Quyết định số 144/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 144/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 144/2004/QĐ-UB về phân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 144/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 144/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH VÊ PHÂN C P CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN QU N HUY N PHÊ DUY T ÁN QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2000. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t xây d ng s 16/2003/QH11 ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, ã công b chính th c và th c hi n t ngày 01 tháng 7 năm 2004 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p, qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Theo ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i Văn b n s 1085/QHKT-TH ngày 05 tháng 4 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n huy n phê duy t các án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 và phê duy t i u ch nh các án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 mà trư c ây y ban nhân dân thành ph y quy n cho Ki n trúc sư trư ng thành ph phê duy t. Ch t ch y ban nhân dân qu n huy n căn c theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph v l p, thNm nh, phê duy t án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000, tri n khai th c hi n Ch th s 30/2003/CT-UB ngày 24 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph , các quy nh c a Ngh nh Chính ph hư ng d n th c hi n Lu t xây d ng và các quy nh liên quan khác c a B Xây d ng v l p án quy ho ch chi ti t xây d ng th c hi n. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân qu n huy n ti p t c ch o Ban Qu n lý d án u tư xây d ng thu c qu n huy n th c hi n úng ch c năng qu n lý (bên A) i v i toàn b v n nghiên c u và t ch c nghi m thu th c hi n các án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 thu c k ho ch ã giao theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  2. i u 4. Các n i dung trong Quy t nh s 1720/Q -UB-NC ngày 03 tháng 6 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph và các Quy t nh, các Văn b n quy nh c a y ban nhân dân thành ph trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n huy n, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Th trư ng các s -ngành thành ph , Vi n trư ng Vi n Quy ho ch xây d ng thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 5 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - Các Ban ng Thành y - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Công an thành ph Lê Thanh H i - Vi n Ki m sát nhân dân thành ph - Tòa án nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP - Các T NCTH - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản