Quyết định số 142/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 142/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 142/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 142/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PHÊ DUY T QUY HO CH CÁC VN TRÍ C NG CHÍNH TRN VÀ QU NG CÁO NGOÀI TR I TRÊN NA BÀN QU N 10 GIAI O N 2003-2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Pháp l nh Qu ng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001 ; Căn c Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo ; Căn c Quy t nh s 108/2002/Q -UB ngày 25/9/2002 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v ho t ng qu ng cáo trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Xét T trình s 22/LN-VHTT-UBQ.10 ngày 27 tháng 02 năm 2003 c a S Văn hóa và Thông tin và y ban nhân dân qu n 10 v quy ho ch qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn qu n 10 giai o n 2003-2005 ; QUY T NNH i u 1.- Phê duy t quy ho ch các v trí c ng chính tr và qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn qu n 10 giai o n 2003-2005 (n i dung chi ti t kèm theo). i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên-Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân qu n 10 và các t ch c, cá nhân ho t ng qu ng cáo ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n KT. CH TNCH UBND THÀNH PH - Như i u 3 KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - TT/H ND.TP, TT/UBND.TP PHÓ CH TNCH - Ban TTVH TU, Ban VHXH-H ND/TP - UBND các qu n, huy n - H i Qu ng cáo thành ph - Báo, ài thành ph - VPH -UB : PVP/VX, T, T VX, T - Lưu (VX/T)
  2. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản