Quyết định số 1442/2006/QĐ-UBND-QNg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định số 1442/2006/QĐ-UBND-QNg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1442/2006/QĐ-UBND-QNg về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời bộ phậnsản xuất và chuyển nhượng nhà làm việc của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi do Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1442/2006/QĐ-UBND-QNg

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1442/2006/QĐ-UBND- Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 06 năm 2006 QNG QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI BỘ PHẬN SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 07/02/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 13/9/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc di dời bộ phận sản xuất của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi vào khu công nghiệp Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh; Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi tại Công văn số 349/CV-CT ngày 11/4/2006 về việc xác định kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời bộ phận sản xuất Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 736/STC- QLGCS ngày 30/5/2006 và 737/STC- QLGCS ngày 30/5/2006 và thỏa thuận của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi tại Công văn số 151/NHNN-QNG3 ngày 15/6/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời bộ phận sản xuất và chuyển nhượng nhà làm việc của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi, với các nội dung sau: 10.129 m2 I. DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI : II. TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ : 9.581.922.135 đồng Trong đó: 1. Hỗ trợ tiền đất : 5.000.000.000 đồng
  2. 2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và các khoản chi phí 3.381.922.135 đồng khác di dời bộ phận sản xuất Công ty : Gồm: - Bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc : 1.639.983.120 đồng - Kinh phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt máy móc thiết 122.348.753 đồng bị : - Kinh phí bồi thường cho người lao động do ngừng 1.144.689.000 đồng việc : - Hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh cho Công ty 40.393.145 đồng : - Các khoản chi phí khác : 434.508.117 đồng 3. Kinh phí chuyển nhượng nhà làm việc của Công 1.200.000.000 đồng ty : (Chi tiết như phương án bồi thường do Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi lập kèm theo) 4. Nguồn kinh phí từ các đơn vị thực hiện như sau: 4.1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi: - Diện tích đất được giao: 2.000 m2. - Kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 1.202.085.700 đồng. Trong đó: + Bồi thường tài sản trên đất, các khoản hỗ trợ và chi phí khác: 702.085.700 đồng. + Hỗ trợ tiền đất theo Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ: 500.000.000 đồng 4.2. Tổng Công ty Bia Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) - Diện tích đất được giao (chưa tính phần diện tích đất nhà làm việc của Công ty chuyển nhượng cho SABECO): 7.633 m2.
  3. - Kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 3.879.836.435 đồng Trong đó: + Bồi thường tài sản trên đất, các khoản hỗ trợ và chi phí khác: 2.679.836.435 đồng. + Kinh phí chuyển nhượng nhà làm việc: 1.200.000.000 đồng. 4.3. Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Quyết định 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ: 4.500.000 đồng. Theo Quyết định 74/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi được hỗ trợ về tiền đất là 5 tỷ đồng. Trong đó, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi hỗ trợ 500.000.000 đồng nên số còn lại (4.500.000.000 đồng) do tỉnh hỗ trợ. SABECO không hỗ trợ tiền đất cho Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi mà phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất cho Nhà nước theo quy định và SABECO có trách nhiệm ứng trước khoản này cho ngân sách tỉnh mượn để thực hiện việc hỗ trợ. Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi chuyển toàn bộ số tiền 1.202.085.700 đồng vào tài khoản tạm giữ do Sở Tài chính Quảng Ngãi quản lý tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi (Số tài khoản 921.01.00.00001). 2. Số tiền SABECO đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính (8 tỷ đồng) được trích 4,5 tỷ đồng cho tỉnh mượn để thực hiện việc hỗ trợ theo Quyết định 74/2005/QĐ- TTg và sẽ được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp hoặc tiền thuê đất phải trả khi Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đối với SABECO (Theo mục 4.3 của điều 1), còn lại 3,5 tỷ đồng chuyển vào mục chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ. 3. SABECO có trách nhiệm tiếp tục chuyển trả số tiền còn thiếu về bồi thường, hỗ trợ là 379.836.435 đồng (3.879.836.435 đồng – 3.500.000.000 đồng) vào tài khoản tạm giữ do Sở Tài chính quản lý tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi (Số tài khoản 921.01.00.00001) . 4. Sở Tài chính có trách nhiệm: - Căn cứ Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 66/2005/TT-BTC ngày 18/8/2005 của Bộ Tài chính để làm đầy đủ các thủ tục theo quy trình ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền đất (5 tỷ đồng) cho Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi để xây dựng cơ sở sản xuất mới tại Khu công nghiệp Tịnh Phong. Việc cấp phát phải đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước. - Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước để làm đầy đủ các thủ tục chi trả tiền bồi thường tài sản trên đất, các khoản hỗ trợ, các khoản chi phí khác và kinh phí chuyển nhượng nhà làm việc của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi.
  4. 4. Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi có trách nhiệm quản lý, sử dụng số tiền được hỗ trợ, tiền bồi thường tài sản trên đất, các khoản hỗ trợ, các khoản chi phí khác và kinh phí chuyển nhượng nhà làm việc theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và phải thực hiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 2082/BCTĐ-STC-QLGCS ngày 27/12/2005. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thủ trưởng các Sở Ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi, Giám đốc SABECO, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này thay thế Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và có hiệu lực từ ngày ký./. CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Huế
Đồng bộ tài khoản