Quyết định số 1442/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 1442/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1442/QĐ-UBND về việc ban hành Tiêu chuẩn Phường - Thị trấn Văn hóa giai đoạn 2007-2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1442/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 1442/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN PHƯỜNG - THỊ TRẤN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2007-2010 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thông tin-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố tại Tờ trình số 728/TTr- SVHTT ngày 22 tháng 3 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn Phường Văn hóa - Thị trấn Văn hóa giai đoạn 2007-2010 (nội dung đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các Phường-Thị trấn và các thành viên Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNGTRỰC - Như điều 3; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; - Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; - Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy; - Ban VHXH-HĐND thành phố; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; Nguyễn Thành Tài - Các đoàn thể thành phố; - Báo, Đài; - VPHĐ-UB : các PVP; - Các Tổ NCTH; - Lưu : VT, (VX/T) TIÊU CHUẨN PHƯỜNG VĂN HÓA-THỊ TRẤN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2007-2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1442 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) I. TIÊU CHUẨN CỤ THỂ : (100 điểm)
  2. 1. Hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh về kinh tế - xã hội được Quận-Huyện phân bổ; đảm bảo ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. (10 điểm) 2. Có 80% số Khu phố của Phường-Thị trấn được công nhận là Khu phố Văn hóa (số Khu phố còn lại phải đạt tiêu chuẩn tiên tiến). (10 điểm) 3. 100% số Hộ dân đăng ký xây dựng Gia đình Văn hóa (kể cả các Hộ tạm trú KT3), trong đó ít nhất 80% số Hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa. (05 điểm) 4. Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường - Thị trấn đăng ký thực hiện Tiêu chuẩn Phường Văn hóa - Thị trấn Văn hóa phải có chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng và năm, có tổ chức họp giao ban định kỳ với Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. (05 điểm) 5. Vận động xây dựng Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn, Đơn vị Văn hóa: (10 điểm) 5.1. Có ít nhất 80% các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Phường- Thị trấn đăng ký xây dựng Đơn vị văn hóa (đối với ngành, nghề đã ban hành tiêu chuẩn), trong đó có ít nhất 60% đơn vị được xét công nhận: 05 điểm; 5.2. 100% Công sở là cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Công an, Quân sự thuộc Phường - Thị trấn đạt tiêu chuẩn Công sở Văn minh - Sạch đẹp - An toàn: 05 điểm; 6. Các tổ chức trong hệ thống chính trị của Phường-Thị trấn: Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch- vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt danh hiệu xuất sắc. (10 điểm) 7. Thực hiện tốt các nội dung sau đây: (25 điểm), trong đó: 7.1- Quy chế dân chủ ở cơ sở, chương trình cải cách hành chính: 05 điểm; 7.2- Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ): 05 điểm; 7.3- Chương trình mục tiêu “3 giảm”; Phường-Thị trấn được công nhận là Phường-Thị trấn đã giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, cơ bản không còn người nghiện ma túy trên địa bàn (so sánh với năm trước), không có trọng án xảy ra trên địa bàn Phường-Thị trấn: 05 điểm; 7.4- Tổ chức tốt công tác phòng cháy chữa cháy; không để xảy ra tình trạng cháy, nổ trên địa bàn: 05 điểm; 7.5. Thực hiện Trật tự kỷ cương - Nếp sống văn minh đô thị; 10 điều quy ước về vệ sinh, văn minh đường phố; có các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt luật giao thông: 05 điểm; 8. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chương trình an sinh xã hội do thành phố và quận-huyện phát động; không để tái nghèo, không còn nhà rách nát; từng bước giảm nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí mới của thành phố. (10 điểm) 9. Các tiêu chí về thiết chế văn hóa : (15 điểm), trong đó: 9.1- Có địa điểm sinh hoạt văn hóa - thể thao để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Phường -Thị trấn: 05 điểm;
  3. 9.2- Có 01 Câu lạc bộ xây dựng Gia đình hạnh phúc, 01 Câu lạc bộ Ông Bà Cháu, 01 đội văn nghệ, 01 đội thể thao hoạt động có hiệu quả. Các đội văn nghệ và thể thao tham dự thường xuyên các cuộc thi và có đạt giải trong các hội thi cấp Quận-Huyện: 05 điểm; 9.3. Có tủ sách pháp luật, được thường xuyên bổ sung, cập nhật các loại sách, báo, tài liệu tuyên truyền các quy định pháp luật về: hộ tịch, hộ khẩu, đất đai, công chứng- chứng thực, bảo vệ chăm sóc trẻ em, chính sách dân số, hôn nhân gia đình, xử lý vi phạm hành chính một số lĩnh vực trọng điểm: 05 điểm. II. QUY ĐỊNH VỀ XÉT CÔNG NHẬN PHƯỜNG VĂN HÓA -THỊ TRẤN VĂN HÓA : 1. Phường-Thị trấn đăng ký và đạt từ 95 đến 100 điểm sẽ được công nhận là Phường Văn hóa- Thị trấn Văn hóa. Nếu vi phạm một trong các tiêu chuẩn trên, sẽ không được công nhận là Phường Văn hóa - Thị trấn Văn hóa. 2. Danh hiệu Phường Văn hóa-Thị trấn Văn hóa được Ban Chỉ Đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố xem xét công nhận, trên cơ sở đề nghị của Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận-Huyện và sau khi đã tổ chức phúc tra Phường - Thị trấn thực hiện các tiêu chuẩn trên. 3. Tiêu chuẩn này được triển khai thực hiện trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010, là căn cứ để công nhận Phường Văn hóa-Thị trấn Văn hóa định kỳ 03 năm 01 lần tại thành phố; Căn cứ chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của thành phố, Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố sẽ nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn này cho phù hợp./.
Đồng bộ tài khoản