Quyết định số 1443/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
88
lượt xem
9
download

Quyết định số 1443/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1443/2002/QĐ-BYT về Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT, ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1443/2002/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1443/2002/Q -BYT Hà N i, ngày 25 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH C A B Y T S 1443/2002/Q -BYT NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2002 V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY CH QU N LÝ THU C HƯ NG TÂM TH N BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 3047/2001/Q - BYT, NGÀY 12-7-2001 C A B TRƯ NG B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân ngày 11-7-1989; Căn c Lu t Phòng ch ng ma tuý s 11L/CTN ngày 22-12-2000; Căn c i u l thu c phòng b nh, ch a b nh ban hành kèm theo Ngh nh s 23/H BT, ngày 24-10-1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). Căn c Ngh nh 80/2001/N -CP ngày 5-11-2001 c a Chính ph hư ng d n vi c ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma tuý trong nư c; Căn c Ngh nh s 68/CP, ngày 11-10-1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Xét ngh c a ông C c trư ng C c qu n lý dư c Vi t Nam; QUY T NNH i u 1: S a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý thu c hư ng tâm th n ban hành kèm theo Quy t nh s 3047/2001/Q -BYT ngày 12-07-2001 c a B trư ng B Y t như sau: 1- S a i, b sung Kho n 1 i u 2: Quy ch qu n lý thu c hư ng tâm th n ư c áp d ng i v i thu c hư ng tâm th n và ti n ch t dùng làm thu c s d ng trong lĩnh v c y t , phân tích, ki m nghi m, nghiên c u khoa h c quy nh t i Danh m c thu c hư ng tâm th n (Danh m c 1) và Danh m c ti n ch t (Danh m c 2) ban hành kèm theo Quy t nh s 3047/2001/Q -BYT ngày 12-07-2001 c a B trư ng B Y t . 2- S a i, b sung i u 10: Khi giao, nh n thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c Dư c sĩ có trình chuyên môn t trung h c tr lên (tr Kho n 6, i u 6) ph i ti n hành ki m tra, i chi u cNn th n tên thu c, n ng , hàm lư ng, s lư ng, s lô s n xu t, h n dùng, ch t lư ng thu c. Khi giao, nh n xong hai bên giao, nh n ph i ký và ghi rõ h tên vào ch ng t xu t kho, nh p kho. Nh ng nơi chưa cán b có trình chuyên môn k trên, Th trư ng ơn v u quy n b ng văn b n cho dư c tá thay th (m i l n u quy n không quá 6 tháng).
  2. 3- S a i, b sung i u 11: thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c trong quá trình v n chuy n ph i ư c óng gói, niêm phong. Dư c sĩ có trình chuyên môn t trung h c tr lên ho c Dư c tá ư c u quy n ph i có gi y gi i thiê , ch ng minh thư nhân dân, hoá ơn bán hàng ho c phi u xu t kho và ch u trách nhi m v ch t lư ng, s lư ng, ch ng lo i thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c. 4- S a , b sung Kho n 1, i u 16: Ch m nh t sau 10 ngày nh p thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c vào kho, ơn v nh p khNu ph i báo cáo theo quy nh t i M u s 7 ư c ính kèm theo Quy ch này v B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam). 5- S a i, b sung Kho n 2, i u 16: - Báo cáo tháng: vào ngày 25 hàng tháng các ơn v y t ư c phép s d ng thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c, các cơ s ư c phép kinh doanh thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c thu c a phương ph i ki m kê t n kho, báo cáo lên cơ quan có thNm quy n xét duy t d trù. Các ơn v y t thu c B Giao thông v n t i báo cáo tr c ti p v i S y t Giao thông v n t i. Các ơn v y t thu c l c lư ng Công an nhân dân báo cáo tr c ti p v i C c y t B Công an; Các ơn v quân y báo cáo tr c ti p v i C c quân y B Qu c phòng các ho t ng liên quan n thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c. - Báo cáo 6 tháng àu năm và báo cáo năm: vào ngày 25 tháng 6 và ngày 25 tháng 12 hàng năm các ơn v s n xu t, t n tr , phân ph i, mua bán, s d ng thu c hư ng tâm th n, ti n ch t dùng làm thu c ph i ki m kê t n kho, báo cáo 6 tháng u năm và báo cáo năm lên cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p. Các ơn v y t tr c thu c B Y t , S Y t c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, c c Quân y - B Qu c phòng, C c Y t - B Công an và S y t Giao thông v n t i báo cáo 6 tháng u năm và báo cáo năm v B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam). i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành và thay th các kho n 1 i u 2; i u 10; i u 11; kho n 1 và Kho n 2 i u 16 c a Quy ch qu n lý thu c hư ng tâm th n ban hành kèm theo Quy t nh s 3047/2001/Q -BYT ngày 12-07-2001 c a B trư ng B Y t . i u 3: Các ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng các V có liên quan thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Văn Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản