Quyết định số 1439/2006/QĐ-UBND-QNg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 1439/2006/QĐ-UBND-QNg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1439/2006/QĐ-UBND-QNg về việc công bố các điểm dừng xe buýt, xe đưa đón công nhân trên dọc tuyến Quốc lộ 1 và các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1439/2006/QĐ-UBND-QNg

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG NGÃI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1439/2006/Q -UBND- Qu ng Ngãi, ngày 16 tháng 06 năm 2006 QNG QUY T NNH V VI C CÔNG B CÁC I M D NG XE BUÝT, XE ƯA ÓN CÔNG NHÂN TRÊN D C TUY N QU C L 1 VÀ CÁC TUY N Ư NG THU C NA BÀN T NH QU NG NGÃI CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Xét ngh c a S Giao thông v n t i t i T trình s 63/TTr-SGTVT ngày 07/6/2006 v vi c công b các i m d ng xe buýt, xe ưa ón công nhân trên d c tuy n Qu c l 1 và các tuy n ư ng thu c a bàn t nh Qu ng Ngãi, QUY T NNH: i u 1. Nay công b các i m d ng xe buýt, xe ưa ón công nhân d c tuy n Qu c l 1 và các tuy n ư ng thu c a bàn t nh Qu ng Ngãi như sau: 1. Tuy n Qu c l 1 thu c a ph n huy n Bình Sơn: T ng s 11 i m, t i các v trí sau: Km 1029+600; Km 1031+080; Km 1033+350; Km 1035+400; Km 1036+100; Km 1036+750; Km 1037+500; Km 1039+400; Km 1042+200; Km 1043+300 và Km 1044+500 2. Tuy n Qu c l 1 thu c a ph n huy n Sơn T nh: T ng s 06 i m, t i các v trí sau: Km 1045+970; Km 1047+800; Km 1049+500; Km 1050+900; Km 1053+650 và Km 1055+080. 3. Tuy n Qu c l 1 thu c a ph n thành ph Qu ng Ngãi: T i v trí Km 1057+700 và Km 1055+850 (phía công viên Ba Tơ). 4. Tuy n D c S i- Dung Qu t: T i các v trí Km 1+050 và Km 3+500. 5. Tuy n Bình Long- Dung Qu t: T i v trí Km 11+800. 6. Ngã ba Trư ng ào t o ngh Dung Qu t.
  2. i u 2. Giám c S Giao thông v n t i có trách nhi m: - Ph i h p v i UBND các huy n Bình Sơn, Sơn T nh và thành ph Qu ng Ngãi, Công ty Qu n lý s a ch a ư ng b Qu ng Ngãi và Ban Qu n lý Khu kinh t Dung Qu t t ch c l p t các bi n báo hi u, xây d ng tr m d ng xe buýt, xe ưa ón công nhân t i các v trí nêu t i i u 1. Kinh phí l p t bi n báo và xây d ng tr m d ng xe buýt ư c l y t ngu n thu x ph t vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông c a t nh trong năm 2006-2007 và huy ng các ngu n v n khác c a các doanh nghi p trong và ngoài t nh (s ư c chuNn xác trong quá trình l p, thNm nh và phê duy t thi t k - k thu t thi công và d toán). - Căn c m ng lư i giao thông ư ng b ã ư c UBND t nh phê duy t và nhu c u i l i c a hành khách, công b vi c m tuy n xe buýt n i t nh t thành ph Qu ng Ngãi n trung tâm các huy n, khu công nghi p, khu du l ch trong t nh các doanh nghi p v n t i có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t ăng ký khai thác v n t i khách công c ng b ng xe buýt. - Ph i h p v i Giám c Công an t nh ch o các l c lư ng C nh sát giao thông, C nh sát tr t t và Thanh tra giao thông thư ng xuyên tu n tra, ki m tra và x lý nghiêm các trư ng h p có hành vi vi ph m v tr t t v n t i, tr t t an toàn giao thông t i các v trí nêu t i i u 1 c a quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c: S Giao thông v n t i, Công an t nh, Ch t ch UBND các huy n: Bình Sơn, Sơn T nh và thành ph Qu ng Ngãi, Th trư ng các S , ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ./. CH TNCH Nguy n Xuân Hu
Đồng bộ tài khoản