Quyết định số 1451/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 1451/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1451/QĐ-TTg về việc điều chỉnh nội dung đề án Hỗ trợ nuôi ăn, điều trị phục hồi chức năng cho trẻ em tàn tật tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật số 1 thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1451/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1451/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NUÔI ĂN, ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ EM TÀN TẬT TẠI TRUNG TÂM CỨU TRỢ TRẺ EM TÀN TẬT SỐ 1 THUỘC HỘI CỨU TRỢ TRẺ EM TÀN TẬT VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước; Xét đề nghị của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Điều chỉnh nội dung đề án Hỗ trợ nuôi ăn, điều trị phục hồi chức năng cho trẻ em tàn tật tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật số 1 (Trung tâm 1) giai đoạn 2007 đến 2010 thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2007 như sau: - Bổ sung các nội dung sau đây vào nội dung hoạt động của đề án: hỗ trợ nuôi ăn, phẫu thuật, phục hồi chức năng cho trẻ em nghèo tàn tật tại các địa phương do các đoàn bác sĩ lưu động của Trung tâm 1 thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức thực hiện. - Nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các nội dung nêu trên điều chỉnh từ nguồn ngân sách được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm cho Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2007. Điều 2. - Ban Chấp hành Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.
  2. - Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng và thẩm quyền phối hợp với Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản