Quyết định số 142/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 142/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 142/2001/QĐ-TTg về việc thành lập nhóm Công tác triển khai thực hiện Hiệp định VN-Lào-Thái Lan về tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hoá qua lại biên giới và Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá quá cảnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 142/2001/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 142/2001/QĐ-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 142/2001/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2001 V VI C THÀNH L P NHÓM CÔNG TÁC TRI N KHAI TH C HI N HI P Đ NH VI T NAM - LÀO - THÁI LAN V T O ĐI U KI N THU N L I CHO V N CHUY N NGƯ I VÀ HÀNG HOÁ QUA L I BIÊN GI I VÀ HI P Đ NH KHUNG ASEAN V T O ĐI U KI N THU N L I CHO HÀNG HOÁ QUÁ C NH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Nh m th c hi n Hi p đ nh v t o đi u ki n thu n l i cho v n t i hàng hoá và ngư i qua l i biên gi i gi a các Chính ph C ng hoà dân ch nhân dân Lào, Vương qu c Thái Lan và C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Hi p đ nh khung ASEAN v t o đi u ki n thu n l i cho hàng hoá quá c nh; Xét đ ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Thành l p "Nhóm C ng tác tri n khai th c hi n Hi p đ nh Vi t Nam - Lào - Thái Lan v t o đi u đi n thu n l i cho v n chuy n ngư i và hàng hoá qua l i biên gi i và Hi p đ nh khung ASEAN v t o đi u ki n thu n l i cho hàng hoá quá c nh (sau đây g i là nhóm), v i thành ph n như sau: Trư ng nhóm: 01 Th trư ng B Giao thông v n t i, Phó trư ng nhóm (c p V ho c tương đương): 01 đ i di n B Thương m i, 01 đ i di n B Qu c phòng (B Tư l nh B đ i biên phòng), Thành viên thư ng tr c nhóm: Đ i di n B Giao thông v n t i. Các thành viên g m đ i di n c a: - B Thương m i, - B Tài chính, - B Ngo i giao. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn,
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - B Công an, -B Yt , - T ng c c H i quan, - Văn phòng Chính ph , - Văn phòng U ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t , - Hi p h i giao nh n v n t i, - Hi p h i v n t i ô tô. Đi u 2. Nhóm có trách nhi m giúp U ban Qu c gia v h p tác kinh t trong vi c ch đ o, ph i h p gi a các B , ngành tri n khai th c hi n vi c t o đi u ki n thu n l i cho v n chuy n ngư i và hàng hoá qua l i biên gi i, v n t i hàng hoá quá c nh. Đi u 3. Nhóm có Văn phòng thư ng tr c đ t t i B Giao thông v n t i, có m t s cán b chuyên môn giúp vi c (kiêm nhi m). Trư ng nhóm, Phó Trư ng nhóm, các thành viên c a Nhóm ho t đ ng theo ch đ kiêm nhi m. Trư ng nhóm ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t v ho t đ ng c a Nhóm, đ nh kỳ báo cáo Ch t ch U ban k t qu ho t đ ng c a Nhóm. Các thành viên khác ch u trách nhi m trư c Trư ng nhóm v nh ng v n đ thu c ch c năng qu n lý c a B , ngành mình. Đi u 4. Kinh phí ho t đ ng c a nhóm đư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm c a B Giao thông v n t i. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n M nh C m (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản