Quyết định số 1415/2006/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 1415/2006/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1415/2006/QĐ-BTM về việc ban hành quy định về quy trình tác nghiệp và thời hạn xử lý công việc thuộc chức năng quản lý của vụ xuất nhập khẩu do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1415/2006/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 1415/Q -BTM Hà N i, ngày 05 tháng 09 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V QUY TRÌNH TÁC NGHI P VÀ TH I H N X LÝ CÔNG VI C THU C CH C NĂNG QU N LÝ C A V XU T NH P KH U B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 29/2004/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thương m i; Theo ngh c a V trư ng V Xu t Nh p khNu, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v quy trình tác nghi p và th i h n x lý công vi c thu c ch c năng qu n lý c a V Xu t Nh p khNu, B Thương m i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 05 tháng 9 năm 2006. i u 3. Các /c Chánh Văn phòng B , V trư ng V Xu t Nh p khNu, V T ch c Cán b , cán b công ch c V Xu t Nh p khNu và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: -Các ơn v thu c CQ B -B trư ng Trương ình Tuy n -Các Th trư ng B Thương m i -Lưu: VT, XNK PHAN TH RU QUY NNH QUY TRÌNH TÁC NGHI P VÀ TH I H N X LÝ CÔNG VI C THU C CH C NĂNG QU N LÝ C A V XU T NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1415/Q -BTM ngày 05 tháng 09 năm 2006 c a B trư ng B Thương m i) Chương 1 QUY NNH CHUNG
  2. i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này quy nh v quy trình tác nghi p, th i gian x lý văn b n n iv i m t s công vi c thu c ch c năng qu n lý c a V Xu t Nh p khNu. 2. Vi c ti p nh n, luân chuy n, x lý và lưu tr văn b n thu c các lĩnh v c khác th c hi n theo Quy t nh s 0292/2005/Q -BTM ngày 25/02/2005 c a B trư ng B Thương m i. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Quy nh này áp d ng i v i t t c cán b lãnh o, chuyên viên V Xu t Nh p khNu và các cá nhân, ơn v có liên quan. 2. Quy nh này không áp d ng i v i trư ng h p lãnh o V , chuyên viên c a V Xu t Nh p khNu i công tác, ngh m, ngh vi c t xu t có lý do ho c trư ng h p làm vi c theo nhóm/t /h i ng nhưng thi u thành viên tham gia. i u 3. M c tiêu c a Quy nh Tăng cư ng tính công khai, minh b ch và Ny m nh hơn n a công tác c i cách th t c hành chính, rút ng n th i gian x lý văn b n; b o m ch t lư ng và hi u qu công vi c. Chương 2 QUY TRÌNH TÁC NGHI P VÀ TH I GIAN X LÝ VĂN B N i u 4. i v i các m t hàng giao ch tiêu và th m nh theo t 1. Phân giao h n m c t i thi u nh p kh u xăng d u Căn c Quy t nh s 187/2003/Q -TTg ngày 15/9/2003 c a Th tư ng Chính ph , sau khi th ng nh t v i B K ho ch và u tư v nhu c u nh hư ng nh p khNu xăng d u c năm, B Thương m i th c hi n vi c giao h n m c nh p khNu xăng d u t i thi u cho các doanh nghi p u m i. Công vi c th c hi n trong 10 ngày làm vi c v i các bư c sau: - T ng h p nhu c u nh p khNu xăng d u các doanh nghi p ăng ký. 1 ngày - T ng h p k t qu th c hi n năm trư c. 1 ngày - D ki n Phương án phân giao h n m c nh p khNu t i thi u (HMNKTT) 2 ngày năm cho các doanh nghi p u m i căn c t ng nhu c u nh hư ng nh p khNu năm t i, k t qu th c hi n năm trư c và nhu c u ăng ký c a các doanh nghi p. - Trao i tham kh o ý ki n các V ch c năng (V CSTTTN và V 3 ngày KH& T) v Phương án d ki n c a V XNK. - Hoàn ch nh l i Phương án giao HMNKTT trên cơ s t ng h p, ti p thu ý 1 ngày ki n tham gia c a các V . - Trình Lãnh o B phê duy t và làm th t c phát hành. 2 ngày
  3. 2. Thư ng thành tích xu t kh u - Căn c Quy t nh s 195/1999/Q -TTg ngày 27/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p, s d ng và qu n lý Qu H tr Xu t khNu; Căn c Quy ch xét thư ng xu t khNu theo Quy t nh s 02/2002/Q -BTM ngày 02/01/2002 c a B trư ng B Thương m i. Hàng năm H i ng Xét thư ng Xu t khNu (thành ph n g m B Thương m i và B Tài chính) có t ch c xét khen thư ng thành tích xu t khNu cho các doanh nghi p m t l n. Quy trình như sau: Th i gian nh n h sơ c a các doanh nghi p t 01/01 n 30/4 hàng năm. (tr trư ng h p gia h n khi h i ng có quy nh b sung gia h n) Quý II T chuyên viên ti n hành ki m tra, thNm nh h sơ, t ng h p lên danh sách các doanh nghi p, báo cáo H i ng c th t ng trư ng h p. Sau khi Ch t ch H i ng và H i ng Xét thư ng có ý ki n, sơ b thông qua danh sách d ki n các doanh nghi p ư c thư ng, H i ng g i danh sách các doanh nghi p d ki n t tiêu chuNn 5.1 (tiêu chuNn thư ng m t hàng m i/ th trư ng m i) xin ý ki n T ng c c Th ng kê, H i quan, C c C nh sát Kinh t và thông báo công khai trên báo Nhân dân, báo Thương m i... th i gian l y ý ki n công lu n là 1 tháng. Sau 1 tháng H i ng Xét thư ng s thông qua Danh sách chính th c khen thư ng các doanh nghi p và trình B trư ng ký Quy t nh khen thư ng. L trao thư ng thành tích xu t khNu thư ng t ch c vào u tháng 9 hàng năm. (Ti n thư ng do B Tài chính chuy n th ng theo s tài kho n c a các doanh nghi p). i u 5. C p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng mi n thu Căn c Quy t nh s 205/1998/Q -TTg ngày 19/10/1998 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n c a B Thương m i s 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998, B Thương m i c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng mi n thu cho các doanh nghi p. i v i các doanh nghi p g i h sơ y , h p l và n i dung theo yêu c u ( ơn ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng mi n thu theo m u, công văn xác nh n v trí c a T ng c c H i quan). Vi c c p gi y ch ng nh n th c hi n trong vòng 8 ngày làm vi c, g m các bư c: - Nghiên c u h sơ m b o tuân th các i u ki n quy nh 3 ngày - Th o t trình, gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng mi n thu 1 ngày - Trình Lãnh oV 1 ngày - Trình Lãnh o B phê duy t và làm th t c phát hành 1 ngày Trư ng h p h sơ c a doanh nghi p không y , n i dung không h p l 2 ngày theo yêu c u, th o công văn, trình Lãnh o V ký nêu lý do chưa gi i quy t tr l i cho doanh nghi p trong vòng i u 6. i v i các m t hàng c p phép nh p kh u, t m nh p tái xu t
  4. 1. Giao ch tiêu nh p kh u theo h n ng ch thu quan i v i các m t hàng mu i, nguyên li u thu c lá, tr ng gia c m Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài và Thông tư s 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 c a B Thương m i hư ng d n m t s n i dung quy nh t i Ngh nh s 12/2006/N -CP, V Xu t Nh p khNu ư c giao nhi m v c p h n ng ch thu quan nh p khNu mu i, nguyên li u thu c lá, tr ng gia c m cho các doanh nghi p i u ki n. Trư ng h p doanh nghi p g i h sơ y , h p l và n i dung theo yêu c u (công văn ăng ký h n ng ch thu quan theo m u, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và văn b n xác nh n c a B qu n lý chuyên ngành), th i gian gi i quy t 5 ngày làm vi c, g m các bư c sau: - D ki n s lư ng giao cho doanh nghi p căn c k t qu th c hi n nh p 1 ngày khNu năm trư c, nhu c u ăng ký h n ng ch thu quan năm t i và xác nh n c a B qu n lý chuyên ngành. - Th o T trình, công văn giao h n ng ch thu quan trình Lãnh oV . 1 ngày - Trình Lãnh o B phê duy t, ký công văn và làm th t c phát hành 1 ngày Trư ng h p h sơ c a doanh nghi p không y , n i dung không h p l 2 ngày theo yêu c u: thông báo cho doanh nghi p qua i n tho i ho c th o công văn, trình Lãnh o V ký nêu lý do chưa gi i quy t tr l i cho doanh nghi p trong vòng 2. C p gi y phép nh p kh u thu c lá ph c v kinh doanh mi n thu Căn c Quy t nh s 205/1998/Q -TTg ngày 19/10/1998 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n c a B Thương m i s 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998, B Thương m i c p gi y phép nh p khNu thu c lá ph c v kinh doanh t i các c a hàng mi n thu . i v i các doanh nghi p g i h sơ y , h p l và n i dung theo yêu c u (công văn ngh c p gi y phép nh p khNu thu c lá ph c v kinh doanh t i C a hàng mi n thu , báo cáo tình hình nh p khNu, bán hàng và t n kho thu c lá có xác nh n c a cơ quan h i quan), vi c c p gi y ch ng nh n th c hi n trong vòng 6 ngày làm vi c, g m các bư c: - D ki n s lư ng c p gi y phép căn c tình hình nh p khNu, bán hàng và 1 ngày t n kho c a doanh nghi p - Th o công văn, t trình c p gi y phép 1 ngày - Trình Lãnh oV 1 ngày - Trình Lãnh o B phê duy t, ký công văn và làm th t c phát hành 1 ngày Trư ng h p h sơ c a doanh nghi p không y , n i dung không h p l 2 ngày theo yêu c u, thông báơ cho doanh nghi p b ng i n tho i ho c th o công văn, trình Lãnh o V ký nêu lý do chưa gi i quy t tr l i cho doanh
  5. nghi p trong vòng 3. C p gi y phép t m nh p tái xu t, chuy n kh u i v i m t hàng c m nh p kh u Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài và Thông tư s 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 c a B Thương m i hư ng d n m t s n i dung quy nh t i Ngh nh s 12/2006/N -CP; Theo quy ch ch nh ng m t hàng c m xu t khNu, c m nh p khNu m i ph i c p gi y phép t m nh p tái xu t. Do yêu c u ph i qu n lý ch t ch nên ch trương không khuy n khích cho các doanh nghi p kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t, chuy n khNu i v i các lo i m t hàng này và cũng ch có 6 doanh nghi p ư c làm thí i m. Ngoài ra còn có m t hàng tinh d u xá x là nguyên li u s n xu t ch t gây nghi n và do yêu c u ph i qu n lý ch t ch c a U ban phòng ch ng ma tuý qu c gia nên cũng ch gi i quy t cho nh ng doanh nghi p ã lâu năm ho t ng trong lĩnh v c này. Vi c gi i quy t c p ho c không c p gi y phép t m nh p tái xu t, chuy n khNu i v i m t hàng c m nh p khNu cho doanh nghi p có y h sơ và úng theo quy nh ư c gi i quy t trong vòng 7 ngày làm vi c, k t ngày chuyên viên nh n ư c công văn c a doanh nghi p do Lãnh o V chuy n n. Riêng i v i vi c t m nh p tái xu t, chuy n khNu i v i các m t hàng ã qua s d ng (ph tùng ôtô, hàng i n t ...) và thu c lá 555 t i khu v c Qu ng Ninh, Văn phòng Chính ph ã có thông báo s 2940/VPCP-KTTH ngày 21/12/2004 t m ng ng cho phép kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t và chuy n khNu. 4. Nh p kh u g nguyên li u có ngu n g c Campuchia - Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài; - Căn c Thông tư s 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 c a B Thương m i hư ng d n m t s n i dung quy nh t i Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài; B Thương m i c p gi y phép nh p khNu g nguyên li u có ngu n g c Campuchia như sau: 1. i v i nh ng b h sơ h p l theo quy nh t i Thông tư s 04/2006/TT-BTM d n trên, sau khi nh n ư c h sơ, chuyên viên th c hi n vi c c p gi y phép nh p khNu g nguyên li u có ngu n g c Campuchia trong vòng 7 ngày làm vi c. C th các bư c như sau:
  6. - D th o công văn g i doanh nghi p, T trình Lãnh o B phê duy t 1 ngày - Trình Lãnh o V Lãnh o V xem xét d th o công văn g i doanh 1 ngày nghi p và T trình Lãnh o B - Trình Lãnh o B khi T trình Lãnh o B ã ư c Lãnh o V phê 1 ngày duy t và d th o công văn g i doanh nghi p ã ư c Lãnh o V thông qua và ký nháy 2. Trong trư ng h p ang th c hi n các bư c công vi c trư ng h p (1) 2 ngày mà Lãnh o B và/ho c Lãnh o V có ch o thêm thì th c hi n ngay ch o c a Lãnh o B và/ho c Lãnh o V v i tinh th n trách nhi m cao, x lý nhanh, c g ng không kéo dài quá 02 ngày làm vi c. 3. i v i nh ng b h sơ còn thi u, chưa h p l so v i quy nh t i Thông 2 ngày tư s 08/2000/TT/BTM d n trên, sau khi nh n ư c h sơ, chuyên viên thông báo cho doanh nghi p bi t v h sơ, b sung, hoàn ch nh h sơ b ng i n tho i ho c th o công văn, trình Lãnh o V nêu lý do chưa gi i quy t. Th i gian th c hi n khâu này không quá 02 ngày làm vi c. Sau khi nh n ư c h sơ còn thi u, h sơ b sung, chuyên viên th c hi n các bư c như i v i trư ng h p (1). 5. C p gi y phép xu t kh u phân bón có ngu n g c nh p kh u Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài; Thông tư s 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 c a B Thương m i hư ng d n m t s n i dung quy nh t i Ngh nh s 12/2006/N -CP; và văn b n c a doanh nghi p kèm ăng ký kinh doanh và mã s xu t nh p khNu; B Thương m i c p gi y phép xu t khNu phân bón có ngu n g c nh p khNu. i v i các doanh nghi p g i h sơ y , h p l và n i dung theo yêu c u, vi c c p gi y phép xu t khNu phân bón có ngu n g c nh p khNu th c hi n trong vòng 5 ngày làm vi c, g m các bư c: - Chuyên viên nghiên c u, làm t trình B và th o công văn tr l i doanh 2 ngày nghi p (k t khi nh n ư c b h sơ h p l ) - Trình Lãnh oV 1 ngày - Trình Lãnh o B và phát hành 2 ngày 6. C p gi y phép nh p kh u xe hai, ba bánh g n máy có dung tích ng cơ t 175cm3 tr lên - Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài; - Căn c Thông tư s 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 c a B Thương m i hư ng d n m t s n i dung quy nh t i Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng
  7. hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài; B Thương m i c p gi y phép nh p khNu xe hai, ba bánh g n máy có dung tích ng cơ t 175cm3 tr lên cho các i tư ng trên cơ s cho phép c a B Công an, phù h p v i các quy nh hi n hành v th t c c p gi y phép nh p khNu. i v i các i tư ng g i h sơ y , h p l và n i dung theo yêu c u, vi c c p gi y phép nh p khNu ư c th c hi n trong vòng 5 ngày làm vi c, g m các bư c: - Chuyên viên nghiên c u, làm t trình B và th o công văn tr l i doanh 2 ngày nghi p (k t khi nh n ư c b h sơ h p l ) - Trình Lãnh oV 1 ngày - Trình Lãnh o B và phát hành 2 ngày 7. C p gi y phép nh p kh u súng n th thao - Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài; - Căn c Thông tư s 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 c a B Thương m i hư ng d n m t s n i dung quy nh t i Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài; B Thương m i c p phép nh p khNu súng n th thao theo quy t nh phê duy t c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao. i v i các i tư ng g i h sơ y , h p l và n i dung theo yêu c u, vi c c p gi y phép nh p khNu ư c th c hi n trong vòng 5 ngày làm vi c, g m các bư c: - Chuyên viên nghiên c u, làm t trình B và th o công văn tr l i doanh 2 ngày nghi p (k t khi nh n ư c b h sơ h p l ) - Trình Lãnh oV 1 ngày - Trình Lãnh o B và phát hành 2 ngày Chương 3 T CH C TH C HI N VÀ X LÝ VI PH M i u 6. T ch c th c hi n 1. /c V trư ng V Xu t Nh p khNu ch u trách nhi m ch o, ôn c và ki m tra th c hi n Quy nh này. 2. /c Chánh Văn phòng B ch o các ơn v tr c thu c Văn phòng m b o y v t tư, thi t b , văn phòng phNm ph c v công tác và i u ki n làm vi c thu n l i
  8. V Xu t Nh p khNu th c hi n Quy nh v x lý văn b n c thù, k c khâu ti p nh n trình ký và phát hành văn b n tr l i công văn n m t cách s m nh t n u có th . i u 7. X lý vi ph m Lãnh o, chuyên viên V Xu t Nh p khNu và các ơn v cá nhân liên quan vi ph m các Quy nh này và/ho c không t o i u ki n ho c c n tr vi c th c hi n Quy nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t theo quy nh hi n hành. B THƯƠNG M I
Đồng bộ tài khoản