Quyết định số 1434/QĐ-NHNN về việc mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
124
lượt xem
22
download

Quyết định số 1434/QĐ-NHNN về việc mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1434/QĐ-NHNN về việc mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1434/QĐ-NHNN về việc mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------ c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 1434/Q -NHNN Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V M C LÃI SU T CƠ B N B NG NG VI T NAM TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. Quy nh m c lãi su t cơ b n b ng ng Vi t Nam là 14,00%/năm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2008 và thay th Quy t nh s 1317/Q -NHNN ngày 10 tháng 6 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v m c lãi su t cơ b n b ng ng Vi t Nam. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Lãnh o NHNN; - Lưu: VP, V CSTT. Nguy n Văn Giàu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản