Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về thu, nộp và quản lý nguồn vốn quay vòng đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 140/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V THU, N P VÀ QU N LÝ NGU N V N QUAY VÒNG U TƯ CÁC D ÁN XÂY D NG H T NG K THU T VÀ NHÀ TÁI NNH CƯ, NHÀ XÃ H I TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND & UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND ngày 03/12/2003; Căn c Thông tư s 70/2005/TT-BTC ngày 30/8/2005 c a B Tài chính v vi c hư ng d n quy ch qu n lý tài chính i v i Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 45/2005/Q -UB ngày 08/04/2005 c a UBND thành ph Hà N i v vi c phê chu n và ban hành i u l t ch c và ho t ng Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 65/2004/Q -UB ngày 07/5/2004 c a UBND thành ph Hà N i v vi c ban hành Quy nh t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng trên a bàn thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 53/2007/Q -UBND ngày 18/5/2007 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c Ban hành quy nh t m th i v qu n lý, s d ng ngu n v n ngân sách Thành ph giao cho Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i hình thành ngu n v n quay vòng cho vay u tư các D án nhà tái nh cư ph c v di dân gi i phóng m t b ng và các D án nhà xã h i trên a bàn thành ph Hà N i; Theo ngh c a Liên Ngành: Tài chính - K ho ch & u tư - Tài nguyên Môi trư ng & Nhà t - Qu u tư phát tri n Thành ph t i T trình s : 3859/TTr-LN ngày 11 tháng 10 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này quy nh v thu, n p và qu n lý ngu n v n quay vòng u tư d án xây d ng h t ng k thu t và nhà tái nh cư, nhà xã h i trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau mư i ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n; Các ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - TT TU, TT H ND TP; ( - B TC, TP (c c KTVB); (báo - /c Ch t ch UBND TP; (cáo - Các /c PCT UBND TP; - CPVP, các phòng CV; - ài PTTHHN, Báo HNM, Báo KT T; - Lưu: VT. Hoàng M nh Hi n QUY NNH V THU, N P VÀ QU N LÝ NGU N V N QUAY VÒNG U TƯ CÁC D ÁN XÂY D NG H T NG K THU T VÀ NHÀ TÁI NNH CƯ, NHÀ XÃ H I TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 140/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi áp d ng: Quy nh này áp d ng cho Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i; các ch u tư; các t ch c, cá nhân; các cơ quan, ơn v c a Thành ph liên quan n quy trình thu, n p và qu n lý ngu n v n quay vòng u tư các d án xây d ng h t ng k thu t và nhà tái nh cư, nhà xã h i trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. N i dung ngu n thu bao g m: 1. Ngu n thu t bán nhà tái nh cư ư c u tư t ngu n v n quay vòng c a Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i theo Quy t nh bán nhà tái nh cư c a c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ngu n thu ti n s d ng t t d án tái nh cư s d ng ngu n v n quay vòng c a Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i theo Quy t nh giao t tái nh cư c a c p có thNm quy n phê duy t. 3. Ngu n thu t thuê, thuê mua nhà xã h i ư c u tư t ngu n v n quay vòng c a Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i theo Quy t nh cho thuê, thuê mua nhà xã h i c a c p có thNm quy n phê duy t. 4. Ngu n thu hoàn tr su t u tư h t ng k thu t khu ô th , khu chung cư ư c u tư t ngu n v n quay vòng t i Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i. Su t u tư h t ng k thu t ph i n p cho giá phê duy t c a c p có thNm quy n quy nh.
  3. 5. Ngu n thu t u giá, u th u ho c giao quy n s d ng, thuê t ng 1 ho c t ng h m (n u có) kinh doanh d ch v t i các khu ô th , chung cư theo quy nh c a c p có thNm quy n. Sau ây g i t t các ngu n trên là ngu n thu t các d án nhà , t tái nh cư và nhà xã h i. S thu t các d án nhà , t tái nh cư và nhà xã h i ư c u tư t ngu n Ngân sách Thành ph trư c ây nay th c hi n bàn giao cho Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i qu n lý theo Quy t nh s 2094/Q -UBND ngày 18/5/2007 c a UBND thành ph Hà N i ư c coi là ngu n v n quay vòng c a Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i. i u 3. i tư ng tr c ti p ư c thu ti n nhà , t tái nh cư và nhà xã h i t các h gia ình, t ch c, cá nhân bao g m: 1. Ch u tư ư c UBND Thành ph giao th c hi n các d án u tư xây d ng h t ng k thu t các khu tái nh cư, khu di dân ph c v gi i phóng m t b ng theo quy ho ch c a Thành ph . 2. Ch u tư ư c UBND Thành ph giao th c hi n các d án u tư xây d ng nhà tái nh cư ph c v di dân gi i phóng m t b ng theo quy ho ch c a Thành ph . 3. Ch u tư ã ư c UBND Thành ph giao nhi m v t hàng mua nhà và th c hi n t hàng mua nhà trư c 31/12/2006 ph c v di dân gi i phóng m t b ng theo quy nh t i Quy t nh s 01/2002/Q -UB ngày 04/01/2002 và Quy t nh s 65/2005/Q -UB ngày 04/05/2005 c a UBND Thành ph v vi c ban hành quy ch áp d ng hình th c mua nhà ã xây d ng ho c theo hình th c t hàng mua nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng, tái nh cư. 4. Ch u tư các d án u tư nhà xã h i theo quy nh c a UBND Thành ph . 5. Công ty qu n lý và Phát tri n nhà Hà N i (ho c các ơn v khác ư c UBND Thành ph giao nhi m v ) thu các kho n thu v ti n bán nhà tr ch m, ti n cho thuê, thuê mua nhà xã h i theo Quy t nh cho thuê, thuê mua nhà xã h i c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a UBND Thành ph ; thu ti n cho thuê, thuê mua và khai thác các d ch v i v i ph n di n tích t ng 1 ho c t ng h m (n u có). i u 4. Tài kho n giao d ch v thu, n p ti n nhà , t tái nh cư và nhà xã h i. 1. Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i ư c m tài kho n: “Tài kho n quay vòng xây d ng d án tái nh cư và nhà xã h i” t i Kho b c Nhà nư c Hà N i. Toàn b s ti n nhà , t tái nh cư và nhà xã h i do các i tư ng tr c ti p thu theo quy nh t i i u 3 ư c n p vào tài kho n m b o ngu n v n quay vòng u tư các d án xây d ng h t ng k thu t và nhà tái nh cư, nhà xã h i theo quy nh. Riêng ngu n thu t u giá, u th u ho c giao quy n s d ng, thuê t ng 1 ho c t ng h m kinh doanh d ch v t i các khu ô th , chung cư theo quy nh c a c p có thNm quy n ư c qu n lý s d ng riêng theo quy nh t i i m 7.2 kho n 7 i u 5 Quy t nh này.
  4. 2. Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i có trách nhi m h ch toán y , k p th i các kho n thu, chi ngu n v n các Ch u tư vay và tr Qu u tư phát tri n u tư các D án theo các h p ng tín d ng ký k t t i Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i. 3. Căn c s ti n thu ư c t các d án tái nh cư và nhà xã h i, Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i t ng h p chuy n ngu n thu vào tài kho n qu quay vòng u tư D án nhà tái nh cư và nhà xã h i t i ngân hàng thương m i trong nư c th c hi n vi c cho vay v n và th c hi n nghĩa v tài chính - ngân sách theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: GIAO NH N NHÀ , T VÀ QU N LÝ THU N P TI N NHÀ , T TÁI NNH CƯ VÀ NHÀ XÃ H I i u 5. Các bư c th c hi n giao nh n nhà , t tái nh cư và th c hi n thu, n p, qu n lý ti n nhà t tái nh cư và nhà xã h i. 1. Sau khi hoàn thành công trình Ch u tư ph i h p v i các Ban Qu n lý d án u tư xây d ng công trình có nhu c u s d ng nhà , t tái nh cư và nhà xã h i bàn giao nhà , t cho các t ch c, h gia ình, cá nhân theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. 2. Ch u tư ph i h p v i Ban QLDA có nhu c u nhà , t tái nh cư nhà xã h i thu ti n bán nhà c a các h gia ình, t ch c, cá nhân theo giá bán nhà c a c p có thNm quy n phê duy t. 3. Trong th i h n 06 tháng, k t ngày bàn giao nhà , t t u tiên cho các h gia ình, t ch c, cá nhân, Ch u tư có trách nhi m t ng h p báo cáo s căn h còn l i chưa bán g i các S : Tài nguyên Môi trư ng & Nhà t, K ho ch & u tư, Tài chính và Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i t ng h p, báo cáo UBND Thành ph b trí nhà , t theo quy nh. 4. Sau 03 tháng ti p theo, k t ngày Ch u tư xin ý ki n ch o v vi c b trí nhà , qu t còn l i sau khi ã bàn giao, bán t 1, nhưng v n chưa bán h t quy n s h u nhà và quy n s d ng t tái nh cư, nhà xã h i, Ch u tư ph i h p v i Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i báo cáo UBND Thành ph phê duy t phương án bán quy n s h u các căn h còn l i k p th i thu h i v n u tư công trình. 5. Trư ng h p ơn v , cá nhân ph i hoàn tr su t u tư h t ng k thu t khu ô th , khu chung cư ư c Ch u tư u tư t ngu n v n quay vòng t i Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i. Ch u tư xây d ng h t ng k thu t khu ô th , khu chung cư ôn c, thu s ti n hoàn tr su t u tư h t ng k thu t theo giá phê duy t c a c p có thNm quy n. 6. Sau khi hoàn t t vi c bàn giao nhà , t , thu ti n bán quy n s h u nhà , quy n s d ng t c a các h gia ình, t ch c, cá nhân, bàn giao và thu ti n su t u tư h t ng k thu t theo quy t nh c a UBND Thành ph , Ch u tư có trách nhi m:
  5. 6.1/ Toàn b s ti n thu ư c t các d án tái nh cư và nhà xã h i (không k s thu t di n tích t ng 1 và t ng h m), Ch u tư n p vào tài kho n “Tài kho n quay vòng xây d ng d án tái nh cư và nhà xã h i” c a Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i t i Kho b c Nhà nư c Hà N i thanh toán ti n vay u tư t ngu n v n quay vòng theo H p ng tín d ng ã ký v i Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i. 6.2/ Thanh lý h p ng tín d ng v vi c vay v n u tư công trình xây d ng h t ng k thu t, nhà tái nh cư và nhà xã h i v i Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i theo úng th i h n c a h p ng tín d ng. S ti n chênh l ch gi a t ng chi phí u tư và ti n thu ư c t các d án tái nh cư và nhà xã h i ư c x lý theo quy nh t i kho n 2 i u 6 Quy t nh này. 6.3/ Bàn giao h sơ công trình nhà , t cho Công ty qu n lý & Phát tri n nhà Hà N i (ho c các ơn v ư c UBND Thành ph giao nhi m v ) t ch c d ch v , qu n lý, v n hành, duy tu, b o dư ng công trình theo quy nh. 6.4/ i v i các trư ng h p ư c phép bán tr ch m ti n mua nhà c a khu nhà tái nh cư theo quy nh c a c p có thNm quy n, Ch u tư bàn giao h sơ thu ti n tr ch m cho Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i nhà qu n lý, thu h i theo quy nh. S ti n tr ch m ư c Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i tính bù tr vào s n c a Ch u tư vay v n u tư d án. 6.5/ i v i ph n di n tích s d ng cho thuê, thuê mua c a khu nhà xã h i, Ch u tư bàn giao h sơ cho Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i và th c hi n thanh toán bù tr ph n v n vay Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i theo giá ư c UBND Thành ph quy t nh. 6.6/ Vi c qu n lý s thu bán nhà tr ch m và ti n cho thuê, thuê mua nêu t i kho n 6.4 và 6.5 i u này ư c th c hi n theo quy nh t i i m 7.1 kho n 7 i u này. 7. Công trình hoàn thành ư c bàn giao cho Công ty qu n lý và phát tri n nhà Hà N i ho c ơn v ư c UBND Thành ph giao nhi m v (sau ây g i t t là ơn v ) qu n lý như sau: 7.1/ i v i s ti n tr ch m nhà tái nh cư, ti n thuê, thuê mua nhà xã h i, ơn v t ch c thu và t m gi t i tài kho n ti n g i c a ơn v m t i Kho b c Nhà nư c Hà N i. Hàng tháng, ơn v t ng h p s thu theo t ng d án và th c hi n n p ti n vào tài kho n “Tài kho n quay vòng xây d ng d án tái nh cư và nhà xã h i” c a Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i t i Kho b c Nhà nư c Hà N i. Hàng năm, ơn v có trách nhi m l p d toán chi phí ph c v t ch c thu ti n g i Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i và S Tài chính thNm tra, trình UBND Thành ph quy t nh m c trích chi phí ph c v công tác thu ti n tr ch m nhà tái nh cư, ti n thuê, thuê mua nhà xã h i. 7.2/ Riêng i v i các kho n ti n thu t cho thuê, thuê mua và khai thác các d ch v i v i ph n di n tích nhà, t t ng 1 và t ng h m (n u có), ơn v có trách nhi m qu n lý, v n hành, khai thác theo quy nh t i Quy t nh s 65/2004/Q -UB ngày 07/5/2004 c a UBND thành ph Hà N i v quy nh t ch c d ch v qu n lý, v n
  6. hành, khai thác khu ô th m i; nhà chung cư cao t ng trên a bàn thành ph Hà N i và các quy nh hi n hành c a Thành ph . i u 6. S ti n thu ư c n p vào tài kho n “Tài kho n quay vòng xây d ng d án tái nh cư và nhà xã h i” c a Qu u tư phát tri n t i Kho b c Nhà nư c Hà N i ư c s d ng u tư D án nhà tái nh cư và nhà xã h i theo K ho ch cho vay hàng năm ư c duy t. S thu ư c h ch toán b t u t ngày 01/01 n h t 31/12 hàng năm theo quy nh c a Lu t k toán và các văn b n hư ng d n. 1. Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i có trách nhi m theo dõi, qu n lý và h ch toán ngu n thu theo quy nh; h ch toán các kho n n vay (bao g m c lãi vay và g c vay) c a các Ch u tư theo quy nh t i các h p ng tín d ng. 2. S ti n chênh l ch gi a t ng chi phí u tư và ti n thu ư c t các d án tái nh cư và nhà xã h i ư c t ng h p và theo dõi riêng cho t ng d án, Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i có trách nhi m t ng h p, g i các S : Tài chính, K ho ch & u tư, Tài nguyên Môi trư ng & Nhà t báo cáo UBND Thành ph gi i quy t theo quy nh. i u 7. Trư ng h p ph i thoái tr ti n nhà , t theo quy nh c a Pháp lu t; căn c vào các Quy t nh c a UBND Thành ph , Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i có trách nhi m ph i h p v i Ch u tư th c hi n thoái tr cho các t ch c, h gia ình, cá nhân theo quy nh. S ti n thoái tr ư c trích t tài kho n “Tài kho n quay vòng xây d ng d án tái nh cư và nhà xã h i” c a Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i t i Kho b c Nhà nư c Hà N i. i u 8. X lý các v n liên quan n chuy n i cơ ch t c p phát tr c ti p t Ngân sách Nhà nư c sang cơ ch cho vay ràng bu c trách nhi m nhà u tư theo Quy t nh s 53/2007/Q -UBND ngày 18/5/2007 c a UBND Thành ph như sau: 1. Cơ ch thu, n p và qu n lý ngu n thu t các d án xây d ng h t ng k thu t và nhà tái nh cư, nhà xã h i Thành ph Hà N i quy nh t i Quy t nh này ư c áp d ng cho các d án m i; d án u tư ang tri n khai giai o n chuNn b th c hi n d án, công trình, h ng m c công trình t i th i i m Quy t nh s 53/2007/Q - UBND có hi u l c chưa tri n khai u tư. 2. Ti p t c th c hi n quy ch c p phát v n u tư t ngân sách Thành ph theo quy nh t i Quy t nh s 198/2004/Q -UB ngày 29/12/2004 c a UBND Thành ph v vi c ban hành quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n Ngân sách Thành ph y thác cho Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i u tư xây d ng và t hàng mua nhà tái nh cư i v i các d án công trình sau: 2.1/ Các d án, công trình, h ng m c công trình ã hoàn thành, bàn giao cho Thành ph trư c th i i m Quy t nh 53/2007/Q -UBND ngày 18/5/2007 có hi u l c, ang trong giai o n l p th t c quy t toán công trình hoàn thành. 2.2/ Các d án, công trình, h ng m c công trình khi Thành ph ban hành Quy t nh s 53/2007/Q -UBND ngày 18/5/2007 nhưng ang trong giai o n th c hi n d án, ang xây d ng d dang, s hoàn thành và bàn giao cho Thành ph trư c ngày 31/12/2007.
  7. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m c a các S , Ban, Ngành 1. Các S : K ho ch & u tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trư ng & Nhà t ph i h p v i các S Quy ho ch Ki n trúc, S Xây d ng, Ban Ch o gi i phóng m t b ng Thành ph và UBND các qu n, huy n theo dõi vi c th c hi n các d án nhà trên a bàn thành ph Hà N i; Qu n lý nhà ; Ngu n thu và s ti n u tư nhà và xu t tháo g các phát sinh trong quá trình th c hi n trình UBND Thành ph . 2. S Tài nguyên Môi trư ng & Nhà t: 2.1/ L p quy trình qu n lý, v n hành các khu tái nh cư; Là cơ quan ch trì trong vi c l p k ho ch, phân b , b trí qu nhà, qu t tái nh cư và qu nhà xã h i; Hư ng d n các Ch u tư, Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i và Công ty qu n lý & phát tri n nhà Hà N i ph i h p tri n khai theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, Thành ph và theo quy nh t i Quy t nh này. 2.2/ Ph i h p v i các S , Ngành và các ơn v liên quan t ng h p s li u, bàn giao cho Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i hi n tr ng qu n lý ngu n thu bán nhà có ngu n g c t ngân sách Thành ph t năm 2006 tr v trư c Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i ti p t c theo dõi, thu h i. 3. S Tài chính ch trì vi c t ch c h ch toán k toán thu, chi các kho n ti n nhà , t tái nh cư và nhà xã h i có liên quan n các d án nhà , t và nhà xã h i qua Ngân sách Thành ph hư ng d n Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. i u 10. Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i 1. ôn c các Ch u tư th c hi n D án, gi i ngân theo ti n c a D án và hoàn thành công trình nhà ưa vào s d ng; Ki m tra, ôn c Ch u tư thu, n p ti n t các d án tái nh cư và nhà xã h i n p vào tài kho n “Tài kho n quay vòng xây d ng d án tái nh cư và nhà xã h i” c a Qu u tư phát tri n t i Kho b c Nhà nư c Hà N i m b o ngu n v n quay vòng u tư xây d ng các d án xây d ng h t ng k thu t và nhà tái nh cư, nhà xã h i c a Thành ph . 2. Có trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c thu h i n g c và lãi vay úng h n theo l ch trình tr n vay ã ư c ch u tư cam k t; Theo dõi ôn c Công ty qu n lý và phát tri n nhà Hà N i n p k p th i kho n thu ti n nhà tr ch m, ti n thuê, thuê mua nhà vào tài kho n “Tài kho n quay vòng xây d ng d án tái nh cư và nhà xã h i” theo quy nh c a Thành ph . 3. Báo cáo tình hình th c hi n qu n lý, cho vay v n, thu h i v n, thu ti n bán nhà tái nh cư có ngu n g c t ngân sách thành ph t năm 2006 tr v trư c và các d án u tư t ngu n v n ngân sách Thành ph theo quy nh t i kho n 2 i u 8 c a quy nh này trên cơ s s li u bàn giao; L p k ho ch, th c hi n quy t toán v n quay vòng hàng năm báo cáo S Tài chính theo quy nh.
  8. 4. T ng h p, ph i h p v i các S , Ngành liên quan theo dõi qu nhà tái nh cư trên a bàn Thành ph Hà N i. 5. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i có trách nhi m t ng h p, xu t g i S Tài chính, S K ho ch & u tư, S Tài nguyên Môi trư ng & Nhà t báo cáo UBND Thành ph x lý k p th i. i u 11. Công ty qu n lý & Phát tri n nhà Hà N i (ho c các ơn v ư c UBND Thành ph giao nhi m v thu) có trách nhi m qu n lý, ti p nh n h sơ, t ch c tr ch m nhà tái nh cư, ti n thuê, thuê mua nhà xã h i, qu n lý khai thác các d ch v i v i di n tích nhà, t t ng 1 và t ng h m (n u có) theo quy nh t i i u 5 c a quy nh này. i u 12. Ch u tư 1. Trong quá trình bàn giao nhà , t , Ch u tư có trách nhi m làm th t c và hư ng d n các h dân làm th t c s h u nhà và quy n s d ng t khi các h dân hoàn thành nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th c hi n y th t c vay v n t i Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i theo quy trình vay v n và nghĩa v c a bên vay v n t i H p ng tín d ng ký k t; Ph i h p v i ơn v thi công Ny nhanh ti n hoàn thành D án ưa vào s d ng nh m gi m th i gian vay v n và hoàn tr v n vay; thu ti n bán nhà , t , n p vào tài kho n “Tài kho n quay vòng xây d ng d án tái nh cư và nhà xã h i” c a Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i t i Kho b c Nhà nư c Hà N i theo quy nh t i i u 5 c a quy nh này. 3. L p th t c quy t toán v n u tư công trình hoàn thành c a D án trình c p có thNm quy n phê duy t làm căn c thanh lý h p ng, cân i ngu n thu t các d án nhà , t tái nh cư và nhà xã h i; h ch toán s n xu t kinh doanh nhà theo quy nh c a pháp lu t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n
Đồng bộ tài khoản