Quyết định số 1436/QĐ-NHNN về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
117
lượt xem
15
download

Quyết định số 1436/QĐ-NHNN về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1436/QĐ-NHNN về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1436/QĐ-NHNN về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1436/Q -NHNN Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH M T S QUY NNH LIÊN QUAN N GIAO DNCH NGO I T C A CÁC T CH C TÍN D NG Ư C PHÉP HO T NG NGO I H I TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t các T ch c tín d ng năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t các T ch c tín d ng năm 2004; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V qu n lý Ngo i h i, QUY T NNH: i u 1. T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i n nh t giá mua, t giá bán giao ngay (SPOT) c a ng Vi t Nam v i các ngo i t theo nguyên t c sau: 1. i v i ô la M ; Không ư c vư t quá biên ± 2% (Hai ph n trăm) so v i t giá bình quân trên th trư ng ngo i t liên Ngân hàng áp d ng cho ngày giao d ch do Ngân hàng Nhà nư c thông báo. 2. i v i các ngo i t khác: Do T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i n nh. 3. Chênh l ch gi a t giá mua và t giá bán: Do T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i n nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 27/6/2008 và thay th Quy t nh s 504/Q -NHNN ngày 7/3/2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành m t s quy nh liên quan n giao d ch ngo i t c a các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng v Qu n lý Ngo i h i, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c Trung ương, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng
  2. Giám c (Giám c) các T ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban lãnh o NHNN; - Lưu (VP, QLNH). Nguy n Văn Giàu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản