Quyết định số 1422/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định số 1422/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1422/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1422/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ***** ***** S : 1422/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam (T trình s 206/TTr-T TT-H QT ngày 31 tháng 05 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1236/TTr-BT KT ngày 21 tháng 09 năm 2007) QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 02 t p th và 09 cá nhân thu c t nh Yên Bái (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Yên Bái, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen Trư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Yên Bái; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1422/Q -TTg, ngày 19/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) 01. Ban Tuyên giáo Thành y Yên bái, t nh Yên Bái; 02. H i Văn h c ngh thu t t nh Yên Bái; ã có thành tích trong công tác t năm 2004 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. 03. Ông Nguy n Văn Ng c, Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh Yên Bái; 04. Ông Nguy n Văn Bình, Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh Yên Bái; 05. Ông Tr n Văn M c, Phó Bí thư Thư ng tr c Huy n y Văn Ch n, t nh Yên Bái; 06. Ông Nguy n Văn ư c, Giám c S Bưu chính Vi n thông t nh Yên Bái; 07. Ông Cao Tr ng Tr nh, Ch t ch H i ng nhân dân thành ph Yên Bái, t nh Yên Bái; 08. Ông Bàn H u Quyên, Phó Ch t ch H i ng nhân dân huy n Văn Yên, t nh Yên Bái; 09. Bà Ph m Th Thanh Trà, Trư ng ban Ban Tuyên giáo T nh y Yên Bái; 10. Ông Nguy n c H u, Giám c Công ty c ph n Yên Sơn, t nh Yên Bái;
  2. 11. Ông Tr n Công Bình, Phó Ch t ch H i ng qu n tr , Phó Giám c Công ty C ph n Lâm Nông S n Th c phNm Yên Bái, t nh Yên Bái; ã có thành tích trong công tác t năm 2002 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c.
Đồng bộ tài khoản