Quyết định số 1410/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Pham Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 1410/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1410/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban giúp việc Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng thương mại do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1410/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1410/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1410/QĐ-NHNN NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO CƠ CẤU LẠI TÀI CHÍNH NHTM THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997. Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-TTg ngày 27/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng thương mại; Để giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ về cơ cấu lại tài chính NHTM Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban giúp việc Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM (sau đây gọi là Ban giúp việc) để giúp Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM của Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ: - Giúp Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 43/2001/QĐ-TTg ngày 27/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM". - Tham mưu giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc cơ cấu lại tài chính các NHTM. Điều 2. Ban giúp việc có một số cán bộ, công chức thuộc Ngân hàng Nhà nước và do Vụ trưởng - Trưởng ban chỉ đạo điều hành; giúp việc Vụ trưởng - Trưởng ban có Phó Vụ trưởng - Phó trưởng ban. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 715/2001/QĐ/NHNN ngày 28/5/2001 "về việc Thành lập Ban giúp việc Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước".
  2. Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Đức Thuý (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản