Quyết định số 145/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 145/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 145/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu phí qua đò tại bến An Phú Đông, quận 12 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 145/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 145/2006/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH V I U CH NH M C THU PHÍ QUA Ò T I B N AN PHÚ ÔNG, QU N 12 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 55/2006/NQ-H ND ngày 26 tháng 9 năm 2005 c a H i ng nhân dân thành ph , QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m c thu phí qua ò t i b n khách ngang sông An Phú ông, qu n 12 như sau: - Khách i b : 500 ng/lư t ngư i; - Khách i xe p (ngư i và phương ti n): 800 ng/lư t; - Khách i xe g n máy 02 bánh (ngư i và phương ti n): 1.000 ng/lư t. Th i gian th c hi n m c thu phí m i t ngày 01 tháng 10 năm 2006. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân qu n 12 có trách nhi m ch o, ki m tra ch qu n lý b n khách ngang sông An Phú ông t ch c th c hi n m c phí m i theo quy nh hi n hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, Ch t ch y ban nhân dân qu n 12, ch b n khách ngang sông An Phú ông và các t ch c, cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản