Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
98
lượt xem
10
download

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 9 về việc ban hành quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính cấp giấy phép sản xuất rượu, kinh doanh rượu, kinh doanh thuốc lá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 14/2009/QĐ-UBND Quận 9, ngày 11 tháng 5 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU, KINH DOANH RƯỢU, KINH DOANH THUỐC LÁ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 02/CP ngày 05 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước; Thông tư số 72-TT/LB ngày 08 tháng 11 năm 1996 của Liên Bộ Tài chính - Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 05 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá; Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá; Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế và Trưởng Phòng Nội vụ quận 9, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính cấp giấy phép sản xuất rượu, kinh doanh rượu, kinh doanh thuốc lá trên địa bàn quận 9. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Thị Tám
  2. QUY TRÌNH – THỦ TỤC LĨNH VỰC CẤP PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU, KINH DOANH RƯỢU, KINH DOANH THUỐC LÁ (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2009) Số lượng hồ sơ Quy trình thời Loại hồ sơ TT Thành phần hồ sơ Kết quả Lệ phí Bản Bản gian chính sao Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ 1 01 công nhằm mục đích kinh doanh; Cấp giấy phép sản xuất rượu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy 2 01 thủ công nhằm Cấp giấy chứng nhận mã số thuế; Giấy phép mục đích kinh phép sản Hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu 5 ngày kể từ sản xuất 150.000 (một doanh (Theo xuất rượu 3 chuẩn chất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo 01 khi nhận được rượu thủ trăm năm Nghị định số thủ công vệ sinh an toàn thực phẩm hồ sơ đầy đủ công nhằm mươi ngàn 40/2008/NĐ-CP, nhằm mục Giấy xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử và hợp lệ mục đích đồng) ngày 07/4/2008, đích kinh dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa cho các kinh doanh Thông tư số doanh 10/2008/TT-BCT sản phẩm rượu. Đối với tổ chức, cá nhân sản 4 01 ngày (25/7/2008) xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có hợp đồng mua bán giữa hai bên Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu 1 01 (theo mẫu); Cấp giấy phép Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy kinh doanh bán 2 01 chứng nhận mã số thuế; lẻ rượu (Theo Cấp giấy Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp 5 ngày kể từ 150.000 (một Nghị định số Giấy phép phép kinh 3 đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp 01 khi nhận được trăm năm 40/2008/NĐ-CP, kinh doanh doanh bán lẻ rượu; hồ sơ đầy đủ mươi ngàn ngày 07/4/2008, bán lẻ rượu rượu và hợp lệ đồng) Thông tư số * Hồ sơ về địa điểm kinh doanh gồm: 10/2008/TT-BCT ngày (25/7/2008) - Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu; 4 01 - Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc
  3. thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); - Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm trong khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu); - Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Cấp giấy phép Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ kinh doanh bán 1 (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (theo 01 lẻ thuốc lá mẫu); (Theo Nghị định 2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 01 15 ngày kể từ Giấy phép 150.000 (một số 119/2007/NĐ- Cấp giấy Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn khi nhận được kinh doanh trăm năm CP, ngày phép bán lẻ 3 sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm 01 hồ sơ đầy đủ bán lẻ thuốc mươi ngàn 18/7/2007, thuốc lá kinh doanh; và hợp lệ lá đồng) Thông tư số 14/2008/TT-BCT Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, ngày 4 địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 01 (25/11/2008) của thương nhân
Đồng bộ tài khoản