Quyết định số 145/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định số 145/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 145/1999/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 145/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 145/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 6 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 145/1999/Q -TTG NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 1999 V BAN HÀNH QUY CH BÁN C PH N CHO NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty C ph n; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài áp d ng trong các doanh nghi p nhà nư c Vi t Nam ư c c ph n hóa và các Công ty C ph n. i u 2. B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà nư c, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các B , ngành có liên quan hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr T ng công ty 91 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
  2. QUY CH BÁN C PH N CHO NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI (ban hành kèm theo Quy t nh s 145/1999/Q -TTg ngày 28 tháng 6 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Bán c ph n cho nhà u tư n ơc ngoài nh m huy ng v n, công ngh , phương pháp qu n lý doanh nghi p c a nư c ngoài, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, trình c nh tranh và m r ng th trư ng u tư phát tri n các doanh nghi p Vi t Nam. i u 2. Các doanh nghi p ư c bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài là các doanh nghi p ho t ng s n xu t kinh doanh trong lĩnh v c quy nh t i ph l c kèm theo Quy t nh này, bao g m: 1. Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hóa; 2. Công ty C ph n và các lo i hình doanh nghi p khác ã có quy t nh phát hành c phi u chuy n thành Công ty C ph n c a c p có thNm quy n. i u 3. Các t ng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. "Nhà u tư nư c ngoài" là t ch c kinh t nư c ngoài, ngư i nư c ngoài s h u c ph n, mua c ph n c a các doanh nghi p Vi t Nam. 2. "Doanh nghi p Vi t Nam" là các doanh nghi p ư c bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài theo quy nh t i i u 2 c a Quy ch này. i u 4. Nhà u tư nư c ngoài mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam ư c Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam b o m v quy n l i và ph i th c hi n các nghĩa v theo Quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam. i u 5. Vi c mua c ph n, chuy n c t c, ti n bán c ph n ra nư c ngoài c a nhà u tư nư c ngoài th c hi n tr c ti p ho c thông qua các t ch c Tài chính, các ngân hàng c a Vi t Nam ho c c a nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. Nhà u tư nư c ngoài ư c m tài kho n t i các t ch c Tài chính, các ngân hàng ó. i u 6. T ng s giá tr c ph n bán cho các nhà u tư nư c ngoài không vư t quá 30% v n i u l c a Công ty. Trong trư ng h p nhi u nhà u tư nư c ngoài ăng ký mua c ph n vư t quá 30% s v n i u l c a công ty thì t ch c u giá. i u 7. Bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam . N u mua b ng ngo i t chuy n i thì ư c quy i theo t giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m bán c ph n. Vi c t ch c bán c ph n ư c thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng.
  3. i u 8. C phi u c a nhà u tư nư c ngoài mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam là c phi u ghi danh do B Tài chính in và qu n lý. Giá tr danh nghĩa c a m t c ph n trên t c phi u là 100.000 ng Vi t Nam. i u 9. T i các doanh nghi p nhà nư c có bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài thì doanh nghi p và ngư i lao ng trong doanh nghi p nhà nư c ư c hư ng các ưu ãi quy nh t i i u 13, i u 14 Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty C ph n. II. NH NG QUY NNH C TH i u 10. Giá tr doanh nghi p và giá bán c ph n 1. Giá bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài và nhà u tư trong nư c th ng nh t chung m t giá. Giá này m b o nguyên t c ch s h u doanh nghi p (ngư i bán) và nhà u tư nư c ngoài (ngư i mua) u ch p nh n ư c. 2. i v i doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hóa thì Giám c doanh nghi p l p phương án giá và t ch c xác nh giá tr doanh nghi p và giá tr ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p theo quy nh hi n hành, báo cáo cơ quan qu n lý tr c ti p ho c B Tài chính quy t nh. 3. i v i Công ty C ph n thì i h i c ông ho c H i ng qu n tr quy t nh sau khi tham kh o cơ quan b o lãnh phát hành và các nhà u tư nư c ngoài. M c giá công b c a cơ quan có thNm quy n theo phân c p hi n hành i v i doanh nghi p nhà nư c c ph n hóa, c a Công ty C ph n là giá t i thi u khi t ch c bán u giá cho nhà u tư nư c ngoài. i u 11. Phát hành c phi u 1. T t c các doanh nghi p nhà nư c c ph n hóa, các Công ty c ph n có bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài u th c hi n thông qua t ch c b o lãnh ho c i lý phát hành c phi u. 2. T ch c b o lãnh phát hành ti p xúc v i t ng nhà u tư nư c ngoài xác nh: S lư ng c ph n, giá bán c ph n và các i u ki n khác do doanh nghi p phát hành yêu c u ch n nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a doanh nghi p. 3. T ch c b o lãnh phát hành t ch c u giá khi có nhi u nhà u tư nư c ngoài ăng ký mua c ph n c a doanh nghi p theo quy nh v u giá hi n hành. 4. M c chi phí cho t ch c b o lãnh ho c i lý phát hành do hai bên th a thu n trong chi phí c ph n hóa ho c t l ph n trăm (%) trong t ng s giá tr c phi u phát hành. i u 12. Quy n l i c a c ông là nhà u tư nư c ngoài: 1. ư c quy n tham gia ho c không tham gia qu n lý Công ty C ph n theo quy nh c a Lu t Công ty và i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n.
  4. 2. ư c i các kho n thu v c t c, ti n chuy n như ng c ph n t i Vi t Nam thành ngo i t chuy n ra nư c ngoài sau khi ã th c hi n y nghĩa v v thu theo quy nh trong Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các Lu t Thu hi n hành. Trư ng h p nhà u tư nư c ngoài dùng c t c thu ư c tái u tư t i Vi t Nam thì ư c áp d ng như quy nh c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. 3. ư c s d ng c phi u c m c , th ch p trong các quan h tín d ng Vi t Nam; 4. ư c c p th th c xu t nh p c nh nhi u l n trong th i gian u tư mua c ph n t i Vi t Nam. 5. ư c hư ng quy n l i khác như c ông là ngư i trong nư c và các quy n do Pháp lu t quy nh. i u 13. C ông là nhà u tư nư c ngoài th c hi n các nghĩa v quy nh trong Lu t Công ty, Lu t u tư nư c ngoài, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n. i u 14. Nhà u tư nư c ngoài ch ư c chuy n như ng c phi u c a mình sau 3 năm (n u tham gia qu n lý Công ty C ph n), sau 1 năm (n u không tham gia qu n lý Công ty C ph n) k t ngày s h u c ph n trong Công ty. III. T CH C TH C HI N i u 15. Trình t vi c bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài: 1. Các doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hóa l p phương án theo trình t quy nh trong Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n kèm theo c a các B , trong ó nêu rõ: t l c ph n s bán cho nhà u tư nư c ngoài, t l c ph n nhà nư c (n u có) và t l c ph n bán cho các cá nhân, pháp nhân trong nư c; t ch c b o lãnh ho c i lý phát hành c phi u. Các Công ty C ph n cũng ph i l p phương án bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài theo nh ng n i dung trên trình y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Phương án c ph n hóa và bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài ư c g i n y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B qu n lý ngành ho c H i ng qu n tr T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p (T ng công ty 91). 3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; B qu n lý ngành, H i ng qu n tr T ng công ty 91 có trách nhi m thNm nh phương án c a t ng doanh nghi p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 4. Sau khi có quy t nh c a Th tư ng Chính ph , doanh nghi p ký h p ng v i cơ quan b o lãnh và thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng v vi c bán c
  5. ph n cho nhà u tư nư c ngoài và t ch c th c hi n xong trong th i h n t i a không quá 6 tháng k t ngày có quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 16. ThNm quy n quy t nh bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài: T t c các doanh nghi p có bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài u do Th tư ng Chính ph quy t nh. PH L C DANH M C CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C CÁC NGÀNH Ư C BÁN C PH N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 145/1999/Q -TTg ngày 28 tháng 6 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Ngành D t may. 2. Ngành s n xu t giày, dép. 3. Ngành ch bi n da. 4. Ngành s n xu t, ch bi n hàng nông, lâm, thu s n. 5. Ngành s n xu t hàng tiêu dùng khác. 6. Ngành s n xu t v t li u xây d ng. 7. Ngành v n t i ư ng b , ư ng thu n i a, v n t i hàng hoá b ng container. 8. Ngành s n xu t dùng h c t p. 9. Ngành s n xu t chơi tr em. 10. Ngành thương m i, d ch v - khách s n. 11. Ngành s n xu t cơ khí. 12. Các doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu thu c các ngành hàng quy nh trên ây.
Đồng bộ tài khoản