Quyết định số 1405/1998/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 1405/1998/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1405/1998/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1405/1998/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1405/1998/Q -BTM Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 1998 QUY T NNH B THƯƠNG M I S 1405/1998/Q /BTM NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH QUY CH U TH U H N NG CH HÀNG D T, MAY XU T KH U VÀO THN TRƯ NG CÓ QUY NNH H N NG CH B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 04-12-1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Công văn s 1126/CP-KTTH ngày 21-9-1998 c a Chính ph v vi c giao h n ng ch hàng d t, may xu t kh u vào th trư ng có h n ng ch; Căn c Quy t nh s 1249/Q ngày 7-11-1998 c a B trư ng B Thương m i v vi c thành l p H i ng u th u h n ng ch d t, may; Theo ngh c a Ông Ch t ch h i ng u th u h n ng ch hàng d t, may; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch u th u h n ng ch hàng d t, may xu t khNu vào th trư ng có quy nh h n ng ch. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. i u 3: Các Ông Ch t ch H i ng u th u, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V xu t nh p khNu và các doanh nghi p tham gia u th u ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Xuân Quang ( ã ký) QUY CH U TH U H N NG CH HÀNG D T MAY XU T KH U VÀO THN TRƯ NG CÓ QUY NNH H N NG CH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1405/1998/Q -BTM ngày 17 tháng 11 năm 1998 c a B Thương M i) Ph n 1:
  2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i tư ng và i u ki n tham gia u th u 1.1 - Các doanh nghi p tham gia u th u là các doanh nghi p có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam có ngành hàng d t may và ã th c hi n h n ng ch năm trư c. 1.2 - i u ki n doanh nghi p ư c tham gia u th u: - Doanh nghi p tr c ti p s n xu t, kinh doanh xu t nh p khNu m t hàng d t may cam k t có năng l c thi t b s n xu t phù h p v i m t hàng và s lư ng b th u, kh năng tài chính th c hi n h p ng khi trúng th u. - Có H sơ d th u theo úng quy nh nêu t i i m 4.3. i u 2: Nguyên t c u th u: 2.1- Công khai trong vi c t ch c u th u và m th u. 2.2 - Căn c vào i u ki n c th c a t ng t u th u, H i ng u th u quy nh m t hàng (Category), s lư ng c a t ng m t hàng và m c giá chào th u c a t ng t u th u. 2.3 - Doanh nghi p tham gia u th u ư c ký b th u m i ch ng lo i (Cat.) v i s lư ng t i a ư c quy nh trong h sơ m i th u. i u 3: Thành l p H i ng u th u: H i ng u th u g m các i di n c p v c a B Thương M i, Bô Công Nghi p, b K ho ch va u tư và B Tài Chính do lãnh o B Thương M i làm Ch t ch. Danh sách các thành viên chính th c c a H i ng u th u s ư c lãnh o B Thương M i công b sau khi có ý ki n c c a các B tham gia. B trư ng B Thương M i quy t nh thành l p H i ng u th u, cơ c u t ch c và ch c năng nhi m v c a H i ng u th u. H i ng u th u có trách nhi m: chuNn b , t ch c, th c hi n u th u và công b k t qu u th u. Ph n 2: TRÌNH T TH C HI N U TH U i u 4: ChuNn b u th u: 4.1. H i ng u th u quy nh a i m, th i gian, m t hàng và s lư ng h n ng ch ưa ra u th u. 4.2 - Thông báo m i th u ( ăng trên báo ngành Thương M i, u tư, Công nghi p, Tài chính).
  3. 4.3. Phát hành h sơ m i th u (m u như ph l c kèm theo): H sơ tham d u th u g m: 1. Thông báo m i th u - M t hàng (Cat,):th trư ng xu t khNu: - S lư ng ưa ra u th u, s lư ng t i a ư c ăng ký b th u - Giá chào th u: - Th i gian th c hi n u th u ( th i gian nh n h sơ, th i gian m th u). 2. B n ăng ký tham gia d th u. 3. B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 4. B n gi i thi u c a Công ty v năng l c s n xu t, thương m i. 5. Báo cáo tài chính công khai năm trư c (Theo M u B Tài Chính quy nh). 6. Ký qu d th u theo quy nh. 7. B n cam k t ký qu b o m th c hi n s lư ng trúng th u. i u 5: Quy trình th c hi n u th u: 5.1 - ăng ký u th u: Các doanh nghi p tham gia d th u có i u ki n theo quy nh t i i u 1 n p h sơ d th u (dán kín và có d u niêm phong) v B Thương m i úng th i h n và theo úng m u quy nh trong h sơ d th u và có kèm theo ch ng t ã n p ti n ký qu d th u. H n cu i cùng g i h sơ d th u là trư c khi h t gi làm vi c c a ngày làm vi c trư c ngày m th u theo thông báo c a H i ng u th u. Các doanh nghi p có th nh n H sơ d th u t i B Thương m i ho c yêu c u B Thương m i g i n các doanh nghi p b ng ư ng bưu i n, 5.2 - Ti p nh n h sơ d th u. 5.3 - M th u và xét th u theo quy nh v th i gian, a i m và phương th c u th u ư c thông báo trong h sơ m i th u. 5.4- Công b k t qu u th u: Sau khi Ch t ch H i ng u th u phê duy t, ch m nh t là 07 ngày k t ngày m th u, H i ng u th u s công b k t qu u th u trên các báo ngành và b ng văn b n n các doanh nghi p trúng th u. i u 6: Tiêu chuNn xét th u:
  4. Doanh nghi p trúng th u là doanh nghi p có m c giá ăng ký cao theo th t nh t s lư ng g i th u cho m i ch ng lo i và không th p hơn m c gía chào th u. - Trong trư ng h p có nhi u ơn d th u cùng t ư c giá trúng th u th p nh t thì s lư ng có giá trúng th u th p nh t s ư c chia theo t l s lư ng ăng ký c a các ơn d th u ó. - Trong trư ng h p doanh nghi p trúng th u nhưng t ch i k t qu trúng th u thì ph i thông báo b ng văn b n cho H i ng u th u trong vòng 3 ngày k t ngày công b k t qu . H i ng u th u s giao cho ơn v có giá d th u k ti p th c hi n n u các doanh nghi p này ch p nh n. Trong trư ng h p có nhi u doanh nghi p k ti p có giá tr trúng th u b ng nhau thì s lư ng h n ng ch trên s ư c chia theo t l s lư ng ăng ký c a các ơn d th u ó. i u 7: Trách nhi m và quy n l i c a doanh nghi p trúng th u 7.1 - Trong vòng m t tu n k t ngày nh n ư c thông báo trúng th u, các doanh nghi p trúng th u ph i n p ti n ký qu b o m th c hi n s lư ng h n ng ch trúng th u b ng 30% t ng s ti n doanh nghi p ph i mua h n ng ch trúng th u. Ti n ký qu ư c n p b ng " B o ch ng ngân hàng " c a ngân hàng, nơi doanh nghi p m tài kho n, c p, B o ch ng ngân hàng này t ng h t hi u l c khi doanh nghi p th c hi n h t h n ng ch trúng th u. N u trong th i gian trên doanh nghi p không n p" B o ch ng ngân hàng" thì thông báo trúng th u c a lô hàng tương ng s t ng h t hi u l c. Nh ng lô hàng này s ư c H i ng u th u x lý theo i u 6. Doanh nghi p nào không th c hi n nghiêm túc i u này s không ư c tham gia u th u các t ti p theo. 7.2 - Các doanh nghi p trúng th u ư c s d ng h n ng ch ký h p ng v i khách hàng nư c ngoài. H n ng ch trúng th u không ư c mua bán, trao i. 7.3 - Các doanh nghi p không trúng th u s ư c nh n l i ti n ký qu d th u. Các doanh nghi p trúng th u ư c chuy n ti n ký qu d th u sang kho n ti n thanh toán h n ng ch trúng th u. Các doanh nghi p trúng th u mà không nh n th u s không ư c nh n l i ti n ký qu d th u. 7.4 - Bên d th u s không ư c nh n l i ti n ký qu b o m th c hi n trong trư ng h p doanh nghi p trúng th u nhưng không th c hi n h t ho c rút ơn d th u sau th i gian quy nh t i i m 7.1. 7.5.- Ti n mua h n ng ch trúng th u doanh nghi p ph i thanh toán cho t ng lô hàng trư c khi giao hàng. i u 8: i u kho n thi hành Quy ch này có hi u l c k t ngày ký Quy t nh ban hành và ư c g i các B , cơ quan qu n lý Nhà nư c. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các B , ngành,
  5. a phương và các ơn v có liên quan c n k p th i ph n ánh v H i ng u th u xem xét, i u ch nh cho phù h p./. M US 01 Tên doanh nghi p (Ghi rõ tên ti ng Vi t y và c tên vi t t t) 1. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (ho c gi y phép u tư) s :ngày c p: 2. a ch t i tr s chính: 3. i n tho i: Fax: 4. Tên i n tín: 5. S tài kho n ngo i t : S tài kho n ti n Vi t Nam: S : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc B N ĂNG KÝ THAM D U TH U H N NG CH HÀNG D T, MAY XU T KH U SANG THN TRƯ NG EU NĂM 1999 Căn c Thông báo m i tham d u th u s 6082/TM-XNK ngày 17/11/1998 c a H i ng u th u, Công ty............................. ngh ư c tham gia u th u h n ng ch hàng d t, may xu t khNu sang th trư ng EU năm 1999: M t hàng (Cat.) S lư ng Giá t th u T ng tr giá (USD/chi c/b ) (USD) Công ty cam oan th c hi n úng Quy t nh v Quy ch u th u h n ng ch hàng d t may s 1405/1998/Q /BTM ngày 17/11/1998. ...Ngày tháng năm 199... Giám c (Ký tên, óng d u) M US 02
  6. 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t y và c tên vi t t t) 2. Gi y Ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : c p ngày: 3. i n tho i: 4. Fax: 5. Tên i n tín: 6. a ch giao d ch: 7. a ch cơ s s n xu t chính: 8. T ng s thi t b hi n có: 9. T ng s lao ng ang làm vi c: ___________________________________________________ Ngày tháng năm 199 BÁO CÁO NĂNG L C S N XU T 1. Báo cáo v trang thi t b : STT Tên thi t b .V.T S lư ng thi t b hi n có 1 Máy 1 kim Chi c 2 Máy 2 kim Chi c 3 Máy v t s Chi c 4 Thi t b là hơi Chi c 5 Máy ánh b Chi c 6 Máy c t Chi c 7 Máy thùa khuy Chi c 8 Thi t b chuyên dùng khác Chi c 2. Di n tích nhà xư ng - Di n tích nhà xư ng s n xu t (m2) - Di n tích nhà kho (khuôn viên, không tính kho thuê tách r i) 3. Nơi t xư ng s n xu t Ghi rõ a ch t ng xư ng s n xu t thu c tài s n doanh nghi p Ghi chú: Ch báo cáo trang thi t b Giám c Công ty
  7. thu c quy n s h u c a doanh nghi p (Ký tên và óng d u) M US 03 Tên Công ty C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : ......, ngày tháng năm 199 GI Y KÝ QU M B O TH C HI N H N NG CH HÀNG D T, MAY XU T KH U VÀO THN TRƯ NG CÓ QUY NNH H N NG CH Kính g i: H i ng u th u h n ng ch hàng d t, may. Căn c Quy t nh s 1405/1998/Q -BTM ngày 17/11/1998 v Quy ch u th u h n ng ch hàng d t, may xu t khNu vào th trư ng có quy nh h n ng ch. Căn c Thông báo m i th u s 6082/TM-XNK ngày 17/11/1998 c a H i ng ng u th u. Công ty (tên y ) chúng tôi, - a ch t tr s chính: - i n tho i: FAX: - S tài kho n ngo i t : - S tài kho n ti n Vi t Nam: N u trúng th u, Công ty xin cam k t n p s ti n: ng Vi t nam ( b ng b o ch ng Ngân hàng) ký qu b o m th c hi n s lư ng:chi c....( tên hàng) thu c Cat. theo úng quy nh t i i m 7.1 c a Quy t nh s 1405/1998/Q -BTM v Quy ch u th u ngày 17 tháng 11 năm 1998. Công ty cam k t th c hi n úng các quy nh v qu n lý xu t nh p khNu c a Nhà nư c. Giám c Công ty (Ký tên, óng d u) M US 04
  8. 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ ti ng Vi t y và c tên vi t t t) 2. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s :C p ngày: 3. i n tho i:4. Fax: 5. Tên i n tín: 6. a ch giao d ch: _____________________________________ Ngày tháng năm 199 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XU T NH P KH U HÀNG D T MAY NĂM 1998 I. Th trư ng có h n ng ch: S Ch ng Cat. ơn v H n Th c hi n Ghi chú TT lo i hàng tính ng ch (ghi rõ nư c NK) S t Tr giá lư ng (%) Gia FOB công 2. Th trư ng không h n ng ch: S Ch ng lo i ơn v Th c hiên Ghi chú TT hàng tính (ghi rõ nư c NK) S lư ng Giá tr Gia công FOB 3. Xu t khNu u thác qua ơn v khác: S Tên Cat. Nư c S Tr giá -(USD) .v TT hàng NK lư ng nh n u thác G.C L.k FOB L.k
  9. Ghi chú: Tr giá quy ra USD Nơi nh n: Giám c công ty - Như trên (Ký tên và óng d u) B thương m i C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 6082/TM-XNK Hà n i, ngày 17 tháng 11 năm 1998 THÔNG BÁO M I D U TH U H N NG CH XU T KH U HÀNG D T,MAY XU T KH U VÀO THN TRƯ NG EU NĂM 1999 Căn c Quy t nh s 1405/1998/Q -BTM ngày 17/11/1998 v quy ch u th u h n ng ch hàng d t, may xu t khNu vào th trư ng có quy nh h n ng ch; Căn c Quy t nh s 1406/1998/Q -BTM ngày 17/11/1998 c a Ch t ch H i ng u th u v s lư ng, m t hàng (Cat.), và giá chào th u h n ng ch ưa ra u th u; H i ng u th u trân tr ng m i các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh hàng d t, may có i u ki n như i u 1 Quy ch u th u, óng trên a bàn Hà N i và TP H Chí Minh, tham d u th u h n ng ch hàng d t, may xu t khNu sang th trư ng EU năm 1999: 1. M t hàng : thu c Cat. 2. S lư ng b th u t i a: chi c/b . 3. H n ng ch có giá tr t 01/01/1999 n 31/12/1999. 4. Giá chào th u: USD/chi c/b . 5. Th i gian nh n h sơ ăng ký: t 01/12/1998 n 14/12/1998. 6. Th i gian m th u: 15/12/1998. T i: Tr s B Thương m i. 7. Ti n ký qu d th u: 2.000.000 ng Vi t Nam (n p vào tài kho n c a B Thương m i s : 362-111-370-725 t i Viêtcombank Trung ương). 8. Ti n l phí d th u: 50.000 Vi t nam (n p khi nh n h sơ d th u).
  10. 9. Nh n h sơ t B Thương m i ho c yêu c u g i Bưu i n t 23/11/1998 ăng ký d th u g i v : V XU T NH P KH U - B THƯƠNG M I 21 NGÔ QUY N - HÀ N I M i chi ti t xin liên h v i: - S i n tho i : 8.264684 và 8.264687 - S Fax: 8.24696 H i ng u th u
Đồng bộ tài khoản