Quyết định số 1420/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 1420/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1420/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1420/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T **** NAM c l p - T do - H nh phúc ****** S : 1420/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu (T trình s 3709/TTr-UBND ngày 18 tháng 06 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1345/TTr- BT KT ngày 10 tháng 10 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 6 t p th và 22 cá nhân thu c t nh Bà R a - Vũng Tàu (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen Trư ng Trung ương, các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Bà R a - Vũng Tàu; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b),11 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Kèm theo Quy t nh s 1420/Q -TTg, ngày 17 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) I. T p th : 1. Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng thu c S Khoa h c và Công ngh t nh Bà R a - Vũng Tàu; 2. Xí nghi p Ch bi n Th y s n Xu t khNu IV thu c Công ty C ph n Ch bi n Xu t nh p khNu Th y s n t nh Bà R a - Vũng Tàu; 3. Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng t nh Bà R a - Vũng Tàu; 4. Công ty Thoát nư c ô th t nh Bà R a - Vũng Tàu; 5. Công ty C ph n Phát tri n Nhà Bà R a - Vũng Tàu t nh Bà R a - Vũng Tàu; 6. Công ty OSCAT/AEA Vi t Nam t nh Bà R a - Vũng Tàu; ã có thành tích trong công tác t năm 2004 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. II. Cá nhân:
  2. 1. Ông Nguy n Ánh Sao - Trư ng phòng Phòng Qu n tr Nhân s Công ty C ph n Thương m i và i lý D u t nh Bà R a - Vũng Tàu; 2. Ông Nguy n Văn Hoàng - Giám c Xí nghi p V t li u Xây d ng s 15 thu c Công ty C ph n Thương m i và i lý D u t nh Bà R a - Vũng Tàu; 3. Ông Nguy n ình Thu t - Giám c Xí nghi p V t li u Xây d ng s 125 thu c Công ty C ph n Thương m i và i lý D u t nh Bà R a - Vũng Tàu; 4. Ông Lê Văn Hùng - K toán S Du l ch t nh Bà R a - Vũng Tàu; 5. Ông Lê Vũ Khiêu - Chánh Văn phòng S Th y s n t nh Bà R a - Vũng Tàu; 6. Ông Huỳnh Minh Tư ng - Phó Giám c Công ty C ph n Ch bi n Xu t nh p khNu Th y s n t nh Bà R a - Vũng Tàu; 7. Ông Trương Bách Th - Phó T ng Giám c Công ty C ph n Th y s n và Xu t nh p khNu Côn o t nh Bà R a - Vũng Tàu; 8. Ông Lê Văn Cơ - Phó Giám c Công ty Trách nhi m H u h n M t thành viên Lâm nghi p t nh Bà R a - Vũng Tàu; 9. Ông Võ Kim Thành - Trư ng phòng Phòng T ch c - Hành chính Công ty Trách nhi m H u h n M t thành viên Lâm nghi p t nh Bà R a - Vũng Tàu; 10. Ông Võ Thành Tô - Chuyên viên Văn phòng S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t nh Bà R a - Vũng Tàu; 11. Ông oàn H u Thu n - Ch t ch H i ng Qu n tr kiêm T ng Giám c Công ty C ph n Phát tri n Nhà Bà R a - Vũng Tàu t nh Bà R a - Vũng Tàu; 12. Ông T Minh Long - T ng Giám c Công ty OSCAT/AEA Vi t Nam, t nh Bà R a - Vũng Tàu; 13. Bà Tr n Th M nh - Trư ng phòng Phòng N i v Lao ng Thương binh Xã h i t nh Bà R a - Vũng Tàu; 14 Ông Lương Trí Tiên - Ch nhi m y ban Ki m tra Th y th xã Bà R a, t nh Bà R a - Vũng Tàu; 15. Ông Yên Thanh B n - Ch t ch Liên oàn Lao ng th xã Bà R a, t nh Bà R a - Vũng Tàu; 16. Ông Nguy n Văn Hoàng - Trư ng phòng Phòng Tài chính - K ho ch th xã Bà R a, t nh Bà R a - Vũng Tàu; 17. Bà Lương Th Kim Thanh - Phó Ch t ch y ban M t tr n T qu c huy n Côn o, t nh Bà R a - Vũng Tàu; 18. Bà Bùi Th Phương Dung - Phó Chánh văn phòng H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân huy n Côn o, t nh Bà R a - Vũng Tàu; 19. Bà Nguy n Th Ng c Di p - Ch t ch H i Ch th p huy n Côn o, t nh Bà R a - Vũng Tàu; 20. Ông Nguy n Hùng Vũ - Phó Trư ng phòng Phòng Tài chính - K ho ch huy n Côn o, t nh Bà R a - Vũng Tàu; 21. Ông Nguy n Trung Th nh - Ch t ch y ban M t tr n T qu c huy n Châu c, t nh Bà R a - Vũng Tàu. 22. Bà Nguy n Th Kim Hoàng - Phó Ch t ch H i Liên hi p Ph n , t nh Bà R a - Vũng Tàu; ã có thành tích trong công tác t năm 2002 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c.
Đồng bộ tài khoản