Quyết định số 142/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 142/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 142/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 142/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 142/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 142/1999/Q -TTG NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ LÀNG VĂN HÓA-DU LNCH CÁC DÂN T C VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; tri n khai th c hi n Quy t nh s 667/TTg ngày 21 tháng 8 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v quy ho ch t ng th và xây d ng, qu n lý Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam; Theo ngh c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban qu n lý Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam tr c thu c B Văn hóa - Thông tin th c hi n ch c năng qu n lý u tư xây d ng và t ch c, qu n lý các ho t ng c a Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam theo úng quy ho ch ã ư c Th tư ng phê duy t. Ban qu n lý Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. Trong th i gian u, tr s c a Ban t t i thành ph Hà N i. i u 2. Ban qu n lý Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam có nhi m v , quy n h n ch y u sau ây : 1. Căn c quy ho ch t ng th Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, l p quy ho ch chi ti t các khu ch c năng, các d án công trình thành ph n B trư ng B Văn hóa - Thông tin phê duy t ho c trình c p có thNm quy n phê duy t; qu n lý quy ho ch, các d án ã ư c phê duy t; 2. L p k ho ch dài h n, ng n h n v u tư phát tri n, v ho t ng c a Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam trình B trư ng B Văn hóa - Thông tin quy t nh ho c trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. Th c hi n nhi m v do B trư ng B Văn hóa - Thông tin giao v u tư và xây d ng, t ch c các ho t ng văn hóa, qu n lý các ho t ng d ch v trong ph m vi Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam t hi u qu . Riêng k ho ch u tư xây d ng cơ b n th c hi n theo quy nh hi n hành;
  2. 3. V n ng thu hút các ngu n v n u tư trong và ngoài nư c b ng các hình th c phù h p theo quy nh c a pháp lu t; 4. Hư ng d n, ti p nh n, t ch c thNm nh, trình các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c c p phép u tư các d án u tư theo quy nh c a pháp lu t. Theo dõi, ki m tra vi c tri n khai th c hi n các d án u tư sau khi ã ư c phê duy t ho c c p gi y phép u tư; 5. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan trong vi c qu n lý s d ng t, gi i phóng m t b ng th c hi n d án xây d ng Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam; 6. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xu t các yêu c u v nghiên c u khoa h c (dân t c h c, văn hóa h c, xã h i h c), sưu t m, ch nh lý, ph bi n và phát huy các giá tr văn hóa ph c v cho vi c xây d ng, ho t ng và qu n lý Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam; 7. Xây d ng quy ch qu n lý và khai thác các d án u tư, ho t ng d ch v , tuyên truy n, gi i thi u, hư ng d n khách du l ch tham quan Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam trình B Văn hóa - Thông tin phê duy t; ph bi n, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy ch nói trên; 8. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c vi c ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c và ngư i lao ng làm vi c trong Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam; 9. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có liên quan, y ban nhân dân a phương và ch u tư t ch c vi c b o m an ninh tr t t trong quá trình xây d ng, qu n lý và khai thác các công trình Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam; 10. ư c h p tác v i các t ch c và cá nhân nư c ngoài v các lĩnh v c liên quan n xây d ng và qu n lý Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam theo s phân công c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin và quy nh c a pháp lu t. i u 3. Ban qu n lý Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam có m t Trư ng ban và m t s Phó Trư ng ban. Trư ng ban, các Phó Trư ng ban do B trư ng B Văn hóa - Thông tin b nhi m. T ch c b máy c th , các ơn v tr c thu c và quy ch ho t ng c a Ban qu n lý Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam do B trư ng B Văn hóa - Thông tin quy t nh sau khi có ý ki n th ng nh t c a B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph . i u 4. Kinh phí ho t ng c a Ban qu n lý Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam thu c ngân sách Nhà nư c c p. Ban ư c phép thu và s d ng m t s phí, l phí trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. B Văn hóa - Thông tin ch trì ph i h p v i B Tài chính xây d ng quy ch tài chính áp d ng cho Ban qu n lý Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam.
  3. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Bãi b i m 7 t i i u 1 c a Quy t nh s 667/TTg ngày 21 tháng 8 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th Làng Văn hóa - Du l ch các dân t c Vi t Nam. i u 6. B trư ng B Văn hóa - Thông tin, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản