Quyết định Số: 14/2010/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: daumeoduoicop

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Nội dung Text: Quyết định Số: 14/2010/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
PHỦ NAM
------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 14/2010/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ
TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ
sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục
hành chính

1. Căn cứ nhu cầu thực tế của công dân, tổ chức và điều kiện của cơ quan hành
chính nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết
định lựa chọn các thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị và địa bàn cần tổ chức làm
việc 1/2 ngày hoặc cả ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ
khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ
quy định về làm việc ngày thứ bảy hàng tuần đối với các cán bộ, công chức, viên
chức thuộc các cơ quan, đơn vị được tổ chức thống nhất ở Trung ương đóng trên
địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương quy định về làm việc ngày thứ bảy hàng tuần đối với các
cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành
chính vào ngày thứ bảy hàng tuần cần sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học,
hợp lý để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào
các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

Điều 2. Chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện làm việc

1. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc ngày thứ bảy sẽ được nghỉ bù vào các
ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định tại Quyết định
số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ;
trường hợp cán bộ, công chức, viên chức làm thêm giờ sẽ được hưởng chế độ,
chính sách theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí cho việc bố trí làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần do ngân sách nhà
nước bảo đảm và được tính vào kinh phí giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của
Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và
kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện
Quyết định này; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp,
báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Quyết định này.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 và thay thế
Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết
thủ tục hành chính.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
THỦ TƯỚNG

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; Nguyễn Tấn Dũng
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn
vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản