Quyết định số 1439/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 1439/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1439/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1439/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ******* ****** S : 1439/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a T ng Giám c T p oàn i n l c Vi t Nam (T trình s 7231/TTr- EVN-T TT ngày 18 tháng 08 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 1357/TTr-BT KT ngày 15 tháng 10 năm 2007), QUY T NNH i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 21 t p th và 25 cá nhân thu c T p oàn i n l c Vi t Nam (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. T ng Giám c T p oàn i n l c Vi t Nam, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - T p oàn i n l c Vi t Nam; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b) Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1439/Q -TTg ngày 25 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) 01. Công ty c ph n Ch t o Thi t b i n, T p oàn i n l c Vi t Nam; 02. i n l c Qu ng Bình, Công ty i n l c 3, T p oàn i n l c Vi t Nam; 03. Chi nhánh i n Qu ng Ninh, i n l c Qu ng Bình, Công ty i n l c 3, T p oàn i n l c Vi t Nam; 04. i n l c Th a Thiên Hu , Công ty i n l c 3, T p oàn i n l c Vi t Nam; 05. Tr m bi n áp 220KV ng H i, Công ty Truy n t i i n 2, T p oàn i n l c Vi t Nam; 06. Ban Qu n lý D án Thu i n 3, T p oàn i n l c Vi t Nam; 07. i n l c B n Tre, Công ty i n l c 2, T p oàn i n l c Vi t Nam; 08. Phòng Thanh tra, Công ty i n l c 3, T p oàn i n l c Vi t Nam; 09. Phòng T ch c Lao ng, Công ty i n l c thành ph Hà N i, T p oàn i n l c Vi t Nam; 10. Phòng Kinh doanh i n năng, Công ty i n l c thành ph Hà N i, T p oàn i n l c Vi t Nam; 11. Trung tâm i u và Thông tin, Công ty i n l c thành ph Hà N i, T p oàn i n l c Vi t Nam; 12. i n l c Sóc Sơn, Công ty i n l c thành ph Hà N i, T p oàn i n l c Vi t Nam; 13. i n l c C u Gi y, Công ty i n l c thành ph Hà N i, T p oàn i n l c Vi t Nam; 14. i n l c Gia nh, Công ty i n l c thành ph H Chí Minh, T p oàn i n l c Vi t Nam; 15. Trung tâm Vi n thông-Công ngh thông tin, Công ty i n l c thành ph H Chí Minh, T p oàn i n l c Vi t Nam; 16. i Truy n t i i n Ba n, Công ty Truy n t i i n 2, T p oàn i n l c Vi t Nam; 17. i Truy n t i i n Hu , Công ty Truy n t i i n 2, T p oàn i n l c Vi t Nam; 18. i Truy n t i i n Qu ng Ngãi, Công ty Truy n t i i n 2, T p oàn i n l c Vi t Nam;
  3. 19. Tr m Bi n áp 110KV M c, Truy n t i i n Qu ng Ngãi, Công ty Truy n t i i n 2, T p oàn i n l c Vi t Nam; 20. i Truy n t i i n Kon Tum, Truy n t i i n Kon Tum-Gia Lai, Công ty Truy n t i i n 2, T p oàn i n l c Vi t Nam; 21. Chi nhánh i n Khu v c 1, Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên i n l c à N ng, T p oàn i n l c Vi t Nam; ã có thành tích trong công tác t năm 2004 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. 22. Ông Nguy n Văn Ti p, Ch t ch Công oàn Công ty i n l c 1, T p oàn i n l c Vi t Nam; T p oàn i n l c Vi t Nam; 23.Bà Nguy n Th Lan, Trư ng phòng Kinh doanh i n năng và i n nông thôn, Công ty i n l c 1, T p oàn i n l c Vi t Nam; 24. Ông Lê Thanh Minh, Ch t ch kiêm Giám c Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên i n l c à N ng, T p oàn i n l c Vi t Nam; 25. Ông Ph m Văn Chính, Giám c i n l c L ng Sơn, Công ty i n l c 1, T p oàn i n l c Vi t Nam; 26. Ông Hoa Xuân Lan, Phó Giám c i n l c Ngh An, Công ty i n l c 1, T p oàn i n l c Vi t Nam; 27. Ông Ph m Văn L p, Phó Giám c i n l c Ngh An, Công ty i n l c 1, T p oàn i n l c Vi t Nam; 28. Ông Bùi Quang Vư ng, Phó Giám c i n l c Qu ng Ninh, Công ty i n l c 1, T p oàn i n l c Vi t Nam; 29. Ông Phúc S n, Ch t ch Công oàn i n l c Qu ng Ninh, Công ty i n l c 1, T p oàn i n l c Vi t Nam; 30. Ông Mai Trung Thu , Giám c i n l c B c Giang, Công ty i n l c 1, T p oàn i n l c Vi t Nam; 31. Ông Ng c Ánh, Ch t ch Công oàn i n l c B c Giang, Công ty i n l c 1, T p oàn i n l c Vi t Nam; 32. Ông Tr n Minh Dương, Phó Giám c Xí nghi p i n Cao th mi n Nam, Công ty i n l c 2, T p oàn i n l c Vi t Nam; 33. Ông Tr n ình Thanh, Giám c Công ty i n l c 3, T p oàn i n l c Vi t Nam; 34. Ông Huỳnh Văn Nhì, Phó Giám c i n l c Qu ng Ngãi, Công ty i n l c 3, T p oàn i n l c Vi t Nam;
  4. 35. Ông H Văn Ch nh, Chánh Văn phòng Công ty i n l c 3, T p oàn i n l c Vi t Nam; 36. Ông Tr nh Tu n Sơn, Trư ng Truy n t i i n Thanh Hoá, Công ty Truy n t i i n 1, T p oàn i n l c Vi t Nam; 37. Ông Chu Công Sơn, Trư ng Truy n t i i n Tây B c, Công ty Truy n t i i n 1, T p oàn i n l c Vi t Nam; 38. Ông Vũ Tr ng Châu, Phó Bí thư Thư ng tr c ng u Công ty i n l c thành ph Hà N i, T p oàn i n l c Vi t Nam; 39. Ông Vũ Văn Ti n, Trư ng phòng K thu t, Công ty i n l c H i Phòng, T p oàn i n l c Vi t Nam; 40. Ông Lê c Nhu n, Trư ng Xư ng Thí nghi m i n, Công ty i n l c H i Phòng, T p oàn i n l c Vi t Nam; 41. Ông Ph m Văn Chi m, Trư ng phòng T ch c Lao ng, Công ty i n l c H i Phòng, T p oàn i n l c Vi t Nam; 42. Ông Nguy n Ng c Lâm, i trư ng i Truy n t i i n Ba n, Công ty Truy n t i i n 2, T p oàn i n l c Vi t Nam; 43. Ông Tr n Qu c Thu n, Ch t ch kiêm Giám c Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên Nhi t i n Phú M , T p oàn i n l c Vi t Nam; 44. Bà Lê Như Nghĩa, Trư ng phòng Quy ho ch Lư i i n, Vi n Năng lư ng, T p oàn i n l c Vi t Nam; 45. Ông Nguy n Hà ông, Giám c Công ty Truy n t i i n 2, T p oàn i n l c Vi t Nam; 46. Ông Lê Văn Phư c, Giám c Công ty i n l c thành ph H Chí Minh, T p oàn i n l c Vi t Nam; ã có thành tích trong công tác t năm 2002 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c./.
Đồng bộ tài khoản