Quyết định số 1413/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 1413/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1413/QĐ-TTg về việc ông Đặng Hùng, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực, Bộ Công thương nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1413/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ****** S : 1413/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C ÔNG NG HÙNG, C C TRƯ NG C C I U TI T I N L C, B CÔNG THƯƠNG NGH HƯU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Công thương t i văn b n s 1483/TTr-BCT ngày 26 tháng 09 năm 2007; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 2861/TTr-BNV ngày 08 tháng 10 năm 2007; th c hi n chính sách cán b , QUY T NNH: i u 1. Ông ng Hùng, C c trư ng C c i u ti t i n l c, B Công thương, ngh hưu theo ch t ngày 01 tháng 11 năm 2007. i u 2. B trư ng B N i v , B trư ng B Công thương và ông ng Hùng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n : - Như i u 2; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V CN, TCCB; Website CP; Nguy n T n Dũng - Lưu : VT, VPBCS (2), H
Đồng bộ tài khoản