Quyết định số 1408/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 1408/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1408/qđ-ttg', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1408/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T N **** Đ c l p - T do - H nh phúc ***** S : 1408/QĐ-TTg Hà N i, ngày 16 tháng 1 QUY T Đ NH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng; Xét đ ngh c a T ng Giám đ c T ng Công ty Hàng không Vi t Nam (T trình s 1437/TCTHK ngày 23 tháng 07 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi đua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1305/TTr-BTĐKT ngày 03 tháng 10 năm 2007), QUY T Đ NH: Đi u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 05 t p th và 02 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong phong trào "Đ n ơn đáp nghĩa", "U ng nư c nh ngu n", góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa Xã h i và b o v T qu c. Đi u 2. T ng Giám đ c T ng Công ty Hàng không Vi t Nam, Trư ng ban Ban Thi đua - Khen thư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - TCty Hàng không Vi t Nam; - Ban Thi đua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1408/QĐ-TTg, ngày 16/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Công đoàn T ng Công ty Hàng không Vi t Nam; 2. Văn phòng khu v c mi n Trung, T ng Công ty Hàng không Vi t Nam; 3. Xí nghi p S a ch a máy bay A.75, T ng Công ty Hàng không Vi t Nam; 4. Văn phòng khu v c mi n B c, T ng Công ty Hàng không Vi t Nam; 5. Xí nghi p Thương m i M t đ t N i Bài, T ng Công ty Hàng không Vi t Nam; 6. Ông Nguy n Hùng Sơn, Giám đ c Văn phòng Khu v c mi n B c, T ng Công ty Hàng không Vi t Nam;
  2. 7. Ông Ph m Chí Cư ng, Giám đ c Xí nghi p Thương m i M t đ t N i Bài, T ng Công ty Hàng không Vi t Nam./.
Đồng bộ tài khoản