Quyết định số 1406/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
5
download

Quyết định số 1406/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1406/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1406/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1406/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N K T QU MI N NHI M THÀNH VIÊN U BAN NHÂN DÂN T NH CAO B NG NHI M KỲ 2004 - 2011 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 v vi c kéo dài nhi m kỳ ho t ng 2004 - 2009 c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph Quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u thành viên U ban nhân dân các c p; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Cao B ng t i t trình s 1725/TTr-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2009 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 2752/TTr- BNV ngày 26 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH i u 1. Phê chuNn mi n nhi m ch c danh U viên U ban nhân dân t nh Cao B ng nhi m kỳ 2004 - 2011 c a ông Hà c Nhàn, nh n nhi m v m i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân t nh Cao B ng và ông Hà c Nhàn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản