Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
103
lượt xem
11
download

Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 985/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 144/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2002 QUY T Đ NH V M T S BI N PHÁP X LÝ N VAY V N S A CH A, ĐÓNG M I TÀU THUY N, MUA S M NGƯ C T NGU N V N TÍN D NG ƯU ĐÃI THEO QUY T Đ NH S 985/TTG NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 1997 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 985/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c kh c ph c h u qu cơn bão s 5, khôi ph c và phát tri n s n xu t cho các t nh ven bi n Nam B và Nam Trung B ; Xét ngh c a B trư ng B Thu s n và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (công văn s 2029/TS-NHNN ngày 02 tháng 8 năm 2002); ý ki n các B : Tài chính (công văn s 9194 TC/TCNH ngày 21 tháng 8 năm 2002), K ho ch và u tư (công văn s 5649 BKH/NN ngày 04 tháng 9 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m c lãi su t cho vay và th i h n vay i v i các t ch c, cá nhân vay v n s a ch a, óng m i tàu thuy n, mua s m ngư c t ngu n v n tín d ng ưu ãi quy nh t i i u 6, Quy t nh s 985/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c kh c ph c h u qu cơn bão s 5, khôi ph c và phát tri n s n xu t cho các t nh ven bi n Nam B và Nam Trung B như sau: 1. Áp d ng m c lãi su t 5,4%/năm i v i s dư n vay trung h n n 31 tháng 12 năm 2002. Ngân hàng Nhà nư c h lãi su t cho vay tái c p v n cho các Ngân hàng thương m i Nhà nư c xu ng m c 0%/tháng i v i ph n v n ngân sách nhà nư c c p ( 50%), ph n còn l i do các Ngân hàng thương m i t b trí ngu n x lý. 2. Th i h n hoàn tr v n vay không quá 12 năm, k t ngày vay v n. i u 2. Giao U ban nhân dân các t nh: Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thu n, Bà R a-Vũng Tàu, Thành ph H Chí Minh, Ti n Giang, B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau, Kiên Giang ch trì, ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t ch c ch o x lý n vay theo hư ng: Phân lo i các ch n có bi n pháp x lý c th :
  2. a/ i v i các h s n xu t kinh doanh có hi u qu , ang tr ư c n , n u có nhu c u vay thêm v n thì các Ngân hàng thương m i xem xét cho vay ti p theo quy nh hi n hành v cho vay thương m i. b/ i v i các h có kh năng tr ư c n , nhưng c tình chây ỳ, không tr n thì không gia h n, giãn n và kiên quy t thu h i n theo quy nh c a pháp lu t. c/ i v i nh ng h s d ng v n vay sai m c ích: ki m tra, l p biên b n tài s n hình thành t ngu n v n vay, chuy n s dư n còn l i sang lo i cho vay thương m i và thu h i n theo quy nh hi n hành. d/ i v i các h s n xu t kinh doanh thua l , i s ng g p khó khăn: - Các h có tay ngh , có kh năng t ch c s n xu t kinh doanh, nhưng do nguyên nhân khách quan, ho c thi u v n mà chưa tr ư c n úng h n thì xem xét cho gia h n, giãn n , nh l i kỳ h n tr n , ho c n u có phương án s n xu t kinh doanh có hi u qu thì xem xét cho vay ti p (v i lãi su t thương m i hi n hành) m b o thu h i ư c n g c và lãi. - Các h g p r i ro b t kh kháng: tàu b m, b m t tích do thiên tai, tàu b nư c ngoài b t gi không tr ... không có kh năng tr ư c n thì U ban nhân dân t nh l p h sơ g i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t ng h p, xu t bi n pháp x lý chung, báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. V chuy n i ch tàu và n vay: a/ Ch t ch U ban nhân dân các t nh ch o các cơ quan ch c năng c a a phương ph i h p v i các Ngân hàng cho vay xem xét, x lý vi c chuy n i ch tàu i v i nh ng h tay ngh kém, s n xu t kinh doanh kém hi u qu , thư ng xuyên thua l , ho c ch tàu b ch t, không có ngư i thay th t ch c s n xu t kinh doanh. b/ Ch tàu m i ký h p ng vay v i Ngân hàng kho n vay b ng giá tr con tàu ã ư c nh giá l i theo giá th trư ng t i th i i m chuy n i, ư c hư ng lãi su t vay theo Quy t nh này và không ph i n p ti n thu chuy n quy n s h u tài s n m i nh n. c/ Ch tàu cũ ti p t c ph i nh n n v i Ngân hàng kho n chênh l ch thi u gi a dư n Ngân hàng v i giá tr con tàu khi chuy n i. Trư ng h p ch tàu cũ không có kh năng tr ph n n này, thì cho phép th c hi n theo quy nh t i i m d, Kho n 1, i u 2. i u 3. T ch c th c hi n: 1. B Tài chính hư ng d n vi c mi n, gi m thu cho các i tư ng vay v n kh c ph c h u qu cơn bão s 5 theo Quy t nh s 172/2001/Q -TTg ngày 05 tháng 11 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý giãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c i v i nh ng doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan.
  3. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o các Ngân hàng thương m i quy nh c th th i h n cho vay i v i t ng kho n n vay c a t ng i tư ng c th ; hư ng d n c th vi c chuy n i ch tàu; t ng h p, thNm tra và xu t bi n pháp x lý các kho n n không có kh năng thu h i và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu x lý. 3. B Thu s n tăng cư ng công tác khuy n ngư, ào t o tay ngh cho ngư dân trong lĩnh v c khai thác, nuôi tr ng thu s n; hư ng d n a phương xây d ng mô hình g n s n xu t v i tiêu th s n phNm theo h p ng; hư ng d n cho ngư dân v ngư trư ng và ngu n l i m b o s n xu t có hi u qu . 4. U ban nhân dân các t nh ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tài chính, B Thu s n: ch o vi c phân lo i các i tư ng vay v n có bi n pháp x lý cho phù h p, b o m công b ng, h p lý; tăng cư ng tuyên truy n giáo d c ngư dân nâng cao ý th c nghĩa v c a mình v i các cam k t trong h p ng vay v n; kiên quy t x lý theo pháp lu t i v i các trư ng h p c tình tr n tránh nghĩa v tr n Nhà nư c. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 5. B trư ng các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Thu s n; Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Ch t ch U ban nhân dân các t nh: Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thu n, Bà R a-Vũng Tàu, Thành ph H Chí Minh, Ti n Giang, B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau, Kiên Giang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG -Như i u 5, - Ban Bí thư TW ng, - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Qu h tr phát tri n, - VPCP: BTCN, các PCN cácV : KTTH, PII, TH, - Công báo, - Lưu NN (3), VT Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản