Quyết định số 145/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 145/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 145/2003/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội có khả năng phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2003-2005 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 145/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 145/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T QUY HO CH M T S NGÀNH NGH THƯƠNG M I VÀ D CH V TRONG LĨNH V C VĂN HÓA-XÃ H I CÓ KH NĂNG PHÁT SINH T N N XÃ H I TRÊN A BÀN QU N TÂN BÌNH, GIAI O N 2003-2005 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 c a B Chính tr v phương hư ng, nhi m v phát tri n thành ph H Chí Minh n năm 2010 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hóa và d ch v văn hóa, y m nh bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng ; Căn c các Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph s 105/2002/Q -UB ngày 24/9/2002 ban hành quy nh v qu n lý t ch c và ho t ng khiêu vũ nơi công c ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ; s 106/2002/Q -UB ngày 24/9/2002 ban hành quy nh v qu n lý t ch c và ho t ng karaoke nơi công c ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ; s 05/2003/Q -UB ngày 06/01/2003 ban hành quy nh v qu n lý t ch c và ho t ng d ch v xoa bóp trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Tân Bình t i các văn b n s 1527/UB ngày 14/10/2002 ; s 30/UB ngày 10/01/2003 ; s 228/UB ngày 04/4/2003 ; s 353/UB ngày 14/5/2003 ; s 575/UB ngày 14/7/2003 và các T trình c a S Văn hóa và Thông tin s 1258/TT-SVHTT ngày 23/6/2003 ; s 1533/TT-SVHTT ngày 25 tháng 7 năm 2003 ; QUY T NH i u 1.- Nay phê duy t quy ho ch m t s ngành ngh thương m i và d ch v trong lĩnh v c văn hóa-xã h i có kh năng phát sinh t n n xã h i trên a bàn qu n Tân Bình, giai o n 2003-2005, n i dung chi ti t kèm theo Quy t nh này. 1.1- D ch v khiêu vũ : 1.1.1- Hi n tr ng : T ng s i m ã c p phép : 04 i m.
  2. G m có 02 vũ trư ng và 02 Câu l c b khiêu vũ. 1.1.2- Quy ho ch : a) T ng s i m cho phép ho t ng : 04 i m, g m có : + Vũ trư ng : - Nh t khách s n. - Super Bowl. + Câu l c b khiêu vũ : - Trung tâm Văn hóa - th thao qu n Tân Bình - Nhà văn hóa i n nh. b) T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và Gi y phép hành ngh ho t ng khiêu vũ. 1.2- D ch v karaoke : 1.2.1- Hi n tr ng : T ng s i m ã c p phép : 66 i m, g m có : +S i m ang ho t ng n nh : 53 i m ; +S i m t m ngưng ho t ng : 09 i m ; +S i m ã ngưng ho t ng : 04 i m. 1.2.2- Quy ho ch : a) T ng s i m cho phép ho t ng : 69 i m, g m có : +S i m ti p t c ho t ng : 62 i m ; +S i m c p m i : 07 i m. b) Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và Gi y phép hành ngh : 04 i m. 1.3- D ch v bán và cho thuê băng ĩa hình : 1.3.1- Hi n tr ng : T ng s i m ã c p phép : 367 i m. 1.3.2- Quy ho ch :
  3. a) T ng s i m cho phép ho t ng : 361 i m, g m có : +S i m ti p t c ho t ng : 351 i m ; +S i m c p m i : 10 i m. b) Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và Gi y phép hành ngh : 16 i m. 1.4- D ch v bán băng ĩa nh c : 1.4.1- Hi n tr ng : T ng s i m ã c p phép : 316 i m. 1.4.2- Quy ho ch : a) T ng s i m cho phép ho t ng : 316 i m. b) T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh bán băng ĩa nh c. 1.5- D ch v trò chơi i n t : 1.5.1- Hi n tr ng : T ng s i m ã c p phép : 382 i m. 1.5.2- Quy ho ch : a) T ng s i m cho phép ho t ng : 382 i m. b) T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh d ch v trò chơi i n t . 1.6- D ch v in l a : 1.6.1- Hi n tr ng : T ng s i m ã c p phép : 362 i m. 1.6.2- Quy ho ch : a) T ng s i m cho phép ho t ng : 362 i m. b) T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh d ch v in l a. 1.7- D ch v vi tính :
  4. 1.7.1- Hi n tr ng : T ng s i m ã c p phép : 265 i m. 1.7.2- Quy ho ch : T ng s i m cho phép ho t ng : 285 i m, g m có : +S i m ti p t c ho t ng : 265 i m; +S i m c p m i : 20 i m. t i khu v c các phư ng 15, 16, 18, 20. 1.8- D ch v xoa bóp : 1.8.1- Hi n tr ng : T ng s i m ã c p phép : 37 i m. 1.8.2- Quy ho ch : a) T ng s i m cho phép ho t ng : 37 i m. b) Ch c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho i tư ng khách s n ư c x p h ng sao và t i các phòng khám a khoa, b nh vi n. 1.9- D ch v ăn u ng, cà phê gi i khát : 1.9.1- Hi n tr ng : T ng s i m ã c p phép : 659 i m. 1.9.2- Quy ho ch : a) T ng s i m cho phép ho t ng : 659 i m. b) T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh t i 69 tuy n ư ng trên a bàn qu n Tân Bình i v i ngành ngh d ch v ăn u ng, cà phê gi i khát. 1.10- D ch v lưu trú khách s n, nhà tr , phòng cho thuê : 1.10.1- Hi n tr ng : T ng s i m ã c p phép : 81 i m.
  5. (Trong ó có 13.553 h có nhà ngăn phòng cho thuê v i 3.275 h cho thuê nguyên căn, 10.278 h ngăn 39.973 phòng cho thuê). 1.10.2- Quy ho ch : a) T ng s i m cho phép ho t ng : 81 i m. b) T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i ngành ngh d ch v lưu trú khách s n, nhà tr , phòng cho thuê. 1.11- D ch v h t tóc thanh n (h t tóc nam có s d ng th n ) : 1.11.1- Hi n tr ng : T ng s i m ã c p phép : 197 i m. 1.11.2- Quy ho ch : a) T ng s i m cho phép ho t ng : 197 i m. b) T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i ngành ngh d ch v h t tóc thanh n . i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Y t , Giám c S Thương m i, Giám c S Du l ch, Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c Công an thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Bình, Th trư ng các S -ngành liên quan và các cá nhân, t ch c kinh doanh các ngành ngh nêu i u1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 3 KT. CH T CH - Thư ng tr c Thành y - TT/H ND.TP, TT/UBND.TP PHÓ CH T CH - Ban TTVH TU, Ban VHXH-H ND/TP - UBND các qu n, huy n - H i Qu ng cáo thành ph - Báo, ài thành ph - VPH -UB : PVP/VX, T, T VX, T - Lưu (VX/T) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản