Quyết định số 141/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định số 141/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 141/2003/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đặng Xá, huyện Gia Lâm – Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 141/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Sô: 141/2003/Q -UB Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I NG XÁ, HUY N GIA LÂM – HÀ N I, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 140/2003/Q -UB ngày 29 tháng 10 năm 2003 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t khu ô th m i ng Xá - huy n Gia Lâm – Hà N i, t l 1/500; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t khu ô th m i ng Xá, huy n Gia Lâm – Hà N i, t l 1/500. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài chính V t giá, a chính Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, Ch t ch UBND các xã: ng Xá và C Bi; T ng giám c T ng Công ty Thu tinh và G m xây d ng, Th trư ng các S , Ban Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
  2. I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I NG XÁ HUY N GIA LÂM - HÀ N I, T L : 1/500 (Ban hành theo quy t nh s 141 /2003/Q -UB ngày 29 tháng 10 năm 2003 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1 : i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng , s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t khu ô th m i ng Xá - Gia Lâm, Hà N i ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 140/2003/Q -UB ngày 29 tháng 10 năm 2003 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2 : Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t khu ô th m i ng Xá - Gia Lâm, Hà N i còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3 : Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4 : Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i khu ô th m i ng Xá, huy n Gia Lâm theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ranh gi i và ph m vi quy ho ch chi ti t: Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i ng Xá - Gia Lâm , Hà N i - T l 1/500 thu c a bàn hai xã ng Xá và C Bi, huy n Gia Lâm - Hà N i. Ph m vi l p quy ho ch chi ti t khu ô th m i ng Xá t l 1/500 là ph n t phía nam khu quy ho ch Trâu Quỳ( ký hi u TQ4), v i di n tích 335.900m2 ư c gi i h n b i: - Phía B c giáp tuy n i n cao th 110KV và ư ng quy ho ch. - Phía Nam giáp qu c l 5. - Phía ông giáp ư ng quy ho ch. - Phía Tây giáp ư ng quy ho ch và Trung tâm th d c th thao Huy n Gia Lâm.
  3. i u 6 : Khu ô th m i ng Xá, t l 1/500, ư c quy ho ch v i các khu ch c năng như sau: T ng di n tích : 33,59 ha - t ư ng qu c gia gi i phóng m t b ng : 3 ha - t ư ng khu v c : 4,9 ha - t hành lang cách ly tuy n i n cao th : 2,6 ha - t cây xanh cách ly b o v kênh mương : 1,59 ha - t ơn v : 21,5 ha + t công c ng ơn v : 0,970 ha + t nhà tr , m u giáo: 1,040 ha + t trư ng h c ti u h c, trung h c cơ s : 1,540 ha + t cây xanh, TDTT, k t h p xe: 2,208 ha + t (g m t xây d ng nhà sân vư n và l i vào nhà): 13,773 ha + t ư ng nhánh: 1,982ha Toàn b di n tích t xây d ng khu ô th m i ng Xá t l 1/500 ư c chia thành 20 ô t trong ó có 3 ô t cây xanh không xây d ng công trình, còn l i 17 ô t xây d ng v i các ch c năng sau ( ư c th hi n b n v quy ho ch s d ng t – QH 05/B): · t xây d ng công trình công c ng ơn v : bao g m 3 ô t có ký hi u CC1, CC2, CC3 . · t nhà tr , m u giáo: g m 2 ô t có ký hi u NT1 và NT2 · t trư ng ti u h c, trung h c cơ s : bao g m 2 ô t có ký hi u TH1 và TH2. · t cây xanh, TDTT k t h p xe cho nhóm : bao g m các 3 t có ký hi u CX1, CX2, CX3. · t : bao g m 10 ô t có ký hi u t NO1 n NO5 và BT1 n BT4 và DD. · Ngoài ra còn có t ư ng khu v c, phân khu v c và ư ng nhánh. i u 7:
  4. t xây d ng công trình công c ng khu ô th m i ng Xá có di n tích: 9700m2 Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: H s M t Di n tích T ng cao Ký XD TT Ch c năng ô t SDD hi u ( m2 ) trung bình (%) (L n) I-1 CC1 t công c ng ơn v 2960 32% 1,6 7 I-2 CC2 t công c ng ơn v 2960 32% 1,6 7 I-3 CC3 t công c ng ơn v 3780 32% 1,6 7 - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t : Khi thi t k xây d ng các công trình ph i m b o các ch tiêu kinh t k thu t ã ư c kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, h s s d ng t. Chi u cao công trình ư c xem xét theo phương án thi t k c th và có ý ki n th a thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. Hình th c ki n trúc công trình ph i p, m b o hài hoà v i các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho trung tâm công c ng c a khu dân cư. i u 8: t xây d ng nhà tr , m u giáo khu ô th có di n tích: 10.490 m2. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: H s Di n tích M t TT T ng cao Ký t XD Ch c năng ô t SDD hi u trung bình ( m2 ) (%) (L n) II- 1 NT1 t nhà tr 5370 28% 0,53 1,9 II-2 NT2 t nhà tr 5120 28% 0,53 1,9 i u 9: t xây d ng trư ng h c, trung h c cơ s khu ô th có di n tích: 15.240 m2. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: H s M t Di n tích T ng cao Ký XD TT Ch c năng ô t SDD hi u ( m2 ) trung bình (%) (L n) III-1 TH1 t trư ng trung h c cơ 8290 21% 0,63 3 s III-2 TH2 t trư ng ti u h c 6950 21% 0,63 3
  5. i u 10: t khu cây xanh Th d c th thao k t h p ch xe có di n tích: 22080 m2. (C p ơn v )Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Di n tích t Ký TT Ch c năng ô t hi u ( m2 ) IV-1 CX1 t cây xanh 8.440 IV-2 CX2 t cây xanh 6.030 IV-3 CX3 t cây xanh 7.610 - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: Ngoài các công trình ph c v , sân chơi, vư n hoa, th d c th thao ơn v cũng ư c b trí m t ph n di n tích làm ch xe cho nhóm . Khi thi t k ph i m b o h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng và ư ng d o, b trí cây bóng mát, cây xanh k t h p, t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu dân cư. i u 11: t có t ng di n tích 137.730m2 bao g m: 10 ô (t NO1 n NO9 và DD). Trong ó: t di dân gi i phóng m t b ng vành ai 3 c u Thanh Trì có di n tích 10000 m2 ư c b trí t i ô t DD. Ph n t di dân gi i phóng m t b ng m r ng ư ng 5 ư c b trí vào ô t NO1 v i di n tích 12200m2. t xây d ng nhà cao t ng có di n tích 73170 m2(chi m kho ng 60% t ) bao g m các ô NO1 n NO5. t nhà th p t ng có di n tích 54560 m2 ( chi m kho ng 40% t ) bao g m các ô t NO6 n NO9. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau : DT DT H s M t T ng DT t Ký Ch c năng ô XD cao TT XD Sàn SD hi u t ( m2 ) (% ) TB ( m2) ( m2 ) (l n) V-1 NO1 Di dân GP 12200 5740 22960 47% 1,88 4 ư ng 5 V-2 NO2 Nhà cao t ng 7570 3560 14240 47% 1,88 4 V-3 NO3 Nhà cao t ng 7470 3510 14040 47% 1,88 4 V-4 NO4 Nhà cao t ng 11580 5450 21800 47% 1,88 4 (Di dân ven ư ng 5) V-5 NO5 Nhà cao t ng 34350 16140 64560 47% 1,88 4 V-6 BT1 Nhà th p 15630 5470 16410 35% 1,05 3 t ng
  6. V-7 BT2 Nhà th p 14940 5230 15690 35% 1,05 3 t ng V-8 BT3 Nhà th p 11640 4080 12240 35% 1,05 3 t ng V-9 BT4 Nhà th p 12350 4320 12960 35% 1,05 3 t ng V- DD DDGP c u T. 10000 4700 18800 47% 1,16 4 10 Trì Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: + Khi thi t k công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng , m t xây d ng, h s s d ng t. + Các công trình nhà cao t ng , t ng 1 ư c s d ng làm c a hàng, các d ch v công c ng, ph c v dân cư trong khu v c. + Hình th c ki n trúc các công trình ư c nghiên c u v i ki u dáng p, hi n i, màu s c hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng. T ch c cây xanh, sân vư n và ư ng n i b k t h p v i vi c b trí nơi xe, c p i n, c p nư c m b o nhu c u s d ng và m quan. i u 12: H th ng giao thông: - ư ng Thành ph và Qu c gia: Qu c l 5 m r ng v phía B c theo d án c a B giao thông v n t i. - ư ng khu v c và phân khu v c: ư ng phía B c có m t c t 30m. ư ng phía Nam có m t c t 22m. ư ng phía Tây có m t c t 27m. ư ng phía ông có m t c t 22m. - ư ng nhánh : g m ư ng nhánh chính có m t c t 17,5m (lòng ư ng 7,5m, v a hè 5m x 2), ư ng nhánh ph có m t c t 15m (lòng ư ng 7,5m, v a hè 3,75mx2). - ư ng vào nhà: có m t c t t 11,5 ¸ 13,5m (lòng ư ng 5,5m ¸ 7,5m, v a hè 3m x 2). - Trong khu ô th m i các công trình công c ng, nhà vư n và nhà ki u bi t th m b o ch xe trong công trình. - B trí hai i m xe k t h p v i hai khu cây xanh trung tâm nhóm nhà. i u 13: Các h th ng k thu t khác ư c xác nh theo Quy ho ch chi ti t h t ng k thu t Huy n Gia Lâm và c th hoá khi có ch u tư l p d án u tư xây d ng. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH
  7. i u 14: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 15: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 16: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t và i u l này t ch c ki m tra và hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh hi n hành. i u17: án quy ho ch chi ti t khu ô th m i ng Xá t l 1/500 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c , cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n: - UBND thành ph Hà N i. - S Xây d ng Hà N i. - S Quy ho ch Ki n trúc. -S a chính Nhà t. - UBND huy n Gia Lâm.
Đồng bộ tài khoản