Quyết định số 1413/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 1413/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1413/QĐ-UB về việc hạn chế lưu thông và dừng đậu các loại xe 3 bánh, xe bán hàng rong trên địa bàn thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1413/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 1413/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH V VI C H N CH LƯU THÔNG VÀ D NG U CÁC LO I XE 3 BÁNH, XE BÁN HÀNG RONG TRÊN NA BÀN THÀNH PH CH TNCH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn c Quy t nh s 90/2001/Q -UB ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a U ban nhân dân thành ph v Chương trình ch ng k t xe n i th giai o n 2001 - 2005; - Xét ngh c a Liên S Giao thông công chánh và Công an thành ph (công văn s 01/LS-GTCC-CATP ngày 28 tháng 02 năm 2002); QUY T NNH i u 1- Nay h n ch lưu thông các lo i xe 3 bánh và xe bán hàng rong trên a bàn thành ph như sau (ngo i tr xe lam ch khách theo l trình quy nh, xe c a ngư i tàn t t tr c ti p i u khi n): 1. C m các lo i xe 3 bánh và xe bán hàng rong lưu thông 24/24 gi trên nh ng tuy n ư ng có tên trong ph l c 1 ính kèm quy t nh này. 2. C m các lo i xe 3 bánh, xe bán hàng rong lưu thông và d ng u trong gi cao i m sáng (t 6 gi 00 n 8 gi 00) và chi u (t 16 gi 00 n 19 gi 00) trên nh ng tuy n ư ng và c u có tên trong các ph l c 2 và 3 ính kèm quy t nh này. i u 2- Cho phép các lo i xe 3 bánh lưu thông v n chuy n hàng hoá ra vào ch B n Thành và ch Tôn Th t m (ch cũ) trong các kho ng th i gian t 4 gi n6 gi 00 và t 19 gi 00 n 22 gi theo l trình sau: - i v i ch B n Thành: Hư ng vào theo ư ng Cách M ng Tháng Tám - Lý T Tr ng - Th Khoa Huân - Lê Thánh Tôn. Hư ng ra theo ư ng Ph m H ng Thái - Cách M ng Tháng Tám. - i v i ch Tôn Th t m: Rà vào theo hư ng ư ng Hàm Nghi. Hàng hoá v n chuy n ph i ư c x p g n trong thùng xe và không ư c ch thêm ngư i ng i trên hàng hoá ho c ng i hai bên thành xe.
  2. Các ch xe 3 bánh (theo gi y ăng ký xe) có h khNu thư ng trú trong khu v c c m ư c phép lưu thông trên o n ư ng c m ng n nh t ưa xe v nhà b o qu n trong th i gian t 19 gi 00 n 6 gi sáng hôm sau, nhưng không ư c ch khách, ch hàng hoá ho c u d ng trên ư ng. i u 3- Quy t nh này có hi u l c th c hi n sau 30 ngày, k t ngày ký. i u 4- Chánh văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S , Ban Ngành thành ph và Ch t ch U ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. CH TNCH UBND THÀNH PH PHÓ CH TNCH Vũ Hùng Vi t PH L C 1 DANH SÁCH CÁC O N Ư NG C M XE 3 BÁNH VÀ XE BÁN HÀNG RONG LƯU THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1413/Q -UB ngày 04/4/2002 c a U ban nhân dân thành ph ) Stt Tên ư ng Lý trình T n 01 Bà Huy n Thanh i n Biên Ph Nguy n Th Minh Khai Quan 02 Cách M ng Tháng 8 Lý T Tr ng i n Biên Ph 03 CT Quách Th Trang 04 CT Công Xã Pari 05 i n Biên Ph Cách M ng Tháng 8 Hai Bà Trưng 06 ng Kh i Nguy n Du Tôn c Th ng 07 ng Tr n Côn Lý T Tr ng Nguy n Du 08 ông Du ng Kh i Hai Bà Trưng 09 Hàm Nghi Tôn c Th ng QT Quách Th Trang 10 H Tùng M u Hàm Nghi Tôn Th t Nghi p 11 H Xuân Hương Cách M ng Tháng 8 Trương nh
  3. 12 H Hu n Nghi p CT Mê Linh ng Kh i 13 H i Tri u Nguy n Hu H Tùng M u 14 Huy n Trân Công Nguy n Th Minh Khai Nguy n Du Chúa 15 Huỳnh Thúc Kháng QT Quách Th Trang Nguy n Hu 16 Hai Bà Trưng i n Biên Ph Tôn c Th ng 17 Phan Chu Trinh QT Quách Th Trang Lê Thánh Tôn 18 Phan B i Châu Lê Thánh Tôn QT Quách Th Trang 19 Pasteur i n Biên Ph Hàm Nghi 20 Ph m Ng c Th ch i n Biên Ph Tr n Cao Vân 21 Ph m Ngũ Lão Quách Th Trang Nguy n Th Nghĩa 22 Ph m H ng Thái Lê Lai Cách M ng Tháng 8 23 Ph m ình Toái Cách M ng Tháng 8 Nguy n Thông 24 Nguy n Th Nghĩa Ph m Ngũ Lão Lý T Tr ng 25 Nguy n Hu Lê Thánh Tôn Tôn c Th ng 26 Nguy n Trung Th c Nguy n Du Lê L i 27 Nguy n Th Minh Cách M ng Tháng 8 Hai Bà Trưng Khai 28 Nguy n An Ninh Trương nh Phan Chu Trinh 29 Nguy n Văn Chiêm Hai Bà Trưng Ph m Ng c Th ch 30 Nguy n H u Hai Bà Trưng QT Công Xã PARI 31 Nguy n Du Cách M ng Tháng 8 Hai Bà Trưng 32 Nguy n Th Di u Cách M ng Tháng 8 Trương nh 33 Nguy n ình Chi u Cách M ng Tháng 8 Hai Bà Trưng 34 Nguy n Thông i n Biên Ph H Xuân Hương 35 Nguy n Gia Thi u Ngô Th i Nhi m Nguy n ình Chi u 36 Nguy n Văn Tr i Nam Kỳ Kh i Nghĩa C ng Hoà 37 Nguy n Văn Th Hai Bà Trưng Nguy n B nh Khiêm 38 Ngô cK H Tùng M u CT Mê Linh 39 Ngô Th i Nhi m Cách M ng Tháng 8 Nam Kỳ Kh i Nghĩa 40 Nam Kỳ Kh i Nghĩa Nguy n Văn Tr i Hàm Nghi 41 M c Th Bư i Hai Bà Trưng Nguy n Hu 42 Lê Lai QT Quách Th Trang Nguy n Th Nghĩa 43 Lê L i QT Quách Th Trang ng Kh i
  4. 44 Lê DuNn Nam Kỳ Kh i Nghĩa Hai Bà Trưng 45 Lê Thánh Tôn Nguy n Trung Tr c Ph m H ng Thái 46 Lê Văn Hưu Lê DuNn Nguy n Du 47 Lê Anh Xuân Ph m H ng Thái Lý T Tr ng 48 Lê Ngô Cát Ngô Th i Nhi m i n Biên Ph 49 Lê Quý ôn i n Biên Ph Nguy n Th Minh Khai 50 Lý T Tr ng Cách M ng Tháng 8 Hai Bà Trưng 51 Lưu Văn Lang Phan B i Châu Nguy n Trung Tr c 52 Tôn c Th ng Hai Bà Trưng Hàm Nghi 53 Tôn Th t m Hàm Nghi Tôn Th t Nghi p 54 Tôn Th t Thi p Nguy n Hu Nam Kỳ Kh i Nghĩa 55 Th Khoa Huân Nguy n Du Lê Thánh Tôn 56 Trương nh Lê Lai Nguy n Du Nguy n Th Minh Khai i n Biên Ph 57 Tr n Qu c Th o i n Biên Ph Võ Văn T n 58 Tr n Hưng o Hàm Nghi H cL c 59 Tr n Cao Vân Ph m Ng c Th ch Hai Bà Trưng 60 Võ Văn T n Cách M ng Tháng 8 Hai Bà Trưng U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PH L C S 2 DANH SÁCH CÁC Ư NG C M XE 3 BÁNH, XE BÁN HÀNG RONG LƯU THÔNG VÀ D NG U TRONG GI CAO I M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1413/Q -UB ngày 04/4/2002 c a U ban nhân dân thành ph ) Stt Tên ư ng Lý trình T n 01 Tôn c Th ng H Tùng M u Lê DuNn 02 Tôn Th t Tùng Nguy n Th Minh Khai Lê Lai 03 Bùi Vi n Tr n Hưng o C ng Quỳnh 04 Bùi Th Xuân CMT8 C ng Quỳnh 05 Calmette Tr n Hưng o Chương Dương
  5. 06 Cao Bá Quát Thái Văn Lung Hai Bà Trưng 07 Cách M ng Tháng 8 i n Biên Ph Hoàng Văn Th 08 Chu M nh Trinh Nguy n Du Lê Thánh Tôn 09 Chương Dương H Tùng M u Nguy n Văn C 10 Cô B c Nguy n Thái H c H H oH n 11 Cô Giang Nguy n Thái H c H H oH n 12 C ng Quỳnh Nguy n Th Minh Khai Tr n Hưng o 14 Thái Văn Lung CT Mê Linh Lý T Tr ng 15 Thám Ph m Ngũ Lão Chương Dương 16 inh Tiên Hoàng Lê DuNn Võ Th Sáu 17 i n Biên Ph Lý Thái T Cách M ng Tháng 8 Hai Bà Trưng C u Sài Gòn 18 Hai Bà Trưng i n Biên Ph C u Ki u 19 Huỳnh Khương Ninh Phan Liêm inh Tiên Hoàng 20 H H oH n Tr n Hưng o Chương Dương 21 Ký Con Ph m Ngũ Lão Chương Dương 22 Lê Thánh Tôn Hai Bà Trưng Tôn c Th ng 23 Lê Lai Nguy n Th Nghĩa Nguy n Trãi 24 Lê Th H ng G m Phó c Chính Nguy n Thái H c 25 Lý T Tr ng Hai Bà Trưng Tôn c Th ng 26 Lương H u Khánh Nguy n Trãi Nguy n Th Minh Khai 27 Nam Kỳ Kh i Nghĩa Hàm Nghi Chương Dương 28 Lê Th Riêng CMT8 Tôn Th t Tùng 29 Nguy n Kh c Nhu Nguy n Cư Trinh Cô Giang 30 Nguy n Thái H c Ph m Ngũ Lão Chương Dương 31 Nguy n Th Nghĩa Ph m Ngũ Lão Ph m H ng Thái 32 Nguy n Cư Trinh Tr n Hưng o Nguy n Trãi 33 Nguy n C nh Chân Chương Dương Nguy n Trãi 34 Nguy n Thái Bình Nam Kỳ Kh i Nghĩa Nguy n Thái H c 35 Nguy n Công Tr H Tùng M u Nguy n Thái H c 36 Nguy n Trung Ng n Tôn c Th ng Chu M nh Trinh 37 Nguy n Du Hai Bà Trưng Tôn c Th ng 38 Nguy n B nh Khiêm i n Biên Ph Nguy n H u C nh
  6. 39 Nguy n H u C nh Tôn c Th ng C u Sài Gòn 40 Nguy n Siêu Hai Bà Trưng Thái Văn Lung 41 Nguy n Trãi Nguy n Th Nghĩa Châu Văn Liêm 42 Nguy n Th Minh Nguy n Văn C Cách M ng Tháng 8 Khai Hai Bà Trưng Hoàng Sa 43 Nguy n ình Chi u Hoàng Sa Hai Bà Trưng Cách M ng Tháng 8 Lý Thái T 44 Phan K Bính i n Biên Ph Nguy n ình Chi u 45 Phan Văn Trư ng Yersin Nguy n Thái H c 46 Tr n ình Xu Nguy n Trãi Chương Dương 47 Mai Th L u i n Biên Ph Nguy n ình Chi u 48 Hoàng Sa i n Biên Ph Nguy n Th Minh Khai 49 Ph m Ngũ Lão Tr n Hưng o Nguy n Trãi 50 Ph m Vi t Chánh Nguy n Văn C C ng Quỳnh 51 Phó c Chính Hàm Nghi Chương Dương 52 Sương Nguy t ánh Cách M ng Tháng 8 Tôn Th t Tùng 53 Nguy n Văn Th Hai Bà Trưng Hoàng Sa 54 Thi Sách CT Mê Linh Lê Thánh Tôn 55 Tôn Th t m Hàm Nghi Chương Dương 56 Tr n Cao Vân Hai Bà Trưng M c ĩnh Chi 57 Trương nh i n Biên Ph Võ Th Sáu 58 Võ Th Sáu inh Tiên Hoàng CT Dân Ch 59 Yersin Tr n Hưng o Chương Dương Qu n 3 60 Võ Th Sáu i n Biên Ph 61 Bà Huy n Thanh Ba Tháng Hai Nguy n Th Minh Khai Quan 62 Ph m Ng c Th ch Võ Th Sáu i n Biên Ph 63 Lê Quý ôn Võ Th Sáu i n Biên Ph 64 Nguy n Thi n Thu t i n Biên Ph Nguy n Th Minh Khai 65 Nguy n Thông Võ Th Sáu i n Biên Ph 66 Tr n Qu c Tho n Lê Văn S i n Biên Ph 67 Tú Xương Nam Kỳ Kh i Nghĩa Cách M ng Tháng 8
  7. 68 Ba Tháng Hai CT Dân Ch Lê i Hành 69 Nguy n Thư ng Hi n CT Dân Ch Nguy n Th Minh Khai 70 Trương Quy n i n Biên Ph Võ Th Sáu 71 Tr n Quang Kh i Hai Bà Trưng inh Tiên Hoàng 72 Lý Chi n Th ng CT Dân Ch Hai Bà Trưng Qu n 4 73 Nguy n T t Thành C u Khánh H i C u Tân Thu n 74 oàn Như H i Nguy n T t Thành Lê Qu c Hưng Qu n 5 75 An Bình Nguy n Trãi Hàm T 76 An Dương Vương Nguy n Văn C Ngô Quy n 77 Nguy n Văn C Chương Dương Ph m Vi t Chánh 78 Lý Thái T Nguy n Th Minh Khai i n Biên Ph 79 B ch Vân Hàm T An Bình 80 Nguy n Văn ng Hàm T Tr n Hưng o 81 Bùi H u Nghĩa Nguy n Trãi B ch Vân 82 Cao t Nguy n Bi u Tr n Bình Tr ng 83 Châu Văn Liêm H i Thư ng Lãn Ong Hùng Vương 84 V n Ki p H i Thư ng Lãn Ong Hàm T 85 Hàm T V n Ki p Nguy n Văn C 86 H i Thư ng Lãn Ong Châu Văn Liêm Hàm T 87 Hùng Vương Nguy n Văn C Châu Văn Liêm 88 Huỳnh M n t Hàm T Tr n Phú 89 Lê H ng Phong Ba Tháng Hai Tr n Hưng o 90 Lý Thư ng Ki t Hùng Vương Ba Tháng Hai 91 Lương Như H c H i Thư ng Lãn Ong Hùng Vương 92 Nguy n Thi t Thu t Nhiêu Tâm Tr n Tu n Kh i 93 Tr n Tu n Kh i Tr n Hưng o B ch Vân 94 Ngô Gia T Lý Thái T Ngô Quy n 95 Nguy n Duy Dương Hàm T Ba Tháng Hai 96 Nguy n Kim Nguy n Trãi Bà H t 97 Nguy n Kim Hùng Vương Ba Tháng Hai 98 Nguy n Tri Phương Hàm T Tô Hi n Thành
  8. 99 Nguy n Bi u Nguy n Trãi Hàm T 100 Nguy n Chí Thanh Hùng Vương Thu n Ki u 101 Thu n Ki u Nguy n Chí Thanh Hùng Vương 102 Nhiêu Tâm Tr n Hưng o Hàm T 103 Phù ng Thiên Hùng Vương Tr n Hưng o Vương 104 Sư V n H nh An Dương Vương Tô Hi n Thành 105 T n à Hàm T Nguy n Trãi 106 Tr n Bình Tr ng Hàm T Hùng Vương 107 Tr n Phú Nguy n Văn C Tr n Hưng o 108 Tri u Quang Ph c Hùng Vương Hàm T Qu n 8 109 Hưng Phú C u Phát Tri n C u Ch Y 110 Tùng Thi n Vương Nguy n Văn C a C u Chà Và Qu n 10 111 Bà H t Ngô Gia T Nguy n Kim 112 ào Duy T Nguy n Tri Phương Lý Thư ng Ki t 113 Hoà H o Tr n Nhân Tôn Lê i Hành 114 Nguy n Kim Nguy n Chí Thanh Ba Tháng Hai 115 Nguy n Ti u La Ba Tháng Hai Hoà H o 116 Nh t T o Nguy n Duy Dương Lý Nam 117 Tân Phư c Nguy n Duy Lý Nam 118 Tr n Nhân Tôn Nguy n Trãi Ngô Gia T 119 Vĩnh Vi n Lê H ng Phong Nguy n Kim 120 Lê i Hành Ba Tháng Hai Nguy n Chí Thanh 121 Tô Hi n Thành Lý Thư ng Ki t Cách M ng Tháng 8 122 Sư V n H nh Ba Tháng Hai Tô Hi n Thành Qu n 11 123 Lê i Hành Ba Tháng Hai Bình Th i 124 Lý Thư ng Ki t Ba Tháng Hai Cách M ng Tháng 8 125 Âu Cơ L c Long Quân Trư ng Chinh 126 Ba Tháng Hai Lê i Hành Minh Ph ng 127 L c Long Quân Tân Hoá Lý Thư ng Ki t
  9. 128 Phú Th Hùng Vương L c Long Quân 129 Lãnh Binh Thăng Ba Tháng Hai Bình Th i 130 Ông ích Khiêm Bình Th i L c Long Quân 131 Hoà Bình L c Long Quân Lu Bán Bích Tân Bình 132 Trư ng Chinh Lý Thư ng Ki t Qu c L 1A 133 C ng Hoà Hoàng Văn Th Trư ng Chinh 134 Tân Kỳ Tân Quý C ng Hoà Lê Tr ng T n 135 Hoàng Văn Th Lý Thư ng Ki t Phan ăng Lưu 136 Ph m Văn Hai Cách M ng Tháng 8 Hoàng Văn Th Bình Th nh 137 Lê Quang nh Nguyên H ng Phan ình Phùng 138 Nơ Trang Long Pha ăng Lưu Nguy n Xí 139 B ch ng Lê Quang nh Xô Vi t Ngh Tĩnh 140 inh B Lĩnh i n Biên Ph Qu c L 13 141 Qu c l 13 Nguy n Xí Qu c L 1 Phú Nhu n 142 Lê Văn S C u Lê Văn S Hoàng Văn Th 143 Tr n Huy Li u Hoàng Văn Th Nguy n Văn Tr i 144 Tr n Quang Di u Nguy n Văn Tr i Lê Văn S 145 Phan ình Phùng C u Ki u Phan ăng Lưu 146 Nguy n Ki m Hoàng Văn Th Quang Trung 147 H Văn Huê Hoàng Văn Th Nguy n Ki m Gò V p 148 Nguy n Văn Nghi Quang Trung Lê Quang nh U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PH L C 3 DANH SÁCH CÁC C U C M XE 3 BÁNH, XE BÁN HÀNG RONG LƯU THÔNG VÀ D NG U TRONG GI CAO I M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1413/Q - y ban Giám sát tài chính Qu c gia ngày 04/4/2002 c a U ban nhân dân thành ph )
  10. 1- C u Sài Gòn (Qu c l 52, Bình Th nh - qu n 2) 2- C u i n Biên Ph ( ư ng i n Biên Ph , Bình Th nh) 3- C u Bình Tri u (Xô Vi t Ngh Tĩnh - QL .13, Bình Th nh - Th c) 4- C u Văn Thánh ( ư ng i n Biên Ph , qu n 1- Bình Th nh) 5- C u Th Nghè (Xô Vi t Ngh Tĩnh, qu n 1) 6- C u Nh Thiên ư ng (Qu c l 50, qu n 8) 7- C u Tân Thu n (Liên t nh l 15, qu n 4-7) 8- C u Khánh H i ( ư ng Nguy n T t Thành, qu n 1-4) 9- C u Ch Y ( ư ng Nguy n Bi u, qu n 5 - 8) 10- C u Chà Và ( ư ng Châu Văn Liêm, qu n 5 - 8) 11- C u Ki u ( ư ng Hai Bà Trưng, qu n 1) 12- C u Bông ( ư ng inh Tiên Hoàng, qu n 1 - Bình Th nh) 13- C u Lê Văn S (Qu n 3) 14- C u Công Lý (Phú Nhu n) 15- C u Tham Lương (qu n 12) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản