Quyết định số 143/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 143/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 143/2002/QĐ-UB về việc Ban hành "Quy chế về hoạt động kinh doanh ăn, uống bình dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 143/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 143/2002/QĐ-UB Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH BAN HÀNH "QUY CH V HO T NG KINH DOANH ĂN, U NG BÌNH DÂN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I" U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Lu t Thương m i ban hành 1997, Lu t doanh nghi p ban hành năm 1999; Căn c Ngh nh s 11/1999/N -CP c a Chính ph ban hành ngày 03/3/1999 v "Hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hoá, d ch v thương m i ch bi n kinh doanh, kinh doanh có i u ki n"; Xét ngh c a Giám c S Thương m i Hà N i, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch v ho t ng kinh doanh ăn u ng bình dân trên a bàn Thành ph Hà N i". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S , Ban ngành Thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng QUY CH
  2. V HO T NG KINH DOANH ĂN, U NG BÌNH DÂN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 143/Q -UB ngày 31 tháng 10 năm 2002 c a U ban nhân dân Thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1- Quy ch này quy nh i u ki n, trách nhi m c a cơ s có ho t ng kinh doanh ăn, u ng bình dân thu c các thành ph n kinh t trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2- Ho t ng kinh doanh ăn, u ng bình dân là nh ng ho t ng ch bi n, bán các s n phNm ăn, u ng v i k thu t và công ngh ch bi n ơn gi n, ư c th c hi n t i các cơ s ăn, u ng bình dân n nh, giá bán phù h p kh năng thanh toán c a i b ph n khách hàng. i u 3- Cơ s kinh doanh ăn, u ng bình dân bao g m: Các c a hàng, nhà hàng, quán hàng, qu y hàng có ho t ng kinh doanh ăn, u ng bình dân. i u 4- Quy ch này không áp d ng i v i các nhà ăn t p th , căng tin ph c v n i b . i u 5- Ch cơ s kinh doanh ăn, u ng bình dân ph i nghiêm ch nh th c hi n Quy ch này và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. Chương 2: I U KI N KINH DOANH ĂN U NG BÌNH DÂN i u 6- V ăng ký kinh doanh: Cơ s ho t ng kinh doanh ăn, u ng bình dân ph i có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh ăn, u ng. i u 7- V a i m kinh doanh: 1- úng a i m ư c c p có thNm quy n quy nh trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 2- Xa khu v sinh công c ng, bãi ch a rác th i, xa nơi s n xu t có th i nhi u b i, ch t c h i d lây nhi m b nh, nơi b ng nư c và các ch t ô nhi m khác. Cơ s ăn, u ng bình dân trong ch ph i ư c b trí thành khu v c riêng, m b o các i u ki n v v sinh, môi trư ng, nư c s ch và x lý rác th i. 3- Nghiêm c m s d ng v a hè, lòng ư ng và nh ng nơi công c ng kinh doanh ăn, u ng trái phép. i u 8- V trang thi t b nơi kinh doanh ăn, u ng và d ng c ăn, u ng: 1- Có mái che, tư ng vách ngăn, ánh sáng, âm thanh b o m thu n ti n ph c v khách hàng.
  3. 2- Sàn, tư ng, tr n nhà ư c lát ph ng, d c r a, lau chùi, làm v sinh. 3- Các trang thi t b và d ng c ph c v ph i thư ng xuyên m b o s ch s , khô ráo. i u 9- V v sinh môi trư ng và phòng ch ng cháy n : 1- Có h th ng nư c s ch b o m ch bi n, kinh doanh ăn, u ng 2- Có h th ng thoát nư c th i thông thoát, h p v sinh 3- Thùng ch a rác th i ph i có n p y. Rác th i ph i ư c chuy n i hàng ngày không ng, lưu c u. 4- Ph i thư ng xuyên t ng v sinh, gi gìn v sinh trong và ngoài khu v c kinh doanh ăn, u ng. Nghiêm c m ăn th a vào c ng rãnh, ra hè ư ng ph . 5- Có phương ti n m b o phòng ch ng cháy, n , gi gìn tr n t an toàn xã h i theo qui nh c a Công an thành ph Hà N i. i u 10- V ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm: 1- Nơi ch bi n, nơi ph c v khách ăn, u ng ph i s ch s , thoáng mát có qu t máy ho c h th ng thông gió, kh mùi. 2- Ch ư c s d ng nguyên li u t tiêu chuNn ch t lư ng, v sinh án toàn th c phNm, m b o an toàn cho khách hàng. Nghiêm c n s d ng các lo i ph gia th c phNm, phNm màu, ch t ng t t ng h p không quy nh trong danh m c c a ngành Y t . i u 11- V ngư i kinh doanh: 1- Ch cơ s kinh doanh, ngư i tr c ti p ch bi n và ngư i ph c v ph i có ch ng nh n v s c kho , tham gia l p t p hu n ki n th c v sinh an toàn th c phNm; nh kỳ hàng năm ph i i khám, xét nghi m theo quy nh c a ngành Y t . 2- Ngư i b b nh ngoài da, b nh truy n nhi m không ư c tham gia ch bi n th c ăn, u ng, ti p xúc v i khách hàng. Chương 3: QUY NNH V TRÁCH NHI M C A CH CƠ S KINH DOANH ĂN, U NG BÌNH DÂN i u 12- Trách nhi m c a ch cơ s kinh doanh ăn, u ng i v i khách hàng: 1- m b o th c hi n các quy nh t i i u 8, i u 9, i u 10, i u 11 c a Quy ch này và quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2- Có niêm y t gía công khai, bán úng giá niêm y t. 3- Có thái văn minh, l ch s khi giao ti p v i khách hàng.
  4. 4- Nghiêm c m hành vi giành gi t khách hàng, l a d i ho c b t ch t khách hàng. 5- S p x p ch xe cho khách, m b o an ninh tr n t an toàn giao thông khu v c. 6- Ph i b i thư ng toàn b chi phí cho khách hàng n u vi c kinh doanh,ph c v ăn, u ng gây thi t h i n khách hàng i u 13- Trách nhi m c a ch cơ s kinh doanh ăn, u ng i v i nhân viên, ngư i ph c v : 1- Ph i ký h p ng thuê lao ng v i nhân viên, ngư i ph c v ; Ph i ch p hành các quy nh c a B Lu t lao ng và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan 2- C nhân viên, ngư i ph c v tham d các l p t p hu n nghi p v , chuyên môn do ngành Thương m i t ch c. 3- Thư ng xuyên giáo d c, nh c nh nhân viên, ngư i ph c v v trách nhi m, thái i ph c v khách hàng. K p th i gi i quy t nh ng mâu thu n nh trong kinh doanh gi a khách hàng và ngư i ph c v , không phát sinh thành mâu thu n l n, ph c t p. i u 14- Trách nhi m c a ch cơ s kinh ăn, u ng i v i cơ quan ch c năng Nhà nư c: 1- Ph i ch p hành quy nh c a UBND Thành ph và hư ng d n c a nghành Thương m i, ngành Thu i v i vi c kinh doanh ăn, u ng bình dân, 2- Ph i ch p hành quy nh c a ngành Y t , ngành qu n lý Môi trư ng v mb ov sinh an toàn th c phNm và gi gìn b o v môi trư ng. Khi phát hi n ho c nghi ng có ng c, ch cơ s ho c ngư i phát hi n có trách nhi m thông báo ngay v i cơ quan y t g n nh t; ph i lưu gi th c ăn, u ng nghi ng gây ng c cơ quan y t k p th i xác minh làm rõ nguyên nhân. 3- Ph i ch p hành quy nh c a ngành Công an, Giao thông – Công chính v phòng ch ng cháy n , b o m tr t t xã h i, an toàn giao thông ô th . 4- Ph i ch p hành các quy nh c a ngành Văn hoá Thông tin v treo bi n qu ng cáo, s d ng s n phNm văn hoá ph c v kinh doanh ăn, u ng, th c hi n n p s ng văn minh nơi công c ng. Nghiêm c m t bi n qu ng cáo ra hè, ư ng ph . 5- Ph i ch p hành các quy nh c a UBND phư ng, xã, th tr n v b o m tr t t , văn minh thương m i trên a bàn. Có b n cam k t v i UBND phư ng, xã, th tr n th c hi n các quy nh c a Quy ch này. 6- Ph i báo cáo vi c th c hi n Quy ch này v i oàn ki m tra liên ngành nh kỳ ho c t xu t. Chương 4: T CH C TH C HI N VÀ X LÝ VI PH M
  5. i u 15- S Thương m i ch u trách nhi m: 1- Ph i h p v i UBND qu n, huy n: a- Tuyên truy n, ph bi n và ki m tra th c hi n Quy ch này. b- Hư ng d n, m l p t p hu n b i dư ng ch cơ s kinh doanh và nhân viên ph c v ăn, u ng bình dân th c hi n các quy nh c a Quy ch . 2- nh kỳ t ng h p tình hình, báo cáo, xu t v i UBND Thành ph v th c hi n Quy ch . i u 16- Công an Thành ph , S Giao thông-Công chính ph i h p v i UBND qu n, huy n ch u trách nhi m ch o các l c lư ng thu c ngành gi i to các cơ s ăn, u ng bình dân l n chi m v a hè, lòng ư ng, nh ng nơi công c ng, x lý nh ng hành vi vi ph m pháp lu t theo thNm quy n. i u 17- Các ngành: Y t , Thu , Môi trư ng, Văn hoá Thông tin ph i h p v i UBND qu n, huy n ch u trách nhi m tuyên truy n, hư ng d n, ki m tra th c hi n các quy nh c a ngành i v i các cơ s kinh doanh ăn, u ng bình dân a phương; x lý k p th i các cơ s vi ph m quy nh hi n hành. i u 18- UBND qu n, huy n ch u trách nhi m l p danh sách, ánh giá phân lo i cơ s kinh doanh ăn, u ng bình dân thu c a bàn qu n lý; ph i h p v i các s , ngành liên quan ki m tra, x lý nghiêm nh ng trư ng h p vi ph m; Có k ho ch b trí, s p x p và t ch c qu n lý ho t ng kinh doanh ăn, u ng bình dân trên a bàn nâng cao ch t lư ng ph c v , áp ng nhu c u văn minh thương m i. i u 19- Ch cơ s kinh doanh ăn, u ng bình dân vi ph m các quy nh c a Quy ch này s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản