Quyết định số 142/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
78
lượt xem
2
download

Quyết định số 142/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 142/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 142/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 142/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG XÂY D NG KHU KINH T NHƠN H I, T NH BÌNH NNH N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng t i t trình s 15/TTr-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2005 và Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình nh t i t trình s 19/TT-UB ngày 08 tháng 4 năm 2005, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Nhơn H i, t nh Bình nh n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi quy ho ch: Khu kinh t Nhơn H i, t nh Bình nh thu c bán o Phương Mai, t nh Bình nh, bao g m các xã: Nhơn H i, Nhơn Lý, Nhơn H i, khu v c 9 phư ng H i C ng thành ph Quy Nhơn; m t ph n xã Phư c Hòa, Phư c Sơn, huy n Tuy Phư c; m t ph n xã Cát Ti n, Cát H i, Cát Chánh, huy n Phù Cát, ư c gi i h n như sau: - Phía B c giáp Núi Bà, xã Cát H i, huy n Phù Cát. - Phía Nam giáp bi n ông. - Phía Tây giáp m Th N i. - Phía ông giáp bi n ông. 2. Tính ch t: - Là Khu kinh t có quy ch ho t ng riêng, bao g m: Khu phi thu quan, Khu công nghi p, kinh t c ng bi n, thương m i d ch v , du l ch, Khu ô th m i, v n hành theo cơ ch ưu ãi c bi t, là ng l c phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Bình nh và c a khu v c mi n Trung. - Là khu v c phát tri n m i c a thành ph Quy Nhơn v i cơ s h t ng k thu t và h t ng xã h i hi n i, ng b , môi trư ng trong s ch g n v i thiên nhiên.
  2. 3. Quy mô dân s và t ai: - T ng di n tích quy ho ch kho ng 12.000 ha. - T ng dân s n năm 2020 kho ng 150.000 ngư i, trong ó dân s ô th kho ng 130.000 ngư i; dân s nông thôn kho ng 20.000 ngư i. 4. Các hư ng phát tri n ch y u: a) Khu v c phía Tây Nam bán o Phương Mai (phía ông m Th N i và phía Tây núi Phương Mai): phát tri n Khu công nghi p g n v i c ng bi n Nhơn H i và Khu phi thu quan. b) Khu v c gi a bán o Phương Mai (phía ông m Th N i và phía Tây núi Phương Mai): phát tri n các khu du l ch, d ch v và khu ô th . c) Khu v c phía B c bán o Phương Mai: c i t o ch nh trang các làng ô th hóa, phát tri n Khu công nghi p phong i n và du l ch ngh dư ng bi n. 5. T ch c không gian: Khu kinh t Nhơn H i g m hai khu ch c năng chính là Khu phi thu quan và Khu thu quan. a) Khu phi thu quan (di n tích xây d ng kho ng 545 ha) là khu v c có hàng rào c ng, ra vào có ki m tra liên ngành, ư c b trí t i xã Nhơn H i, thành ph Quy Nhơn, bao g m Khu c ng và h u c ng (55 ha), Khu trung tâm (90 ha), Khu ch xu t (300 ha) và Khu kho tàng (100 ha). b) Khu thu quan (di n tích xây d ng kho ng 4.720 ha), trong ó: - Các khu công nghi p (t ng di n tích kho ng 1.395 ha) g m: Khu công nghi p Nhơn H i (kho ng 1.050 ha); Khu phong i n (kho ng 300 ha) ư c b trí t Phú H u n Khe á S ; công nghi p óng m i và s a ch a tàu thuy n (kho ng 45 ha), ư c b trí phía Nam c ng bi n Nhơn H i. - Các khu du l ch (di n tích kho ng 1.585 ha) g m: du l ch sinh thái m, bi n, r ng ng p m n và du l ch núi ư c b trí t i m Th N i, núi Phương Mai - Nhơn Lý, Núi Bà - Cát H i. - Các khu dân cư ô th (t ng di n tích kho ng 1.105 ha) g m: Khu ô th m i Nhơn H i (quy mô dân s kho ng 84.000 ngư i, di n tích kho ng 750 ha); Khu dân cư d ch v du l ch Cát Ti n (quy mô dân s kho ng 32.000 ngư i, di n tích kho ng 230 ha); Khu dân cư d ch v du l ch Nhơn Lý (quy mô dân s kho ng 8.000 ngư i, di n tích kho ng 65 ha); Khu dân cư d ch v du l ch Cát H i (quy mô dân s kho ng 6.000 ngư i, di n tích kho ng 60 ha). - Dân cư nông thôn: giai o n u gi nguyên các khu dân cư nông thôn hi n có và xây d ng các khu tái nh cư ph c v gi i phóng m t b ng xây d ng Khu kinh t Nhơn H i. n năm 2020 di n tích các khu dân cư nông thôn còn kho ng 60 ha.
  3. - H th ng trung tâm: trung tâm ào t o t t i trung tâm Khu công nghi p (kho ng 15 ha); trung tâm qu n lý, i u hành Khu kinh t Nhơn H i (kho ng 10 ha) và các khu trung tâm ô th t t i Khu ô th m i Nhơn H i và Cát Ti n. - H th ng công viên cây xanh g m: cây xanh trong các ơn v (kho ng 130 ha); cây xanh công viên th d c th thao phía B c Khu ô th m i Nhơn H i (kho ng 140 ha); cây xanh sinh thái t i khu v c quanh m Th N i có ch c năng cách ly gi a Khu công nghi p v i Khu sinh thái m Th N i và Khu dân cư ô th (kho ng 175 ha). 6. Quy ho ch ki n trúc và b o v c nh quan thiên nhiên: a) i v i các khu v c c nh quan thiên nhiên, di tích l ch s , văn hóa: - B o t n c nh quan thiên nhiên i v i các c n cát, i cao, m t nư c, sông ngòi, m. B o t n h sinh thái bi n, m. C i t o b sung các lo i cây tr ng phù h p c nh quan ô th và ph c v du l ch. - Gi gìn tôn t o các di tích, ch ng tích l ch s . - Khai thác các bãi t m bi n, vùng ng p trũng, i núi cao, ven sông ngòi, kênh r ch t o thành các vùng cây xanh, không gian du l ch h p d n. - Cây xanh m t nư c k t thành h th ng liên t c và tr i u bán o b o v sinh thái môi trư ng cho toàn Khu kinh t Nhơn H i. b) i v i các khu ô th : - Khu v c xây d ng m i xác nh cơ c u và hình thái không gian ô th sinh thái v i nh ng tr c không gian ch o hư ng ra m Th N i và ra bi n. - Khu ô th m i Nhơn H i là khu v c tr ng i m v không gian c a Khu kinh t Nhơn H i ư c xây d ng ng b , hi n i v i các công trình cao t ng. Tr c không gian ch o theo hư ng m Th N i - núi Phương Mai. - T i Khu du l ch bi n ch y u xây d ng các công trình th p t ng, g n k t v i h th ng cây xanh sinh thái, phát tri n các c m du l ch riêng bi t v i tr c không gian hư ng ra bi n. - T i các khu công nghi p xây d ng các công trình công c ng d ch v , t o c nh quan và môi trư ng vi khí h u trong Khu công nghi p. 7. nh hư ng phát tri n cơ s h t ng k thu t: a) V giao thông: - Giao thông i ngo i: + ư ng b : xây d ng m i tuy n ư ng n i gi a Khu trung tâm thành ph Quy Nhơn v i c ng Nhơn H i và Khu công nghi p; xây d ng m i tuy n ư ng i ngo i phía Tây bán o Phương Mai, m t c t ngang 65 m. Xây d ng b n xe khách i ngo i phía
  4. B c (kho ng 3 ha) và phía Nam (kho ng 4 ha); b n xe t i i ngo i (kho ng 3 ha) và kho bãi (kho ng 5 ha). + ư ng th y: c ng Nhơn H i có công su t kho ng 12 tri u t n/năm; t ng di n tích khu v c c ng kho ng 210 ha, trong ó c ng t do 55 ha, c ng thu quan 110 ha và Khu s a ch a óng tàu 45 ha. + ư ng s t: s d ng ga m i t i Nhơn Bình là ga ư ng s t u m i ph c v v n t i ư ng s t i ngo i c a Khu kinh t Nhơn H i. + ư ng hàng không: s d ng sân bay Phú Cát là sân bay i ngo i c a Khu kinh t Nhơn H i. - Giao thông n i b : H th ng tuy n giao thông chính g m: các tr c chính B c - Nam có m t c t ngang t 40 m n 80 m; các tr c chính ông - Tây có m t c t ngang t 45 m n 65 m; hai b n xe khách i ngo i t i Cát Ti n và Khu ô th m i Nhơn H i; hai b n xe t i i ngo i t i Khu ô th m i Nhơn H i và khu v c g n các khu công nghi p. b) San n n: - Khu dân cư ch n cao san n n xây d ng l n hơn ho c b ng 3,0 m. - Khu công nghi p ch n cao san n n xây d ng l n hơn ho c b ng 3,5 m. - Khu du l ch sinh thái m Th N i ch n cao san n n xây d ng l n hơn ho c b ng 2,5 m. - Ven các sư n núi, khi xây d ng ch san g t c c b cho t ng công trình, không san g t l n, nh hư ng c nh quan môi trư ng. c) C p nư c: - T ng nhu c u s d ng nư c: giai o n t u kho ng 24.000 m3/ ngày êm; giai o n dài h n kho ng 64.000 m3/ngày êm. - Ngu n nư c: ch y u s d ng ngu n nư c t h th ng sông Côn, h nh Bình, m t ph n lưu v c sông Hà Thanh và h M Thu n ( phía Nam núi Bà). d) Thoát nư c mưa: Ch n h th ng thoát nư c mưa riêng, các tuy n thoát chính s d ng c ng tròn, các tuy n nhánh ngoài ô th s d ng m ng lư i mương có n p an. ) C p i n: - Ngu n i n: s d ng lư i 220 KV kéo ti p t Phú Tài t i; xây d ng tr m 220/110 KV-2 x 125 MVA t i khu v c Phương Mai. Ngoài ra có Nhà máy phong i n công su t kho ng 50 MW.
  5. - Lư i i n: + Các tr m 110 KV: toàn khu v c t 4 tr m 110/22 KV (tr m Nhơn H i, tr m Nhơn H i 1, tr m Nhơn H i 2, tr m Nhơn H i 3). + Lư i i n 110 KV: t tr m 220 KV có 3 tuy n 110 KV m ch kép, n các tr m 110 KV. Lư i 22 KV trong các khu dân d ng dùng cáp ng m, trong Khu công nghi p tùy i u ki n kinh t s dùng cáp ng m ho c dây n i. e) Thoát nư c th i: Nư c th i: nư c th i sinh ho t ô th ư c thu gom và x lý riêng cho t ng Khu ô th , t c p B tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN-5942-1995); nư c th i công nghi p t ch c thu gom và x lý riêng, t c p B tiêu chuNn Vi t Nam. g) V sinh môi trư ng: - X lý ch t th i r n: s d ng công ngh x lý s n xu t phân h u cơ, tái ch ch t vô cơ và chôn l p h p v sinh. - Nghĩa trang: áp d ng công ngh chôn m t l n ho c h a táng ti t ki m t và b o m v sinh môi trư ng. 8. Các d án ưu tiên u tư xây d ng: - D án tái nh cư cho các h dân thu c di n gi i t a n bù khi ti n hành xây d ng Khu kinh t Nhơn H i. - D án u tư xây d ng h t ng k thu t Khu kinh t Nhơn H i, bao g m h th ng giao thông ư ng b , ư ng th y (c ng bi n Nhơn H i giai o n I), san n n, c p i n, c p thoát nư c. - D án u tư xây d ng Khu công nghi p Nhơn H i giai o n I. - D án u tư xây d ng các công trình h t ng xã h i t i các khu dân cư. i u 2. T ch c th c hi n U ban nhân dân t nh Bình nh công b và t ch c qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Nhơn H i theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Tài chính, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; T ng c c trư ng T ng c c Du l ch; Th trư ng các cơ quan liên quan và Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  6. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản