Quyết định số 14-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 14-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Bắc Quang thuộc tỉnh Hà Tuyên do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14-H BT Hà N i, ngày 19 tháng 2 năm 1986 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 14-H BT NGÀY 19-2-1986 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, THN TR N C A HUY N B C QUANG THU C T NH HÀ TUYÊN H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Hà Tuyên và Ban T ch c c a Chính ph . QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính m t s xã, th tr n c a huy n B c Quang thu c t nh Hà Tuyên như sau: 1. Thành l p th tr n Vi t Quang (th tr n huy n l huy n B c Quang) trên cơ s sáp nh p 988,23 hécta t v i 1.877 nhân khNu c a xã Vi t Vinh; 809 hécta t v i 1.213 nhân khNu c a xã Quang Minh và 7. 242 nhân khNu là cán b công nhân viên c a các cơ quan, ơn v tr c thu c huy n, óng t i th tr n. - Th tr n Vi t Quang có di n tích t nhiên 1.797,23 hécta v i 10.332 nhân khNu. a gi i th tr n Vi t Quang phía ông giáp các xã Vi t Vinh và Quang Minh; phía tây giáp xã Tân Tr nh; phía nam giáp các xã Hùng An và Hương Sơn; phía b c giáp xã Tân L p. - Sau khi i u ch nh, xã Quang Minh có di n tích t nhiên 937 hécta v i 5.389 nhân khNu. a gi i xã Quang Minh phía ông giáp Sông Lô; phía tây giáp th tr n Vi t Quang; phía nam giáp xã Hưng An; phía b c giáp xã Vi t Vinh. 2. Thành l p xã Vi t H ng trên cơ s sáp nh p 570 hécta t v i 205 nhân khNu c a xã Yên Hà; 164 hécta t v i 820 nhân khNu c a xã Vi t Vinh và 236 hécta t v i 150 nhân khNu c a xã Hùng An.
  2. - Xã Vi t H ng có di n tích t nhiên 970 hécta v i 1.175 nhân khNu. a gi i xã Vi t H ng phía ông giáp xã Hùng An; phía tây giáp xã Yên Hà;phía nam giáp xã Tiên Ki u; phía b c giáp xã Vi t Vinh. - Sau khi i u ch nh, xã Yên Hà có di n tích t nhiên 681 hécta v i 1.971 nhân khNu. a gi i xã Yên Hà phía ông giáp xã Hương Sơn; phía tây giáp xã B ng La; phía nam giáp xã Tiên Yên và xã Xuân Giang; phía b c giáp xã Tân Th nh. - Xã Vi t Vinh có di n tích t nhiên 2.293,77 hécta v i 2.262 nhân khNu. a gi i xã Vi t Vinh phía ông giáp huy n V Xuyên; phía tây giáp xã Vi t H ng; phìa nam giáp xã Quang Minh; phía b c giáp xã Tân Quang. - Xã Hùng An có di n tích t nhiên 656 hécta v i 2.823 nhân khNu. a gi i xã Hùng An phía ông giáp xã Vô i m; phía tây giáp xã Tiên Ki u; phía nam giáp xã Vĩnh H o; phía b c giáp xã Quang Minh. 3. Chia xã Liên Hi p thành hai xã m i l y tên là xã Liên Hi p và c Xuân. - Xã Liên Hi p có di n tích t nhiên 6.028 hécta v i 1.003 nhân khNu. a gi i xã Liên Hi p phía ông và phía nam giáp huy n Chiêm Hoá; phía tây giáp xã Vô i m; phía b c giáp xã B ng Hành. - Xã c Xuân có di n tích t nhiên 4.592 hécta v i 1.154 nhân khNu. a gi i xã c Xuân phía ông giáp xã Trung Hà; phía tây giáp xã Vô i m; phía nam giáp xã Yên Thu n; phía b c giáp xã Liên Hi p. i u 2. U ban Nhân dân t nh Hà Tuyên và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản