Quyết định số 1414/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 1414/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1414/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1414/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1414/Q -BTP Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CH THN S 21/2008/CT-TTG NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C TI P T C TĂNG CƯ NG VÀ NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN DÂN S B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 62/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ch th s 21/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác thi hành án dân dân s ; Xét ngh c a C c trư ng C c Thi hành án dân s , QUY T NNH: i u 1. Ban hành K ho ch th c hi n Ch th s 21/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác thi hành án dân dân s . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. C c trư ng C c Thi hành án dân s , Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c, cán b , V trư ng V K ho ch Tài chính, Chánh Thanh tra B , Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3 ( th c hi n); - Th tư ng, các Phó Th tư ng ( b/c); - B trư ng ( b/c); - TT Hoàng Th Liên; - Lưu VT B , C c THADS. inh Trung T ng
  2. K HO CH TH C HI N CH THN S 21/2008/CT-TTG NGÀY 01/7/2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1414/Q -BTP ngày 07 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Tư pháp) S ơn v ch trì S TT N i dung công vi c TT th c hi n - Tăng cư ng hư ng d n, ch o a phương k p th i tháo g vư ng m c v thi hành án. Trong trư ng h p có khó khăn, vư ng m c thì báo cáo, xu t v i Lãnh o B Tư pháp có bi n pháp x lý k p th i. C c Thi hành 1 1 án dân s - Xây d ng quy trình ti p nh n, tr l i th nh th nghi p v chuyên môn c a các cơ quan thi hành án m b o vi c hư ng d n, ch o k p th i, ch t lư ng. Giúp lãnh o B ph i h p v i B Công an xây d ng văn b n ch o V các cơ quan thi hành án dân s th c hi n thí i m vi c u quy n cho Hì các tr i giam tr c ti p ôn c thi hành các kho n ph i thi hành án n p ch ngân sách nhà nư c (án phí, ti n ph t, ti n t ch thu sung công, b i ho 2 thư ng cho Nhà nư c, truy thu thu , thu l i b t chính...) mà ngư i và ph i thi hành án ang ch p hành hình ph t t i các tr i giam, tr i t m qu giam t o i u ki n thu n l i cho ngư i ph i thi hành án ang ch p hành hình ph t tù th c hi n nghĩa v thi hành án v dân s , làm căn c xét c xá hàng năm. Chú tr ng gi i quy t khi u n i, t cáo v thi hành án dân s úng th i h n, úng pháp lu t, h n ch n m c t i a nh ng khi u n i ph c t p m i phát sinh, khi u n i vư t c p; tăng cư ng công tác ki m tra v thi 3 hành án, nh t là i v i nh ng nơi có nhi u ơn thư khi u n i, t cáo ho c khi u n i, t cáo ph c t p, kéo dài, x lý nghiêm minh nh ng trư ng h p vi ph m. Giúp lãnh o B trong năm 2008 xây d ng xong Quy ch ph i h p V trong thi hành án dân s giũa B Tư pháp và Toà án nhân dân t i cao, Hì Vi n Ki m sát nhân dân t i cao k p th i gi i quy t vư ng m c, khó ch 4 khăn v thi hành án dân s , th c hi n t t công tác mi n, gi m thi hành v án; xây d ng Quy ch m u và ch o các cơ quan thi hành án th c hi n Quy ch dân ch v i dân trong thi hành án dân s . Giúp Lãnh oB : V b - Ph i h p v i Ban Thư ng v , y ban nhân dân c p t nh trong công Tư tác quy ho ch, ào t o, b i dư ng, luân chuy n, b trí, i u ng, b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t và chính sách i v i cán b 5 lãnh o c p trư ng, c p phó c a cơ quan thi hành án dân s ; ki n toàn t ch c b máy cơ quan thi hành án. - Ph i h p v i B N i v nghiên c u, xu t v i Chính ph v ch
  3. ph c p thâm niên ngh và các ch , chính sách ưu ãi nh m t o tâm lý n nh công tác c a các cán b , công ch c thi hành án dân s , ng th i thu hút nh ng ngư i có trình , năng l c, tâm huy t v i ngh thi hành án; xu t b sung biên ch h p lý kh c ph c tình tr ng quá t i c a cơ quan thi hành án. Giúp Lãnh o B ph i h p v i B Tài chính có bi n pháp th c hi n V hi u qu vi c h tr tài chính thi hành án cho các i tư ng là cơ ch quan, t ch c do Nhà nư c thành l p, ho t ng hoàn toàn b ng kinh phí do ngân sách nhà nư c, góp ph n gi i quy t án t n ng. 6 Trư c m t, rà soát và xu t bi n pháp h tr tài chính thi hành án i v i nh ng b n án, quy t nh c a Toà án ã có hi u l c trư c ngày 01/7/2004. Giúp lãnh o B hoàn thành vi c xây d ng án th a phát l i báo Vi cáo Ban Ch o c i cách Tư pháp Trung ương và Chính ph trong quý ph III năm 2008 xem xét, thông qua; ph i h p v i Thành u , y ban ơ 7 nhân dân thành ph H Chí Minh t ch c th c hi n thí i m t i a bàn thành ph H Chí Minh, ng th i theo dõi vi c tri n khai, k p th i rút kinh nghi m, sơ k t, t ng k t, xu t phương án tri n khai m t s a phương khác. Giúp lãnh o B ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c, B o hi m Xã h i Vi t Nam ch o các ngân hàng, b o hi m xã h i và các t ch c tín d ng khác tăng cư ng công tác ph i h p thi hành án; th c hi n quy t 8 nh c a cơ quan thi hành án v cư ng ch tr vào thu nh p, kh u tr tài kho n, tr vào ti n, thu h i gi y t có giá c a ngư i ph i thi hành án theo quy nh c a Pháp l nh Thi hành án dân s năm 2004. Giúp lãnh o B ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư C Ny nhanh ti n th c hi n các án v tăng cư ng cơ s v t ch t, dâ kinh phí ho t ng, xây d ng tr s , kho v t ch ng cho các cơ quan 9 thi hành án dân s , n năm 2010 ph i xây d ng xong tr s và n năm 2015 ph i xây d ng xong kho v t ch ng c a các cơ quan thi hành án dân s . V K ho ch 2 Tài chính Giúp lãnh o B ph i h p v i B Tài chính, B Công an và B Qu c C 10 phòng hư ng d n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng kho n ti n thi hành dâ án do các tr i giam, tr i t m giam ôn c thi hành. Giúp lãnh o B ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư C 11 ti p t c xu t bi n pháp nh m b sung phương ti n, i u ki n làm dâ vi c áp ng yêu c u ho t ng c a các cơ quan thi hành án dân s . Giúp B trư ng gi i quy t khi u n i, t cáo úng th i h n, úng pháp C lu t, h n ch n m c t i a nh ng khi u n i, t cáo ph c t p m i dâ phát sinh, khi u n i vư t c p; tăng cư ng công tác thanh tra v thi v 3 Thanh tra B 12 hành án, nh t là i v i nh ng nơi có nhi u ơn thư khi u n i, t cáo ho c khi u n i, t cáo ph c t p, kéo dài, x lý nghiêm minh nh ng trư ng h p vi ph m. 4 V Ph bi n 13 Ti p t c chú tr ng công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v thi C giáo d c pháp hành án dân s , góp ph n nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán
  4. lu t, Báo Pháp b , nhân dân, nh t là các cơ quan, t ch c ph i gương m u trong vi c dâ lu t Vi t Nam, thi hành nghiêm ch nh các b n án, quy t nh c a Toà án ã có hi u T p chí Dân l c pháp lu t, n u c tình dây dưa, c n tr ho t ng thi hành án c n ch và pháp ư c x lý nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t. lu t, Trang thông tin i n t c aB Giúp lãnh o B theo dõi, ôn c, ki m tra và nh kỳ báo cáo Th C 5 Văn phòng B 14 tư ng Chính ph v k t qu tri n khai th c hi n Ch th này. dân v - i u ng, luân chuy n Ch p hành viên a phương, gi i quy t C tri t tình tr ng cơ quan thi hành án dân s ch có 01 Ch p hành dâ viên. Ch ng tìm ngu n, làm th t c tuy n ch n, trình B trư ng B ch Tư pháp xem xét b nhi m Trư ng Thi hành án dân s . K ch Thí i m tuy n d ng m t t l nh t nh ngư i ã tr i qua công tác Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân ho c các ch c danh ch ch t khác c p xã, có trình trung c p lu t, ki n th c xã h i, hi u bi t a bàn, dân cư và có kh năng làm t t công tác dân v n, thuy t ph c vào các cơ quan thi hành án dân s c p huy n mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa có khó khăn v ngu n cán b có trình c nhân Giám c S lu t. Tư pháp Tư pháp t nh, - Tham mưu v i Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch o y ban 6 15 thành ph nhân dân c p huy n và các cơ quan h u quan th c hi n hi u qu vi c tr c thu c h tr tài chính thi hành án, ch o y ban nhân dân c p xã tăng Trung ương cư ng công tác ph i h p v i cơ quan thi hành án thi hành có hi u qu các vi c thi hành án trên a bàn; tăng cư ng ch o s ph i h p gi a các cơ quan h u quan, oàn th a phương v i cơ quan thi hành án trong vi c thi hành án, th c hi n k p th i vi c chuy n d ch, ăng ký quy n s h u, s d ng tài s n thi hành án theo quy nh c a pháp lu t; b trí t ai, h tr n bù, m b o gi i phóng nhanh m t b ng cho các cơ quan thi hành án xây d ng tr s , kho v t ch ng. Phát huy hơn n a vai trò c a Ban Ch o thi hành án các c p làm t t công tác tham mưu giúp Ch t ch y ban nhân dân cùng c p và c p trên tăng cư ng s ch o ph i h p trong công tác thi hành án dân s a phương. Tham mưu v i Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o các cơ C Giám c S quan h u quan n năm 2009 ph i th c hi n xong vi c b trí t ai, dâ Tư pháp h tr n bù, gi i phóng m t b ng các cơ quan thi hành án dân s ch thành ph H xây d ng tr s , kho v t ch ng. Vi 7 16 Chí Minh và ph thành ph Hà Ph i h p v i các cơ quan h u quan tri n khai có hi u qu vi c th c N i hi n thí i m án Th a phát l i t i a bàn thành ph sau khi án ư c hoàn thành. 8 Th c hi n các gi i pháp ng b nh m gi m d n s vi c thi hành án Các cơ quan 17 t n ng hàng năm. Trư c m t th c hi n ngay t t ng rà soát, xác
  5. minh và phân lo i án và t ch c các t cao i m gi i quy t vi c thi hành án t n ng n h t năm 2008 làm gi m ít nh t 10% n 15% s vi c thi hành án dân s t n ng so v i năm 2007. D ng chuy n giao vi c thi hành án có giá tr không quá 500.000 ng cho y ban nhân dân c p xã tr c ti p ôn c thi hành. 18 i v i nh ng v vi c thi hành án ã chuy n giao, y ban nhân dân c p xã ti p t c ôn c thi hành án d t i m, nh ng a phương ôn c thi hành án không hi u qu thì Thi hành án dân s qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh rút h sơ tr c ti p thi hành. Th c hi n thí i m vi c u quy n cho các tr i giam tr c ti p ôn c thi hành các kho n ph i thi hành án n p ngân sách nhà nư c (án phí, ti n ph t, ti n t ch thu sung công, b i thư ng cho Nhà nư c, truy thu thu , thu l i b t chính...) mà ngư i ph i thi hành án ang ch p hành 19 hình ph t t i các tr i giam, tr i t m giam t o i u ki n thu n l i cho ngư i ph i thi hành án ang ch p hành hình ph t tù th c hi n nghĩa v thi hành án v dân s , làm căn c xét c xá hàng năm theo hư ng d n c a B Tư pháp. Chú tr ng gi i quy t khi u n i, t cáo úng th i h n, úng pháp lu t ngay t cơ s , h n ch n m c t i a nh ng khi u n i, t cáo ph c thi hành án t p m i phát sinh, khi u n i vư t c p; tăng cư ng công tác ki m tra, 20 thanh tra v thi hành án, nh t là i v i nh ng nơi có nhi u ơn thư khi u n i, t cáo ho c khi u n i, t cáo ph c t p, kéo dài, x lý nghiêm minh nh ng trư ng h p vi ph m. Trư ng Thi hành án dân s c p t nh tích c c tham mưu v i Giám c S Tư pháp trong vi c th c hi n u quy n c a B trư ng B Tư pháp v công tác ki n toàn t ch c b máy cơ quan thi hành án; quy ho ch, ào t o, b i dư ng cán b thi hành án; b nhi m, mi n nhi m, k lu t, i u ng, luân chuy n Ch p hành viên, gi i quy t tri t tình tr ng cơ quan thi hành án dân s không có Trư ng thi hành án ho c ch có 01 Ch p hành viên; k p th i gi i quy t ch , chính sách và khen thư ng i v i ơn v , cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án 21 dân s ; Tích c c tìm và gi i thi u ngu n thí i m tuy n d ng m t t l nh t nh ngư i ã tr i qua công tác Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân ho c các ch c danh ch ch t khác c p xã, có trình trung c p lu t, ki n th c xã h i, hi u bi t a bàn, dân cư và có kh năng làm t t công tác dân v n, thuy t ph c vào các cơ quan thi hành án dân s c p huy n mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa có khó khăn v ngu n cán b có trình c nhân lu t.
Đồng bộ tài khoản