Quyết định số 144/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 144/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 144/2002/QĐ-UB về việc điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cấp bù lỗ và trợ giá cho hoạt động xe buýt năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 144/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 144/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V/V I U CH NH B SUNG CH TIÊU D TOÁN CHI NGÂN SÁCH C P BÙ L VÀ TR GIÁ CHO HO T NG XE BUÝT NĂM 2002 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c các Quy t nh s 196/2001/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2002; Căn c Quy t nh s 17/2002/Q -UB ngày 25 tháng 02 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a S Giao thông công chánh t i Công văn s 503/GT-KH ngày 22 tháng 11 năm 2002 và s 350/GT-KH ngày 12 tháng 7 năm 2002; ý ki n c a S Tài chánh-V t giá t i Công văn s 3016/TC-VG ngày 05 tháng 9 năm 2002; QUY T NNH i u 1.- Nay i u ch nh b sung ch tiêu d toán chi ngân sách c p bù l và tr giá cho ho t ng xe buýt năm 2002 như sau: ơn v tính: Tri u ng S Ch tiêu ã giao theo i u ch nh Tăng (+) th quy t nh s t 17/2002/Q -UB b sung Gi m (-) l n này 1 Tr giá cho xe buýt ưa ón h c sinh sinh viên 3.500 700 (-)2.800 Bù l cho ho t ng xe buýt 2 22.040 3.440(*) (-)18.600 Tr giá và kinh phí ph c v 3 cho ho t ng xe buýt th nghi m
  2. T ng c ng 66.413 (+)66.413 25.540 70.553 (+)45.013 (*) Chi cho năm trư c. i u 2.- S Giao thông công chánh có trách nhi m phân b và ch o các ơn v th c hi n k ho ch chi ngân sách ã ư c b sung i u ch nh theo úng qui nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Giao thông công chánh, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP PHÓ CH TNCH - TTUB: CT, PCT/TT, KT, T - VPH -UB: PVP/ T - T DA, B, T, TM - Lưu ( T-Thg) Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản