Quyết định số 142/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 142/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 142/2002/QĐ-UB về việc chỉ định Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố cho vay thực hiện công tác đền bù giải tỏa, tạm cư, tái định cư dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 142/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 142/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C CH NNH QU U TƯ PHÁT TRI N Ô THN THÀNH PH CHO VAY TH C HI N CÔNG TÁC N BÙ GI I T A, T M CƯ, TÁI NNH CƯ D ÁN KHU Ô THN M I TH THIÊM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Xét ngh c a Ban Qu n lý u tư xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm t i công văn s 110/TTBQL ngày 31 tháng 7 năm 2002 v xin ch trương vay 800 t ng t Qu u tư phát tri n ô th thành ph chi n bù gi i t a, t m cư, tái nh cư ; QUY T NNH i u 1. Trong khi ch Ban Qu n lý u tư xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm hoàn t t các th t c pháp lý c n thi t, nay ch nh Qu u tư phát tri n ô th thành ph cho Ban Qu n lý u tư xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm vay v n th c hi n công tác n bù gi i t a, t m cư, tái nh cư d án Khu ô th m i Th Thiêm v i các n i dung sau : 1.1- T ng s ti n vay : 800 t ng (Tám trăm t ng, bao g m cho vay tr lãi) ; 1.2- Th i h n cho vay : 05 năm tính cho t ng l n gi i ngân ; 1.3- Lãi su t cho vay ư c tính theo công th c : Lãi su t huy ng ti t ki m kỳ h n 12 tháng bình quân c a 04 Ngân hàng ngo i thương Chi nhánh thành ph , S Giao d ch II. Ngân hàng u tư Vi t Nam, S Giao d ch II Ngân hàng Công thương Vi t Nam, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Chi nhánh Sài Gòn c ng (+) phí ngân hàng 1,2%/năm, lãi vay ư c thanh toán nh kỳ hàng quý; 1.4- Qu u tư phát tri n ô th thành ph ư c phép cho Ban Qu n lý u tư xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm vay tr lãi phát sinh cho kho n vay trong su t th i gian h p ng vay còn hi u l c ; 1.5- Ngu n v n cho vay : S d ng ngu n v n ã vay c a 04 Ngân hàng nêu t i kho n 1.3 ; 1.6- Ngu n tr n vay : t kho n ti n thu ư c do kinh doanh d án ;
  2. 1.7- Phương th c gi i ngân : Qu u tư phát tri n ô th thành ph gi i ngân v n vay theo yêu c u s d ng c a Ban Qu n lý u tư xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm. i u 2. Qu u tư phát tri n ô th thành ph có trách nhi m ki m soát sau gi i ngân, ki m tra h sơ ch ng t thanh toán t m ng c a bên vay và ôn c thu h i v n theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph nêu t i i u 1-Kho n 1.6. i u 3. Ban Qu n lý u tư xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm có trách nhi m ký h p ng vay v n v i Qu u tư phát tri n ô th thành ph , s d ng v n vay úng m c ích, hoàn tr v n và lãi vay cho Qu u tư phát tri n ô th y , úng h n. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph và Trư ng Ban Qu n lý u tư xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - TT/H ND/TP, TT/UBND. TP PHÓ CH TNCH - H QL Qu TPT ô th TP - VPH -UB : PVP/KT, T - T TM (2b), TH, T, DA - Lưu (TM-Ph) Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản