Quyết định số 144/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định số 144/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 144/2002/qđ-btc', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 144/2002/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 144/2002/Q -BTC Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 144/2002/Q -BTC NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2002 V VI C S A I M C THU SU T C A M T S M T HÀNG TRONG BI U THU THU NH P KH I ƯU ÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t quy nh t i bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i khóa X; Căn c i u 1 Ngh nh s 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Căn c Quy t nh s 147/2002/Q -TTg ngày 25/10/2002 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch i u hành qu n lý xu t nh p kh u, s n xu t l p ráp xe hai bánh g n máy và ph tùng giai o n 2003 - 2005; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 5110/VPCP-KTTH ngày 16/9/2002 c a Văn phòng Chính ph v vi c thu nh p kh u m t s m t hàng khi th c hi n xóa b bi n pháp h n ch nh p kh u; Công văn s 5521/VPCP-KTTH ngày 03/10/2002 c a Văn phòng Chính ph v vi c thu nh p kh u phôi thép và các s n ph m thép; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T NNH: i u 1. S a i m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c a m t hàng phôi thép, xe 2 bánh g n máy, ng cơ xe máy quy nh t i Bi u thu thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm theo Quy t nh s 1803/1998/Q -BTC ngày 11/12/1998 và Danh m c s a i tên và m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c a m t s m t hàng trong Bi u thu thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm theo Quy t nh s 137/2001/Q -BTC ngày 18/12/2001 c a B trư ng B Tài chính thành m c thu su t thu nh p khNu m i quy nh t i Danh m c s a i m c thu su t c a m t s nhóm m t hàng trong Bi u thu thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm theo Quy t nh này.
  2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho t t c các T khai hàng nh p khNu ã n p cho cơ quan H i quan t ngày 1/1/2003. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . Trương Chí Trung ( ã ký) DANH M C S A I M C THU SU T C A M T S NHÓM M T HÀNG TRONG BI U THU THU NH P KH U ƯU ÃI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 144/2002/Q -BTC ngày 22 tháng 11 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính) Mã s Mô t nhóm, m t hàng Thu su t (%) Nhóm Phân nhóm 7207 S t thép không h p kim d ng bán thành phNm - Có ch a hàm lư ng các bon dư i 0,25%: 7207 11 00 -- M t c t ngang hình ch nh t (k c hình vuông), 10 có kích thư c chi u r ng nh hơn hai l n chi u d y 7207 12 -- Lo i khác, có m t c t ngang hình ch nh t (tr hình vuông): 7207 12 10 --- Phôi d t 3 7207 12 90 --- Lo i khác 10 7207 19 00 -- Lo i khác 10 7207 20 - Có ch a hàm lư ng các bon b ng ho c trên 0,25%: -- Có ch a hàm lư ng cacbon t 0,6% tr lên: 7207 20 11 --- Phôi d t 3 7207 20 19 --- Lo i khác 10 -- Lo i khác 7207 20 91 --- Phôi d t 3 7207 20 99 --- Lo i khác 10
  3. 8407 ng cơ pit-tông (piston) t trong ho c ng cơ pít-tông chuy n ng thu n ngh ch m i b ng tia l a i n 8407 10 00 - ng cơ máy bay 0 - ng cơ Ny thu : 8407 21 -- ng cơ g n ngoài: 8407 21 10 --- Có công su t không quá 20 kw (27CV) 30 8407 21 20 --- Có công su t trên 20 kw (27CV) nhưng không 30 quá 22,38 kw (30 CV) 8407 21 90 --- Có công su t trên 22,38 kw (30CV) 5 8407 29 -- Lo i khác: 8407 29 10 --- Có công su t không quá 22,38 kw (30CV) 30 8407 29 20 --- Có công su t trên 22,38 kw (30 CV) nhưng 5 không quá 750 kw (1006 CV) 8407 29 90 --- Có công su t trên 750 kw (1006 CV) 5 - ng cơ pít-tông chuy n ng thu n ngh ch, lo i s d ng cho xe thu c chương 87 8407 31 00 -- Có dung tích xilanh không quá 50 cc 100 8407 32 -- Có dung tích xilanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc: --- Dùng cho nhóm 8701: 8407 32 11 ---- Có dung tích xilanh trên 50 cc nhưng không 30 quá 110 cc 8407 32 12 ---- Có dung tích xilanh trên 110 cc nhưng không 30 quá 125 cc 8407 32 19 ---- Có dung tích xilanh trên 125 cc nhưng không 30 quá 250 cc --- Dùng cho nhóm 8711: 8407 32 21 ---- Có dung tích xilanh trên 50 cc nhưng không 100 quá 110 cc 8407 32 22 ---- Có dung tích xilanh trên 110 cc nhưng không 100 quá 125 cc 8407 32 29 ---- Có dung tích xilanh trên 125 cc nhưng không 100 quá 250 cc --- Dùng cho nhóm khác thu c chương 87:
  4. 8407 32 91 ---- Có dung tích xilanh trên 50 cc nhưng không 30 quá 110 cc 8407 32 92 ---- Có dung tích xilanh trên 110 cc nhưng không 30 quá 125 cc 8407 32 99 ---- Có dung tích xilanh trên 125 cc nhưng không 30 quá 250 cc 8407 33 -- Có dung tích xi lanh trên 250 cc nhưng không quá 1000 cc: 8407 33 10 --- Dùng cho nhóm 8701 30 8407 33 20 --- Dùng cho nhóm 8711 100 8407 33 90 --- Lo i khác 30 8407 34 -- Có dung tích xi lanh trên 1000 cc: 8407 34 10 --- Dùng cho nhóm 8701 30 8407 34 20 --- Dùng cho nhóm 8711 100 8407 34 90 --- Lo i khác 30 8407 90 - ng cơ khác: 8407 90 10 -- Có công su t không quá 18,65 kw (25CV) 30 8407 90 20 -- Có công su t trên 18,65 kw (25 CV) nhưng 30 không quá 22,38 kw (30CV) 8407 90 90 -- Có công su t trên 22,38 kw (30CV) 5 8711 Mô tô (k c mopeds) và xe p có g n máy ph tr , có ho c không có thùng xe; môtô ba 8711 10 00 - Có ng cơ pit-tông t trong v i dung tích xi 100 lanh không quá 50 cc 8711 20 00 - Có ng cơ pit-tông t trong v i dung tích xi 100 lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc 8711 30 00 - Có ng cơ pit-tông t trong v i dung tích xi 100 lanh trên 250 cc nhưng không quá 500 cc 8711 40 00 - Có ng cơ pit-tông t trong v i dung tích xi 100 lanh trên 500 cc nhưng không quá 800 cc 8711 50 00 - Có ng cơ pit-tông t trong v i dung tích xi 100 lanh trên 800 cc 8711 90 00 - Lo i khác 100
Đồng bộ tài khoản