Quyết định số 144/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 144/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 144/2003/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho Trường đại học Răng - Hàm - Mặt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 144/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 144/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 144/2003/Q -TTG NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2003 V VI C GIAO NHI M V ÀO T O TRÌNH TH C SĨ CHO TRƯ NG I H C RĂNG - HÀM - M T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i Công văn s 5569/S H ngày 03 tháng 7 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Giao nhi m v ào t o trình th c sĩ, ti n sĩ cho Trư ng i h c Răng - Hàm - M t; B Giáo d c và ào t o xem xét, quy nh các chuyên ngành ào t o c th . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Hi u trư ng Trư ng i h c Răng - Hàm - M t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản