Quyết định số 145/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 145/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 145/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 145/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 145/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N CÔNG NGH THÔNG TIN - TRUY N THÔNG THÀNH PH H CHÍ MINH GIAI O N 2007 - 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c; Căn c Quy t nh s 246/2005/Q -TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n công ngh thông tin và truy n thông Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Căn c Quy t nh s 331/Q -TTg ngày 06 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n ngu n nhân l c v công ngh thông tin t nay n năm 2010; Căn c Quy t nh s 51/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n công nghi p ph n m m Vi t Nam n năm 2010; Căn c Quy t nh s 56/2007/Q -TTg ngày 03 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n công nghi p n i dung s Vi t Nam n năm 2010; Căn c Quy t nh s 75/2007/Q -TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch t ng th phát tri n công nghi p i n t Vi t Nam n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; Xét ngh c a Giám c S Bưu chính, Vi n thông t i T trình s 06/TTr-SBCVT ngày 03 tháng 10 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t kèm theo Quy t nh này Chương trình phát tri n công ngh thông tin - truy n thông thành ph H Chí Minh giai o n 2007 - 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban Ch o Chương trình ng d ng và phát tri n công ngh thông tin thành ph , Giám c S Bưu chính, Vi n thông, Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Khoa h c và Công
 2. ngh , Th trư ng các s - ban - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 3; - B Thông tin và Truy n thông; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - Thư ng tr c UBND thành ph ; - oàn i bi u Qu c h i thành ph ; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph ; Nguy n Thành Tài - Ban Ch o Chương trình ng d ng và phát tri n công ngh thông tin; - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên; TTCB; - HCM City Website; - Lưu:VT, (CNN/HH) H. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N CÔNG NGH THÔNG TIN - TRUY N THÔNG THÀNH PH H CHÍ MINH GIAI O N 2007 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 145 /2007/Q -UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) I. HI N TR NG NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN T I THÀNH PH H CHÍ MINH 1. Hi n tr ng ng d ng công ngh thông tin: a) H t ng vi n thông - internet: T ng s thuê bao i n tho i t 8,16 tri u thuê bao, v i hơn 1,57 tri u thuê bao i n tho i c nh và 6,59 tri u thuê bao i n tho i di ng. S thuê bao Internet băng thông r ng t 372.750 thuê bao, t ng s thuê bao Internet dial up t 541.365 thuê bao. T ng s cơ s kinh doanh d ch v Internet công c ng có trên 4.574 i m. ang tri n khai và v n hành h th ng m ng Metronet ph c v Chính ph i n t k t n i s - ban - ngành, qu n - huy n: Hoàn t t t 1 k t n i h th ng thông tin các c p vào h th ng m ng, g m có 1 S , 3 qu n và 36 i m Megawan c p phư ng/xã tham gia k t n i. b) H t ng công ngh thông tin: Hi n t i ã có 34 s - ngành và 22 qu n - huy n ư c u tư xây d ng h t ng công ngh thông tin m b o v n hành h th ng ang tri n khai t i các ơn v , bao g m:
 3. - Máy tr m: 5.181 b , trư c năm 2005 có 4.040 b ; u tư m i theo chương trình Chính ph i n t t năm 2005 là 1.141 b . - Server: 277 b , trư c năm 2005 có 127 b ; u tư m i theo chương trình Chính ph i n t t năm 2005 là 150 b . - Switch: 384 b , trư c năm 2005 có 266 b , u tư m i theo chương trình Chính ph i n t t năm 2005 là 118 b . - Máy in: 1.922 b , trư c năm 2005 có 1.841 b ; u tư m i theo chương trình Chính ph i n t t năm 2005 là 81 b . - Kiosk tra c u thông tin: 12 b . - Mã v ch: 19 b . c) Ph n m m, cơ s d li u: T i các qu n - huy n: - Ph n m m xây d ng môi trư ng làm vi c i n t (G2E) - 4 ph n m m, g m: Trang tin tích h p qu n lý hành chính ph c v lãnh o; ph n m m ti p nh n và hoàn tr h sơ theo mô hình m t c a; ph n m m Qu n lý báo cáo tu n; ph n m m Qu n lý văn b n và h sơ công vi c. - Ph n m m d ch v công (G2C và G2B) - 5 ph n m m, g m: ph n m m Qu n lý ti p nh n và c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; ph n m m ti p nh n và gi i quy t h sơ v văn hóa; ph n m m ti p nh n và gi i quy t h sơ ăng ký s d ng lao ng; ph n m m Qu n lý ch ng th c; ph n m m Qu n lý x lý vi ph m hành chính. - Ph n m m v qu n lý t ai - xây d ng ( ng d ng GIS) - 8 ph n m m, g m: ph n m m c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; ph n m m Giao thuê t; ph n m m C p phép xây d ng; ph n m m Qu n lý h sơ t ai xây d ng; ph n m m Qu n lý bi n ng; ph n m m Qu n lý t ai và l p h sơ a chính; ph n m m Qu n lý xây d ng và c p i s nhà; Web Qu n lý ô th . - Ph n m m Qu n lý h t ch ã tri n khai n c p phư ng - xã. T i các s - ngành: Hi n có 5 ơn v , g m S K ho ch và u tư, S Thương m i, S Văn hóa và Thông tin, S Tư pháp, S Khoa h c và Công ngh ã tri n khai 23 ph n m m qu n lý và 10 d ch v công ph c v cho công tác qu n lý chuyên môn như ăng ký c p phép kinh doanh, c p phép và qu n lý văn phòng i i n, qu n lý văn hóa, thông tin, qu n lý khoa h c, công ngh …; hi n thành ph cũng ang nghiên c u 17 ph n m m ng d ng mã ngu n m và ã s d ng 6 ph n m m ph c v cho công tác qu n lý hành chính và tích h p thông tin.
 4. Cơ s d li u: ã xây d ng ư c cơ s d li u v dân cư, kinh t , văn hóa, lao ng, t ai, xây d ng… và s tri n khai, v n hành các ph n m m t i các qu n - huy n, s - ngành. d) ng d ng công ngh thông tin c a các cơ quan nhà nư c trong vi c ph c v ngư i dân và doanh nghi p: - Hi n có 66 Website c a s - ban - ngành, qu n - huy n ã ư c xây d ng và tích h p trên HCM Cityweb. Các trang Web này không ch cung c p thông tin kinh t - xã h i, văn hóa trên a bàn, tình hình ho t ng c a các lĩnh v c kinh t , văn hóa, công nghi p, nông nghi p, Khu công ngh cao, bưu chính - vi n thông, u tư, thương m i,… mà còn gi i thi u các quy trình qu n lý Nhà nư c như óng thu , hoàn thu , ăng ký thành l p doanh nghi p, xin c p phép xây d ng, thành l p b nh vi n tư nhân, gi i thi u các lô t ư c chào bán u giá, giá t t i m i con ư ng c a thành ph … - “M t c a i n t ” c p thành ph : tính n tháng 6 năm 2007 “m t c a i n t ” ã có 7.038 lư t truy c p qua h th ng i n tho i và tin nh n. Trên cơ s h th ng tin ư c xây d ng t 17 ph n m m, th c hi n k t n i t ng và cung c p thông tin cho “M t c a i n t ”, giúp cho vi c công khai và minh b ch quá trình x lý, ngư i dân và lãnh o có phương ti n giám sát các d ch v công. n nay ã có 16 qu n - huy n tham gia cung c p tình tr ng h sơ hành chính cho ngư i dân qua h th ng “m t c a i n t ” v i phương th c truy n d li u qua VPN Internet. - Xây d ng các Kiosk ngư i dân có th tra c u thông tin tr c ti p t i các qu n - huy n, s - ngành. - ưa C ng giao d ch doanh nghi p vào ho t ng v i các n i dung chính: giao d ch tr c tuy n, ào t o tr c tuy n, tư v n, liên k t các website trong nư c và qu c t , c p nh t, cung c p thông tin, d ch v v th trư ng, thương m i i n t . n nay C ng giao d ch doanh nghi p “thu n mua v a bán” ã có hơn 180.000 lư t ngư i truy c p, trung bình s lư ng truy c p là g n 2.000 lư t/ngày. Hi n nay, ã có 2.000 doanh nghi p v i hơn 3.300 s n phNm tham gia cung c p thông tin trên C ng. D ch v công qua m ng: - C p phép qua m ng: th c hi n c p gi y ch ng nh n - ng d ng công ngh thông tin x lý h sơ qua m ng i v i c p Gi y phép xây d ng; Gi y ch ng nh n s h u nhà ; Gi y ch ng nh n s d ng t ; Th t c h i quan; Th t c thu ; Qu n lý h t ch; Gi i quy t khi u n i t cáo và trong các ho t ng tư pháp. ) Các h th ng thông tin: Xây d ng các h th ng thông tin qu n lý nhà nư c c p s - ngành. Bư c u hình thành các h th ng thông tin dân cư, t ai và xây d ng, doanh nghi p làm cơ s phát tri n thành các h th ng thông tin văn hóa - xã h i, qu n lý ô th và kinh t . e) Ngu n nhân l c công ngh thông tin:
 5. ào t o nhân l c công ngh thông tin: hi n thành ph có 22 trư ng ào t o c nhân, cao ng chính quy, 50 trung tâm ào t o phi chính quy, 100 cơ s ph c p tin h c. Hàng năm, Thành ph có th cung c p kho ng 11.000 chuyên viên trình cao ng tr lên và kho ng 25.000 lao ng chuyên nghi p. ào t o trong cơ quan nhà nư c: Ho t ng ào t o ư c t ch c linh ho t, k t h p gi a ào t o t p trung và h tr ào t o t i ch . ã t ch c ào t o trên 300 lư t cán b tin h c, t p hu n g n 1.000 cán b lãnh o và công ch c v n hành các h th ng thông tin; ào t o ng d ng tin h c t p trung cho 3.100 cán b , công ch c hành chính; tính n nay, ã ào t o 3.384 cán b , công ch c và t ch c l p xóa mù, ph c p tin h c cho 150 cán b H i Ph n . Liên k t ào t o v i các t ch c nư c ngoài: h p tác v i AOTS c a Nh t B n t ch c l p b i dư ng chuNn k sư công ngh thông tin cho 30 h c viên. Ph i h p v i CICC t ch c các l p ào t o v qu n tr d án công ngh thông tin cho 26 i tư ng là chuyên viên ang công tác t i các ơn v và doanh nghi p công ngh thông tin. 2. Công nghi p công ngh thông tin: Công ngh thông tin: Doanh nghi p công ngh thông tin trong nư c: hi n có 1.104 doanh nghi p ho t ng chuyên ngành v công ngh thông tin v i t ng v n ăng ký là 889 t ng, có t ng doanh thu c a các doanh nghi p trên a bàn thành ph năm 2005 là 332 tri u USD, trong ó có g n 80 tri u USD t doanh thu ph n m m. Doanh nghi p công ngh thông tin nư c ngoài: hi n có 106 doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c công ngh thông tin v i t ng v n ăng ký 1,1 t USD (trong ó có t p oàn Intel u tư 1 t USD vào Khu Công ngh cao). Hi n thành ph có kho ng 4 doanh nghi p có trên 300 nhân viên và 10 doanh nghi p có trên 100 nhân viên. i nt : Doanh nghi p i n t trong nư c: hi n có 930 doanh nghi p thu c kh i s n xu t v i t ng v n ăng ký trên 3.000 t ng. Doanh nghi p i n t có v n u tư nư c ngoài: hi n có 125 doanh nghi p v i t ng v n ăng ký trên 1 t USD. T p oàn Nidec Corporation u tư 500 tri u USD thành ph , trong ó u tư 100 tri u USD vào d án c a Nidec Sankyo và 50 tri u USD vào d án c a Nidec Tosok. Nhà máy c a hai d án này ã ư c T p oàn Nidec kh i công xây d ng t i Khu Công ngh cao thành ph và d ki n v n hành s n xu t vào tháng 6 năm 2006. Nidec ang tính toán s u tư m t nhà máy tr giá 350 tri u USD s n xu t motor dùng cho ôtô, d ki n s t t i Khu Công ngh cao thành ph ho c m t nơi khác n u i u ki n thành ph không cho phép.
 6. Công viên ph n m m Quang Trung v n là nơi thu hút u tư quan tr ng cho phát tri n công nghi p ph n m m thành ph , phát huy l i th c a môi trư ng t p trung nhi u doanh nghi p Ny m nh liên k t marketing, m r ng th trư ng, t p h p các công ty m nh tr thành ngu n l c quan tr ng cho s phát tri n ngành công nghi p ph n m m thành ph . Phát tri n ho t ng c a Phòng Thí nghi m m (Open LAB), h tr chuy n giao công ngh và b n a hóa s n phNm, h p tác v i các công ty a qu c gia Sun, IBM, Intel, Oracle trong pháp tri n s n phNm công ngh ngu n m và ào t o nhân l c. II. QUAN I M VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N 1. Quan i m: Ngành Công ngh thông tin và truy n thông là ngành kinh t mũi nh n, góp ph n quan tr ng vào tăng trư ng kinh t , thúc Ny các ngành, lĩnh v c cùng phát tri n, tăng cư ng năng l c công ngh qu c gia trong quá trình th c hi n công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Nhà nư c ưu tiên, quan tâm h tr và khuy n khích phát tri n công ngh thông tin. Phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin và truy n thông ph i m b o ch t lư ng, ng b , chuy n d ch nhanh v cơ c u theo hư ng tăng nhanh t l ngu n nhân l c có trình k thu t cao, tăng cư ng năng l c công ngh thông tin và truy n thông qu c gia. Nhà nư c tăng cư ng Ny m nh các ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh và s n xu t. Khuy n khích phát tri n th trư ng trong nư c t o à cho các ngành thu c công nghi p công ngh thông tin phát tri n nhanh và b n v ng. 2. M c tiêu: 2.1. M c tiêu chung: Phát tri n thành ph H Chí Minh tr thành trung tâm công ngh thông tin - truy n thông c a c nư c và c a khu v c. Hình thành, xây d ng và phát tri n thành ph i n t t trình trung bình khá trong khu v c v i chính quy n i n t , doanh nghi p i n t , công dân i n t , Ny m nh giao d ch và thương m i i n t . 2.2. M c tiêu phát tri n các lĩnh v c ch y u: a) ng d ng công ngh thông tin - truy n thông xây d ng thành ph H Chí Minh tr thành thành ph i n t v i chính quy n i n t , doanh nghi p i n t và công dân i nt . Chính quy n i n t : Ny m nh ng d ng công ngh thông tin trong t t c các lĩnh v c qu n lý hành chính nhà nư c các c p chính quy n:
 7. 100% qu n - huy n, 90% s và 80% ngành có h th ng thông tin tác nghi p. 100% thông tin thu c các h th ng thông tin tác nghi p ư c luân chuy n qua m ng n i b và m ng truy n d n t c cao. D ch v công qua m ng: - C p phép qua m ng: th c hi n c p gi y ch ng nh n - ng 100% các h th ng thông tin có h th ng b o m t an toàn và ư c khai thác có hi u qu . 100% cán b , công ch c s d ng thành th o các ph n m m tác nghi p trong lĩnh v c chuyên môn và các ng d ng công ngh thông tin ph bi n khác. Doanh nghi p i n t : Trên 80% doanh nghi p lo i v a có website cung c p, tìm ki m thông tin và giao d ch. 50% doanh nghi p lo i nh s có website cung c p thông tin. Xây d ng h t ng m b o cho 100% doanh nghi p nh tham gia giao d ch i n t . T o i u ki n 100% doanh nghi p th c hi n báo cáo th ng kê, khai báo thu , th c hi n th t c h i quan, ăng ký và ư c c p phép kinh doanh qua m ng. Công dân i n t : 90% công dân có nhu c u u có i u ki n s d ng i n tho i, internet và máy tính. 95% cán b , công ch c chuyên môn trong cơ quan nhà nư c s d ng thành th o máy tính trong tác nghi p; 95% cán b y t ư c ph c p tin h c và 95% cán b qu n lý, giáo viên bi t ng d ng công ngh thông tin - truy n thông trong gi ng d y và công tác. 95% thanh niên có k năng s d ng các ng d ng công ngh thông tin truy n thông và khai thác internet. Vi n thông - Internet: i n tho i c nh: 30 - 35 máy/100 dân. i n tho i di ng: áp ng nhu c u phát tri n. Thuê bao Internet: 35 - 40 thuê bao/100 dân (60% băng thông r ng). Ngư i dùng Internet: 70 - 80% dân s thành ph s d ng Internet. 100% cơ s giáo d c, cơ s y t và Bưu i n văn hóa xã có k t n i Internet băng r ng.
 8. 100% các h gia ình có nhu c u u có i u ki n s d ng d ch v Internet băng thông r ng. b) Phát tri n công nghi p công ngh thông tin - truy n thông: Công nghi p ph n m m và d ch v : t t c tăng trư ng trung bình kho ng 40%/năm và t t ng doanh thu kho ng 320 tri u USD. Xây d ng ư c trên 2 doanh nghi p ph n m m có quy mô nhân l c trên 1.000 ngư i và 80 doanh nghi p ph n m m có quy mô nhân l c t 100 ngư i n 300 ngư i. Công nghi p n i dung s : t t c tăng trư ng trung bình kho ng 40%/năm và t ng doanh thu kho ng 160 tri u USD. Xây d ng ư c 2 doanh nghi p n i dung s m nh có trên 500 lao ng. Công nghi p i n t : t t c tăng trư ng trung bình kho ng 25%/năm và t ng doanh thu t kho ng 1,6 t USD. c) Cơ s h t ng công ngh thông tin và truy n thông: Phát tri n m ng cáp quang n t t c các xã/phư ng, khu dân cư, cao c trong thành ph . Tri n khai cáp quang cung c p d ch v n t ng gia ình trong n i thành (Fiber to the home). Hoàn thành ph sóng m ng truy c p d li u không dây (Wifi, Wimax) t i toàn b khu trung tâm, khu v c tr ng i m c a thành ph . T i ưu hóa s lư ng tr m thu phát sóng di ng d a trên vi c xây d ng quy ho ch và s d ng chung h t ng. d) Phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin - truy n thông: Phát tri n thành ph H Chí Minh thành trung tâm ào t o và cung c p nhân l c l n cho khu v c. n năm 2010, hàng năm cung c p kho ng 30.000 chuyên viên công ngh thông tin cho thành ph và khu v c. III. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GI I PHÁP 1. Hoàn thi n môi trư ng pháp lý, nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c và h tr phát tri n công ngh thông tin - truy n thông: Tri n khai th c hi n Pháp l nh Bưu chính vi n thông, Lu t Giao d ch i n t , Lu t S h u trí tu , Lu t Công ngh thông tin và các Ngh nh hư ng d n.
 9. Th c hi n ưu ãi u tư phát tri n công ngh thông tin - truy n thông theo quy nh c a Chính ph . Xây d ng, ban hành các quy nh c th v ưu ãi u tư phù h p v i i u ki n c a thành ph và úng theo lu t pháp chung. Nâng cao hi u l c th c thi b o v quy n s h u trí tu trong lĩnh v c s n xu t và ng d ng ph n m m. Ny m nh c i cách th t c hành chính, nâng cao năng l c qu n lý v công ngh thông tin - truy n thông. C i thi n môi trư ng u tư, thi t l p môi trư ng giao d ch và kinh doanh trên m ng thu n l i, m b o an toàn, b o m t thông tin. H tr phát tri n th trư ng trong nư c và nư c ngoài; h tr doanh nghi p xúc ti n u tư và tăng cư ng xu t khNu s n phNm ra th trư ng ngoài nư c. 2. Phát tri n ng d ng công ngh thông tin - truy n thông: a) Ny m nh xây d ng Chính ph i nt : Xây d ng ng b h th ng thông tin qu n lý hành chính t i các qu n -huy n và s - ngành. Xây d ng các h th ng thông tin chuyên ngành g m dân cư, t ai - xây d ng, doanh nghi p, khoa h c công ngh , văn hóa, xã h i; t o lu ng thông tin t ng, Ny m nh k t n i gi a các h th ng thông tin. Xây d ng và nâng c p ki n trúc công ngh thông tin, vi n thông c a toàn thành ph , m b o an toàn, an ninh thông tin trên m ng. Hoàn thành xây d ng h th ng “m t c a i n t ” cung c p thông tin v tình tr ng h sơ và ti n t i “m t c a i n t ” gi i quy t h sơ hành chính. b) H tr và khuy n khích xây d ng doanh nghi p i n t : Tư v n, tuyên truy n nâng cao nh n th c và Ny m nh ng d ng công ngh thông tin trong các doanh nghi p, c bi t là doanh nghi p v a và nh . Cung c p thông tin kinh t cho các doanh nghi p và xúc ti n, h tr doanh nghi p tham gia thương m i i n t , tăng cư ng h p tác qu c t v thương m i i n t . Ny m nh ng d ng thương m i i n t trong các cơ quan nhà nư c, cung c p các d ch v công h tr thương m i i n t . 3. Phát tri n công nghi p công ngh thông tin - truy n thông: a) Phát tri n công nghi p ph n m m: H tr , phát tri n và nâng cao năng l c c nh tranh cho các doanh nghi p ph n m m.
 10. Xây d ng và Ny m nh phát tri n các khu công nghi p ph n m m t p trung. Tăng cư ng xúc ti n thương m i và phát tri n th trư ng gia công xu t khNu ph n m m. b) Phát tri n công nghi p n i dung s : H tr , phát tri n và nâng cao năng l c c nh tranh cho các doanh nghi p; s hóa các tài nguyên s ; nghiên c u và phát tri n các d ch v tr c tuy n ph c v giáo d c, y t , thương m i, gi i trí và phát tri n d ch v ngân hàng i n t (e-banking). Phát tri n n i dung s trong d ch v vi n thông di ng, d ch v Internet. Phát tri n các d ch v m i phù h p xu hư ng h i t công ngh gi a phát thanh, truy n hình, công ngh thông tin và vi n thông; gi a vi n thông di ng và c nh. c) Phát tri n công nghi p i n t - công ngh thông tin: Nhóm s n phNm nh hư ng bao g m: máy tính và các thi t b ngo i vi thông tin - vi n thông; i n t y t ; i n t công nghi p; o lư ng và t ng hóa; s n xu t linh ki n, ph tùng và s n phNm ph tr . a d ng hóa s n phNm, nâng cao tính c nh tranh c a s n phNm áp ng th trư ng trong nư c và xu t khNu. 4. Phát tri n h t ng vi n thông - Internet: T p trung u tư, áp d ng công ngh hi n i, tiên ti n, phát tri n h t ng vi n thông, Internet áp ng nhu c u phát tri n. Phát tri n m ng cáp quang, cung c p các d ch v cáp quang n t ng h gia ình. Khuy n khích phát tri n h t ng m b o cung c p d ch v 3 trong 1 ( i n tho i, truy n hình và Internet). Phát tri n m ng lư i vi n thông hi n i t i các khu ô th m i, các công trình m i. Tăng cư ng công tác ki m tra và qu n lý ch t lư ng d ch v , m ng vi n thông và Internet. 5. Phát tri n ngu n nhân l c: Tri n khai i m i chương trình ào t o, tăng t l th c hành các môn công ngh thông tin và truy n thông. Khuy n khích gi ng d y công ngh thông tin - truy n thông và tăng th i lư ng h c b ng ti ng Anh. Tri n khai chương trình ào t o k sư/c nhân công ngh thông tin b ng ti ng nư c ngoài theo mô hình 1 + 4 (1 năm ào t o ngo i ng và 4 năm ào t o chuyên môn b ng ngo i ng ó). T o i u ki n cho các trư ng i h c qu c t m các ngành h c v công ngh thông tin - truy n thông. Tuy n ch n các sinh viên gi i ho c ngư i ã t t nghi p g i i ào t o t i nư c ngoài tr thành các chuyên gia v công ngh thông tin - truy n thông.
 11. M r ng quy mô ào t o, tăng s chuyên viên, k sư công ngh thông tin ư c ào t o t t nghi p hàng năm t i thành ph , t t c các lo i hình ào t o. Tri n khai chương trình 4 + 1 (sinh viên t t nghi p các ngành khác ư c ào t o thêm 1 năm v công ngh thông tin tr thành chuyên gia công ngh thông tin ph c v chuyên ngành). Phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin trong qu n lý nhà nư c, ti n t i xây d ng Chính ph i n t ; m b o a s cán b , công ch c có kh năng s d ng thư i n t và trao i thông tin qua m ng. ào t o và b i dư ng i ngũ cán b chuyên trách v công ngh thông tin và lãnh o công ngh thông tin (CIO) trong các cơ quan ng và cơ quan qu n lý Nhà nư c. 6. Gi i pháp v quy ho ch: Quy ho ch công ngh thông tin: Quy ho ch các khu công ngh thông tin t p trung t i các khu ô th m i, các qu n ven, các huy n ngo i thành. Quy ho ch các khu công ngh thông tin t p trung, không có ranh gi i xác nh t i các qu n n i thành. Quy ho ch h t ng vi n thông: Quy ho ch h th ng ng m c a thành ph trong ó có h th ng cáp vi n thông. Quy ho ch h th ng cáp treo; h th ng tr m thu phát sóng vi n thông di ng theo nh hư ng dùng chung h t ng. 7. Huy ng ngu n l c và thu hút u tư: Thành ph b trí ngu n v n ngân sách theo k ho ch ư c phê duy t hàng năm và tranh th s h tr t nư c ngoài ph c v phát tri n công ngh thông tin - truy n thông và Chính ph i n t . Khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia u tư vào công ngh thông tin - truy n thông, c bi t là thu hút ngu n v n u tư nư c ngoài t các t p oàn l n, t p oàn a qu c gia. Huy ng t i a ngu n l c xã h i và các ngu n v n trong nư c. IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÁNH VÀ CÁC D ÁN TR NG I M 1. Các chương trình: Chương trình phát tri n Chính ph i n t do S Bưu chính, Vi n thông ti p t c tri n khai, các s - ngành, qu n - huy n th c hi n theo k ho ch hàng năm và k t thúc t ng k t giai o n 1 vào năm 2010.
 12. Chương trình phát tri n thương m i i n t do S Thương m i xây d ng, S Bưu chính, Vi n thông và các ơn v liên quan ph i h p th c hi n; hoàn thành vi c l p chương trình trong năm 2007. Chương trình phát tri n công nghi p ph n m m do S Bưu chính, Vi n thông ch trì; hoàn thành vi c l p chương trình trong năm 2007. Chương trình phát tri n công nghi p n i dung s do S Bưu chính, Vi n thông ch trì; hoàn thành vi c l p chương trình trong năm 2007. Chương trình phát tri n công nghi p i n t do S Bưu chính, Vi n thông ch trì; hoàn thành vi c l p chương trình trong năm 2007. 2. Các d án, án: D án xây d ng Trung tâm Ch ng th c i n t và tri n khai th c hi n ch ký s do S Bưu chính, Vi n thông ch trì; hoàn thành trong năm 2009. D án quy ho ch các khu công ngh thông tin t p trung do S Quy ho ch - Ki n trúc ch trì; hoàn thành trư c tháng 6 năm 2008. D án quy ho ch h th ng ng m do S Quy ho ch - Ki n trúc ch trì; hoàn thành trư c tháng 6 năm 2008. D án chuNn oán b nh t xa do S Y t ch trì; hoàn thành trong năm 2008. án quy ho ch các tr m thu phát sóng vi n thông di ng do S Bưu chính, Vi n thông ch trì; hoàn thành trong năm 2008. án thành l p Qu H tr phát tri n nhân l c công ngh thông tin - truy n thông do S Bưu chính, Vi n thông ch trì; hoàn thành trong năm 2007. án xây d ng chính sách thu hút u tư công ngh thông tin - truy n thông do S Bưu chính, Vi n thông ch trì; hoàn thành trong năm 2008. V. T CH C TH C HI N S Bưu chính, Vi n thông ch trì, ph i h p v i các s - ban - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n thành ph t ch c th c hi n Chương trình này; t ch c cung c p thông tin, d báo, theo dõi c p nh t, ánh giá tình hình tri n khai th c hi n Chương trình; t ng h p báo cáo và xu t các cơ ch chính sách c n thi t thúc Ny th c hi n thành công Chương trình. Các s - ban - ngành và y ban nhân dân các qu n - huy n căn c vào các n i dung, gi i pháp trong Chương trình xây d ng và t ch c tri n khai th c hi n các chương trình, d án phù h p. Vi c tri n khai th c hi n các chương trình, d án ph i m b o s ph i h p, l ng ghép có hi u qu v i các chương trình, d án khác v công ngh thông tin - truy n thông./.
 13. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản