Quyết định số 1448/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 1448/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1448/QĐ-NHNN về việc ban hàh Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1448/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p - T do- H nh phúc -------------- S : 1448/Q -NHNN Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC VN TRÍ CÔNG TÁC PH I TH C HI N NNH KỲ CHUY N I I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/06/2003; Căn c Ngh nh 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27/10/2007 c a Chính ph quy nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Danh m c các v trí công tác ph i th c hi n nh kỳ chuy n i i v i cán b , công ch c, viên ch c Ngân hàng Nhà nư c”. i u 2. i tư ng áp d ng là cán b , công ch c, viên ch c Ngân hàng Nhà nư c (sau ây g i chung là cán b ) không gi ch c v lãnh o, qu n lý ang công tác t i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c. i u 3. Cán b khi có th i gian công tác 03 năm ( 36 tháng) t i các v trí thu c Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này ph i th c hi n vi c nh kỳ chuy n i v trí công tác. Khi quy t nh này có hi u l c thi hành, nh ng cán b ã có th i gian công tác trên 36 tháng t i v trí công tác thu c Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này ph i th c hi n vi c chuy n i v trí công tác. i u 4. Căn c quy nh t i Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27/10/2007 c a Chính ph quy nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c và Danh m c các v trí công tác ph i nh kỳ chuy n i ban hành kèm theo Quy t nh này, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m ch o, xây d ng và phê duy t k ho ch th c hi n chuy n i v trí công tác i v i cán b thu c ơn v mình theo thNm quy n và
  2. báo cáo k t qu th c hi n hàng năm v Ngân hàng Trung ương (V T ch c cán b ) trư c ngày 15 tháng 11 t ng h p báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và B N iv . i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký i u 6. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c và các cán b có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 6; - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TƯ v phòng, ch ng tham nhũng; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Lưu: VP, TCCB. Nguy n Văn Giàu DANH M C CÁC VN TRÍ CÔNG TÁC PH I TH C HI N NNH KỲ CHUY N I IV I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1448/Q -NHNN ngày 26 tháng 6 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) 1/ Lĩnh v c qu n lý tài chính, tài s n: L p k ho ch, qu n lý, c p phát, thu chi tài chính; 2/ Lĩnh v c k toán, ki m soát: a/ Ki m tra, ki m soát, ki m toán n i b ; b/ K toán, qu n lý chi tiêu n i b ; 3/ Lĩnh v c c ph n hóa: Qu n lý c ph n hóa các Ngân hàng thương m i Nhà nư c; 4/ Lĩnh v c qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hóa: Qu n lý xu t nh p khNu hàng hóa thu c di n qu n lý chuyên ngành c a Ngân hàng Nhà nư c. 5/ Lĩnh v c d án, th m nh, nh giá: a/ ThNm nh d án, án v u tư xây d ng, mua s m tài s n, hàng hóa; b/ ThNm nh d toán, quy t toán các công trình xây d ng cơ b n, mua s m tài s n, hàng hóa;
  3. c/ L p h sơ m i th u, k ho ch u th u, t ch c u th u v lĩnh v c xây d ng cơ b n, mua s m tài s n, hàng hóa; d/ Qu n lý d án do nư c ngoài tài tr , các d án có v n góp c a Nhà nư c. 6/ Lĩnh v c c p phép ho t ng: a/ ThNm nh h sơ c p phép thành l p và ho t ng c a t ch c tín d ng, ho t ng ngân hàng c a các t ch c khác; b/ ThNm nh h sơ tăng v n i u l cho các t ch c tín d ng; c/ C p phép ho t ng ngo i h i; 7/ Lĩnh v c thanh tra, giám sát ngân hàng: a/ Thanh tra, giám sát các t ch c tín d ng, công ty tài chính và các t ch c khác có ho t ng ngân hàng. b/ X lý sau k t lu n thanh tra, giám sát các t ch c tín d ng, công ty tài chính và các t ch c khác có ho t ng ngân hàng. 8/ Lĩnh v c phòng, ch ng tham nhũng: Cán b làm công tác phòng, ch ng tham nhũng. 9/ Lĩnh v c T ch c – Cán b : a/ Tuy n d ng cán b , công ch c, viên ch c; b/ B nhi m, b nhi m l i, luân chuy n cán b ; c/ Thi nâng ng ch, xét chuy n ng ch công ch c, viên ch c. TH NG C Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản