Quyết định số 1452/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 1452/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1452/2002/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng , cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1452/2002/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1452/2002/Q -BYT Hà N i, ngày 25 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH C A B Y T S 1452/2002/Q -BYT NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2002 C A B Y T V VI C BAN HÀNH DANH M C HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N Ư C PHÉP ĂNG KÝ S D NG, Ư C PHÉP ĂNG KÝ NHƯNG H N CH S D NG, C M S D NG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T T I VI T NAM NĂM 2002 Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11-10-1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 197/1998/Q -TTg ngày 10-10-1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao cho B Y t ch u trách nhi m qu n lý Nhà nư c v hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; Căn c Quy t nh s 3486/2001/Q -BYT ngày 13-8-2001 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch qu n lý hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; Theo ngh c a Ông V trư ng V Y t d phòng - B Y t ; QUY T NNH : i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn ư c phép ăng ký s d ng, ư c phép ăng ký nhưng h n ch s d ng, c m s d ng trong lĩnh v c gia d ng và y t năm 2002, bao g m: 1- Danh m c hoá ch t, ch phNm di t côn trùng ư c phép ăng ký s d ng trong lĩnh v c gia d ng và y t (b ng 1) g m 29 hoá ch t v i 155 tên thương m i. 2- Danh m c hoá ch t, ch phNm di t côn trùng ư c phép ăng ký nhưng h n ch s d ng trong lĩnh v c gia d ng và y t (b ng 2) g m 8 hoá ch t. 3- Danh m c hoá ch t, ch phNm di t côn trùng c m s d ng trong lĩnh v c gia d ng và y t (b ng 3) g m 17 hoá ch t v i 87 tên thương m i. 4- Danh m c hoá ch t, ch phNm di t khuNn ư c phép ăng ký s d ng trong lĩnh v c gia d ng và y t (b ng 4) g m 73 hoá ch t v i 68 tên thương m i. i u 2: Nh ng hoá ch t, ch phNm không thu c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này, B Y t s xem xét t ng trư ng h p c th cho phép ăng ký s d ng. i u 3: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành và thay th quy t nh s 1541/2001/Q -BYT ngày 16-5-2001 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Danh
  2. m c hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn ư c phép ăng ký s d ng, ư c phép ăng ký nhưng h n ch s d ng, c m s d ng trong lĩnh v c gia d ng và y t t i Vi t Nam năm 2001. i u 4 : Các ông, bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Y t d phòng và v trư ng các V thu c B Y t ; c c trư ng C c qu n lý Dư c Vi t Nam; C c trư ng C c qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; Th trư ng các ơn v tr c thu c B ; Giám c S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài s n xu t, buôn bán và s d ng hoá ch t, ch phNm côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n Văn Thư ng ( ã ký) DANH M C HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N Ư C PHÉP ĂNG KÝ S D NG, Ư C PHÉP ĂNG KÝ NHƯNG H N CH S D NG,C M S D NG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T (Ban hành kèm theo quy t nh s 1452/2002/Q -BYT, ngày 25-4-2002 c a B trư ng B Y t ). B NG 1 : DANH M C HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG Ư C PHÉP ĂNG KÝ S D NG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T S Tên hoá ch t Tên thương m i TT 1 Alpha-cypermethrin (min 90%) Fendona 10SC 2 Bayrepel Autan active pumpspray; Autan, family cream; Autan active stick; Autan active lotion 3 Belzyl benzoate Belzyl benzoate 10% lotion 4 Beta-cypermethrin (min 98%) Michailing insecticide acrosol 5 Bifenthrin Talstar 10WP; 10SC; Binet 6 Cyfluthrin (min 93%) Solfac 050EW, 10WP; Baythroid 7 Cypermethrin (min 90%) Visher 24EW, D u tr mu i Vipesco 8 Cyphenothrin Force magic; Mosfly acrosol 0,4, Jumbo Hit
  3. 9 d-Allethrin (min 92%) Pynamin Forte; Fumakilla 0,3 coil; Mosfly coil (0,22%, 0,25%, 0,3%); Thaibinh mosquito coil 0,3; Zebra 0,24 coil; Sumi coil 0,2%; Jumbo 1; Hit coil; Raid coil; Nhang muoi Victory; Oky, Atak; Hương tr mu i Vi t Ti n; Victor; Hương mu i Rescue; Raid laminated foil mat; Raid Wide End; Kanamin; Rích alpha 90 EC. 10 Deltamethrin (min 98%) Crackdown10SC; K-Othrin Moustiquaire 1SC; K-0tab 0,4; K-0thrin 2.5WP, 50 WP, 10ULV; K-0biol 25WP; ph n tr ki n 0,7%, Kill pest 0,2% b t; K-0thrin 2.0EW; Deltox; Housetox; Killpest 11 Diazinon (min 95%) Diazinon D 12 Diethyl toluamid (min 95%) Deet; Micado 10cream, Cosmetic cream; Autan 15 balm; Soffell; Rid medicated lotion 3 way bite protection 13 Dimethyl phthalate DMP 14 D-phenothrin (min 92%) Sumithrin 15 D-tetramethrin (min 92%) Neo-pynamin forte; Monsfly ecrosol 0,4 16 D-trans allethrin Bioallethrin; D-trans3. Trad 0,1 coil; (Esbiothrin)(min 95%) Beskill 0,1 Mosquito coil; Combat mat 0,15%, 20mg, 25mg; Jumbo 23 mg mat; Jumbo 0,15 coil; Gold fish 0,1 coil; Mosman 0,1%; Moskill 0,1 coil, 20 mat; Shieldtox 0,1 Mosquito coil; 3-trad 0,25 aerosol; Mostec 0,1 coil; Monsman 0,1% 17 Ethylbutylacetylaminopropionate Insect Repellent 3535 18 Etofenprox (min 96%) Vectron 10 EC, 10EWl, 20WP, 20EC, 30EC, 30ULV, 7.5ULV, ETF 1S; Vectron D, 1 cream, 2 cream, 3 cream, 2 lotion, 3 lotion; Vitreb 10EW, Vectronet; Killpest 19 Fipronil (min 97%) Goliath gel; Goliath 11 20 Imiprothrin Pralle;Jumbo Hit 21 Lambda-cyhalothrin (min 81%) Icon 10WP, 2.5CS, 2.5 EC 22 Permethrin (min 92%) Helmethrin 55EC; Imperator 10ULV, 50PH, 50EC; Map-permethrin 10EC, 50EC; Peripel 10EC, 55EC; coopex Dust 0,5D; 3-trad 0,25 aerosol; Aqua - Resigen 10,4EW, Rèm olyset; Viper 50EC; Moskill; ARS Waterbased; King star
  4. 23 Prallethrin (min 90%) Etox; Star mosquito coil 0,08%; Bat aerosol; Jumbo; Jumbo super mat; Jumbo mat; Michailing black mosquito coil; Mosfly aerosol 0,155; ARS3 24 Propoxur (min 95%) Propoxur 30%; Baygon; Blattanex EC; Raid maxx; Housetox 25 Pyperonyl Butoxide Pybuthrin 26 Rotenon Prentox; Noxfish; Chemfish; Fonrtenon 27 S-bioallethrin (Esbiol, Sbioallerhrin, Esbiol 0,3AE; Jumbo coil; Esdepallethrin) (min 95%) Jumbo l aerosol; Jumbo A; Camel aerosol insecticide; Falcon aerosol insecticide; Condor aerosol insecticide; Spregal 28 Tetramethrin (min 92%) Neo-pynamin, Mosfly 1.05 aeosol; Phtathrin; Jumbo aeosol; Michailing insecticide aerosol; Shieldtox; 29 Transfluthrin (min 94%) Baygon green aerosol; Baygon green with disinfectant aerosol; Baygon oilspray; baygon yellow aerosol; baygon black aerosol; Nhang tr mu i Baygon; Nhang tr mu i baygon hương hoa h ng B NG 2 : DANH M C HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG Ư C PHÉP ĂNG KÝ NHƯNG H N CH S D NG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T S Tên hoá ch t Quy nh s d ng TT 1 Agnique TM MMF Không dùng di t côn trùng trong nư c ăn u ng và nư c sinh ho t 2 Bromchlophos Ch phun d ng ULV di t ru i ngoài nhà 3 Fenitrothion (min Ch phun d ng ULV di t ru i và mu i ngoài nhà 95%) 4 Malathion (min 95%) Ch phun dư i d ng ULV di t mu i s t xu t huy t 5 Pirimiphos-methyl Ch dùng di t b chét và ru i ngoài nhà 6 Pyriproxyfen Không dùng di t côn trùng trong nư c sinh ho t 7 Temephos (min 88%) Không dùng di t côn trùng trong nư c sinh ho t 8 Trichlofon (min 97%) Ch phun di t ru i ngoài nhà và m i di t ru i
  5. B NG 3 : DANH M C HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG C M S D NG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T S Tên hoá ch t Tên thương m i TT 1 Aldrin Aldrex; Aldrite; Aldiripoudre; Aldrosol; Altox; Bangald; Drinox; Farmon aldrin; Hortag aldrin dust, Octalene, Rasayaldrin; solodrine, supradin 2 BHC, Lindane Gama-BHC, Gama-CHC; Gamatox, Lindafor; Carba 3 Chlordance Belt; chor kil, Chlortox; clordisol; chloroson, Corodane, Fitachloro; Formimata; Fomidane; gold crest c-100; Grovex gx255 chlodane miscible; Kilex; lindane, Kypchlor, 0cta-klor; 0rtane 50; sydane granular, Sydane 25, synklor, Temided; topiclor 20; Veicicol 1068 4 DDT Neocid; Pentachlorin; Chlorophenothan 5 Dieldrin Diedrox; Dieldrite, Oclatox 6 Dichlovos DDVP 7 Heptachlor Fennotox, Biarbinex, cupineida 8 Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene 9 Isobenzan Isobenzen 10 Lead compound Lead compound 11 Mirex Dechlorane 12 Methamidofos Dynamit 50SC, Filitox 70SC, Master 50EC, 70SC; Monitor 50EC; Isometha 50DD, 60 DD; Isosuper 70DD; Tamaron 50 EC 13 Monocrotophos Apadrin 50SL; magic 50SL; Navacron 40SCW/DD, 50 SCW/DD; Thunder 5,5DD 14 Parathion Ethyl Alkexon; Othophos; thiophos 15 Phosphamidon Dimecron 50CW/DD 16 Strobane Strobane; 1,1,1 trichloroethane; Tri-ethane; Methylchloroform; Methyltrichloromethane; Chloroethene; Chlorothane, Aerothene TT; Inhibistol; Chlorten; solvent 111 17 Toxaphen Polychlorocamphene; Camphechlor; Camphochlor; Chlorocamphene; Polichlorinated camphenes
  6. B NG 4 : DANH M C HOÁ CH T, CH PH M DI T KHU N Ư C PHÉP ĂNG KÝ S D NG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T S Tên hoá ch t Tên thương m i TT 1 2-phosphone-1,2,4- Sterilinge butanetricarbonxylic acid 2 Acid citric + Sodium hydroxide Steranios 2% 3 Alcohol lauric ethoxylated Steranios 2%; Hexanios G + R 4 Alhynamio alkyglycine + Etilic Anseptanios terminal HPH + Isobutilic + Isopropilic + N[3- (Dodecylamino) propyllglycine 5 Alkyl (50% C14, 40% C12, 10% Clorox C16) dimethyl benzyl ammonium chlorides + Dioctyl dimethyl ammonium chloride + Octy decyl dimethyl ammonium chloride 6 Allantoin Manuspray 7 Alpha - terpineol Phytasep, Clincare 8 Ammonium nonyphenyl Dermanios scrub PVD iodine ethersulfate 9 Amoni b c 4 Ampholysine Plus; Bactilysine plus 10 Ammonium betain Ampholysine plus; Savon doux; Savokit 11 Amphostere + Biguanide Novospray 12 Calcium hypoclorite Calcium hypoclorite; Clorua vôi 13 Cetrimide Hibicet; Microshield antiseptic concentrate; Savlon 14 Cetyl alcohol Cal Stat, Prima - Kare Lotion, Kindest Kare Kin Cleanser 15 Chlorhexidine digluconate Chlorispray; Manuspray; Dermanios scrub; 16 Chlorhexidine Gluconate Microshield (4%, 2%, Handrub); Hibisol; Hibistat; Hibistane; Hibiscrub; 17 Chlorine Nư c Clo 18 Clohydrate biguanide Amphomousse 19 Cloramine B Chloramine B; Viên nén Chloramin B 250 mg
  7. 20 Cloramine T Chloramine T 21 Clorua biguanlde Ampholysine plus 22 Clorua didecyl dimethyl Amphomousse; Ampholysine plus; anionlum Bactllysine; Hexanlos G + R; Sterilinge 23 Cocamidopropyl Betalne Madafoam, Prima - Kare Lotion 24 Cresyl Crezyl 25 Dimethicone Copolyol + Madafoam Methilchloroisothiazolinone + Methilisothiazolinone 26 Dimethicones Anios DJP 27 Disodium Cocoamphodiacetate Kindest Kare Kin Cleanser + Disodium oleamido MEA sulfosuccinate 28 Ethanol Ethyl alcohol 70-90%; Aseptanios tenrminal HPH; Microshield handrub 29 Ethylene Diamino Tetra Acetic Sufanios Acid 30 Formaldehyde Formaldehyde; Formol; Formalin, Anios DJP 31 Glutaraldehyde Cidex 145, Cidex 281, 285; Steranios 2% Endosporine, Wydex 2%, 20% 32 Iode C n iot 5% - 10%; Microshield (PVP, PVP-S); Betadin; Povidine; Ioprep 33 Isopropanol Isopropyl alcohol 70-90%; Madacide-FD 34 Isoythiazolone + Manios ultra doux Lauramphocarboxyglycinate sodium + Laurylsulfate de sodium + Monoethanolamide sulfosuccinate ricinolcic acid 35 Malic Acid + Sodium Chloride + Virkon Sulphamic Acid 36 Methyl Hydroxybenzoate proryl Microshield skincare cleanser 37 Monopropyleneglycol + N,N Bis Hexanios G + R (2 hydroxyethil) dodecanamide + N-lauryl-N, N-dimethilamide Oxide + Phosphoric Acid + Poly (Hexamethylenebiguanide) chlorhydrate+Polyhexanide
  8. 38 N,N Bis (3 Aminopropyl) Sufanios; Manuspray Dodecylamine 39 N-akyl (60% C14, 30% C16, 5% Madacide-1; Madacide-FD C12, 5% C16) dimethyl bcnzyl amonium chloride 40 N-akyl (68% C12, 32% C14) Madacide - FD dimethyl ethyl lbenzyl amonium chloride 41 Natri benzoat Microshield ckincare cleanser 42 Nonylphenol ethoxylated Chlorispray 43 Phenol Phenol 1% 44 Polyvinylpyrrolidone iodine Dermanios scrub PVD iodine 45 Povidone Iodine Microshield PVP -S; Microshield PVP; 46 Protease Cidezyme 47 Sodium C-14-16 Olefin sulfate Madafoam, Kindest Kare kin Cleanser 48 Sodium Dichloroisocyanurate Presept 2.5g, 5g; Clea-N-Sept; Aqua-Tab 49 Sodium hypochlorite Nư c Javel, Clorox bleach regular; Clorox bleach lemon fresh 50 Sodium laurylether sulfate + Deterg' Anios Sodium Di-iso- octylsulfosuccinate 51 Sodium Perborate + Sodium Perasafe Dodecyl Benzene Sulphonate + Tetra Acctyl Ethylene Diamine
Đồng bộ tài khoản