Quyết định số 142/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 142/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 142/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 142/1999/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 142/1999/Q -BTC Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 142/1999/Q /BTC NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ, L PHÍ C NG V Ư NG THU N I NA B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 40 /CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph v m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a và Ngh nh s 77/1998/N -CP ngày 26/9/1998 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 40/CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph . Sau khi có ý ki n c a B Giao thông V n t i (Công văn s 3321/ GTVT -TCKT ngày 24/9/1999 và công văn s 3979 GTVT /PC - VT ngày 29/10/1999). Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí, l phí c ng v ư ng thu n i a. M c thu quy nh t i i u này áp d ng i v i các phương ti n thu ra, vào ho t ng t i các c ng, b n thu n i a (k c c ng, b n chuyên dùng) ã ư c cơ quan Nhà nư c công b ho c c p phép ho t ng; Tr các trư ng h p sau ây không ph i n p phí c ng v ư ng thu n i a: - Phương ti n s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh thu c B Qu c phòng và B Công an (tr các phương ti n s d ng vào ho t ng kinh t ); Phương ti n thanh tra giao thông ư ng thu n i a. - Phương ti n tránh bão, c p c u. - Phương ti n v n chuy n hàng hoá dư i 5 t n ho c ch khách dư i 13 gh . - Phương ti n v n chuy n phòng ch ng l t bão.
  2. - Phương ti n c a cơ quan H i quan ang làm nhi m v (tr các phương ti n s d ng vào ho t ng kinh t ) i u 2: Cơ quan thu th c hi n thu và qu n lý ti n phí, l phí thu ư c theo quy nh t i Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; Bãi b các m c thu phí c ng v ư ng thu n i a trái v i m c thu quy nh t i quy t nh này. i u 4: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, l phí, cơ quan C ng v ư ng thu n i a ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí, l phí c ng v ư ng thu n i a và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) BI U M C THU PHÍ, L PHÍ C NG V Ư NG THU N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 142/1999/Q /BTC ngày 19 tháng 11 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính) TT N i dung các kho n thu M c thu 1 Phí tr ng t i 150 /TPT Trong ó: - Lư t vào (k c có t i, không t i) 150 /TPT - Lư t ra (k c có t i, không t i) 2 L phí th t c 5.000 /chuy n - Phương ti n thi t k ch hàng t 10 t n n 50 t n - Phương ti n thi t k ch hàng t 51 t n n 200 t n ho c 10.000 /chuy n thi t k ch khách t 13 n 50 gh - Sà lan t hành, tàu kéo Ny t 201 n 500 t n ho c t u 20.000 /chuy n khách t 51 n 100 gh - oàn tàu kéo Ny t 501 t n, phương ti n thi t k ch 30.000 /chuy n khách t 101 gh tr lên, tàu pha sông bi n n 200 t n, tàu bi n n 200GRT - Tàu pha sông bi n t 201 t n tr lên, tàu bi n t 201 GRT 40.000 /chuy n n 1000 GRT
  3. - Tàu bi n t 1001 GRT n 5000GRT 70.000 /chuy n - Tàu bi n tr ng t i t 5001 GRT tr lên 100.000 /chuy n Ghi chú: Tr ng t i i v i các lo i phương ti n không ph i tàu sông ch hàng ư c quy i khi tính phí tr ng t i như sau: - Tàu công trình: 1 mã l c (CV) tương ương 1 t n phương ti n (TPT) - Tàu khách: 1 gh hành khách tương ương 1 t n phương ti n (TPT) - Tàu bi n: 1 GRT (dung tích ăng ký toàn ph n) tương ương 1,5 t n phương ti n (TPT)
Đồng bộ tài khoản