Quyết định số 1409/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 1409/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1409/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1409/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số: 1409/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 10 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (Tờ trình số 1275/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1338/TTr-BTĐKT ngày 09 tháng 10 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 04 cá nhân thuộc tỉnh Hưng Yên (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-TTg, ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Đoàn Than niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 2. Trường Trung học cơ sở Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; 3. Trưởng Tiểu học Yên Phú 1, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; Đã có thành tích trong công tác Giáo dục - Đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006- 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 4. Ông Lê Đình Hồi, Phó trưởng phòng Giáo dục huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;
  2. 5. Bà Phạm Thị Yên, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Đã có thành tích trong công tác Giáo dục - Đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006- 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 6. Ông Nguyễn Hữu Trác, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp, Chủ tịch Công đoàn ngành công nghiệp tỉnh Hưng Yên; 7. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Bí Thư Thường trực Đoàn Thanh niên Cộgn sản Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản