuy n d ng vào (1) N u đư c tuy n d ng, tôi h a s ch p hành t t n i quy, quy ch c a cơ quan và hoàn thành t t nhi m v đư c giao./. * H sơ đính kèm: - B n sao B ng t t nghi p đ i h c (có xác nh n c a cơ quan có th m quy n); - B n sao Ch ng ch Ngo i ng ( - nt - ); - B n sao Ch ng ch Tin h c ( - nt - ); - B n sao Gi y ch ng nh n kỳ thi tuy n công ch c năm …(2)…. ……, ngày … tháng … năm …… NGƯ I VI T ĐƠN Ghi chú: (1) Tên cơ quan, đơn v d đ nh xin vi c làm (ho c hi n đang công tác). (2) Năm thi tuy n. * M u 12-SNV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh phúc ----------------- ĐƠN Đ NGH CHUY N CÔNG TÁC Kính g i: (1) (2) Tôi tên: Năm sinh: Trình đ : Ch c danh: Ch c v (n u có): Cơ quan hi n đang công tác: Nay tôi làm đơn này đ ngh Lãnh đ o ….. (1) ….. xem xét cho tôi đư c chuy n công tác đ n …… (2) …… Lý do:
 18. 23 N u đư c ch p thu n, tôi xin cam k t ch p hành s phân công công tác c a cơ quan, đơn v m i./. ……, ngày … tháng … năm …… NGƯ I VI T ĐƠN Ghi chú: (1) Tên cơ quan, đơn v hi n đang công tác. (2) Tên cơ quan, đơn v nơi CBCCVC chuy n công tác đ n. * M u 13-SNV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh phúc ----------------- B NT KI M CÁ NHÂN Kính g i: (1) (2) Tôi tên: Năm sinh: Trình đ : Ch c danh: Ch c v (n u có): Căn c Quy t đ nh s ……. ngày ……. c a …….., tôi đư c tuy n d ng/chuy n công tác vào ……. (1) …….. Qua th i gian …… năm công tác, tôi t ki m đi m như sau: 1. Ph m ch t đ o đ c: 2. Ý th c ch p hành ch trương, đư ng l i c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c: 3. Ý th c ch p hành k lu t, n i quy, quy ch c a cơ quan: 4. K t qu làm vi c, h c t p trong th i gian công tác t i ….. (1) ……..: 5. M t h n ch : Trên đây là b n t ki m c a b n thân qua quá trình công tác t i ………….... (1) ………… ./. ………..., ngày …….. tháng …….. năm ……… XÁC NH N C A LÃNH Đ O NGƯ I T KI M Ghi chú: (1) Tên cơ quan, đơn v hi n đang công tác. (2) Tên b ph n, phòng nghi p v hi n đang công tác. * M u 14-SNV
 19. 24 TÊN CƠ QUAN, T CH C (1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : /……… ........................., ngày tháng năm 200 V/v đ ngh thuyên chuy n CBCCVC ra ngoài t nh Kính g i: S N i v Đ ng Tháp. …. (2) …. nh n đư c h sơ chuy n công tác c a ông/bà …………; sinh năm: ……; ch c danh: …….; ch c v : …….. Hi n đang công tác t i ….…., xin chuy n công tác đ n …. (3) …. Lý do: Qua xem xét, … (2) … đ ng ý cho ông/bà ….. đư c chuy n công tác đ n … (3) …. Đ ngh S N i v xem xét, quy t đ nh./. Nơi nh n: TH TRƯ NG CƠ QUAN - Như trên; - ................; - Lưu: ...... Ghi chú: (1) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. (2) Tên cơ quan, t ch c ho c ch c danh nhà nư c ban hành công văn. (3) Cơ quan, đơn v nơi CBCCVC chuy n công tác đ n. * M u 15-SNV TÊN CƠ QUAN, T CH C (1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : /……… ........................., ngày tháng năm 200 V/v đ ngh ti p nh n CBCCVC ngoài t nh Kính g i: S N i v Đ ng Tháp. …. (2) …. nh n đư c h sơ chuy n công tác c a ông/bà …………; sinh năm: ……; ch c danh: …….; ch c v : …….. Hi n đang công tác t i ….…., xin chuy n công tác đ n …. (2) …. Lý do: Văn b n đ ng ý cho chuy n công tác c a … (3) … t i văn b n s ……….. ngày ……. tháng …… năm …… Biên ch đư c giao năm … (4) … c a … (2) … là: ……….. biên ch . Biên ch hi n có: ………… biên ch . Qua xem xét, ... (2) … đ ng ý ti p nh n và d ki n phân công ông/bà ……. đ n nh n nhi m v t i …. (5) …. Đ ngh S N i v xem xét, quy t đ nh./. Nơi nh n: TH TRƯ NG CƠ QUAN - Như trên; - ................; - Lưu: .......
 20. 25 Ghi chú: (1) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. (2) Tên cơ quan, t ch c ho c ch c danh nhà nư c ban hành công văn. (3) Cơ quan có th m quy n qu n lý CBCCVC c a t nh cho chuy n. (4) Th i đi m làm văn b n đ ngh ti p nh n. (5) Phòng, ban nghi p v ho c đơn v tr c thu c d ki n phân công công tác nhân s m i. * M u 16-SNV TÊN CƠ QUAN, T CH C (1) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : /……… ........................., ngày tháng năm 200 V/v đ ngh ti p nh n CBCCVC Kính g i: S N i v Đ ng Tháp. …. (2) …. nh n đư c h sơ chuy n công tác c a ông/bà …………; sinh năm: ……; ch c danh: …….; ch c v : …….. Hi n đang công tác t i ….…., xin chuy n công tác đ n …. (2) …. Lý do: Văn b n đ ng ý cho chuy n công tác c a … (3) … t i văn b n s ……….. ngày ……. tháng …… năm …… Biên ch đư c giao năm … (4) … c a … (2) … là: ……….. biên ch . Biên ch hi n có: ………… biên ch . Qua xem xét, ... (2) … đ ng ý ti p nh n và d ki n phân công ông/bà ……. đ n nh n nhi m v t i …. (5) …. Đ ngh S N i v xem xét, quy t đ nh./. Nơi nh n: TH TRƯ NG CƠ QUAN - Như trên; - ................; - Lưu: ....... Ghi chú: (1) Ghi theo Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. (2) Tên cơ quan, t ch c ho c ch c danh nhà nư c ban hành văn b n. (3) Cơ quan qu n lý tr c ti p CBCCVC. (4) Th i đi m làm văn b n đ ngh ti p nh n. (5) Phòng, ban nghi p v ho c đơn v tr c thu c d ki n phân công công tác nhân s m i. * M u 17-SNV TÊN CƠ QUAN, ĐƠN V (*) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : /……… ........................., ngày tháng năm 200 V vi c đ ngh b nhi m, …(1)…..CB,CC,VC lãnh đ o Kính g i: S N i v Đ ng Tháp.
Đồng bộ tài khoản